Граждански форум за честни избори

Стенограми

Стенограма от 183 заседание на НС, 22 декември 2010 - сряда, 22 декември 2010

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗБОРЕН КОДЕКС – продължение.
Обсъжда се § 11. Приключиха дебатите, но нямаше време за гласуване.
Заявка за редакция – заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В т. 19 на § 11 е отбелязано, че при нарушаване тайната на вота на подадените в електронната избирателна урна електронни гласове, те се обявяват за недействителни. Това е резонно дотолкова, доколкото би могло при съвременните технологии да бъдат извадени наяве всички гласове, включително кой за кого е гласувал. 
Аз мисля, че редакционно по-ясно би било каква е идеята на т. 19 в следния текст: „при нарушаване тайната на вота на подадени в електронната избирателна урна гласове, за недействителни се обявяват всички гласове в електронната избирателна урна.”
Този текст съм го предоставил, поради което моля да бъде гласувана редакционната поправка на т. 19 на § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит. (Мая Манолова иска думата).
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Тя се изказа по този параграф. (Силен шум в мнозинството).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямам спомен дали госпожа Манолова се е изказвала по същество. Разчитам на нейната коректност.
Заповядайте, госпожо Манолова. Изказване или реплика? Добре, реплика. (Силен шум в блока на мнозинството).
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Колега Лазаров, оставам настрана факта, че това предложение трудно може да бъде наречено редакционно. Обръщам Ви внимание на неговия смисъл. При кое гласуване нарушаването на тайната на вота на един гласоподавател прави недействителни всички бюлетини, които са подадени в съответната изборна секция?! Нали макар и виртуална, избирателната урна е урната, която съдържа гласовете на всички избиратели, които ще гласуват електронно в дадената секция! Това, че е опорочена тайната на вота по отношение на един гласоподавател, не разбирам защо трябва да направи недействителни всичките подадени бюлетини в тази изборна секция!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място) Нали искахте гаранция?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не се репликирайте от място!
Втора реплика?
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаемо госпожо председател! Уважаеми господин Лазаров, защо, че някой е нарушил закона и е нарушил тайната на вота, Вие ще прогласявате недействителност на гласове, които са абсолютно нормално и законно подадени?! Каква е тази колективна отговорност, какво е това чудо?! Кой го измисли, че ако някой върши може би умишлено нарушение, за да анулира, за да се прогласи целият резултат, от един недействителен вот, Вие ще прогласявате недействителност на всички?! Просто е абсурд, разбирате ли?! Просто е абсурд! За това, че някой е нарушил тайната на вота, може би умишлено или по други съображения, Вие ще прогласите гласовете на другите хора, които съвсем нормално са гласоподавали, ще ги унищожите! Такова чудо не е имало!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Дуплика?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Аз обясних.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители, желаещи да вземат отношение? Няма.
Дебатите са закрити.
Преминаваме към режим на гласуване.
Подлагам на гласуване направените процедурни предложения от госпожа Искра Фидосова.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Какви процедурни предложения? Какво ще гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедурните предложения на госпожа Фидосова! Господин Корнезов, водете си бележки. (Силен шум и възгласи в опозицията). Тези предложения са заявени категорично и се знаят. Ако искате, мога да Ви ги прочета.
Отменете гласуването.
Госпожо Фидосова, възпроизведете процедурите. 
Господин Корнезов, водете си записки.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Водете си и Вие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз достатъчно добре си водя записки!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Господин Корнезов, моля Ви да се държите уважително!
Вчера в пленарното заседание, когато се изказах, направих предложения за редакции в този параграф. Повтарям тези предложения.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Това не е процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Корнезов, обръщам Ви внимание за начина, по който се държите в пленарната зала!
Имате думата, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Повтарям тези предложения, които направих вчера в мое изказване – за тези, които не са успели да ги чуят.
В ал. 6 след „чл. 3” да се добави „ал. 1”.
В ал. 7, на предпоследния ред, пред „регистрация” се добавя „за”.
В ал. 12 на първия ред думите „чрез оптичен показалец за гласуване” отпадат.
В ал. 14, в третото последно изречение думите „чл. 74, ал. 2, т. 3 като препратка” се заменят с „в секция по чл. 74, ал. 4, т. 2”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване редакционните предложения на госпожа Фидосова.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Това процедура ли е?!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Аз не съм искала процедура. Исках да припомня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Фидосова, не съм Ви дала думата!
