Граждански форум за честни избори

Въпроси и отговори

 1. Често задавани въпроси за гласуването в чужбина и отговори, изготвени от Министерство на външните работи — Как се създават избирателните списъци в чужбина?

 2. Често задавани въпроси за гласуването в чужбина и отговори, изготвени от Министерство на външните работи — Как се образува избирателна секция?

 3. Често задавани въпроси за гласуването в чужбина и отговори, изготвени от Министерство на външните работи — Къде може да упражните правото си на глас?  

 4. Често задавани въпроси за гласуването в чужбина и отговори, изготвени от Министерство на външните работи — Задължителна ли е предварителната регистрация? 

 5. Често задавани въпроси за гласуването в чужбина и отговори, изготвени от Министерство на външните работи — Как да заявите своето желание за гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на Република България при гласуване извън страната?

 6. Често задавани въпроси за гласуването в чужбина и отговори, изготвени от Министерство на външните работи — Кой има право да гласува?

 7. При превод на средства за дарение по банков път, платените такси на банката следва ли да се включват в общия размер на дарението или не ?

 8. Как следва да се процедира в случай, че по сметката на инициативен комитет постъпят средства (дарение) на стойност над 1000 лв., но от лицето не е представена декларация за произход на средствата ? В подобни случай, средствата могат ли да се усвоят или трябва да бъдат върнати ? Допустимо ли е подаване на декларация по образец за произход на средствата с електронен подпис на специално създаден от инициативния комитет портал или е задължително представяне и на хартия ?

 9. Необходимо ли е да се представя декларация по образец за дарение в размер на точно 1000 лв. ? 
 

 10. Как следва да се процедира в случай, че по банковата сметка на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент и вицепрезидент постъпят средства от забранен по смисъла на чл. 152 от ИК източник или ако общият размер на набраните средства надвиши 2 000 000 лв.? Подлежат ли на връщане такива средства и по какъв ред?

 • В: Често задавани въпроси за гласуването в чужбина и отговори, изготвени от Министерство на външните работи — Как се създават избирателните списъци в чужбина?

  Институт за развитие на публичната среда, четвъртък, 08 септември 2011
  O: Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни /04.10.2011г./ преди изборния ден на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото и консулското представителство. Те съдържат имената на избирателя, номера и адреса на избирателната секция. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно и се отразяват на интернет страницата. 
 • В: Често задавани въпроси за гласуването в чужбина и отговори, изготвени от Министерство на външните работи — Как се образува избирателна секция?

  Институт за развитие на публичната среда, четвъртък, 08 септември 2011
  O: 1.    В населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, избирателни секции се образуват при наличие на не по- малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 27.09.2011г.


  2.     В населените места, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство, избирателни секции се образуват при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, подали заявления до 27.09.2011г.


  3.    Когато броят на желаещите да гласуват е повече от 1000, се образува нова избирателна секция в съответното населено място, като ръководителят на дипломатическото или консулското представителство съобразява адресите на секциите според местопребиваването на подалите заявление избиратели. 


  4.    Централната избирателна комисия определя в срок до 01.10.2011 г. населените места, в които ще се образуват избирателните секции, като решението за това се публикува на интернет страниците на Министерството на външните работи и на дипломатическото или консулското представителство в съответната държава. В изпълнение на решението на ЦИК ръководителите на дипломатическите и консулските представителства образуват избирателни секции в съответните населени места не по-късно от 3 октомври 2011 г. и определят техните адреси.

 
 • В: Често задавани въпроси за гласуването в чужбина и отговори, изготвени от Министерство на външните работи — Къде може да упражните правото си на глас?  

  Къде може да упражните правото си на глас - избирателни секции извън страната?, понеделник, 15 август 2011
  O: Предварително условие за провеждането на избори извън страната и за образуването на избирателни секции в чужбина е получаването на съгласие от съответната държава, като дипломатическите или консулските представителства на Република България задължително официално се обръщат с молба за получаване на това съгласие, освен ако местното законодателство не го позволява.

 • В: Често задавани въпроси за гласуването в чужбина и отговори, изготвени от Министерство на външните работи — Задължителна ли е предварителната регистрация? 

  Задължителна ли е предварителната регистрация?, понеделник, 15 август 2011
  O: Регистрацията чрез писменото заявление не е задължителна, Вие може да упражните правото си на глас и когато името Ви не фигурира в избирателния списък. 
 • В: Често задавани въпроси за гласуването в чужбина и отговори, изготвени от Министерство на външните работи — Как да заявите своето желание за гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на Република България при гласуване извън страната?

  Как да заявят желание за гласуване в чужбина?, понеделник, 15 август 2011
  O:  Можете да заявите желанието си да гласувате извън страната пред дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава, в която се намирате. Това става в писмена форма чрез заявление по образец не по-късно от 27.09.2011 г. включително (25 дни преди изборния ден), подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо. Възможно е заявлението да бъде изпратено и в електронна форма, като сканираното изображение се изпраща на e-mail адреса на българското дипломатическо или консулско представителство на файл в -pdf  формат.
В едно заявление може да е вписано само едно лице. В заявлението задължително се посочват имената по паспорт, лична карта, моряшка или военна  книжка (само за военнослужещите), единният граждански номер, адресът на пребиваване в съответната държава, постоянният адрес в Република България и населеното място, в което желаете да гласувате.


