Граждански форум за честни избори

Въпроси и отговори

 1. Допустимо ли е за финансиране на предизборна кампания, осъществявана от инициативен комитет, да се използват дарения/завещания в натура от физически лица до определен размер и ако „да”, как същите подлежат на остойностяване?

 2. С оглед разпоредбата на чл. 161 от ИК, необходимо ли е поддържане от страна на инициативните комитети на публичен регистър по чл. 29 от Закона за политическите партии?

 3. Какъв е допустимият размер на средствата, с които кандидат за президент или вицепрезидент, както и член на инициативен комитет могат да финансират предизборната кампания? Намират ли приложение по отношение на тези средства разпоредбите на чл. 151, ал.1 и 2 от Изборния кодекс (ИК)?

 4. Предоставянето на личен безвъзмезден труд по смисъла на чл. 151, ал. 4 от ИК и предоставянето за временно безвъзмездно ползване на собствени движими и недвижими вещи по смисъла на чл. 151, ал.3 от ИК следва ли да се остойностява и ако „да”, чрез какъв механизъм ? Подобен вид подпомагане на предизборната кампания включва ли се в общия размер на финансирането по чл. 155, ал.1, т.2, б. „а” от ИК?

 5. С оглед разпоредбата на чл. 161 от ИК, необходимо ли е поддържане от страна на инициативните комитети на публичен регистър по чл. 29 от Закона за политическите партии?

 • В: Допустимо ли е за финансиране на предизборна кампания, осъществявана от инициативен комитет, да се използват дарения/завещания в натура от физически лица до определен размер и ако „да”, как същите подлежат на остойностяване?

  Институт за развитие на публичната среда, неделя, 14 август 2011
  O: В чл. 150, ал.1 от ИК са посочени източниците на финансиране на предизборна кампания от страна на политически партии и инициативни комитети, издигнали кандидати. Един от възможните приходоизточници са даренията от физически лица. Доколкото законодателят не е определил изискване даренията да са само парични, би следвало да се приеме за допустимо и получаването на непарично дарение. Същото следва да бъде остойностено, с оглед спазване на ограниченията за дарения по чл. 151, ал.2 от ИК. 
Остойностяването, на основание чл. 161 от ИК, се извършва по реда на чл. 23, ал.5 от Закона за политическите партии - по справедлива пазарна цена, съгласно Закона за счетоводството.
 Що се отнася до завещанията, същите не са посочени в приходоизточниците за финансиране на предизборна кампания, но по наше мнение, възможността да се получи нещо по завещание от инициативен комитет в хода на предизборна кампания е малко вероятна.
 • В: С оглед разпоредбата на чл. 161 от ИК, необходимо ли е поддържане от страна на инициативните комитети на публичен регистър по чл. 29 от Закона за политическите партии?

  Институт за развитие на публичната среда, неделя, 14 август 2011
  O: В чл. 161 от ИК е посочено, че за неуредените в раздел VІ на Глава осма от ИК въпроси се прилага Законът за политическите партии (ЗПП). Тази препратка не води до заключението, че за инициативните комитети, издигнали кандидати за участие в избори, възниква задължение за създаване и водене на регистър по чл. 29 от ЗПП. 
Задължението за водене на регистър по чл. 29 от ЗПП е относимо само и единствено към политическите партии, като изпълнението му не е обвързано от обстоятелството дали съответната партия участва в избори или не. 
Инициативните комитети по време на предизборна кампания имат задължение да подават в Сметната палата информацията, подлежаща на вписване в регистъра по чл. 158 от ИК. Ангажиментът за създаване и водене на този регистър е на Сметната палата.
 • В: Какъв е допустимият размер на средствата, с които кандидат за президент или вицепрезидент, както и член на инициативен комитет могат да финансират предизборната кампания? Намират ли приложение по отношение на тези средства разпоредбите на чл. 151, ал.1 и 2 от Изборния кодекс (ИК)?

