Граждански форум за честни избори

Въпроси и отговори

 1.  Колко време продължава предизборната кампания?

 2.  Как гласуват хората с увреждания?

 3.  Как гласуват студентите и учениците?

 4.  Гласуване в чужбина

 5. Гласуване по постоянен и настоящ адрес
   

 6. Какви са бюлетините и как се попълват?
   

 7. Къде се излагат избирателните списъци и какво пише в тях?
   

 8. Кой има право да гласува? 

 9. Кога са изборите?

 10. Често задавани въпроси за гласуването в чужбина и отговори, изготвени от Министерство на външните работи — Срокът на личния ми документ е изтекъл?

 • В:  Колко време продължава предизборната кампания?

  Институт за развитие на публичната среда, четвъртък, 08 септември 2011
  O: Предизборната кампания продължава малко по-малко от месец - от 23 септември до 21 октомври. На 22 октомври агитацията е забранена, тъй като е ден за размисъл.

  По време на кампанията кандидатите, партиите и коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително трябва да е отбелязано от чие име се издава, а на не по-малко от 10% от него е задължително да е видима информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление.В аудио- и видеоагитационните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо гласово послание.

  Агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради и огради - с разрешение на собственика или управителя на имота. Забранено е използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация, както и унищожаването на законни агитационни материали до края на изборния ден. Партиите са длъжни да почистят разлепените плакати до три дни след гласуването.

  В деня на изборите - докато ЦИК на обяви края на гласуването, е забранена агитацията, както и огласяването на социологически прогнози за резултатите.

  Законът забранява 24 часа преди началото на изборния ден и до края му огласяването "под каквато и да е форма" на резултати от допитвания за гласуването. това означава, че традиционните в последните години забавни класации, чрез които медиите следяха изборните резултати в реално време, са забранени.  

  Източник: www.dnevnik.bg
 • В:  Как гласуват хората с увреждания?

  Институт за развитие на публичната среда, четвъртък, 08 септември 2011
  O: Избирателите с трайни увреждания могат да заявят до 23 септември желание да гласуват в подвижна урна. Хората с влошено зрение или които не могат сами да отбележат вота си в бюлетината, имат право на придружител в тъмната стаичка. Един човек обаче не може да е придружител на повече от двама избиратели. 

  Източник: www.dnevnik.bg
 • В:  Как гласуват студентите и учениците?

  Институт за развитие на публичната среда, четвъртък, 08 септември 2011
  O: На изборите за президент студентите - редовно обучение, и пълнолетните ученици могат да гласуват в секция по избор в населеното място, в което учат. Нужна им е ученическа карта или заверена студентска книжка плюс документ за самоличност. На място в избирателната секция те попълват декларация, че няма да гласуват и на друго място и носят наказателна отговорност, ако нарушат забраната.

  За местните избори учащите гласуват по постоянния си адрес. Законът обаче позволява, ако имат настоящ адрес в друг град (там, където учат), да поискат да бъдат регистрирани за гласуване по него. Това става със заявление до общината по настоящ адрес, което трябва да бъде подадено не по-късно от 8 октомври. 

  Източник: www.dnevnik.bg
 • В:  Гласуване в чужбина

  Институт за развитие на публичната среда, четвъртък, 08 септември 2011
  O: Българите в чужбина ще могат да гласуват само за президент и вицепрезидент.

  Сънародниците ни зад граница могат да заявят до 27 септември желанието си да гласуват извън България пред дипломатическото или консулското представителство на страната в съответната държава, в която се намират. Това става в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо.

  Възможно е заявлението да бъде изпратено и в електронна форма, като сканираното изображение се
  изпраща на e-mail адреса на българското дипломатическо или консулско представителство на файл в -pdf формат.

  В едно заявление може да е вписано само едно лице. В заявлението задължително се посочват имената по паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), единният граждански номер, адресът на
  пребиваване в съответната държава, постоянният адрес в България и населеното място, в което желает да гласуват.

  Там, където България няма дипломатическо или консулско представителство, избирателни секции се образуват при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, подали заявления до 27 септември. В населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, избирателни секции се образуват при наличие на не по- малко от 20 избиратели.

  Ако български гражданин зад граница не е включен предварително в избирателните списъци в съответната държава, в която живее, но има право да гласува, може да бъдете вписан от секционната избирателна комисия на място.

  Когато срокът за валидност на паспорта или личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на България, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта.

  Източник:  www.dnevnik.bg
 • В: Гласуване по постоянен и настоящ адрес
   

  Институт за развитие на публичната среда, четвъртък, 08 септември 2011
  O: Избирателите се вписват в списъците за гласуване според постоянния си адрес. Законът обаче предвижда възможности, при определени условия, човек да може да пусне бюлетина и на друго място. Ето какви са те:

  За местните избори беше въведена 4-месечна уседналост. Така гражданите, които са с различни постоянен и настоящ адрес (и двата обаче трябва да са в България), могат да изберат на кой от двата да гласуват за кмет и съветници, стига регистрацията им на съответния адрес да е направена преди 23 юни. Ако предпочетат да пуснат бюлетината си в секцията по настоящия им адрес, трябва да подадат до 8 октомври заявление в съответната община, че искат да бъдат вписани в избирателния списък там.