  Образец на заявлението можете да изтеглите от тук.  • В: Често задавани въпроси за гласуването в чужбина и отговори, изготвени от Министерство на външните работи — Кой има право да гласува?

  Кой има право да гласува, понеделник, 15 август 2011
  O: Всеки български гражданин, който е навършил 18 години към изборния ден, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
 • В: При превод на средства за дарение по банков път, платените такси на банката следва ли да се включват в общия размер на дарението или не ?

  Институт за развитие на публичната среда, понеделник, 15 август 2011
  O:  Съгласно чл. 151, ал.2 от ИК, дарението от едно физическо лице за един инициативен комитет и регистрирания от него кандидат не може да надхвърля повече от 10 000 лв. Дължимите такси за извършване на превод не се натрупват към сумата на дарението, доколкото същите се заплащат за услугата на банката, а не постъпват по сметката на инициативния комитет.
 • В: Как следва да се процедира в случай, че по сметката на инициативен комитет постъпят средства (дарение) на стойност над 1000 лв., но от лицето не е представена декларация за произход на средствата ? В подобни случай, средствата могат ли да се усвоят или трябва да бъдат върнати ? Допустимо ли е подаване на декларация по образец за произход на средствата с електронен подпис на специално създаден от инициативния комитет портал или е задължително представяне и на хартия ?

  Институт за развитие на публичната среда, понеделник, 15 август 2011
  O:  Даренията на обща стойност над 1000 лв., респ. предоставянето на средства от кандидат или член на инициативен комитет над този размер, трябва да са придружени с декларация по образец за произхода на средствата. 
Доколкото в ИК не е посочена формата на декларацията за произход на средствата, би следвало да се приеме, че същата е валидна както когато е подадена на хартиен носител и подписана от лицето, така и когато е подписана с електронен подпис. 
Инициативният комитет, който получава средства за финансиране на предизборната кампания на издигнатия от него кандидат е длъжен да следи за изпълнение на изискването за подаване на декларации по чл. 154, ал.1 и 2 от ИК. Негово е задължението да подава същите декларации до Сметната  палата за публикуване в регистъра по чл. 158 от ИК в рамките на предизборната кампания. 
На практика не е възможно инициативният комитет да проследи дали е подадена декларация винаги, когато е възникнало основание за това. За да бъдат спазени изискванията на ИК, в такива случаи би следвало от съответното лице, направило дарението или предоставило средствата, да се изиска допълнително представяне на декларация. При невъзможност да се получи такава декларация, средствата трябва да бъдат възстановени на лицето, което ги е предоставило и най-вече да не бъдат разходвани за финансиране на предизборната кампания.

 • В: Необходимо ли е да се представя декларация по образец за дарение в размер на точно 1000 лв. ? 
 

  Институт за развитие на публичната среда, понеделник, 15 август 2011
  O: Съгласно чл. 154, ал.1 от ИК, декларация по образец за произхода на средствата се представя когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли 1000 лв. Това означава, че за дарения на стойност точно 1000 лв. това правило не се прилага. 
Обръщаме внимание  на следните обстоятелства: 
•    изискването на декларация е задължително и при финансиране на предизборната кампания със средства на кандидатите или на членове на инициативни комитети (чл. 154, ал.2 от ИК);
•    задължението за представяне на декларация възниква в момента, към който общият размер на дарените средства от едно физическо лице (респ. на предоставените от кандидат или член на инициативен комитет средства) надвиши 1000 лв. (въпреки че отделното дарение, с което този размер се надвишава може да е на стойност под 1000 лв.). 
 • В: Как следва да се процедира в случай, че по банковата сметка на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент и вицепрезидент постъпят средства от забранен по смисъла на чл. 152 от ИК източник или ако общият размер на набраните средства надвиши 2 000 000 лв.? Подлежат ли на връщане такива средства и по какъв ред?

  Институт за развитие на публичната среда, неделя, 14 август 2011
  O: В чл. 155, ал.1, т.2 от ИК е посочено, че при произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката общият размер на финансирането на предизборна кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети не може да надхвърля 2 000 000 лв. Поставеното ограничение в размера на финансирането не е обвързано с акумулираните средства, а с размера на разходваните средства за предизборната кампания за един вид избори в рамките на една година (арг. чл. 155, ал. 6 от ИК). 
В този смисъл, постъпването по банковата сметка на инициативен комитет, издигнал кандидат за участие в избори за президент и вицепрезидент на средства, с които се превишава сумата от 2 000 000 лв. не може да се счита за нарушаване на забраната по чл. 155, ал.1, т. 2, б. „а” от ИК. Такова нарушение ще бъде налице, само ако съответният инициативен комитет изразходи реално средства над този праг за финансиране на предизборната кампания. 
На практика е възможно инициативен комитет да получи средства, които по размер надвишават допустимия праг за разходване от 2 000 000 лв. При такъв случай, сумите над 2 000 000 лв. следва да бъдат възстановени, а въпрос на преценка от страна на инициативния комитет е по какви правила да стане това. 
При установени случаи на преведени на инициативен комитет средства от лица, за които има забрана да даряват, възниква задължение средствата да бъдат възстановени на лицата. Възстановяването трябва да се докаже по надлежен начин. Инициативният комитет е ангажиран да не допусне получаване и най-вече разходване на средства от забранени източници, тъй като подобни действия са основание за търсене на административнонаказателна отговорност по ИК.

Първа · Предна · 1 · 2 · 3 · Следваща · Последна

Задайте своя въпрос