Граждански форум за честни избори

Стенограми

Стенограма от заседание на комисията по правни въпроси, 08 декември 2010 - сряда, 08 декември 2010

Стенограма от заседание на комисия
П Р О Т О К О Л
№ 62

Днес, 08.12.2010 г., сряда, от 15:30 часа се проведе извънредно заседание на Комисията по правни въпроси.
На заседанието присъстват: от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция ГРАО – Иван Гетов, директор; от Министерството на външните работи – Радослава Кафеджийска, директор на дирекция „Правна” и Елена Начева, младши експерт; от Института за развитие на публичната среда – Антоанета Цонева и Асен Генов; от ЦИК – проф. Михаил Константинов, народните представители Владимир Тошев и Стефан Дедев, и като слушател - Зорница Славова, Института за пазарна икономика.
Към протокола се прилага списък на присъстващите членове на Комисията.
Заседанието се ръководи от Искра Фидосова, председател на Комисията по правни въпроси.
Искра Фидосова:
Добър ден, колеги. Откривам заседанието на Комисията по правни въпроси с единствена точка в дневния ред:
Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на проект на Изборен кодекс, № 054-01-87, внесен от Искра Фидосова Искренова и група народни представители на 04.11.2010 г. – продължение.
Г-н Миков иска думата.
Михаил Миков:
Г-жо Председател, вчера в края на заседанието поставих един въпрос, но бяхме изморени и имам чувството, че не го оценихме добре.
Конгресът на местните власти е изпратил писмо до Венецианската комисия за демокрация чрез право и до нашия посланик в Страсбург, с което предлагат да се разглежда кодексът там. Има два варианта: да се правим, че това не съществува и на един по-късен етап това, което сме приели да бъде оценявано добре или зле. Другият вариант е да изпратим нещо, може би доклада за второ четене или не знам какво, и да съобразим препоръките, които биха дали, в процеса на изработването на кодекса.
Това предложение е към Вас и към мнозинството. Ако кажете, че няма да правим нищо, добре.
Искра Фидосова:
Г-н Миков, когато идваха тук експертите, които подготвят заключенията по доклада на ГРЕКО, аз и моите колеги сме отговаряли писмено на въпросниците. След това имаше изпратени представители на заседанието. В препоръките и в доклада нямаме такава препоръка, нямаме задължение. Това, което може да ни каже Венецианската комисия, е дали сме спазили или сме нарушили основни принципи. Ние нарушение в тази посока нямаме. Това, което сме разписали по кодекса, сме го съобразили с всички препоръки до този момент. Оттук нататък аз нямам задължение. Има публичност –кодексът е качен на сайта, има го и доклада.
Продължаваме по кодекса.
Вчера стигнахме до чл. 156. Постави се въпросът за две отделни алинеи. Едната, в която да се запише броят за отпечатване на интегралните бюлетини и друга алинея за бюлетините, които не са интегрални.
По чл. 156 желаещи за изказване? Г-жа Манолова:
Мая Манолова:
Постави се въпроса за наличието на интегрални бюлетини и отделни бюлетини. Аз отказах да ви предложа вариант на текст, защото за мен наличието на бяла отделна бюлетина е отстъпление от всичко, което сме постигнали в изборните практики. Така че ако очаквате от нас предложение в тази посока, понеже ние сме за интегрални бюлетини, текстът такъв какъвто е ни удовлетворява.
Искра Фидосова:
Други желаещи за изказване по чл. 156?
Тъй като са различни хипотезите при интегралните и при неинтегралните бюлетини, остава да подготвим като предложение на комисията за редакция на чл. 156.
Подлагам на гласуване чл. 156 по вносител и предложението за заглавие „Общи изисквания”, като остава да се разделят в две алинеи – за интегралните и за неинтегралните бюлетини, да прецезираме текста с редакция на комисията”. Който е „за”, моля да гласува. Шестнадесет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Трима „въздържали се”.
Чл. 157. „Избирателните урни са прозрачни.”
Г-н Стоилов направи предложение да имаме текст за запечатването на урните.
Има предложение за заглавие „Избирателни урни”.
Желаещи за изказване по чл. 157?
Г-н Стоилов, моля да обясните какво имахте предвид вчера, за да могат колегите да гласуват.
Янаки Стоилов:
Мисля, че разбраха. Идеята беше по-нататък в текстовете да се опише запечатването на урните с печат, който няма да бъде само подпечатване на лентите, с които се запечатват урните, а със съответно пломбиране, което ще бъде разкъсвано при отварянето на избирателната кутия за преброяване на гласовете.
Искра Фидосова:
Подлагам на гласуване чл. 157 по вносител, с предложението за заглавие и предложението на г-н Стоилов за запечатване с печат с редакция на комисията. Който е „за”, моля да гласува. Деветнадесет „за”, без против въздържали се.
Чл. 158. Предложение за заглавие „Отбелязване на вида избор върху бюлетината”.
Други предложения няма.
„Раздел ІІ. Бюлетини за гласуване за народни представители.”
Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 158 по вносител, предложението за заглавие на чл. 158 и наименованието на Раздел ІІ. Който е „за”, моля да гласува. Деветнадесет „за”, без против въздържали се.
Чл. 159. Предложение за заглавие „Бюлетини и пликове”.
Предложение на н.пр. Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски.
„В чл. 159 изразът „бюлетини и пликове” се заличава и след изразът „се извършва с” се допълва „обща бюлетина”.”
Желаещи за изказване? Г-жа Манолова.
Мая Манолова:
Това е първото от нашите предложения, с което се променя текстът на вносителя за вида на бюлетините при парламентарни избори.Според нас е възможно преференциалното гласуване да бъде извършено чрез интегрални бюлетини. Ако се приеме отделната бяла бюлетина, това ще е сериозно отстъпление от всички решения в изборното законодателство до този момент. Едва ли има човек, който да не се е убедил от собствената си практика, че отделната бюлетина е една по-голяма възможност за контролиране на вота. Да не преразказвам, че „индианската нишка” и предварителното разнасяне на бюлетини са възможни в хипотезата отделни бюлетини. Това ще развърже страшно ръцете, както за купуване на гласове, така и за контролиране на вот. Така че, ако управляващите върнат лентата назад и приемат отделната бюлетина като такава за парламентарни избори, това ще означава, че с тези правила се съдейства за контролирането на вота. Ние ще отстояваме тази наша позиция, защото останалото е сериозно отстъпление. Тук ще си говорим, че има десет неща, които препятстват контролирането на вота, като кръстчета и кръгчета. В крайна сметка истинския контрол на вота се прави с отделните бюлетини. В това всички ние в крайна сметка сме се убедили.
Предлагаме вариант за преференциално гласуване, който да е възможен за гласуване на всички избиратели, който да дава възможност със списъци на членовете на листите и в тъмната стаичка и отпред пред избирателната секция, така че който иска да може да отбележи преференция. Считаме, че управляващите трябва сериозно да размислите дали сте готови да върнете обратно назад гласуването с отделни бюлетини.
Искра Фидосова:
Благодаря. Г-жа Михайлова.
Екатерина Михайлова:
Искам да подкрепя г-жа Манолова и да се обърна към колегите да подкрепят това предложение. Съжалявам, че съм го пропуснала, поради малкото време, да го внеса.
Също така да поздравя г-жа Манолова, че има еволюция при нея. В предишните дискусии, когато настоявахме много за това да има интегрални бюлетини дори и при преференции, аргументът беше технически как ще стане. Хората дойдоха, показаха ни как да стане. В смисъл има техники. Не е проблемът технически. Проблемът е политически. Затова се обръщам към колегите да подкрепят това предложение. Как ще се сгъва са неща, които са второстепенни и са решими. Независимо, че има преференциално гласуване, няма пречка за провеждането му с интегрални бюлетини и мисля, че трябва да направим тази крачка напред. Просто това би било добър знак и наистина има връзка и с контролирания вот.
Искра Фидосова:
Благодаря, г-жо Михайлова.
Когато говорихме защо тук отиваме на варианта неинтегрална бюлетина имахме предвид единствено и само въвеждането на преференции при избор на народни представители. Не трябва да подценяваме по никакъв начин този факт и тук не съм съгласна с г-жа Михайлова, че става въпрос само за техническо уточнение. Аз ще помоля това, което е внесено от г-жа Манолова, да го обясни какво представлява като вариант на интегрална бюлетина са преференция при парламентарните избори. Това, което мен ме притеснява е, че е толкова сложно, да го преценим всички. Иначе не сме против. Но е толкова сложно, че на практика ще се стигне до невъзможност да има мажоритарен избор чрез преференцията.
Моля г-жа Манолова да обясни това, което предлага, нагледно, за да стане ясно на колегите и тогава да го коментираме и гласуваме този текст. Може би е хубаво и да се начертае, защото е сложно това, което се предлага. Г-жо Михайлова, не знам дали говорите за същото, което г-жа Манолова предлага. Моля ви наистина сериозно да го обсъдим. Защото, ако тук всички се обединим и кажем, че това няма да е сложно за хората, те ще го разберат и ще има наистина преференции, мажоритарен вот при парламентарните избори, аз съм съгласна, а предполагам и моите колеги. Но дайте да го преценим.
Мая Манолова:
Г-жо Михайлова, Вие започнахте и не довършихте. В крайна сметка дебатът приключи. Моето становище тогава беше, че е по-важна интегралната бюлетина даже от преференциалното гласуване, защото наистина контролирането на вота е по-сериозният проблем, който тогава и сега стои пред изборното законодателство и пред изборните практики. Тогава не приехме отделни бюлетини, а остана интегралната бюлетина и не беше въведено преференциалното гласуване.
Предлагаме след наименованието на партията да стоят квадратчета с номера от едно до края на листата, в зависимост от това дали ще има един път или два пъти по броя на мандатите съответната листа с квадратчета. Избирателят прочита имената пред изборната секция, прочита ги вътре, разположените в тъмната стаичка имена на кандидатите от всички листи и си отбелязва в квадратчето номера на предпочитания от него кандидат.
Искра Фидосова:
Колеги, виждате техническата възможност. Това означава, че няма да има преференции.
Колеги, става въпрос затова, че избирателят, когато влезе и получи тази интегрална бюлетина, веднъж трябва да е запомнил Коалиция за България кой номер е в интегралната бюлетина. Да кажем, че е номер 5. Трябва да запомни от всички номера, че трябва да сложи кръстчето пред № 5. След това трябва да е запомнил в листата на Коалиция за България от 20-те човека, които са предложени, кой е неговият кандидат и фаворит, за който иска да гласува. Т.е. той трябва да започни и поредния номер. Да кажем, г-жа Манолова е № 1, той трябва да отбележи № 1 в едните квадратчета, че е преференциално, а № 5 - в другите, че е Коалиция за България. Аз се чудя колко хора ще го осмислят това и ще го разберат. Не е ли много сложно. Това е предложено по кодекса.
Г-н Стоилов е прав. Или правим ясно за хората и преференциален вот и мажоритарен избор, или правим другото. Кажете кое правим?
Екатерина Михайлова:
Първото нещо е дали ще приемем принципът. Ако приемем принципът, могат да бъдат направени и не по начина, по който те са го предложили. Например, това е една бюлетина. Показвам ви нагледно къде се пише името на партията, отдолу кандидатите, както са предложени от партията или коалицията, която ги издига – първи, втори, трети и т.н. доколкото имаме ограничение. След това има квадратчета пред всяко от имената. Там се маркира преференцията.
Искра Фидосова:
Аз не съм против. Но кажете ми технически как ще стане с нормален шрифт, за да могат хората да го прочетат.
Екатерина Михайлова:
Поръчайте на хора, които могат да направят това.
Искра Фидосова:
Ние поръчахме, но ни казаха, че това са метри. Добре, ако имаме 30 партии и коалиции, колкото бяха регистрирани за парламентарните избори, двойни листи са навсякъде. Получаваше се 7-8 метра интегрална бюлетина. Кажете на практика как това чудо ще се разгъва в тъмната стаичка.
Екатерина Михайлова:
Какъв е проблемът да го разгърне. Като е грамотен човекът, ще го направи.
Искра Фидосова:
Колеги, предлагам да вървим нататък. Имаме доброволец, който ще направи макет.
Г-н Дедев, взимате истински регистрираните партии от 2009 г. Колкото са, толкова – 20-30-50. Направете за голям район, за да видим там какво ще се получи, защото при малките е ясно.
Г-жо Михайлова, ние затова предложихме онези модулни тавички, на които някой ни се смя, но ние от чудо ги предложихме, за да няма спекулации, да няма контролиран вот. Стигнахме до извода, че другото е невъзможно. Ще затрудним гражданите до такава степен, че на практика няма да има преференциален вот.
Колеги, съгласни ли сте да прескочим този текст и да го гласуваме допълнително. Или принципно да ги гласуваме, а след това ще уточним бюлетината.
Чл. 160. Предложение за заглавие „Съдържание и определяне номер на бюлетината”.
Предложение на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак:
„В чл. 160, ал. 1, т. 4 символът „X" отпада”
Предложение от н. пр. Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски:
„В чл.160 се правят следните промени:
1. В ал.1 след думата “Бюлетините” се добавя текста “на лицевата страна”.
2. В ал.1 т.3 и 4 се заличават.
3. В ал.1 се създава нова т.3 със следното съдържание:
“Пред текста по т.2 е отпечатва квадратче с увеличен и уедрен шрифт в което се отпечатва номера на листата на съответната партия или коалиция от партии в бюлетината за поставяне на знак отразяващ вота на избирателя.”
4. В ал.1 се създава нова т. 4 със следното съдържание:
“4. ред с квадратчета във всяко от които се вписва поредния номер на кандидат от листата, на брой, колкото са кандидатите на съответната партия или коалиция от партии.”
5. В ал.1 досегашната т.5 се променя както следва:
“5. празен ред между текста по т.2 и реда по т.4.”
6. Текстът на ал.2 се променя както следва:
“(2) Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия.”
7. В ал.3 текстът “ал.2” се заменя с текста “ал.1 т.3”.
8. Създава се нова ал.5 със следното съдържание:
“(5) На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.”
9. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
10. В досегашната ал. 4 числото „4” се заличава.
11. В досегашната ал. 5 числото „4” се заличава.”
Колеги, имате думата за изказвания по чл. 160.
За бюлетината се разбираме, че ще гласуваме когато дойде мострата за бюлетина, която ще изготви доброволеца.
Г-жа Манолава, заповядайте.
Мая Манолова:
Ние сме направили предложение, което не е класирано точно в този текст, което касае начинът на отбелязване на избраната партия или коалиция и на преференцията. Моля експертите да ми помогнат къде е нашият текст. Този текст предвижда три варианта за отбелязване три варианта за отбелязване на вота – най-стандартните, които се използват в практиката, а именно с хикс, с кръст, тъй като г-н Стоилов е прав, че ако някой постави неправилно хикса, дали ще му бъде недействителна бюлетината, и с чавка. Това са най-рекламираните начини за отбелязване на вот. Не считаме, че тези три варианта могат ад бъдат използвани за начин на контрол на вота. Защото, ако ще влизаме в този спор, само ще ви кажа, че най-често срещания случай за контролиране на вота не е със знака, а с отбелязаната преференция. Така че в случаите, в които има 20 души в листата, контролът на вота върви според това коя преференция за кой от кандидатите е отбелязал. Това беше на последните избори. От практиката партиите, които се занимаваха с това, по този начин контролираха избирателите чрез преференциите. Ако искате да покажете, че наистина намеренията са ви да се ограничи контролът на вота чрез преференция, а не една голяма част от хората да бъдат обявени за недействителни техните бюлетини, би било добре да приемете нашето предложение като разумно.
Димитър Лазаров:
Искате да кажете, че ако аз сложа чавка или лястовичка на квадратчето за партията, а сложа кръстче на преференцията, по този начин бива контролиран вота. Защото тази комбинация е една форма за контрол. На партията слагам чавка, на преференцията слагам другия знак. Двете комбинации са ясни. Или три. Те могат да станат три плюс три. Не искам да ги смятам. То това е формата да контролирам. Слагам чавка на партията, на преференцията слагам другия знак и се идентифицирам.