Гласували 95 народни представители: за 78, против 14, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Лазаров.
Гласували 91 народни представители: за 72, против 16, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 11 в редакцията по доклада и съгласно приетите от нас току-що решения.
Гласували 93 народни представители: за 76, против 13, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 10 е постъпило предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на народния представител Георги Анастасов – в допълнителни разпоредби § 10 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 10, който става § 12:
„§ 12 ал. (1) При произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2011 г. се създава експериментално преброителна комисия, която да извърши преброяването на гласовете, подадени за съответните видове избори на територията на една община с население до 20 хил. избиратели. Общината, в която се извършва преброяването на гласовете от преброителна комисия, се определя чрез жребий от Централната избирателна комисия не по-късно от 60 дни преди изборния ден.
(2) Централната избирателна комисия назначава преброителната комисия по предложение на областните управители, направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Преброителната комисия се назначава не по-късно от 25 дни преди изборния ден при условията и по реда на чл. 30 и 31. Броят на членовете на преброителната комисия е равен на броя на членовете на общинската избирателна комисия. Разпоредбите на Изборния кодекс (тук редакционно трябва да се чете „на кодекса”) относно общинските избирателни комисии се прилагат и за преброителната комисия.
(3) Централната избирателна комисия:
1. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на преброителната комисия и приема решение по прилагането на този параграф;
2. определя реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на преброителната комисия, включително за назначаването на преброители в преброителната комисия, както и утвърждава образците на документите на преброителната комисия, не по-късно от 20 дни преди изборния ден; при преброяването на гласовете могат да присъстват лицата по чл. 210;
3. предоставя на участниците в изборите на технически носител резултатите от гласуването за съответните видове избори и ги публикува в интернет; публикува резултатите от протоколите на преброителната комисия в специален бюлетин, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден;
4. предава в Националния архивен фонд по 1 екземпляр от протоколите на преброителната комисия.
(4) Общинската избирателна комисия:
1. провежда обучението на преброителите в преброителната комисия;
2. снабдява преброителната комисия с формуляри на протоколи за резултатите от гласуването; фабричните номера на протоколите се вписват в протокол за предаването и приемането; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва;
3. предава на Централната избирателна комисия протоколите на преброителната комисия
(5) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от общинската избирателна комисия изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 и 15, както и:
1. формуляри на протоколи за протичане на изборния ден; фабричните номера на протоколите се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва;
2. формуляри на извлечения и чернови на протоколи за протичане на изборния ден;
3. пломби за еднократна употреба.
(6) При откриване на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по ал. 5, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След проверката урната се затваря с пломби за еднократна употреба и се запечатва с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията. При включване на втора избирателна урна тя се затваря и запечатва с пломби за еднократна употреба и с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола за протичане на изборния ден. 
(7) В протоколите на секционната избирателна комисия се вписват данните по чл. 213.
(8) Пломбираните избирателни урни, както и екземплярите от протоколите за протичане на изборния ден за общинската и Централната избирателна комисия се предават от председателя или заместник-председателя, секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии на преброителната комисия. Протоколите на секционната избирателна комисия се предават в общинската избирателна комисия неразпластени. При транспортиране до преброителната комисия избирателните урни се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи. 
(9) При приемане на протоколите за протичане на изборния ден и избирателните урни от секционната избирателна комисия преброителната комисия сверява фабричните номера на протоколите с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали, както и проверява целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни. 
(10) Преброителната комисия отваря избирателните урни на съответната секционна избирателна комисия и проверява дали съдържанието им съответства на данните, вписани в протоколите за протичане на изборния ден на секционната избирателна комисия.
(11) Когато преброителната комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8.
(12) При приемане на протоколите преброителната комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протоколите. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 поставят тази разписка до извлеченията от протоколите.
(13) След приемане на протоколите от преброителната комисия, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация по реда на чл. 242, ал. 7 и 8.
(14) След отваряне на всички избирателни урни, предадени от секционните избирателни комисии, и извършване на проверката по ал. 10 преброителната комисия изважда бюлетините от всички избирателните урни, смесва ги и преброява гласовете, подадени за всеки вид избор.
(15) Преброителната комисия установява резултатите от гласуването и съставя протокол за всеки вид избор по реда на Раздел ІV, Глава десета.
(16) Преброителната комисия предава протоколите по реда на чл. 231 и 242.