  Ако през летните месеци - от 23 юни до вота, избирател е сменил документа си за самоличност, но без да променя постоянния или временния си адрес и те са в различни общини, също може да избере къде да пусне бюлетина. Ако обаче има промяна на адресната регистрация в този период, то избирателят ще бъде вписан в списъка там, където отговаря на 4-месечната уседналост (т.е. където е регистриран преди 23 юни) и трябва да гласува там.

  Гражданите с различен постоянен и временен адрес могат да избират също къде да гласуват за президент. За изборите за държавен глава няма изискване за уседналост, но за да се гласува по настоящ адрес трябва да се подаде заявление до 8 октомври.

  Източник: www.dnevnik.bg 
 • В: Какви са бюлетините и как се попълват?
   

  Институт за развитие на публичната среда, четвъртък, 08 септември 2011
  O: Бюлетините и за двата вида избори тази година е интегрална.

  Избирателят отбелязва избора си задължително със знак Х със син химикал. Хиксът не бива да излиза от границите на квадратчето пред името на кандидата за президент, кмет или общинска листа. Не бива и да прилича на знака плюс (+), иначе бюлетината ще бъде отчетена като недействителна.

  В областните градове гражданите ще гласуват с три отделни бюлетини - за президент и вицепрезидент, за кмет на общината и за общински съветници. В по-малките населени места с над 350 жители, ще гласуват и с четвърта бюлетина - за кмет на селото.

  От представител на секционната избирателна комисия избирателят получава подписани пред него бюлетини за съответния вид избори и в тъмната стаичка отбелязва вота си. След това трябва да сгъне бюлетината така, че изборът му да не се вижда и да я предаде на член на секционната комисия за още един печат на гърба.

  Бюлетините за президент се пускат в една урна, а тези за кмет и общински съветници - във втора. 

  Източник: www.dnevnik.bg
 • В: Къде се излагат избирателните списъци и какво пише в тях?
   

  Институт за развитие на публичната среда, четвъртък, 08 септември 2011
  O: Това са списъците на гражданите с право на глас. Съставят се от общинските администрации поотделно за всяка избирателна секция. В тях се вписват имената на избирателя по азбучен ред и постоянният адрес. Графите за вписване на единния граждански номер и на вида и номера на документа за самоличност трябва да останат празни, защото това са лични данни.

  Избирателни списъци се съставят и в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и др., както и на плавателни съдове под българско знаме от ръководителя на заведението, дома, съответно от капитана на плавателния съд. Списъци се съставят и от ръководителите на местата за лишаване от свобода и задържане под стража. В тях се включват лицата, по отношение на които няма влязла в сила присъда.

  Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината или района или кметството, което трябва да подаде най-късно седем дни преди изборния ден.

  Списъците трябва да се появят на сайтовете на общините до 12 септември.

  Източник: www.dnevnik.bg 
 • В: Кой има право да гласува? 

  Институт за развитие на публичната среда, четвъртък, 08 септември 2011
  O: Всички български граждани, навършили 18г. към изборния ден включително, с изключение на поставените под запрещение и на изтърпяващите наказанието лишаване от свобода. В местните избори могат да гласуват само граждани, които имат постоянна и настояща адресна регистрация на територията на България. За държавен глава могат да пускат бюлетини и българите, които живеят временно или постоянно зад граница. 

  Източник: www.dnevnik.bg
 • В: Кога са изборите?

  Институт за развитие на публичната среда, четвъртък, 08 септември 2011
  O:  На 23 октомври българските избиратели ще гласуват едновременно за президент и за местна власт (кметове на общини и населени места и общински съветници).

  За втори път в новата история на страната има избори "2 в 1". Предишното подобно гласуване беше през 1991г., когато едновременно бяха избрани Народно събрание и местна власт.

  Гласуването започва в 6 ч. и продължава да 19 ч. Законът позволява времето за подаване на гласове да бъде удължено, ако в края на изборния ден пред някой секция има опашка от желаещи да пуснат бюлетини.

  Източник: www.dnevnik.bg
 • В: Често задавани въпроси за гласуването в чужбина и отговори, изготвени от Министерство на външните работи — Срокът на личния ми документ е изтекъл?

  Институт за развитие на публичната среда, четвъртък, 08 септември 2011
  O: Когато срокът за валидност на паспорта или личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта. Удостоверението се предава на секционната избирателна комисия и се прилага към избирателния списък.


Допълнителна информация бихте могли да намерите на Интернет страницата на Централната избирателна комисия – www.cik.bg.

Първа · Предна · 1 · 2 · 3 · Следваща · Последна

Задайте своя въпрос