Мая Манолова:
Г-н Лазаров, ще ви обясня какво се случваше на евроизборите и което всеки , който е участвал в изборите, много добре го знае. Вие можете да се правите на луди в случая, но истината е следната. Казвам каква беше практиката с отбелязване на определен кандидат. Листите на всички бяха достатъчно дълги уговорката беше преференция за кой кандидат се прави. Това се правеше от една конкретна партия, не искам да я споменавам тук, която контролираше вота с това за кой от кандидатите е отбелязана преференция. Не с кръстчета или каквито знаци вие си умувате, независимо как преференция за определен кандидат. Това е и това го знаем от изборната практика и няма как да ни убеждавате в нещо различно, защото случаите бяха многобройни, фрапантни и потвърдени от практиката. Ако вие искате на хората да им излязат невалидни бюлетините и си измивате ръцете, че това е контрол на вота, това е една абсолютно друга тема. Но политически всеки ще си я развива както намери за добре. Моето твърдение, ако ще си говорим приказки от 1001 нощ, че и с този изборен кодекс идеята е хората да се накарат да гласуват по-малко, да се демотивират, да им се обявяват за недействителни бюлетините. Това е идеята с кодекса. И това е едно от местата, където тази идея има своето техническо развитие.
Това всичкото го казвам, защото вие ме предизвиквате като ми слагате думи в устата. Аз бях достатъчно ясна.
Димитър Лазаров:
Г-жо Манолова, попитах комбинацията хикс да партията и чавка за преференцията е ли индикация за контролиран вот?
Искра Фидосова:
Кодексът си е много добър. Ако ще правим десетметрови чаршафи със сигурност ще откажем хората.
Димитър Лазаров:
Зададох този въпрос, за да изясня за себе си дали да подкрепя вашето предложение. Нищо повече!
Искра Фидосова:
Други желаещи за изказване по текста на чл. 160 има ли? Г-н Миков, заповядайте.
Михаил Миков:
Г-жо Председател, смятам че трябва да отпадне еднозначното отбелязване. Защото това ще води до възможности за тълкуване. Примерно, един кръст леко разместен дали е хикс. Или пък един хикс леко разместен дали е кръст. Това ще породи спорове в комисиите. Първо.
Второ, ще затрудни сериозно гражданите при гласуването.
Трето, не може от патологиите на изборите да се правят изводи за регулация на процеса. Обикновено процесът се регулира по някакъв начин от законодателите и се правят опити да се спрат патологичните отклонения. Обратната логика, философията, която изцяло се залага в кодекса, включително и тук, ще води до повече грешки, повече недействителни бюлетини, повече спорове в комисиите, по-малко участие на гражданите в изборния процес. Затова аз не приемам еднообразния начин, по който предлагате да се отбелязва.
Достатъчно е. Досега 20 години имаше действащо законодателство, в което винаги се предвиждаха различни начини – чавка, хикс, най-важното е да е изразена волята. Ако ще както ще да е. Да е изразена волята. Колко контролират вота? Ако ни слуша някой външен човек, ще каже, че в България стават най-големите манипулации на изборите от цял свят. Само че изборните практики показват, че всеки път се сменя властта. 20 години стават най-големите манипулации. Управляващите манипулират и всеки път властта се сменя. Как се сменя? Как се сменя властта като стават такива големи манипулации? Нали властта е най-предразположена да манипулира изборите. Затова аз съм против и смятам, че казуистичното уреждане, изчерпателното описване затруднява и прилагането закона, ще затрудни много и гражданите. Благодаря.
Г-н Лазаров, интегралната бюлетина е начин, технология. Тя няма нищо общо с патологичната философия, която се влага и която води до уредби от тази в чл. 160. Аз не коментирам кой какво разбира. Казвам, че не може ...
Искра Фидосова:
Кръстчето под каквато и форма да е написано, все си е този знак, все ще се брои.
Михаил Миков:
Между нас възникват такива въпроси и спорове. Представете си една селска избирателна секция, в която има учител по математика, дърводелец, певец, каруцар и някакъв друг човек – и пощаджия.
Реплика: А не може пощаджия. Те ги закриват пощите.
Михаил Миков:
Един с едни познания, други – с други, трети – с трети представи, в предизборната кампания всеки е ожесточен, че трябва да защити интереса на неговата партия. Представете си до какви спорове при броенето и отчитането на гласовете ще се стигне. Т.е. аз ви казвам, че начинът за опита по записване по един начин – важното е да е отбелязано безспорно, и комисията да приеме, че е отбелязано безспорно. Точка, кръст или чавка, както и ще да е, да личи вота на човека.
Искра Фидосова:
Досега, г-н Миков, с решение на ЦИК, ще ви го припомня, бяха определени десет знака – имаше плюс, минус, точка, чертичка, права чертичка, кръгче. Тук казваме един знак, под каквато и да е форма и ъгъл, това е работа на ЦИК, този знак е валиден. Но сложиш ли кръгче, сложиш ли елхичка, защото контролираш вота, както беше досега. Сложиш ли три чертички една до друга, това вече е недействителна бюлетина. Защо ще слагаш три. Каква ти е ползата да не сложиш една черта, а да сложиш три чертички и няма да отчиташ този глас някъде.
Г-жа Караянчева.
Цвета Караянчева:
Аз мисля, че е много важно точно по този начин да стоят нещата с този знак, защото може би ставам банална, че съм от Кърджали, обаче на какви неща съм се нагледала, просто нямате на идея. За тези 6 знака има точно 6 рода, 6 брояча, стотници, десетници. Вие казахте, че се сменят управляващите. Нищо подобно! Управляващите си седят. Само тази година, на тези избори ДПС не участват в управлението. Там се контролира изключително много вотът. Много е важно да могат да си упражнят вота. Хората не са неграмотни. Знаят какво е хикс, знаят какво е кръстче, знаят и какво е кръгче. Ще бъдат ориентирани хората.
Искра Фидосова:
Други желаещи за изказване извън тези, които се изказвахме, има ли по чл. 160. Няма.
Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак за отпадане на символът „X”. Който е „за”, моля да гласува. Четирима „за”. Против? Четирима „против”. Единадесет „въздържали се”.
Янаки Стоилов:
Трябва да гласуваме тогава и другото предложение. Там все пак са посочени тези знаци.
Искра Фидосова:
Нямам такова тук! То е в чл. 217.
Мая Манолова:
Лично възразявам. Според мен, систематичното му място е в чл. 217. Това е моето мнение. За първи път виждам председател на Правната комисия, който се формализира до такава степен, в зависимост от това къде е поставено едно предложение, изобщо да не го допуска до гласуване. Аз съм го сложила където трябва, а Вие в момента го гласувате където не трябва. Тук слушам вече глупости трето заседание.
Първият път проблемът беше къде ми е тестът за двустепенната регистрация. Оказа се, че е точно където му е мястото. Така или иначе, като има едно предложение, което е ясно по смисъл, се гласува заедно с другото. Това е А и Б на всеки юрист.
Искра Фидосова:
Аз такова чудо за първи път виждам – да прескачаме по закона, там където сте си написали изречението, да го гласуваме по всички текстове.
Мая Манолова:
Какъв е проблемът от това къде е сложено едно предложение, към кой член е адресирано, стига да е ясно какво е по смисъл. Още повече, че онзи ден въобще не бяхте права с двустепенната регистрация.
Искра Фидосова:
В чл. 217 г-жа Манолова е направила предложение за въпросния плюс, кръст, хикс и V. По тази логика аз трябва да питам.
Мая Манолова:
Запознайте се с практиката. Не откривате топлата вода вие. Не сте Вие първата председателка на Правната комисия. Питайте как е било досега?
Искра Фидосова:
Колеги, г-жа Манолова предлага да питам по всеки текст има ли тя нещо предвид и да го подлагам на гласуване.
Мая Манолова:
Няма нужда да питате. Аз ви го казвам, посочвам ви в момента къде е. Какъв е проблемът? На с. 209, по чл. 217. Такова чудо никога не е било в Правната комисия.
Искра Фидосова:
Г-жо Манолова, не сте права.
Г-н Стоилов, аз във ваша стенограма не съм виждала да подлагате един текст на гласуване и да гласувате по всички, в които става въпрос по тази тема.
Янаки Стоилов:
Имало е случаи по една и съща тематика на различни места да са текстовете и заедно се гледат и се гласуват заедно.
Искра Фидосова:
Вие сте си направили предложение за това кои са действителни и кои не са действителни. Искате от мен сега да подложа на гласуване чл. 217 без да съм го докладвала.
Мая Манолова:
Така се прави, такава е практиката на Правната комисия.
Онзи ден, аз бях поставила на правилното място за двустепенната регистрация и водихме същия безсмислен спор тук. Ако искате да се върнем тогава. Вие го гласувахте неправилно.
Искра Фидосова:
Правилното място на което сте го дали според вас, е в Раздел ІІ. „Преброяване на гласовете при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България.”
Мая Манолова:
Водим спор с г-жа Фидосова правилно ли е или не. И понеже тази Правна комисия не съществува откакто ГЕРБ е в парламента, предлагам ви да попитате г-н Ципов как е работила предишната, и по-предишната, и всички досега.
Красимир Ципов:
Уважаема г-жо Манолова, безспорно допустимо е. Но искам да ви обърна внимание, че има и елементарна правна техника. Ваше право е да отбелязвате предложенията там, където искате. Но да очаквате от всички народни представители да скачат от текст в текст и да влязат във вашите мисли и да мислят по вашия начин, според мен, това е абсолютен нонсенс.
Мая Манолова:
Г-н Ципов, аз просто ви питам да кажете как се е процедирало досега.
Искра Фидосова:
Колеги, слагаме край на спора.
Г-жо Манолова, подлагам на гласуване направеното устно предложение от Вас знакът „Х” да бъде заменен
Мая Манолова:
Не е устно. Писмено е!
Искра Фидосова:
Добре! Писмено някъде в кодекса.
Реплика:
Кажете, че е Ваша грешката и да продължаваме нататък.
Мая Манолова:
Онзи ден грешката беше на г-жа Фидосова.
Искра Фидосова:
Добре. Пак Фидосова е виновна. Колеги, мир да е! Фидосова е виновна. Гласуваме не само знака „Х”, а към него да се добави и знакът „+” и знака „V”.
Правилно ли чета чл. 217?
Янаки Стоилов:
Може би е добре да ги гласуваме поотделно.
Мая Манолова:
Да, прав е, предлагам да ги гласуваме поотделно.
Искра Фидосова:
Подлагам на гласуване знака „V”, като върхът е към основата.
Който е „за”, този знак да влезе към „Х”, моля да гласува. Четирима „за”. Против? Четирима „против”. Единадесет „въздържали се”.
Който е „за” знакът „+”, така както го показва г-жа Манолова, моля да гласува. Четирима „за”. Против? Трима „против”. Дванадесет „въздържали се”.
Подлагам на гласуване знака „Х”, такъв какъвто го нарисувах на дъската. Който е „за”, моля да гласува. Деветнадесет „за”. Без против и въздържали се.
Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Сергей Станишев, Мая Манолова и група народни представители по чл. 160. Четирима „за”. Против? Няма. Въздържали се? Петнадесет „Въздържали се”.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 160 по вносител и редакция на комисията, с предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Деветнадесет „за”, без против и въздържали се.
Раздел ІІІ. „Бюлетини за гласуване за президент и вицепрезидент
на републиката”.
Предложение на н. пр. Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев: „В наименованието на раздел ІІІ думата „бюлетини” се заменя с „бюлетина”.
Желаещи за изказване? Г-н Стоилов.
Янаки Стоилов:
Според мен, целта на кодекса е да се уеднакви процедурата на гласуване. Аз не се впускам в дискусия по въпроса дали е по-добре това да бъде с обща интегрална бюлетина или с отделни, но ако се възприемат отделни бюлетини, не виждам причина защо при едните избори ще се гласува с общи бюлетина, а на другите – с отделна. Т.е. хората трябва да знаят, че като отиват да гласуват, гласуват по един и същи начин. Търсят съответната бюлетина или им се дава бюлетината и си правят предпочитанието на избрания кандидат. За тези избори така ще гласуваме, а на другите – по друг начин, което, според мен, отслабва значението на кодекса като единна технология на провеждане на изборите.
Искра Фидосова:
Ние за бюлетините вече говорихме. Това ще бъде отразено според това как ще бъдат бюлетините.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ІІІ с уговорката, че като приключим с вида бюлетини, ще го отразим в Раздел ІІІ. Който е „за”, моля да гласува. Деветнадесет „за”, без против и въздържали се. После ще уточним дали е „а” или „и”.
Чл. 161. Постъпило е предложение за заглавие „Вид на бюлетината и съдържание”.
Предложение на н. пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак.
„В чл. 161, ал. 2, т. 2 символът „X” отпада;”
Желаещи за изказване? Г-жа Манолова.
Мая Манолова:
Ако не се приеме предложението на Коалиция за България за трите възможности хората да си отбелязват вота, аз лично ще подкрепя предложението на г-н Казак да отпадне знака „Х” и да остане действащия текст отразяването на вота да е по недвусмислен начин.
Искра Фидосова:
Други желаещи за изказване няма. Подлагам на гласуване предложението на н. пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак. Който е „за”, моля да гласува. Трима „за”. Без против. Въздържали се? Петнадесет „въздържали се”.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 161 по вносител с предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Петнадесет „за”. Против? Трима „против”. Без въздържали се.
Чл. 162. Предложение на н.пр. Красимир Ципов и група народни представители за заглавие „Определяне на поредния номер на кандидатските листи”.
Други предложения няма.
Раздел ІV. „Бюлетини за гласуване за членове на Европейския парламент от Република България”.
Желаещи за изказване по чл. 162? Няма.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 162 по вносител, предложението за заглавие на текста и предложението за наименование на Раздел ІV. Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”. Без против и въздържали се.
Чл. 163. Предложение за заглавие „Бюлетини и пликове”.
Предложение от н. пр. Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски:
„В чл. 163 изразът „бюлетини и пликове” се заличава и след израза „се извършва с” се допълва „обща бюлетина”.
Други предложения няма. Пак е свързано с вида на бюлетината. Но аз предлагам да ги гласуваме. Ако променим нещо като дойде мострата, ще се върнем и ще ги изчистим.
Подлагам на гласуване предложението на н. пр. Сергей Станишев и група народни представители. Който е „за”, моля да гласува. Четирима „за”. Без против. Въздържали се? Четиринадесет „въздържали се”.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 163 по вносител с предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Четиринадесет „за”. Против? Четирима „против”. Без въздържали се.
Чл. 164. Предложение на н.пр. Красимир Ципов и група народни представители за заглавие „Съдържание и определяне на бюлетините”.
Предложение на н. пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак.
„В чл. 164, ал. 1, т. 4 символът „X” отпада;”
Предложение от н. пр. Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски:
„В чл.164 се правят следните промени:
1. В ал.1 след думата “Бюлетините” се добавя текста “на лицевата страна”
2. В ал.1 т. 3 и 4 се заличават.
3. В ал.1 се създава нова т.3 със следното съдържание:
“3. Пред текста по т.2 е отпечатва квадратче с увеличен и уедрен шрифт, в което се отпечатва номера на листата на съответната партия или коалиция от партии в бюлетината за поставяне на знак отразяващ вота на избирателя.”
4. В ал.1 се създава нова т. 4 със следното съдържание:
“4. ред с квадратчета във всяко, от които се вписва поредния номер на кандидат от листата, на брой, колкото са кандидатите на съответната партия или коалиция от партии.”
5. В ал.1 досегашната т.5 се променя както следва:
“5. празен ред между текста по т.2 и реда по т.4.”
6. Текстът на ал. 2 се променя както следва:
“(2) Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия.”
7. В ал. 3 текста “ал. 2” се заменя с текста: “ал.1 т. 3”
8. Създава се нова ал.5 със следното съдържание:
“(5) На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.”
9. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал.6 и 7.
10. В досегашната ал. 4 числото „4” се заличава.
11. В досегашната ал. 5 числото „4” се заличава.”
Предложението е почти същото като това, което вече коментирахме.
Други предложения няма. Желаещи за изказване Няма.
Подлагам на гласуване предложението на н. пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак за отпадане на символа „х”. Който е „за”, моля да гласува. Четирима „за”. Против? Няма. Петнадесет „въздържали се”.
Подлагам на гласуване предложението на н. пр. Сергей Станишев и група народни представители. Който е „за”, моля да гласува. Четирима „за”. Против? Няма. Петнадесет „въздържали се”.
Подлагам на гласуване предложението по вносител на чл. 164 с предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Петнадесет „за”. Против? Четирима „против” Без въздържали се.
Раздел V. „Бюлетини за гласуване за общински съветници, кметове
на общини и кметове на кметства”.
По наименованието няма желаещи за изказване. Който е „за”, моля да гласува. Деветнадесет „за”, без против и въздържали се.
Чл. 165. Предложение на н.пр. Красимир Ципов и група народни представители за заглавие „Видове бюлетини”.
Предложение на н.пр. Екатерина Михайлова.
„В Чл. 165, ал.1 се създава нова т.4, както следва:
4. кмет на район в Столичната община и в градовете с районно деление.”
Други предложения няма. Желаещи за изказване по чл. 165? Г-жа Манолова.
Мая Манолова:
Решението за избора на районните кметове се взима в чл. 1 затова ние не сме направили предложение по всички текстове. Ако ще има формално гласуване, естествено ще подкрепим г-жа Михайлова.