  Институт за развитие на публичната среда,
  O: В чл. 150, ал.1 от ИК са изброени допустимите източници за финансиране на предизборна кампания, когато кандидатът е издигнат от партия или инициативен комитет. В хипотезата на инициативен комитет източниците са само три:
  • средства на членовете на инициативния комитет;

  • средства на кандидатите;

  • дарения от физически лица.
  Видно от разпоредбата на чл. 150, ал.1 от ИК, законодателят прави ясна разлика между даренията от физически лица, от една страна, и средствата на кандидатите и на членовете на инициативни комитети, от друга. 
В раздел VІ от Глава осма на ИК са предвидени поредица от изисквания и ограничения по отношение финансирането на предизборната кампания. Някои от условията са адресирани само към даренията, а други са общо формулирани.
При финансиране на предизборната кампания със средства на кандидатите и/или на членове на инициативни комитети, по силата на чл. 154, ал. 2, във вр. с ал. 1 от ИК е задължително представяне на декларация по образец (утвърден от ЦИК) за произхода на средствата, ако общият размер на тези средства от едно лице надвишава 1000 лв. Приложимо е и правилото на чл. 154, ал. 4 от ИК. 
По наше мнение, спрямо средствата на кандидатите и на членовете на инициативни комитети не е приложимо ограничението по чл. 151, ал.2 от ИК, тъй като законодателят е адресирал същото само към даренията. Както беше посочено по-горе, даренията са източник на средства за финансиране на предизборната кампания, отделен от средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети. 
По силата на чл. 153 от ИК за предизборните кампании на кандидати за президент и вицепрезидент, издигнати от инициативен комитет важи ограничението  на чл. 155, ал.1, т. 2, б. „а” от ИК за пределно допустимия общ размер на финансирането от 2 000 000 лв.
 • В: Предоставянето на личен безвъзмезден труд по смисъла на чл. 151, ал. 4 от ИК и предоставянето за временно безвъзмездно ползване на собствени движими и недвижими вещи по смисъла на чл. 151, ал.3 от ИК следва ли да се остойностява и ако „да”, чрез какъв механизъм ? Подобен вид подпомагане на предизборната кампания включва ли се в общия размер на финансирането по чл. 155, ал.1, т.2, б. „а” от ИК?

  Институт за развитие на публичната среда,
  O: С разпоредбите на чл. 151, ал. 3 и 4 от ИК е допуснато физически лица да предоставят на политически партии, коалиции от партии или инициативни комитети:
•    собствени движими или недвижими вещи – за безвъзмездно ползване; 
•    услуги с личен труд – безвъзмездно. 
Тези две хипотези се третират като форма на „подпомагане”, а не като „финансиране” на предизборната кампания (арг. заглавието на чл. 151 от ИК). Изричното условие услугите с личен труд, респ. вещите да се предоставят безвъзмездно, води до извода, че не е необходимо остойностяването им. По тази причина, ползваните безвъзмездно услуги с личен труд от физически лица и ползваните безвъзмездно вещи на физически лица, не могат обективно да бъдат калкулирани в общия допустим размер на финансирането на предизборната  кампания по чл. 155 от ИК. Аргумент в тази насока дава и чл. 155, ал. 6 от ИК, съгласно който в общия размер на финансовите средства, които партиите, коалициите от партии и инициативните комитети имат право да изразходят за всяка предизборна кампания, се включват всички разрешени средства по чл. 150 от ИК. В чл. 150 безвъзмездните услуги с личен труд и вещите, предоставени безвъзмездно за ползване не се посочени.
 • В: С оглед разпоредбата на чл. 161 от ИК, необходимо ли е поддържане от страна на инициативните комитети на публичен регистър по чл. 29 от Закона за политическите партии?

  Институт за развитие на публичната среда,
  O: С разпоредбите на чл. 151, ал. 3 и 4 от ИК е допуснато физически лица да предоставят на политически партии, коалиции от партии или инициативни комитети:
  • собствени движими или недвижими вещи - за безвъзмездно ползване;
  • 
услуги с личен труд - безвъзмездно.
  Тези две хипотези се третират като форма на „подпомагане”, а не като „финансиране” на предизборната кампания (арг. заглавието на чл. 151 от ИК). Изричното условие услугите с личен труд, респ. вещите да се предоставят безвъзмездно, води до извода, че не е необходимо остойностяването им. По тази причина, ползваните безвъзмездно услуги с личен труд от физически лица и ползваните безвъзмездно вещи на физически лица, не могат обективно да бъдат калкулирани в общия допустим размер на финансирането на предизборната кампания по чл. 155 от ИК. Аргумент в тази насока дава и чл. 155, ал. 6 от ИК, съгласно който в общия размер на финансовите средства, които партиите, коалициите от партии и инициативните комитети имат право да изразходят за всяка предизборна кампания, се включват всички разрешени средства по чл. 150 от ИК. В чл. 150 безвъзмездните услуги с личен труд и вещите, предоставени безвъзмездно за ползване не се посочени.

Първа · Предна · 1 · 2 · 3 · Следваща · Последна

Задайте своя въпрос