(17) Въз основа на данните от протоколите на преброителната комисия общинската избирателна комисия определя резултатите от изборите и съставя протокол за всеки вид избор по реда на Раздел ІІ, Глава единадесета. 
(18) Когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия или че целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни е нарушена, преброителната комисия незабавно уведомява общинската избирателна комисия. На длъжностните лица, извършили нарушението се налага глоба в размер на 1000 лв. Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската избирателна комисия, а наказателните постановления се издават от областния управител по реда на чл. 300. 
(19) За неуредените в този параграф въпроси се прилагат разпоредбите на кодекса.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, изключително важно е как ще бъде разписан всеки един от текстовете на този член. На практика, макар и експериментално, преброяването от преброителните комисии ще касае вота, доколкото разбирам, на избирателен район в рамките на около 20 хил. души, което означава достатъчен брой гласоподаватели. Така че би следвало да бъдат взети съответните законодателни и чисто организационни мерки да се работи по начин, който да не постави под съмнение начина, по който са проведени изборите в тази община. 
Моите въпроси са по няколко пункта. На първо място, за първи път се появява наличието на пломби, с които ще се запечатват избирателните урни. Това според мен трябва да бъде приветствано, защото е една по-надеждна гаранция срещу това урните да не бъдат отваряни. Точно такава беше и нашата идея, когато предлагахме урните да бъдат запечатвани и в обикновените секционни комисии по начин, който не допуска отварянето им от страна на секционната избирателна комисия. Това всъщност беше смисълът на предложението, което съвсем превратно беше намерило място и разписваше една процедура, според която урните се запечатваха от трима души – представител на общинската избирателна комисия, на общинската администрация и от председателя на съответната секционна комисия. Предварително запечатани се отнасяха в секционните избирателни комисии. Това беше идеята – да се пломбират по начин, който да не позволява тяхното отваряне в секционните комисии. 
Едва ли тези пломби ще бъдат толкова скъпи. В крайна сметка секционните избирателни комисии са малко над 12 хиляди и това едва ли е разход, който не можем да си позволим, ако наистина искаме честни избори и предотвратяване едно след друго на възможните изборни нарушения.
Искам да ви обърна внимание, предполагам за коректност, ще оправите текстовете, които препращат към данните – чл. 213 или 212, за да се види какво ще съдържа протоколът на секционната избирателна комисия. Това са предварителните данни, които могат да бъдат вписани в него, преди да бъде отворена избирателната урна. 
Във връзка с изискването по този текст искам да ви обърна внимание на текста на ал. 18, която предвижда глоба от 1000 лв. за всички длъжностни лица, които са допуснали някои от следните нарушения. 
Едното от тези нарушения е вписване в протокола на секционната избирателна комисия на данни, които не отговарят на съдържанието на избирателната урна. Това е възможно да се случи, тъй като това са едни предварителни данни, които показват броя на недействителните бюлетини по чл. 180, броя на избирателите, на допълнителните списъци. 
Всички знаят, че много често в протоколите на секционните избирателни комисии има несъответствия, които се поправят и които не са неотстраними в момента, в който се предават изборните книжа в съответната общинска избирателна комисия. В същото време нарушаването на целостта на пломбата, което предполага отваряне на урната, е едно изключително сериозно нарушение, което трябва да бъде санкционирано. 
Моето предложение е да се направи едно разграничение между нарушенията, които са описани в първото изречение на ал. 18, като се диференцират. Когато става дума за несъответствие в данни, които са вписани в протоколите, на длъжностните лица, извършили нарушението, да се налага глоба в размер на 200 лв., защото това са членовете на секционната избирателна комисия. Не може да се санкционират с 1000 лв. хората за това, че са отишли да наблюдават изборите един ден, за не толкова важно нарушение. Тези, които допуснат нарушаване целостта на пломбите, тогава санкцията да бъде в рамките на примерно 5000 лв., за да бъде сериозно и да действа превантивно, и през ум да не им мине, че могат да не наблюдават изборната урна, така че тя да отиде в преброителния център разпечатана.
Предложението ми е за длъжностните лица, които са извършили нарушение – вписване в протоколите на секционните избирателни комисии, несъвпадащи със съдържанието на избирателната урна данни, се налага глоба в размер на 1000 лв. На длъжностните лица, извършили нарушение – несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия или целостта на пломбите, се налага глоба в размер на 5000 лв. Просто за превенция, да не се нарушава целостта на пломбите, което е гаранция, че урните няма да бъдат отваряни от секционната избирателна комисия до преброителния център.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 11, против 73, въздържали се 3-ма.