Искра Фидосова:
Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Екатерина Михайлова. Който е „за”, моля да гласува. Четирима „за”. Без против. Петнадесет въздържали се.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 165 с предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Петнадесет „за”. Без против. Четирима „въздържали се”.
Чл. 166. Предложение за заглавие „Съдържание на бюлетината за общински съветници и за кметове”.
Предложение на н. пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак:
„1. В чл. 166, ал. 1, т. 3 символът „X” отпада, а в т. 5 думата „три” се заменя с „пет”;
2. В чл. 166, ал. 2, т. 3 символът „X” отпада.”
Други предложения няма. Изказванията ги направихме по предходните текстове.
Подлагам на гласуване предложението на н. пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак. Който е „за”, моля да гласува. Четирима „за”. Без против. Петнадесет въздържали се.
Подлагам на гласуване основния текст за чл. 166 по вносител и предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Петнадесет „за”. Против? Четирима „против”. Без въздържали се.
Чл. 167. Предложение за заглавие „Определяне на поредни номера”.
Предложение на н.пр. Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев.
„В чл. 167, ал. 1, изречение първо думите „партиите и коалициите от партии” се заменят с „партиите, коалициите от партии и независимите кандидати”.”
Предложението е чисто редакционно. Други предложения няма.
Желаещи за изказване по чл. 167? Няма.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 167, с предложението за заглавие и предложението за редакция на н.пр. Владимир Тошев и група народни представители. Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”. Без против и въздържали се.
Раздел VІ. Общи правила при гласуване.
Чл. 168. Предложение за заглавие „Извършване на гласуването”.
Други предложения няма.
Чл. 169. Предложение за заглавие „Оповестяване на мерки за избирателите с увреждане”.
Други предложения няма.
Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласува основните текстове на чл. 168 и чл. 169 по вносител с редакция на комисията, с предложенията за заглавия и наименованието на Раздел VІ. Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”,, без против и въздържали се.
Чл. 170 Предложение за заглавие. „Гласуване с подвижна избирателна урна”.
Предложение на н.пр. Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев
„В чл. 170, ал. 4 след думата „помещения” се добавя „и транспорт”.”
Предложение на н. пр. Георги Анастасов:
„В чл.170. се добавя ал.6 със следния текст: „Подвижните секционни избирателни комисии са длъжни да осигурят запазване тайната на вота. Те трябва да спазват изискванията на чл.175.”
Желаещи за изказване по чл. 170 има ли?
Тук става въпрос за избирателите с трайни увреждания, за които създаваме подвижни урни с подвижна секционна комисия. Г-н Миков.
Михаил Миков:
Т.е. ние тук приемаме, че могат да гласуват в тези урни само лица, които имат трайно увреждане, което непременно е свързано с документ от ТЕЛК.
Искра Фидосова:
Този текст се въведе 2009 г. преди парламентарните избори. Не помня кой член беше от Закона за избиране на народни представители. Той е развит с едно много подробно решение на ЦИК, което е много хубаво и жест към тези хора. Това, което ние сме доразвили като идея в изборния кодекс е това, че срокът беше до 14 дни – не по-късно от 14 дни преди изборния ден да заявят писмено, че желаят да ползват тази подвижна урна. Ние сме променили срока.
Другото, което сме променили, в действащия Закон за избор на народни представители е предвидено, че двама от членовете на съответната секционна комисия, където има заявили такива български избиратели с увреждания да гласуват, отива се с тази подвижна урна по домовете и тези хора гласуват, разбира се, при спазване на всички изисквания на кодекса – тайна на вот и т.н.
Стигнахме до извода, че ако има повече хора, тъй като тогава беше нов текст и може би не са обърнали внимание, оттам се роди идеята да се разпише тази подвижна секционна комисия, така я кръстихме, не можахме друго да измислим, която ще се занимава само с това. Т.е. ако в община Хасково са заявили 500 човека, което са на място по една или друга причини – било поради това, че са раково болни. Те нямат решение на ТЕЛК. Разболели са се, но са неподвижни. Може с решение на ТЕЛК да е неподвижен, може да е инвалид с чужда помощ, може да е лежащ на място болен с някакво онкологично тежко заболяване и каквото и да било друго Този човек дава заявка. Общинската избирателна комисия в нашия пример за Хасково, ако има постъпили 500 заявки за общинските избори, според адресите и кварталите разпределя и казва: Ще се създадат примерно 5 подвижни секционни комисии, като преценява, че тези 5 комисии ще могат да обиколят в изборния ден въпросните 500 адреса, за да могат тези хора с увреждания да гласуват. Това е идеята, която сме се опитали да реализираме като текст. Не сме имали предвидили задължително да имат документ от ТЕЛК. (Тук така пише.) Не пише така. В заявлението се посочва.
Г-жа Манолова.
Мая Манолова:
В този текст пише, че задължително трябва да има удостоверение от ТЕЛК и аз лично го възприемам. Още повече предвид другата ви разпоредба, хората с придружител да не могат да гласуват с придружител, ако нямат решение или удостоверение от ТЕЛК, където това вече е малко прекалено. Ако тук няма удостоверение от ТЕЛК, при положение че само двама души ще наблюдават гласуването, възниква изключително сериозно подозрение, ако тези двамата представители на управляващата коалиция в крайна сметка как ще се отразява вотът.
Не ви препоръчвам да залагате такава бомба в кодекса.
Освен това, вярно е, че това го въведохме на изборите през 2009 г. Но на изборите 2009 г. гласуването беше с интегрална бюлетина. С отделна бюлетина подвижна избирателна секция е невъзможно! Невъзможно е! Просто имайте го предвид.
Искра Фидосова:
Г-н Миков, заповядайте.
Михаил Миков:
Първо, аз няма да подкрепя въобще подвижната избирателна, защото не е ясно трябва ли да има документ от ТЕЛК или не трябва.
Второ, може недъгът да не е от такова естество, че да му пречи да стигне до избирателната секция. Може ли да гласува с придружител, ако човекът е кьорав и се седи вкъщи, защото има счупен крак, извинявам се, че изпадам в казуистика, тогава той хем ще трябва да гласува не в стаичката, хем с придружител, защото не вижда. Той не може да си даде вота без да има придружител.
И най-важният въпрос е, тъй като има толкова много въпроси, които в практиката могат да придобият някакви особени размери, по-големи. Ако става въпрос за 100-200-500-1000 гласа в страната не е проблем.
Мисля, че в избирателя кодекса на Венецианската комисия за добрите практики се казва, че не се препоръчва, ако не може да се гарантира злоупотребата. Явно е, че толкова много въпроси възникват, особено при отделни бюлетини. Примерно, хващаме се с г-жа Манолова двама с тавичката и започваме по къщите да каним баба и дядо.


Искра Фидосова:
Затова аз държах този ред да бъде разписан като приказка максимално подробно, за да няма спекулации.
Михаил Миков:
Мога ли да задам въпрос. Човек си е счупил крак 40 дена преди изборния ден и лежи вкъщи. Подава молба. Няма удостоверение от ТЕЛК, защото си е счупил крака. За този човек ще важи ли подвижна урна или няма да важи.
Искра Фидосова:
Съгласно това, което действа в момента по Закона за избор на народни представители и решение № 65 на ЦИК може, защото е записано: „Да има трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.”
Аз нямам против и ако искате ще ограничим само с решение на ТЕЛК. Всички, които са трайно увредени по някаква причина и са лежащи на място, могат да се възползват. Това беше идеята.
Михаил Миков:
Аз ви моля решеният на досегашния ЦИК, методичките да не ни служат като аргумент в бъдещата дейност. Ние обсъждаме нещо, дори аз ви питах защо толкова много сте ги преписали, а вие отговорихте, за да е пълно. Това, което се приема, то трябва да замести по категоричен начин досегашната практика и да влезе тук в кодекса.
Г-н Лазаров, имате ли идея, че подвижна секция ще ползват лицата само с трайни увреждания, удостоверени с ТЕЛК, както пише в този текст. Това ли ви е идеята или вие приемате, че подвижната изборна кутия или секция, ще се ползва от лица, които фактически нямат възможност да отидат до изборната секция, но нямат документ за това. Тогава трябва да го установяват с решение на ТЕЛК, с решение на НЕЛК, с болничен лист, че е родилка, която трябва да си стои вкъщи, че е със счупен крак, че има проблем. Това трябва да е ясно.
Основният въпрос към вносителите. Като как си представяте – какъв процент от избирателите ще ползват изборна кутия. Защото големият въпрос е ще може ли чрез нея да се влияят по съществен начин на изборния резултат. Това е големият въпрос, който трябва да се реши.
Димитър Лазаров:
За разграничим обхвата и да видим дали има възможност за злоупотреба с един болничен, че аз трябва да си лекувам дадено заболяване или да се ограничим само с това, за което има решение на ТЕЛК или на НЕЛК и аз съм „за” така, както е записано.Иначе даваме възможност да се злоупотребява.
Искра Фидосова:
Идеята ни беше хората с трайни увреждания да могат да гласуват в подвижна избирателна урна.
Михаил Миков:
Какво трябва да запишете отпред:
„Избирателите, които имат трайни увреждания, които се удостоверяват с решение на еди-какво си, могат да упражнят правото си в подвижна избирателна кутия.”
Това е при реализацията на изборното право.
А тук се разписва кутията и работата е ясна.
Уврежданията трябва да са трайни и по този начин приключваме темата с болничните листове и пр. Имайте предвид обаче, че може да има трайни увреждания на хипертоници, на които нищо не им пречи да си отидат до секцията. Хипертоници и други лица.
Трудоспособността и избирателното право са две вселени.
Христо Генев: партия „Зелените”
Все си мисля, че е най-лесно да говорите за неподвижност, не за увреждания. Защото най-простия пример. Може да има хора с възпалени нерви, които не могат да се движат примерно един месец. Има такива случаи. Затова медицински документ, който удостоверява съответното състояние, а нетрудоспособност и не каквото и да било.
Искра Фидосова:
Има действаща разпоредба. С най-добри намерения тръгнахме да доразвиваме идеята. Дайте да видим какво да запишем тук. Ако ще бъдат с решение на ТЕЛК, да бъдат, но да стане тази възможност за хората с увреждания. Вече го има създадено. Махането на това нещо е абсолютно връщане назад и не добро отношение към тези хора. Моля ви да решим тук какво да правим. Ще дописваме ли изречение?
Мая Манолова:
Аз също категорично подкрепям това хората с увреждания да могат да упражнят правото си на глас, но при спазване на възможностите за тайна на вота и да се избегнат възможностите за манипулации. Според мен двама членове от различни партии е недостатъчно.
Освен това, при отделните бюлетини се страхувам, че не е възможно.
Михаил Миков:
Цялата комисия ще затвори секцията и ще ходи по къщите ли?
Искра Фидосова:
Колеги, затова направихме подвижна секция, за да можем да обслужваме тези хора. Подвижната секция само с такива хора ще се занимава за цялата община. Според заявленията ще бъдат две-три секции.
Колеги, принципно оставяме ли този текст?
Г-жо Манолова, според теб само тези, които имат решение на ТЕЛК или всички, които имат трайни увреждания и са трайно неподвижни и не могат да упражнят избирателното си право поради тази причина.


Михаил Миков:
Това решение за подвижни секции е решение с обратна посока на темата „с придружител”. Т.е. вие какво казваме: Ще ограничим гласуването с придружител, а ще въведем, ще разширим, ще задълбочим това, което е било, с подвижната секция. Но винаги трябва да правите и една друга. How much? (Колко струва?) По един начин нещата изглеждат за един голям окръжен град, където ще осигури общината кола и пр., по друг начин изглеждат нещата в една малка община, разпръсната.
Някой някога давал ли ни е сметка колко души гласуват с придружител.
Искра Фидосова:
С придружител никой не може да ти каже в момента колко гласуват, защото никога не е имало отчет на тези, които гласуват с придружител.
Цвета Караянчева:
Текст може да е имало, но никога не се е вписвало. Аз съм свидетел човек да придружава 20 човека.
Михаил Миков:
В методичките на ЦИК досега има изрично записано, че щом има придружител, изрично се записва.
Искра Фидосова:
В протокола никой не е отчитал досега.
Цвета Караянчева:
Аз съм подала досега 20 жалби за такова нещо и никой не ми го е отразил.
Искра Фидосова:
И неграмотните ползваха също придружител.
Колеги, гласуваме чл. 170.
Първо подлагам на гласуване предложението на н.пр. Георги Анастасов. Който е „за”, моля да гласува. Четирима „за”. Против няма. Въздържали се четиринадесет.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 170, със заглавието и предложението на н.пр. Владимир Тошев и група народни представители да се добави „и транспорт”. Който е „за”, моля да гласува. Седемнадесет „за”. Против няма. Един „въздържали се”.
Продължаваме с чл. 171. Предложение за заглавие „Забрана за раздаване на книжа и материали”.
Други предложения няма.
Чл. 172. Предложение за заглавие „Забрана за изнасянето на книжа и материали”.
Чл. 173. Също само предложение за заглавие „Забрана за гласуване извън изборното помещение”.
Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване основните текстове на чл. 171, чл. 172 и чл. 173 и по вносител с предложенията за заглавия. Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”, без против и въздържали се.
Михаил Миков:
Г-жо Председател, имам въпрос. (По кой член?) Във връзка с тези членове. Хубаво минават подвижните секции. Къде и как броят.
Искра Фидосова:
Моля да си прочетеш текстовете. Има си помещение на подвижната секция. Моля да си прочетеш чл. 199. Много подробно сме го разписали. Аз лично настоявах затова.
Чл. 174. Предложение за заглавие „Забрана за показване на начина на гласуването”.
Предложение на н.пр. Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев.
В чл. 174, ал. 4 и в чл. 175, ал. 3 думата „брой” се заменя с „брои”.
Става въпрос за чисто техническа грешка.
Предложение на н.пр. Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски:
„Чл.174 се правят следните промени:
1. Ал. 1 да отпадне.
2. Алинеи 2, 3 и 4 стават съответно 1, 2 и 3.
3. В досегашната ал. 2 след израза „на избори за” се добавя текста „за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България,”.
4. В досегашната ал. 3 израза „и 2” се заличава.
5. В досегашната ал. 4 числото „3” се заменя с числото „2”.”
Желаещи за изказване по чл. 174?
Това са текстове отново за контролирания вот – забраната да не се разгъва бюлетината. Това, което се констатира че се прави е, че излизат уж небрежно държейки разтворена бюлетина, за да видят застъпниците, наблюдателите и всички други представители, които трябва да контролират, как е гласувало въпросното лице. Това е един текст, който забранява. Тук са две хипотези. В единия случай се забранява след попълването на бюлетината и преди пускането й в урната избирателят да разгъва, така че да се види как е гласувал.
Г-н Миков.
Михаил Миков:
Аз съм против тези текстове на ал. 1, ал. 2. Забранява се „да разгъва бюлетината по начин, позволяващ да се види отбелязаното маркиране за партия, коалиция от партии или инициативен комитет.”
Това е тогава, когато бюлетината е интегрална, сгъната. Другата бюлетина, неинтегралната се слага в плик, ако си спомняте. Ако човекът неволно е отворил бюлетината?
Искра Фидосова:
Ние анализирахме това, което се получаваше на вотовете, защото сме били там застъпници и сме видели. Сега най-после с всички тези мерки слагаме край на това нещо.
Преминаваме към гласуване на чл. 174.
Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Сергей Станишев и група народни представители. Който е „за”, моля да гласува. Четирима „за”. Против? Няма. Въздържали се петнадесет.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 174 с предложението за заглавие и редакцията „брой” се заменя с „брои”. Който е „за”, моля да гласува. Седемнадесет „за”. Един „против”. Без въздържали се.
Чл. 175. Предложение за заглавие „Забрана за използване на възпроизвеждаща техника”. В чл. 175 е другата хипотеза – за фотоапаратите, за мобилните телефони – забраната да снимат.
Михаил Миков:
Създават се сериозни предпоставки – създава се по-широк кръг от хипотези за обявяване на вотове за недействителни. И то не защото са недействителни, а защото първо тръгваме от знаците – Х, +, на място ли е. Втори път, в чл. 174 – видял ли е или не е видял. Аз казвам: „Г-жа Фидосова си показа бюлетината и започваме за спорим.” Аз съм член на комисията и съм по-емоционален и ви посочвам с пръст и казвам, че си показвате бюлетината. Вие казвате не. Трети потвърждава моето мнение.
Искра Фидосова:
В залата има поне 15 човека. И всички виждат кога един човек излиза и уж небрежно си държи отворена бюлетината. Това е нарушение на тайната на вота. Бюлетината се задрасква и се брои като недействителна.
Другата хипотеза е когато влезе в тъмната стаичка, дали сте му интегралната бюлетина, и вместо да я сложи пред Коалиция за България знака, който и да е, слага я пред Синята коалиция. Тогава се показва от изборната стаичка и казва: „Аз сгреших”. Искам бюлетина да си поправя грешката. Тогава му се дава втора бюлетина, като тази, която е сгрешена (тя не се показва, не се знае как е гласувано, никой от комисията не я вижда) Това и досега беше така, само че не беше доразвито, направено като хората, за да работи. Тогава тази бюлетина въобще не се брои никъде, защото тя е сгрешена. Човекът си попълва нова бюлетина. Но има само веднъж право да сгреши и да се коригира. Новата попълнената бюлетина се пуска в урната, след това се брои, а човекът се подписва в списъка и си излиза. Накрая тази бюлетина се брои и излиза в резултата.
Това са двете хипотези.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 175 по вносител и редакцията „брой” се заменя с „брои” с предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Седемнадесет „за”. Против? Един „против”. Без въздържали се.
Чл. 176. Предложение за заглавие „Забрана за присъствие”.
Предложение на н. пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак чл. 176 да отпадне.
Други предложения няма. Желаещи за изказване?
Текстът на чл. 176 е: „Не се разрешава присъствие на други лица, освен гласуващи в момента избиратели, на разстояние, по-малко от три метра от кабината за гласуване, когато в нея има избирател.”
Не разбирам защо трябва да отпадне такова нещо.
Подлагам на гласуване предложението на н. пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак чл. 176 да отпадне. Който е „за”, моля да гласува. Няма „за”. Против? Седемнадесет „против”. Един „въздържал се”.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 176 по вносител с предложението за заглавие. . Който е „за”, моля да гласува. Седемнадесет „за”. Един „въздържал се”. Без против.
Чл. 177. Предложение за заглавие. „Напълване на избирателна урна”.
Ако някой подскаже друго наименование?
Красимир Ципов:
„Запълване на избирателна урна и отваряне”
Искра Фидосова:
В ал. 3 е отваряне. А в ал. 2 трябва да се добави предложението на г-н Стоилов, че се запечатва урната. В ал. 2 добавяме запечатването, както беше по чл. 157.
Г-н Дедев, заповядайте.
Стефан Дедев:
Тук имаме хипотеза две урни. При интегралната бюлетина ,която се предлага от г-жа Михайлова и от колегите, тя е приблизително с размери 1.20 на 40 – това е един разгънат вестник. При 900 избиратели в една секция две урни няма да стигнат. Може би трябва да има хипотеза и за следваща урна.
Искра Фидосова:
Заглавието на чл. 177 става: „Запълване на избирателна урна. Отваряне”
Подлагам на гласуване чл. 177 по вносител с добавката в ал. 2 на г-н Стоилов за запечатването, промяна в заглавието„Запълване на избирателна урна. Отваряне”. Който е „за”, моля да гласува. Седемнадесет „за”. Един „въздържал се”. Без против.
Чл. 178. Предложение на н.пр. Красимир Ципов и група народни представители за заглавие „Начало и край на гласуването”.
Желаещи за изказване? Г-н Стоилов.
Янаки Стоилов:
Имам един въпрос. Дали е необходимо изборният ден да започва толкова рано – в 6:00 часа и не е ли по-добре да започва от 7:00 до 19:00 часа. Защото хората отиват в комисията още по тъмно, изморяват се, а в този час 6:00 часа я гласуват един-двама души, я не. Колко гласуват в този ранен час?
Искра Фидосова:
Има логика в това, но хората са свикнали. Само ще ги объркаме.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 178 с предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”. Без против и въздържали се.
Чл. 179. Предложение за заглавие „Нарушения на изборния процес”.
Желаещи за изказване няма. Който е „за” заглавието и основния текст на чл. 179, моля да гласува. Осемнадесет „за”. Без против и въздържали се.
Чл. 180. Предложение за заглавие „Недопускане на лица в изборното помещение”.
Раздел VІІ. Предизборен ден.
Желаещи за изказване по чл. 180 и предложението за наименование на Раздел VІІ. Няма.
Подлагам на гласуване текста по вносител на чл. 180 с предложението за заглавие и наименованието на Раздел VІІ. Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”. Без против и въздържали се.
Чл. 181. Предложение на н.пр. Красимир Ципов и група народни представители за заглавие „Получаване на книжа и материали”.
Желаещи за изказване? Г-н Стоилов.
Печатът, с който ще се запечатват урните трябва да се включи тук като текст.
Янаки Стоилов:
Да запишем, че на печата е отбелязан номерът на секцията. (Как ще се направи?) Печатите са обикновено пластмасови и се щамповат при изработването.
Искра Фидосова:
Секциите са 12 хиляди и нещо. Това значи грубо да имаме 12500 печата, защото ще имаме и подвижни секции. За чужбина също. Или някъде около 14 хиляди различни печата.
Янаки Стоилов:
Не е голям проблем дублирането на номерацията между различни избирателни райони. Печати, на които има изображения с малки знаци.
Цвета Караянчева:
Може да се направи такъв инструмент, който да вади тези „свински опашки” и отгоре да пише примерно ЦИК. Има такава възможност, само че трябва да се направи инструмент за това нещо.
Искра Фидосова:
Ако искаме да ползваме печат, другият вариант, който сега ми хрумва, е да имаме един единствен печат, който да се слага от съответната общинска и районна преди да се даде урната на председателя на секционната комисия. Урната отива запечатана. Тогава не трябва да има печати в секционните комисии.
Дайте да го решим принципно. Само с някакъв вид „свинска опашка” и каквато и да е друга технология – не разбирам, но ако не я срежеш, не можеш да я махнеш. Г-н Лазаров.
Димитър Лазаров:
Има лепенки, които след като се залепят горната част е пунктирана и ако тръгнете да я разлепяте, тя остава. Лепенките се отлепят, но остават отпечатъците, които са пунктирани. Те не могат да се извадят. Това са лепенки, които са използвани. Пунктираната част остава и се вижда, когато лепенката е махана. Това също е вариант.
Христо Генев: партия „Зелените”
Може ли едно техническо предложение да ви направя, защото ако отидете на вариант „свинска опашка” ще трябва да правите специални партиди, които могат да се фалшифицират при всички положения. Затова вариантът е простичък – да се направи хартиено тиксо, със съответните защитени знаци, напечатани от който трябва.
При положение, че са перфорирани, за да бъдат откъснати в еднаква дължина, и са печатани където трябва с необходимите знаци, г-н Лазаров е много прав. След като се положат върху урната няма как хартиеното тиксо, изработено на тази база, няма как да не остави следи. То се къса.
Янаки Стоилов:
Лошото е, че тези урни трябва да се използват и за други избори. После трябва да има сложна технология по почистване на урните.
Христо Генев:
Не е толкова трудно да бъдат почистени.
Искра Фидосова:
Колеги, мислете, че урните са за много избори. Нямаме пари за прахосване и за всеки вид избор да правим урни, да чегъртаме и т.н.
Приемате ли един печат. Идеята е, че в общинската или в районната комисия ще се запечати урната. Т.е. те ги получават разпечатани, проверяват, че урните са празни, защото трябва да проверим, че са празни. Запечатват ги и ги предават с протокола и другите книжа на председателя на секционната комисия. Така о’кей ли сме? Всички приемат един печат. Те. трябва да имаме 264 печата за 264 ОИК, 31 печата за 31 РИК и в чужбина колкото са.
Всъщност в чужбина кой ще запечатва? Министърът на външните работи ли? Дипломатическия и консулския представител.
Колеги, може да видите модела на бюлетината, която ни предлага доброволецът. Но аз мисля, че за утрешното заседание, което ще е последното, може да ни подготви истинска, с истинските размери по указанията, за да видим истинския размер на бюлетината, шрифта с истинските партии и ще я тестваме утре. Условието за изготвянето на примерната бюлетина са истинските неща от 2009 г., за да сме точни. Спазваме интервалите, шрифта, хартията, имената на партиите и коалициите и т.н.
Колеги, връщаме се на чл. 181. Слагаме един печата, уточнението за чужбина съответния дипломатически и консулски представител слага печатите.
Ал. 3 от чл. 186 ще я прехвърлим в чл. 181 и ще го запишем като редакция на Комисията. Съгласни ли сте така да постъпим? (Да.)
Подлагам на гласуване чл. 181 по вносител с редакция на комисията и предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Седемнадесет „за”, Един „въздържал се”. Без против.
Чл. 182. Предложение за заглавие „Получаване на книжа и материали от капитаните на плавателни съдове”.
Желаещи за изказване няма. Който е „за” заглавието и текста по вносител на чл. 182, моля да гласува. Осемнадесет „за”, без против и въздържали се.
Чл. 183. Само предложение за заглавие „Получаване на книжа и материали”.
В чл. 183 добавяме, че ще се получи въпросния печат от дипломатическото или консулско представителство.
Желаещи за изказване няма.
Подлагам на гласуване чл. 183 по вносител с предложението за заглавие и направената добавка за редакция. Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”, без против и въздържали се.
Чл. 184. Предложение на н.пр. Красимир Ципов и група народни представители за заглавие на чл. 184. „Изборно помещение и кабини за гласуване”.
Предложение на н. пр. Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев.
„В чл. 184, ал. 1 думите „и списъците с кандидатите” се заменят с „пълните кандидатски листи”, а думите „коалициите от партии и инициативните комитети” се заменят с „и коалициите от партии”.”
Предложението е редакционно.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 184 по вносител с предложението за заглавие и редакционното предложение на н. пр. Владимир Тошев и група народни представители. Който е „за”, моля да гласува. Седемнадесет „за”, Без против. Един „ въздържал се”.
Раздел VІІІ. Изборен ден. Гласуване.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел VІІІ. Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”, без против и въздържали се.
Чл. 185. Предложение за заглавие „Откриване на изборния ден”.
Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 185 по вносител с предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Петнадесет „за”, без против и трима „въздържали се”.
Чл. 186. Предложение на Красимир Ципов и група народни представители за заглавие на чл. 186. „Действия при откриването”.
Предложение на н.пр. Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев за редакция.
„В чл. 186, ал. 1 след думите „разпечатват и” се добавя „при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България се”.
Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване основния текст по вносител на чл. 186 с предложението за заглавие и за редакция на ал. 1. Който е „за”, моля да гласува. Петнадесет „за”, без против и трима „въздържали се”.
Чл. 187. Предложение за заглавие „Права и задължения на застъпниците”.
Желаещи за изказване няма.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 187 по вносител с редакция на комисията и предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Седемнадесет „за”, без против и един „въздържал се”.
Чл. 188. Предложение за заглавие „Гласуване на лицата, заети в произвеждането на изборите”.
Няма други предложения. Желаещи за изказване? Михаил Миков.
Михаил Миков:
Текстът на чл. 188 по същество е безсмислен. Ако се види делегацията към чл. 3. В чл. 188 казвате лицата, заети с произвеждането и пр., не знам дали тук влизат кандидатите в лицата, заети с произвеждането.
Искра Фидосова:
Само членовете на секционната комисия и охраната. Само те и никой друг.
Михаил Миков:
Кандидатът, който гласува в Кърджалийски окръг от София, трябва да си вземе или удостоверение за гласуване или как ще се гласува там? Примерно, аз съм кандидат в Кърджали. Имам ли право да гласувам на основание на този текст, без да си взимам удостоверение за гласуване на друго място. Какво правим. Кандидатът от София ще отива да го избират с листа от Кърджали и пр., но не може да гласува за себе си.
Искра Фидосова:
Това го има в допълнителните разпоредби.
Колеги, нашата идея беше следната. В този текст да опишем само и единствено членовете на СИК и охраната. (Защо?) Момент, ще обясня. А останалите – членовете на РИК, членовете на ОИК, наблюдателите са в допълнителна разпоредба, § 1, т. 12 са описани, че имат право на удостоверение за гласуване на друго място само и единствено те.
Михаил Миков:
И какво се получава. Полицаят, който е изпратен, може да гласува без удостоверение,
Искра Фидосова:
Те и сега така гласуват. Членовете на секциите винаги са си гласували в секцията.
Михаил Миков:
Моля ви спрете с това беше. Заетият служебно може без удостоверение, а кандидатът, когото избират, трябва да ходи да си вади удостоверение. Съгласете се, че е достатъчно безумно!
Като чете човек подробно този текст на какво се натъква? Всички тези могат да гласуват, но ако отговарят на условията на чл. 3 и да са живели 12 месеца най-малко на съответното населено място. Т.е. този текст е абсолютно безсмислен, ако прави препратка към чл. 3.
Вижте този текст, ако искате. Аз само ви обърнах внимание.
Кандидатите да се запишат също тук и да се махне онзи параграф, където някъде сте го написали. Като отвори човек, да е ясно, а не да пита член на секционната комисия или г-н полицая, а той да каже аз съм в § 1, а вие сте еди-къде си. Пишете всички тук, които имат право от това право, и приключваме.
Искра Фидосова:
Как ще напишем? Колеги, членовете на секционните избирателни комисии и охраната винаги и на всички избори само и единствено те – за тях не се издават и никога не са се издавали удостоверения. Членовете на СИК и охраната – един или двама полицаи, никога на нито едни избори не са си вадили удостоверения за гласуване на друго място. Те гласуват в секцията, в която са членове на комисията, като се дописват в списъка. И само за тях винаги е важало това изключение.
Когато си кандидат, както си бил ти г-н Миков, за народен представител, си взимал удостоверение за гласуване на друго място и си гласувал във Видин. Това нещо по пише по смисъла на този кодекс в допълнителните разпоредби в §, т. 12 пише кои са служебно заетите.
Михаил Миков:
В този кодекс трябва да едно място да пише: Удостоверения за гласуване”. Там да е записано право имат Иван, Стоян, Драган, кандидати и всякакви. И вътре нищо допълнително.
Искра Фидосова:
Защото вас трябва да ви извадят от списъка, където сте по постоянен адрес, за да не гласувате два или пет пъти.