Предложението не е прието.
Госпожо Манолова, много ме затруднихте как да формулирам това, което предложихте, къде точно ... Защото така направеното от Вас предложение за разграничаване на видовете ... 
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Алинея 18. (Реплики от народния представител Мая Манолова.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: На мен ми е ясно, че е ал. 18. 
Искате с 200 лв. да се санкционират при нарушение, когато се установи несъвпадане със съдържанието, тоест данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия да се санкционира длъжностното лице с 200 лв. глоба. Ако бъде установено нарушаване целостта на пломбите – санкцията да бъде 5000 лв. 
Ако трябва, ще се опитам да го формулирам аз. Става въпрос за ал. 18:
„Когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 200 лв. Когато бъде установено нарушаване на целостта на пломбите, на виновните длъжностни лица се налага глоба от 5000 лв.”
Моля, режим на гласуване.
Моля, прекратете гласуването.
Отменете гласуването! 
Моля народните представители да влязат в залата. (Уточнение между председателят Анастас Анастасов и докладчикът Искра Фидосова. ) 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, моля да подкрепим това предложение, тъй като наистина е резонно. Тези длъжностни лица, които умишлено нарушават разпоредбите на Кодекса с цел манипулиране на изборите, следва да имат наказание. Въпреки че има общи правила в Преходните разпоредби, смятам, че това предложение трябва да бъде подкрепено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Мая Манолова за промяна в санкциите в ал. 18 за длъжностните лица, които са нарушили виновно разпоредбите.
Гласували 100 народни представители: за 92, против 6, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване и редакцията на комисията за целия § 10, който става § 12 като в ал. 2, последното изречение, изразът „Изборния кодекс” да се чете „Кодекса”, заедно с така направеното предложение от народния представител Мая Манолова, което току-що подкрепихме.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: И в същата ал. 2 думите „областните управители” да се заменят с „областния управител”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Както и в първото изречение – по предложение на ... 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: ... докладчика, думите „областните управители” да се четат „областния управител” и „Изборния кодекс” да се чете „Кодекса”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Говорим за първото изречение, където изразът „областните управители” да бъде „областния управител”.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 10, който става § 12, с промяна в ал. 2 – в първото изречение изразът „областните управители” да се замени с „областния управител”, а в последното изречение изразът „Изборния кодекс” да се замени с „Кодекса”, както и с гласуваната промяна на ал. 18 от текста, така както е по доклад.
Гласували 101 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 9.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 11, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 11, който става § 13 и който комисията подкрепя.
Гласували 97 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 12, който става § 14:
„§ 14. Централната избирателна комисия в срок до три месеца от назначаването й приема и обнародва в „Държавен вестник”:
1. методиките за определяне на резултатите от гласуването при произвеждане на изборите през 2011 г. за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове;
2. методика за условията и реда за експерименталното гласуване по електронен път чрез интернет при произвеждане на изборите през 2011 г. за президент и вицепрезидент на републиката.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 12, който става § 14, така както е по доклада.
Гласували 92 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 3-ма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 13, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? 
Господин Миков, заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа! Предлагам този параграф да отпадне. Да отпадне, защото очевидно вие търсите решение на казуса с Божидар Димитров. В Конституцията в чл. 68, ал. 2 се казва, че народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър. В този случай се замества по определения от закона ред. 
И досега действащото законодателство е предвидило в Закона за избиране на народни представители този ред в чл. 115, ал. 2. Ако бъде избран за министър, той се замества от следващия в листата кандидат за времето, през което изпълнява функцията министър, с хипотезата на мажоритарен от листата. В чл. 115а, обаче се казва, че когато са прекратени пълномощията на народен представител, избран като мажоритарен кандидат, се насрочва частичен избор. Просто и ясно. Ако господин Божидар Димитров, след персоналните промени в кабинета, се върне в Народното събрание, желае да напусне, то едномандатният район остава без представителство и там трябва да бъде проведен частичен избор. Така е в действащото законодателство. 
Сега с този текст вие вкарвате хипотеза, при която за народен представител се обявява следващия в листата на същата партия или коалиция от партии кандидат от съответния многомандатен изборен район. Може да се окаже, уважаеми дами и господа, че няма такъв от тази партия в този многомандатен район. Няма съвпадение между едномандатни и многомандатни райони. Става въпрос за отделен многомандатен район. И не бива казусът с Божидар Димитров вие да го решавате чрез текст в закона, който променя, обръщам внимание, разпоредбата досега. 