Михаил Миков:
Няма да гласувам и един път. Но въпросът е, че не може в допълнителна разпоредба да се урежда нещо, което е постоянно. Има Закон за нормативните актове. Вкарайте това някъде вътре в текста на кодекса. Какви допълнителни разпоредби. Кое се урежда в допълнителна разпоредба, като сте учили?
Искра Фидосова:
В чл. 49, ал. 2 пише:
„(2) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България удостоверения за гласуване на друго място се издават само на лицата, служебно заети в произвеждането на изборите, след подаване на заявление по образец.”
Служебно заетите къде да ги опишем по Закона за нормативните актове, ако не в допълнителните разпоредби.
Михаил Миков:
Г-жо Председател, описали сте ги в чл. 188. От чл. 49, описали сте ги в чл. 188. Тук пише: „лицата, заети в произвеждането”.
Искра Фидосова:
Не пише служебно заети. Точно това е разликата. В чл. 188 не ползваме служебно заети, защото трябва да направим разлика.
Михаил Миков:
Тия са само заети.
Каква е правната връзка между чл. 49, който ми прочетохте и чл. 188 и преходните. Обяснете ми на мен.
Обяснете кои са в чл. 49, които са в чл. 188 и кои са отзад?
Искра Фидосова:
В чл. 49 са тези, които са отзад – служебно заетите.
Чети Казак:
Доколкото разбрах членовете на секционните комисии и полицаите нямат свободата да избират. Те се пращат някъде си. Докато другите служебно заети лица по смисъла на чл. 49, който е изяснен в точки от допълнителните разпоредби, имат свободата къде да гласуват. Защото удостоверението за гласуване на друго място им позволява да избират. Аз мога да отида да гласувам във Видин, в Белоградчик или в Руженци.
Янаки Стоилов:
Като има удостоверение, че е кандидат, защо да не отиде направо с удостоверението като кандидат да гласува, а трябва да си вади удостоверение за гласуване.
Искра Фидосова:
Защото трябва да го отпишат от списъка по постоянния адрес.


Янаки Стоилов:
Нали той попълва декларация, че няма да гласува на друго място.
Искра Фидосова:
Колеги, продължаваме нататък. В чл. 188 няма местни избори.
Подлагам на гласуване основния текст по вносител на чл. 188 с предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Петнадесет „за”, без против и трима „въздържали се”.
Чл. 189. Също само предложение за заглавие „Удостоверяване на самоличността на избирателя”.
Г-н Ципов, да махнем ли в заглавието „на” и да стане: „Удостоверяване самоличността на избирателя”. (Може.) Махаме „на”.
Г-н Миков, заповядайте.
Михаил Миков:
Правилно ли да разбирам, че може само с лична карта и със зелен паспорт. Винаги съм настоявал да се прилага Законът за личните документи, за да може човек и по друг начин.
Искра Фидосова:
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 189 по вносител с редакцията в заглавието. Който е „за”, моя да гласува. Петнадесет „за”. Без против. Трима „въздържали се”.
Чл. 190. Предложение за заглавие „Декларация от българските граждани, живеещи в друга държава - членка на Европейския съюз”.
Желаещи за изказване няма. Подлагам на гласуване основния текст на чл. 190 по вносител с предложението за заглавие. Който е „за”, моя да гласува. Седемнадесет „за”. Без против. Един „въздържал се”.
Чл. 191. Предложение за заглавие „Проверка и вписване на данни на избирателя”.
Желаещи за изказване няма. Подлагам на гласуване основния текст на чл. 191 по вносител с предложението за заглавие. Който е „за”, моя да гласува. Седемнадесет „за”. Без против. Един „въздържал се”.
Чл. 192. Предложение на н.пр. Красимир Ципов и група народни представители за заглавие „Правила за гласуване при избори за народни представители и за членове на Европейски парламент от Република България”.
Предложение на н.пр. Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски.
„В чл. 192 се правят следните промени:
1. Ал. 1 да придобие следното съдържание:
„(1) При произвеждане на избори за народени представители и членове на Европейския парламент от Република България избирателят получава от член на секционната избирателна комисия бюлетина, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването, след което отива в кабината за гласуване.”
2. Ал. 3 да придобие следното съдържание:
„(3) Избирателя гласува като:
1. Поставя знак, който изразява по еднозначен начин неговия вот, в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа.
2. Ако желае поставя знак върху квадратчето с поредния номер на избраният от него кандидат на партията или коалицията, който по еднозначен начин показва неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат.
3. Сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се вижда неговия вот.
4. Излиза от кабината и подава сгънатата бюлетина на член от комисията, който е подпечатва повторно с печата на комисията.
5. Пуска сгънатата бюлетина в избирателната урна.
6. Полага подпис в избирателния списък срещу името си.”
3. Алинея 6 и 7 да отпаднат.”
Други предложения няма. Тук става въпрос за знака „Х”
Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Сергей Станишев и група народни представители. Който е „за”, моля да гласува. Четирима „за”. Против? Няма. Четиринадесет „въздържали се”.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 192 по вносител с предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Дванадесет „за”. Против? Четирима „против”. Двама „въздържали се”.
Чл. 193. Предложение за заглавие. „Правила за гласуване при избори за президент и вицепрезидент на републиката”.
Предложение на н.пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак.
„В чл. 193, ал. 3, т. 1 символът „Х” отпада.”
Предложение от н. пр. Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски:
„В чл. 193 се правят следните промени:
1. В ал. 1 изразът „от кочана с бюлетините” се заличава.
2. В ал. 3, текстът на т. 1 се изменя така:
„1. Поставя знак, който изразява по еднозначен начин неговия вот, в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа.”
Желаещи за изказване няма.
Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Ремзи Осман и Четин Казак. Който е „за”, моля да гласува. Шестима „за”. Против? Няма. Дванадесет „въздържали се”.
По предложението на н.пр. Сергей Станишев и група народни представители ще подложа поотделно на гласуване т. 1 и т. 2.
Подлагам на гласува предложението по т. 1. Който е „за”, моля да гласува. Петима „за”. Против? Няма. Тринадесет „въздържали се”.
Ако някой измисли друго да се казва, а не „кочан”, аз съм съгласна да го променим. Ние търсихме друга дума, но не намерихме. И на мен ми звучи като царевица, но не намерихме друга дума.
Мая Манолова:
Г-жо Фидосова, много ви моля да ни обърнете внимание. Като ще се дават пари за какво ли не, тавичките да са закрити и от тях да може да се взима само по една бюлетина.
Искра Фидосова:
Подлагам на гласуване т. 2 от предложението на н.пр. Сергей Станишев. Който е „за”, моля да гласува. Петима „за”. Против? Няма. Тринадесет „въздържали се”.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 193 по вносител с предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Тринадесет „за”. Против? Няма. Петима „въздържали се”.
Чл. 194. Предложение за заглавие „Правила за гласуване при избори за общински съветници и кметове”.
Предложение на н.пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак.
„В чл. 194, ал. 3, т. 1 символът „Х” отпада.”
Предложение от н. пр. Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски:
„В чл. 194 се правят следните промени:
1. В ал. 1 изразът „от кочана с бюлетините” се заличава.
2. В ал. 3, текстът на т. 1 се изменя така:
„1. Поставя знак, който изразява по еднозначен начин неговия вот, в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа.”
Желаещи за изказване няма.
Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Сергей Станишев и група народни представители за промени в чл. 194. Който е „за”, моля да гласува. Петима „за”. Против? Няма. Тринадесет „въздържали се”.
Подлагам на гласуване предложение на н.пр. Ремзи Осман за чл. 194 символът „Х” да отпадне. Който е „за”, моля да гласува. Петима „за”. Против? Няма. Тринадесет „въздържали се”.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 194 по вносител с предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Тринадесет „за”. Против? Няма. Петима „въздържали се”.
Чл. 195. Предложение за заглавие „Правила при погрешно попълване на бюлетини”.
Предложение от н. пр. Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски:
„В чл.195 ал.1 текстът в изречение първо „При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове” се заличава.”
Други предложения няма. Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Станишев и група народни представители. Който е „за”, моля да гласува. Петима „за”. Против? Няма. Тринадесет „въздържали се”.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 195 по вносител с предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Тринадесет „за”. Против? Няма. Петима „въздържали се”.
Чл. 196 Предложение за заглавие. „Принципи при гласуване”. Желаещи за изказване? Няма. Който е „за” заглавието и основния текст на чл. 196, моля да гласува. Осемнадесет „за”. Без против и въздържали се.
Раздел ІХ. „Гласуване на избиратели с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението”
Тук няма предложение за промяна в наименованието, обаче обръщам внимание „физическо” не трябва ли да отпадне.
Уточняваме, че наименованието на Раздел ІХ ще бъде:
„Гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението”
Чл. 197. Предложение за заглавие. „Правила за гласуване”.
Други предложения няма.
Желаещи за изказване? Г-н Миков.
Михаил Миков:
Имам няколко въпроса към вносителите.
Правилно ли разбирам, че ще има два типа избиратели с физически увреждания – такива които имат удостоверение от НЕЛК и ТЕЛК. Такива, което имат удостоверения от НЕЛК и ТЕЛК с физически увреждания, които могат да гласуват в подвижни избирателни секции и такива, без значение дали имат или нямат удостоверение от НЕЛК и ТЕЛК, които гласуват или в обикновена секция, или в секция по чл. 73, ал. 1. Веднага възникват въпросите. Това е системно тълкуване във връзка с чл. 197.
Въпросът е всичките ли имат право да гласуват с придружител? Как ще се гласува с придружител вкъщи. Защото трябва да се разреши от подвижната избирателна секция. Установяваш увреждането въз основа на документ от ТЕЛК и НЕЛК.
Хипотезата в чл. 197 не предвижда да има удостоверение на лице с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат. Тук удостоверение от ТЕЛК и НЕЛК не се иска.
В чл. 198 обаче се казва: „с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК)”. Т.е. тук има ТЕЛК и НЕЛК.
Т.е. вариантът с придружител е само с удостоверение ТЕЛК (НЕЛК).


Искра Фидосова:
Да обясня като вносител. Това, което констатирахме и което се забелязваше досега от наблюдатели и от всички анализи, които са направени по предишни избори, масово имаше случаи в населени места, в секционни избирателни комисии, където масово избирателите влизат и заявяват, че желаят да гласуват с придружител, защото не виждат, не могат да гледат. Обикновено не виждат и затова желаят с придружител. Това е практика, която ние сме категорични, че трябва да се спре, защото това е нарушаване първо на тайната на вота, второ е един изключително сериозен начин за контролиране на вота как ще гласува избирателят.
Затова предлагаме в кодекса лицата, които имат такива заболявания, които наистина им пречат сами да изберат избирателното си право, наистина имат необходимост от придружител, те да представят решение на ТЕЛК. Т.е. ако лицето каже, че е сляпо, и не вижда и затова иска придружител, в решението на ТЕЛК трябва да пише, че има такова заболяване и че има слепота. В противен случай това лице лъже, както се констатира в не малко случаи.
Михаил Миков:
Независимо от физическите увреждания, лице, което няма документ, издаден от ТЕЛК, не може да упражни правата си с придружител, независимо от физическото състояние.
Искра Фидосова:
Да, защото до този момент се злоупотребяваше.
Михаил Миков:
Давам пример, г-жо Председател.
Идва един човек с очи тампонирани, защото ги е залял с нещо. Няма удостоверение. Носи ви болничен лист. Знаете, че ТЕЛК се вади след една година. Вие му казвате, нямате удостоверение от ТЕЛК и няма да гласуваш. Това е реален казус. Това ли му казвате на слепия човек. Има от Пирогов истински документ, че са залети очите с киселина. Но вие му казвате, че за да гласува, трябва да има удостоверение от ТЕЛК.
Какво значение има като се хващате за тези така наречени „контролирани вотове”.
Искра Фидосова:
Много голямо.
Г-н Миков, предлагаш към удостоверение на ТЕЛК да добавим и решение на ЛКК в случаите, когато има временна слепота.
Г-н Казак иска думата.
Четин Казак:
Уважаеми дами и господа,
Ето още един текст, с който се дискриминират български граждани и се лишават от конституционно право.
Уважаеми дами и господа,
Всички знаем, че има така наречената „старческа слепота”, която възниква доста по-късно, след като лицето се е пенсионирало. Лице, което се е пенсионирало никога няма да отиде за се освидетелства в ТЕЛК или НЕЛК, така че огромен брой възрастни хора, които недовиждат или въобще не виждат вие ги лишавате от конституционното им право да гласуват въобще. Защото те без придружител няма да могат да гласуват по никакъв начин. Затова ви предлагам да оставите възможност все пак комисията да реши дали да допусне лицето или да не го допусне, а не при всички случаи да се изисква документ. Когато комисията вижда, че става въпрос за баба на 90 години, която е ослепяла на 75 или на 80 години, какъв ТЕЛК и НЕЛК тя може да си важи и въобще да се очаква да си е извадила, за да удостовери, че е сляпа. Нека да бъдем малко по-реалисти и да съответстваме на реалността и на живота.
Искра Фидосова:
Т.е. ти предлагаш в такъв изключителен случай, който наистина ще е изключение, не говорим за система, комисията с единодушие да вземе решение. Аз не съм против.
Колеги, записваме в чл. 197 като допълнение към изискването на ТЕЛК ново изречение, в което описваме хипотезата, че когато дойде такова лице с такова трайно увреждане, което не му позволява само да упражни правото си, по решение на комисията може да бъде допуснато да гласува с придружител, по изключение, без да представи решение на ТЕЛК.
Съгласни ли сте така? (Да.)
Екатерина Михайлова:
Аз искам още нещо да кажа като аргумент.
Това е хубаво да го има по още една причина. Би трябвало, ако остане само с решение на ТЕЛК, много голяма информационна кампания да се проведе. Тези всички лица трябва да знаят, че трябва да отидат.
Искра Фидосова:
Затова искаме да го приемем и 10 месеца да се говори, да се направят брошури. Гласуваме.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ІХ с направената редакция, основния текст на чл. 197 по вносител с предложението за заглавие и ново изречение или нова алинея, в която се описва хипотезата, че лице, което има увреждане, което не му позволява само да упражни избирателното си право, да бъде допуснато по изключение с придружител да гласува с решение на комисията, ако не представи решение на ТЕЛК.
Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”. Без против и въздържали се.
Чл. 198. Предложение за заглавие. „Правила за гласуване с придружител”
Предложение на н.пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак.
„В чл. 198, ал. 1 думите „въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането” и изречението „копие от документа на ТЕЛК (НЕЛК) се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него” отпадат.”
Предложение от народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски.
„В чл. 198, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение първо израза „въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК) удостоверяващ увреждането” се заличават.
2. Изречение четвърто да отпадне.”
Желаещи за изказване. Г-жа Манолова.
Мая Манолова:
Предлагам нашето предложение да го приемете по принцип.
Искра Фидосова:
Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване.
Подкрепяме по принцип предложението на н.пр. Сергей Станишев и Мая Манолова и група народни представители.
Подкрепяме по принцип и предложението на Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак.
Подлагам на гласуване чл. 198 по вносител с предложението за заглавие и редакция на комисията за дописване на текста, който приехме в чл. 197, която ще се направи съгласно приетите предложения по принцип. Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”, без против и въздържали се.
Раздел Х. Гласуване с подвижна избирателна урна.
Желаещи за изказване по наименованието на Раздел Х няма. Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”, без против и въздържали се.
Чл. 199. Предложение за заглавие „Правила за гласуване”.
Предложение на н.пр. Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев.
Предложение на Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски.
„В чл. 199, в ал. 2 думата „двама” се заменя с думата „четирима”.”
Желаещи за изказване? Четин Казак.
Четин Казак:
Това е важно. Тази подвижна урна ще ходи някъде, ще се разхожда извън секцията. Ако там няма гаранции, че ще има членове от различни партии, знаете ли как може да се напълни този район.
Искра Фидосова:
Колеги, има два варианта. Единият е да кажем, че подвижната секционна комисия ще работи с два екипа с по трима или четирима, в зависимост от това дали е 7 члена или 9 члена. Но ние бяхме написали, че е 7 члена. Т.е. по трима от различни парламентарни партии и коалиции и един ще бъде сменник.
Другият вариант е да кажем, че върви цялата комисия. Ако кажем, че са две групи, трябва да имаме две урни с два списъка в подвижната секционна комисия. Ако кажем, че е цялата комисия.
Но те няма да отидат всички. Като отидат първо четирима, трима ще останат да почиват. Като се върнат, останалите ще ги сменят. Това беше идеята. Така смятам, че е по-добре, защото няма да правим два списъка, което после ще усложни задачата при броенето. Ако искате петима да вървят, а двама да стоят да почиват и последователно ще се сменят с по двама. Да запишем: „но не по-малко от четирима”.
Записваме в чл. 199 „не по-малко от четирима”. И тогава си остава една урна, дени списък – всичко е едно.
По чл. 199 подкрепяме предложението на Станишев и група народни представители по принцип, подкрепяме на Тошев и група народни представители и на н.пр. Красимир Ципов за заглавие и текста на вносителя, като уточняваме, че не по-малко от четирима.
Който е „за” заглавието, основния текст на чл. 199 и направените предложения за редакции , моля да гласува. Осемнадесет „за”, без против и въздържали се.
Янаки Стоилов:
Кое е наложило преписването на целия чл. 199 от колегите.
Искра Фидосова:
Аз настоявах за по-подробно разписване на този текст. Бяхме го разписали с експертите подробно, но въпреки това аз настоявах да е още по-подробно и това е редакционното предложение на колегите Тошев и група народни представители, за да няма никакво съмнение, че тук има нещо неясно и начин за някаква злоупотреба.
„Раздел ХІ. Гласуване с удостоверение за гласуване на друго място.”
Желаещи за изказване? Няма. Който е „за” наименованието на Раздел ХІ, моля да гласува. Осемнадесет „за”. Без против и въздържали се?
Мая Манолова:
Предлагам да определим час за приключване на заседанието. Сега е 18:25 часа. Предлагам в 19:00 часа да приключим заседанието. (Няма да можем.) Как да не можем. Вече ставаме неефективни. Всеки има предел на силите си.
Янаки Стоилов:
Ако искате тази вечер да стигнем до Преброяване на гласовете.
Мая Манолова:
До 19:00 часа.
Искра Фидосова:
До 19:30 часа.
Мая Манолова:
Аз си настоявам за правата. Тук работим по този начин трета седмица. В 19:00 часа приключваме, защото аз не мога като г-жа Михайлова да си тръгна.
Искра Фидосова:
Чл. 200. Предложение за заглавие на н.пр. Красимир Ципов и група народни представители „Правила за гласуване.”
Раздел ХІІ. Гласуване на ученици и студенти.
Желаещи за изказване? Г-жа Манолова.
Мая Манолова:
Ние се въздържаме по удостоверенията.
Искра Фидосова
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 200 с предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Петнадесет „за”. Против? Няма. Въздържали се? Трима.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ХІІ. Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”. Без против и въздържали се.
Чл. 201. Предложение за заглавие „Правила за гласуване”.
Други предложения няма.
Чл. 202. Предложение за заглавие „Права на ученици и студенти за гласуване”.
Желаещи за изказване по чл. 201 и чл. 202. Няма.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 201 и чл. 202 по вносител с предложенията за заглавия. Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”, без против и въздържали се.
Раздел ХІІІ. Гласуване по електронен път чрез интернет.
Желаещи за изказване по наименованието на Раздел ХІІІ. Няма. Който е „за” наименованието на Раздел ХІІІ, моля да гласува. Осемнадесет „за”, без против и въздържали се.
Чл. 203. Предложение на н.пр. Красимир Ципов и група народни представители за заглавие на чл. 203. „Обхват, провеждане и контрол на гласуването”.
Предложение на н. пр. Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев:
„В чл. 203:
а) алинея 1 да отпадне;
б) в ал. 2 думите „преди гласуването с хартиени бюлетини” да отпаднат.”
Желаещи за изказване? Г-н Миков.
Михаил Миков:
По чл. 202. Досега студентите в София можеха да изберат къде да гласуват, а сега гласуват само там, откъдето са.
Четин Казак:
Със студентската книжка могат да гласуват в София. Примерно студентът от Видин, който е в Софийския университет, може да гласува в София.

Митхат Метин:
Ако е заверена книжката, може да гласува в София.
Михаил Миков:
Може ли по настоящ адрес. Може постоянният да му е другаде, и да гласува по настоящ адрес.
Г-жо Председател, за студентите как е?
Реплика:
За студентите е свободен режим.
Искра Фидосова:
Идеята за електронното гласуване е експериментално гласуване. Трябва да има редакция на чл. 203. Моят въпрос от правна техника е дали му е мястото тук, или трябва да го пратим в допълнителните разпоредби.
Михаил Миков:
Чл. 202 за студентите. Ако направим тази превръзка с чл. 3, ал. 4 и ал. 5 и отидем на понятието живял по т. 4 от допълнителните разпоредби в § 1 – за 12 месеца в съответното населено място, е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство.
Искра Фидосова:
В чл. 201, ал. 1 местните избори ги няма. Този, който чете чл. 2020 не говори за гласуване, а говори за това ,че се освобождават от учебни занятия един ден преди, по време на изборния ден и един ден след изборния ден.
Михаил Миков:
Къде е уредено правото на студента в местните избори? Г-н Ципов каза, че е в чл. 202. Хипотезата на чл. 201 е за президент и вицепрезидент и народни представители. Къде е хипотезата за участие в местни избори на студенти. В чл. 202. Искам да знам вярно ли е или не е вярно?
Искра Фидосова:
Когато г-н Миков прочете чл. 203, тогава ще говорим допълнително.
Мая Манолова:
Контролът върху гласоподавателите, които гласуват по интернет очевидно ще го има и е хубаво, че в заглавието фигурира.
Искра Фидосова:
Тук ще има редакция. Заглавието, което се предлага за чл. 203 ще бъде „Обхват и провеждане на гласуването”.
Но в чл. 203 трябва да има и друга редакция. Веднъж отпада ал. 1.
Задължително трябва да напишем, като отпада ал. 1, че е експериментално.
Моят въпрос като правна техника е тук ли е мястото на чл. 203 и на чл. 204 или трябва да е в преходните.
Да гласуваме да отиде в Преходните и заключителните разпоредби.
Да гласуваме новата редакция на заглавието „Обхват и провеждане на гласуването”.
Изобщо трябва да има редакция на чл. 203. Ако искате за утре да направим редакцията и тогава да го гласуваме? (Да.) Уточняваме се, че утре ще гледаме редактиран текст за чл. 203 и останалите текстове от чл. 204 до л. 209 включително.
Гласуваме, че чл. 203 и останалите до чл. 209, включително, отива в Преходните и заключителните разпоредби.
Заглавието и тестовете на чл. 203 и останалите до чл. 209 остават за утре, защото утре е последното заседание, на което, след като видим окончателния текст, редактиран на целия комплекс за електронното гласуване, тогава да ги гласуваме. Всички ли сме съгласни с това? (Да.) Осемнадесет „за”, без против и въздържали се.
Глава десета. Преброяване на гласовете. Раздел І. Общи разпоредби. Желаещи за изказване? Няма. Подлагам на гласуване Глава десета, наименованието и Раздел І, наименованието. Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”, без против и въздържали се.
Чл. 210. Предложение на н.пр. Красимир Ципов за заглавие. „Приключване на гласуването”.
Други предложения няма. Желаещи за изказване няма.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 210 по вносител с предложението на заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”, без против и въздържали се.
По чл. 211. Предложение за заглавие „Право да присъстват”.
Предложение на н.пр. Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски.
„В чл. 211 след думата „журналисти” се добавя изразът „и представители на социологически агенции”.”
Други предложения няма. Желаещи за изказване? Няма. Какво ще прави там социологическата агенция?
Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Сергей Станишев и група народни представители за чл. 211. Който е „за”, моля да гласува. Четирима „за”. Без против. Четиринадесет „въздържали се”.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 211 по вносител с редакция на комисията и предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Четиринадесет „за”. Без против. Четирима „въздържали се”.
Чл. 212. Предложение за заглавие „Установяване и отразяване на изборните резултати”.
Предложение на н.пр. Владимир Тошев и група народни представители за промяна в чл. 212.
„В чл. 212:
а) в ал. 1 след думата „гласуването” се добавя „за съответния вид избор”;
б) в ал. 3:
аа) в изречение първо думите „протоколите се сгрешат” се заменят с „единия формуляр на протокола се сгреши”;
бб) в изречение второ думите „сгрешеният протокол” се заменят със „сгрешеният формуляр на протокол”;
вв) в изречение трето думите „двата протокола” се заменят с „двата формуляра на протокола”.”
Други предложения няма. Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 212 с предложението за заглавие и предложението на н.пр. Тошев и група народни представители за редакция. Който е „за”, моля да гласува. Петнадесет „за”. Против няма. Трима „въздържали се”.
Чл. 213. Предложение за заглавие. „Подписване и поправка на протокола на секционната избирателна комисия”.
Други предложения няма. Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 213 с предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Шестнадесет „за”. Против няма. Двама „въздържали се”.
Чл. 214. Предложение за заглавие „Вписване на данни в протокола преди отваряне на избирателната урна”.
Предложение на н.пр. Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски за промяна в чл. 214.
„В чл. 214, ал. 1 се прави следната промяна: В т. 11 текстът след числото „195” да отпадне.”
Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Сергей Станишев и група народни представители. Който е „за”, моля да гласува. Двама „за”. Без против. Шестнадесет „въздържали се”.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 214 по вносител с редакция на комисията с предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Шестнадесет „за”. Против няма. Двама „въздържали се”.
Чл. 215. Предложение за заглавие на чл. 215. „Подготовка за отваряне на избирателната урна”.
Други предложения няма.
Чл. 216. Предложение за заглавие. „Преброяване на гласовете от подвижните избирателни урни”.
Желаещи за изказване по чл. 215 и чл. 216? Няма.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 215 и чл. 216 с редакция на комисията и по вносител с предложенията за заглавия. Който е „за”, моля да гласува. Шестнадесет „за”. Против няма. Двама „въздържали се”.
Янаки Стоилов:
В чл. 211 е описано общо кои присъстват при отварянето на избирателните урни. Въпросът, който понякога е предизвиквал дискусии, тези които имат право да са в изборното помещение, да имат видимост поне представители на различните хора ,които наблюдават изборите, да имат поглед върху отварянето и преброяването на бюлетините. Защото тези хора, ако нямат видимост, те трябва да са на някакво разстояние, което без да пречат им позволява да гледат. Това го казвам, защото има случаи на отделни места и самите комисии да злоупотребяват. Отчитат се както преценят резултатите. Т.е. хората, които наблюдават, поне представители от тях, да могат да наблюдават какво става при преброяването на бюлетините.
Става дума дали в чл. 211 или някъде другаде, където сме, трябва да има едно изречение, че лицата, които имат право да присъстват, трябва да им се осигури достъп, който да им позволява да наблюдават действията на комисията. Това трябва да се запише, защото са възниквали спорове. Те стоят, обаче не виждат какво става.
Искра Фидосова:
Раздел ІІ. „Преброяване на гласовете при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България.”
Желаещи за изказване по наименованието? Няма. Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”, без против и въздържали се.
Чл. 217. Предложение за заглавие. „Установяване на действителност и недействителност на вота”.
Предложение на н.пр. Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев.
„В чл. 217:
а) в ал. 2:
аа) в т. 2 след думата „знаци” се добавя „няма отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от „Х” и с химикал, който не пише със син цвят;”;
бб) в т. 3 след думата „(преференции)” се добавя „отбелязани със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят”;
вв) в т. 4 след думата „(преференции)” се добавя „със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят” и след думата „(преференция)” се добавя „със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят;”;
гг) в т. 5 след думата „(преференция)” се добавя „отбелязано със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят;”;
б) в ал. 4, в т. 3 накрая се добавя „или с отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от „Х” и с химикал, който не пише със син цвят;”;
в) в ал. 7 след думата „(преференции)” се добавя „отбелязани със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят”.
Това са уточнения по знака и химикала.

Предложение от народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски:
„В чл. 217 се правят следните промени:
1. В ал. 1 израза „един плик” се заменя с „една бюлетина”.
2. В ал. 2, точки 3, 4, 5, 6 и 7 да отпадат.
3. В ал. 2 се създават нови т. 3 и т. 4 със следното съдържание:
„3. Бюлетината съдържа два броя печати на съответната секционна избирателна комисия.
4. Само в едно от квадратчетата за гласуване за партия или коалиция от партии има поставен знак, който еднозначно отразява вота на избирателя.”
4. Алинея 3 да придобие следното съдържание:
„(3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато:
1. бюлетината има отклонения дължащи се на дефекти и грешки при производството или когато върху нея има механични увреждания и зацапвания.
2. поставеният от избирателя знак излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа, но не да навлиза в квадратчето на друга листа.
3. в бюлетината няма вписани специални символи, букви, цифри или други знаци.
4. ако няма отразено предпочитание (преференция).
5. Алинея 4 да придобие следното съдържание:
„(4) Гласът е недействителен когато:
1. няма поставен знак в нито едно от квадратчетата за партия или коалиция от партии.
2. има поставен знак в повече от едно квадратче за гласуване.
3. поставения знак в квадратчето за гласуване засяга повече от едно квадратче за гласуване за партия или коалиция от партии и не може да се установи волята еднозначно волята на избирателя.
4. бюлетината не съдържа два печата на съответната секционна избирателна комисия.
5. бюлетината не е по установения образец.
6. върху бюлетината има изписани специални символи като букви, цифри и други знаци.”
5. В aл. 7 след думите „знак “X”” се поставят думите „знак „+”, знак „V”” и след думите „знакът „X”” да се добавят думите „„знакът „+”, знакът „V”.”
Тук е описанието на предложението на г-жа Манолова, която помолихме в началото да обясни как го вижда като бюлетина. Тук мястото, където си описала как да изглежда въпросната интегрална бюлетина парламентарните избори.
Това са всички предложения по чл. 217. Заповядайте, г-н Миков.
Михаил Миков:
Тази разхвърляност на различни уредби води до следното. Казвате, че ако си покаже гражданинът бюлетината, трас-прас, недействителна, чао!
Тук обаче, където се изброяват изчерпателно, в ал. 2. „Гласът е недействителен когато:” и се изброяват, не е записано при условията на член еди-кой си. Разбирате ли, връзките Т.е. има няколко основания за недействителност на различни места в тази обемна материя. И утре горко на тези хора, които сигурно от половината от членовете на комисиите нямат и висше образование, камо ли да са юристи. Уж правим кодификация?!
Искра Фидосова:
Г-н Миков, аз го обяснявах. Тези, които са сгрешени, те не се броят, не се описват никъде и се изхвърлят. Тези ,които са обявени за недействително по времето на гласуване от 6 до 19:00 часа веднага се слага знак, пише се, че е недействителна, заделя се. И още преди да отвориш урната тези ги броиш и ги описваш. Има място в протокола. И сега беше така. Ред, в който се пише броят на недействителните бюлетини. Те по никакъв начин не влияят на тези, които се броят по чл. 217. Те се описват отделно. Те не се гледат затова дали имат „Х” или кръгче, в нашия случай, или точка. Те са недействителни, защото избирателят, излизайки от тъмната стаичка е показал как е гласувал. Затова са недействителни, затова отделно се описват. В графа „Забележки” веднага се пише в списъка срещу избирателя, че има отбелязана недействителна бюлетина и когато приключи изборният ден се засича броят по графа „Забележки”, броят се бюлетините, които са със знак недействителни, описват се, заделят се и чак тогава се отварят урните.
Михаил Миков:
И тогава има втора врътка недействителни. Т.е. има два типа недействителност. Излиза, че има няколко основания за недействителност. Не може ли да са на едно място всички основания за недействителност. Искам да кажа, че не е важно кога се обявява. Смятам, че в един закон на едно място трябва изчерпателно да са изброени всички основания за недействителност.
Недействителността е твърде важен въпрос за човеците, които трябва да изпълняват този закон. Материалните основания на недействителността, независимо от сутринта ли са или
Искра Фидосова:
Г-н Миков, в чл. 214, ал. 1, в т. 9 са написани „броят на недействителните бюлетини по чл. 174;”
Те са отделно един член по-напред. Къде да ги вкараме?
В т. 11 са сгрешените.


Михаил Миков:
Г-жо Председател, записването са втора, трета и четвърта работа. Основният въпрос е основанията за недействителност, което смятам, че е добре да са на едно място. Но вие сте избрали друг принцип.
Искра Фидосова:
Те не могат да са на едно място.
Михаил Миков:
Добре. Щом не могат, не могат.Значи ще има на различни места в кодекса по различен период на изборния процес, различни основания за недействителност.
В ал. 4 на чл. 217 трябва да се запише:
Гласът е недействителен при броенето. Защото иначе гласът е недействителен, когато има претенция за изчерпаемост на основанията за недействителност.
Искра Фидосова:
Колеги гласуваме чл. 217. Г-жо Манолова, ще обясните ли вашето предложение? Заповядайте.
Мая Манолова:
Колеги, първо да кажа, че преференциалният вот не е описан тук, защото това е броенето. Тук е описано само как се броят преференциите.
Интегралната бюлетина изглежда както досега. Партиите са отделени една от друга с една двойна линия със съответния шрифт и пр. В квадратчето на всяка една партия или коалиция, които участват в този вид избори, са изписани квадратчетата от едно до броя на партиите. Отпред пред избирателната секция са написани имената на кандидатите на всяка една партия или коалиция. Вътре в тъмната стаичка също са написани имената на кандидатите.
Янаки Стоилов:
Нейната бюлетина е като тото фиш.
Мая Манолова:
Българите играят тото. И се поставя съответния знак, във вашия случай кръстче под наклон, под ъгъл или еди-как си.
Квадратчетата се събират на един или два реда. Бюлетината е компактна.
Искра Фидосова:
Не е една интегрална за една партия, а една интегрална за всички партии. (Естествено.) Под всяка партия под имената отдолу има 20 хоризонтални квадратчета. Аз като избирател, като си харесам,, че ще гласувам за ГЕРБ първо трябва да намеря номерчето в този чаршаф и
Янаки Стоилов:
И партиите и кандидатите ще са под номер. Така ли?


Мая Манолова:
Защо се правите, че не ме разбирате. Това е интегралната бюлетина. Започвам да се дразня. Тук са разграфени и изглежда така, както винаги досега. Съвсем компактно под името на партията се написват имената от едно до десет. В последните години винаги се гласува с интегрална бюлетина, която винаги изглежда по един и същи начин.
Новото, което предлагам, е под името на всяка партия, което ще я удължи с по един сантиметър или с по два и примерно 10 партии с по два сантиметра, т.е. с 20 см., но няма да стане ролка или диплянка, с квадратчетата с номерата на кандидатите от листите.
Искра Фидосова:
Колеги, преминаваме към гласуване.
Мая Манолова:
Един момент. Ще направя и едно друго изказване в тази връзка.
Отчитането на действителните и недействителни бюлетини, а също така и на преференциите, че се отчитат за действително само тези, които са със знак „Х” и положен с химикал със син цвят. Това също дава в контекста на изказването на г-н Миков достатъчно широк диапазон за преценка на цвета на химикала и за наклона на „Х”. Така че една голяма част от бюлетините могат да бъдат приети за недействителни.
Искра Фидосова:
Всички варианти на син цвят. Химикалка, пишеща със син цвят. Тъмно син, светло син, средно син все е синьо пишещо. Не знам как да го кажем по друг начин. Ако дадеш по-точна формулировка, съм съгласна.
Мая Манолова:
Ако пише тъмно синьо към черно.
Искра Фидосова:
Ако е черно е недействителна.
Мая Манолова:
И понеже знакът „Х” тук е написан не с думи „хикс”, а с Х-че, възниква и оня въпрос с ъгъла.
Искра Фидосова:
Да сложим навсякъде и да напишем „хикс” с думи.
Мая Манолова:
Аз говоря абсолютно добронамерено, защото не искам на хората да им горят гласовете.
Искра Фидосова:
Колеги, да добавим навсякъде в кодекса с думи „хикс”. Другият вариант е да дадем в допълнителните разпоредби определение на знака „Х”. За това ще мислим допълнително, ако трябва да сложим някакво изречение за „Х”.
Сега гласуваме.
Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Сергей Станишев и Мая Манолова по чл. 217. Който е „за”, моля да гласува. Петима „за”. Против? Няма. Тринадесет „въздържали се”.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 217 по вносител с предложението за заглавие и предложението на н.пр. Владимир Тошев и група народни представители за редакция и допълненително уточняване на текста по ал. 6, което се направи от представителя на партия „Зелените”, за редакция на Комисията.
Който е „за”, моля да гласува. Тринадесет „за”. Петима „въздържали се”. Без против.
Чл. 218. Предложение за заглавие. „Отваряне и преброяване”.
Предложение на н.пр. Владимир Тошев и група народни представители.
„В чл. 218, ал. 4, т. 2 след думата „знаци” се добавя „с отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от „Х” и с химикал, който не пише със син цвят;”.
Предложение на н.пр. Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски.
В чл.218 се правят следните промени:
1. Алинея 1 се променя така:
“(1) Избирателната урна се отваря, бюлетините се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят”
2. В ал.2 думите “на пликовете” се заменят с думите “на бюлетините”
3. Алинея /3/ се заличава.
4. Досегашните ал.4, 5 и 6 стават съответно ал.3, 4 и 5.
5. Досегашната ал. 4 се променя както следва:
“(4) Бюлетините се подреждат на купчинки както следва:
1.купчинка с бюлетини, които не са по установените образец;
2.купчинка с бюлетини с вписани в тях специални символи като букви, цифри или други знаци;
3.купчинка с бюлетини по установения образец, в които не е отразен със знак вота на избирателя;
4.купчинка с бюлетини по установения образец:
а/с отбелязан вот със знак в квадратчетата на две или повече кандидатски листи или
б/които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис “унищожена” върху всяка такава бюлетина;
5.купчинка с бюлетини по установен образец с отбелязан вот за една кандидатска листа, които съдържат два печата на съответната секционна избирателна комисия.”
Желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Сергей Станишев и група народни представители за чл. 218. Петима „за”. Против? Няма. Тринадесет „въздържали се”.
Подлагам на гласуване текста по вносител на чл. 218 със заглавието и предложението на н.пр. Владимир Тошев за редакция. Който е „за”, моля да гласува. Който е „за”, моля да гласува. Тринадесет „за”. Петима „въздържали се”. Без против.
Чл. 219. Предложение за заглавие. „Съответствие на подадените гласове и предпочитания (преференции)”.
Предложение на н.пр. Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски.
„В чл.219 се правят следните промени:
В т.1 думата “пликовете” се заменя с думата “бюлетините” и текста “ал.4 т.1, 2 и 3” се заменя с текста: “ал.3 т.1, 2, 3 и 4;”
В т.2 думите “на броя” се заличават и числото “4” се заменя с числото “3”.
В чл.219, т.3 се променя така:
“3. броя на действителните гласове за всяка кандидатска листа е равен на броя на бюлетините по чл.218 ал.4 т.5, подадени за съответната листа”.”
Желаещи за изказване. Мая Манолова.
Мая Манолова:
По заглавието. Каква е връзката. Защо трябва да има съответствие на подадените гласове и предпочитанията.
Янаки Стоилов:
Може да има и несъответствие.
Мая Манолова:
Може половината да не са гласували изобщо преференциално. Нали не е задължително преференцията, или нещо съм пропуснала.
Янаки Стоилов:
Запишете го: „Съответствие на подадените гласове и преброяване на предпочитания”.
Искра Фидосова
Предлага се ново заглавие по чл. 219, като трябва да се махне съответствието. Става въпрос за подадените гласове. Сложено съответствие отпред означава, че броят на подадените гласове трябва да е равен на предпочитанията. Заглавието става:
„Преброяване на подадените гласове и предпочитания (преференции)”
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Сергей Станишев и група народни представители за чл. 219. Който е „за”, моля да гласува. Петима „За”. Против няма. Тринадесет „въздържали се”.
Подлагам на гласуване основното предложение на чл. 219, с редакцията на заглавието „Преброяване на подадените гласове и предпочитания (преференции)”. Който е „за”, моля да гласува. Тринадесет
Чл. 220. Предложение за заглавие. „Вид на протокола и вписване на данни”.
Други предложения няма.
Чл. 221. Също само предложение за заглавие „Вписване на данни след отваряне на избирателната урна”.
Желаещи за изказване? Г-жа Манолова.
Мая Манолова:
Искам да ви кажа, че заглавието на чл. 220 включва и това на чл. 221.
Искра Фидосова:
По чл. 220 за утре сутрин ново заглавие.
Янаки Стоилов:
По-важното е, че в чл. 220 и чл. 221 няма промени в съдържанието и продължаваме нататък.
Мая Манолова:
Да, но трябва да се оправи заглавието, според мен.
Искра Фидосова:
Подлагам на гласуване основните тестове на чл. 220 и чл. 221, като утре ще дадем нова редакция на заглавията. Който е „за” моля да гласува. Шестнадесет „за”. Без против Двама „Въздържали се”.
Раздел ІІІ. Преброяване на гласовете при избори за президент и вицепрезидент на републиката.
Желаещи за изказване няма. Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”. Без против и въздържали се.
Чл. 222. Предложение за заглавие. „Установяване на действителност и недействителност на вота”.
Предложение на н.пр. Владимир Тошев и група народни представители за промяна в чл. 222.
„В чл. 222, ал. 4, т. 2 след думите „знак „Х” се добавя „или друг знак”.
Предложение на н.пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак.
„В чл. 222 навсякъде символът „X” отпада.”
Желаещи за изказване? Г-н Стоилов.
Янаки Стоилов:
Какво ще стане, ако е сложен знакът пред квадратчето. (Недействителна.) Според този текст да, но така ли трябва да бъде. Защото има хора, които не са сигурни дали в или пред квадратчето да сложат знака. Ако има излизане от квадратчето ням проблеми. Но пред квадратчето?

Искра Фидосова:
Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак да отпадне знакът „Х”. Който е „за”, моля да гласува. Петима „за”, Тринадесет „въздържали се”. Без против.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 222 с предложението за заглавие и редакционно предложение на н.пр. Тошев и група народни представители. Който е „за”, моля да гласува. Тринадесет „за”. Петима „въздържали се”. Без против.
Чл. 223. Предложение за заглавие. „Правила за отваряне на избирателната урна
Предложение на н.пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак
„В чл. 223 навсякъде символът „X" отпада.”
Желаещи за изказване няма.
Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак. Който е „за”, моля да гласува. Петима „за”. Тринадесет „въздържали се”. Против няма.
Подлагам на гласуване текста на чл. 223 по вносител с редакция на комисията и предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Тринадесет „за”. Петима „въздържали се”. Без против.
Чл. 224. Предложение за заглавие. „Преброяване на подадените гласове”.
Други предложения няма.
Чл. 225. Също само предложение за заглавие. „Вписване на данни след отваряне на избирателната урна”.
Желаещи за изказване няма.
Подлагам на гласуване основните текстове на чл. 224 и чл. 225 по вносител с предложенията за заглавия. Който е „за”, моля да гласува. Шестнадесет „за”. Двама „въздържали се”. Без против.
Раздел ІV. Преброяване на гласовете при избори за общински съветници и кметове. Който е „за”, моля да гласува. Осемнадесет „за”. Без против и въздържали се.
Чл. 226. Предложение за заглавие. „Установяване на действителност и недействителност на вота”.
Предложение на н.пр. Владимир Тошев и група народни представители за промяна в чл. 222.
„В чл. 226, ал. 4, т. 2 след думите „знак „Х” се добавя „или друг знак”, а след думата „син” да се добави „или друг”.”
Предложението на н.пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак.
„В чл. 226 навсякъде символът „X” отпада.”
Желаещи за изказване няма.Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Ремзи Осман символът „Х” да отпадне. Който е „за” моля да гласува. Петима „за”. Тринадесет „въздържали се”. Без против.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 226 с предложението за заглавие и редакционната поправка в предложението на н.пр. Владимир Тошев и група народни представители. Който е „за”, моля да гласува. Шестнадесет „за”, Без против. Двама „въздържали се”.
Чл. 227. Предложение за заглавие „Правила за отваряне на избирателната урна”.
Предложението на н.пр. Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак.
„В чл. 227 навсякъде символът „X” отпада.”
Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Ремзи Осман. Който е „за”, моля да гласува. Петима „за”. Тринадесет „въздържали се”. Без против.
Подлагам на гласуване основния текст на чл. 227 по вносител с редакция на комисията и предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Шестнадесет „за”. Без против. Двама „въздържали се”.
Чл. 228. Предложение за заглавие.„Преброяване на подадените гласове”.
Други предложения няма. Желаещи за изказване няма.
Подлагам на гласуване чл. 228 по вносител с предложението за заглавие. Който е „за”, моля да гласува. Петнадесет „за”. Без против. Трима „въздържали се”.
Чл. 229. Предложение за заглавие. „Протоколи за отчитане резултатите от гласуването”.
Предложение на н.пр. Екатерина Михайлова.
„В Чл. 229, ал.1 се създава нова т.4, както следва:
„4. за избиране на кмет на район в Столичната община и в градовете с районно деление.”
Желаещи за изказване няма.
Подлагам на гласуване предложението на н.пр. Екатерина Михайлова. Който е „за”, моля да гласува. Петима „за”. Против няма. Тринадесет „въздържали се”.
Подлагам на гласуване основния текст по вносител и предложението за заглавие на чл. 229. Който е „за”, моля да гласува. Тринадесет „за”. Без против. Петима „въздържали се”.
Чл. 230 Предложение за заглавие. „Вписване на данни след отваряне на избирателната урна”.
Други предложения няма. Подлагам на гласуване основния текст на чл. 230 със заглавието. Който е „за”, моля да гласува. Петнадесет „за”. Без против. Двама „въздържали се”.
Раздел V. Предаване на протоколите от секционните избирателни комисии.
Желаещи за изказване няма. Който е за наименованието на Раздел V, моля да гласува. Осемнадесет „за”. Без против и въздържали се.
Чл. 231. Предложение за заглавие. „Предаване на протоколи в районната избирателна комисия”.
Чл. 232. Предложение за създаване на заглавие на чл. 232 „Предаване на протоколи в общинската избирателна комисия”.
Чл. 233 също само предложение за заглавие. „Изпращане на резултатите от гласуването извън страната”.
Други предложения няма. Желаещи за изказване няма.
Подлагам на гласуване основните текстове на чл. 231, чл. 232 и чл. 233 и по вносител с предложенията за заглавия с редакция на комисията за чл. 233. Който е „за”, моля да гласува. Шестнадесет „за”. Двама „въздържали се”. Без против.
Колеги, благодаря ви. С това завършваме за днес.
Утре продължаваме в 15:00 часа.
Закривам заседанието.

Председател:
Искра Фидосова

Източник