Когато мажоритарен народен представител напусне парламента, прекрати се неговият мандат, то най-логичното е там да се проведе частичен избор. Няма абсолютно никаква връзка между вота на избирателите в мажоритарния район и вота, който е подаден за пропорционална листа в многомандатния избирателен район. Единият е едномандатен, а другият е многомандатен избирателен район. 
Едно такова решение би било крайно некоректно към избирателите – подмяна на тяхното гласуване. Не бива така с текст, оттук насетне, да се преуреждат отношения, които вече са възникнали във връзка с проведените избори в многомандатния район, в случая в Бургаския едномандатен мажоритарен избирателен район. Това нещо е и в противоречие с Конституцията. По този начин вие с текст от закона можете да кажете, че Божидар Димитров се замества да речем от Ваньо Танов, от шефа на Агенция „Митници”. (Шум и реплики от ГЕРБ.) 
С този текст категорично се подменя това, което е било към момента на изборите. Абсурдно е! За министър – да, защото той временно прекратява пълномощията си и тогава е създадена хипотеза на заместване, но при прекратяване... (Реплики от ГЕРБ.)
В Конституцията пише: „Народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си...” – прекъсва пълномощията си, а не прекратява мандата си. „Прекъсва” и „прекратява” са две различни хипотези. За времето, през което е министър – в този случай той се замества по определения ред, но сме изправени пред хипотезата на прекъснати пълномощия, а не на прекратени пълномощия. При хипотезата на прекратени пълномощия подаваме оставка, да не дава Господ другите хипотези, изброени в Конституцията, се провежда частичен избор и няма възможност за такива замени дали от листата от другия район – многомандатния, или от съседния многомандатен, или където има най-много останали през три избирателни района. Вече заместването може да стане по всякакъв път. 
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): То и при прекъсването е същото.
МИХАИЛ МИКОВ: Но не може, защото гласът на избирателите е подаден за това лице в едномандатния район. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? 
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Разбира се, господин Миков, мнозинството се опитва да реши проблема. Проблем, който беше създаден с вашия закон, с измененията в миналото Народно събрание. Ние тук говорихме, предупреждавахме, това беше една от основните тези срещу идиотските изменения тогава, които бяха толкова партийни с цел да ви обслужат, както си направихте грешно сметката и тя не ви излезе. Тогава ви предупреждавахме, че ще възникнат такива хипотези. Сега вие, от онова ваше абсолютно пристрастно, чисто партийно поведение, пак се опитвате да извличате партийни облаги с тези аргументи. Това е последен може би ек на цялата онази политика. 
Има две тези: едната може да е вашата, ама има и друга теза – тя също е защитима юридически, тя също е обяснима. Много просто и много ясно: мнозинството ще си реши въпроса така, както то смята. Трябва да свикнете с това! Другото е да си остане вашата предишна теза, която отново да ви обслужи. Което какво означава, какво искате? Искате частични избори в Бургаски многомандатен район така, както вие сте го определили тогава. Няма нищо противоконституционно в това решение, което в момента мнозинството предлага и което иска да въведе. И то ще го наложи! Разбира се, така е. И вие трябва да свикнете с това! Както вие го наложихте тогава, сега мнозинството също ще го наложи. И трябва да го наложи! Иначе мнозинството няма да действа политически, няма да действа в полза на своя интерес като мнозинство. 
А какво искате вие? Да се върне лентата назад и да ви удовлетвори. Тука поне някаква полза и някаква файда да имате вие от това, което направихте преди година и половина, там някъде беше, или година и седем-осем месеца. Няма да стане това! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин Шопов, радвайте се, че Ви ръкопляскат. Преди две седмици ръкопляскаха и на СРС-тата.
Уважаеми дами и господа! Вие не мачкате опозицията с това решение, вие подменяте вота на избирателите в едномандатния избирателен район. Подменяте вот, който е подаден за определена персона. 
Абстрахирам се от конкретния казус. Може би господин Божидар Димитров ще си остане в Народното събрание и няма да се налага да се правят частични избори. (Реплики от ГЕРБ.) Няма да се правят частични избори – добре, но принципният въпрос е, че гражданите са подали за определена персона своите гласове, а другото е подмяна. Пак ви обръщам внимание: какво би станало, абсолютно възможна хипотеза, ако в даден покриващ се териториално многомандатен и едномандатен район няма от същата листа? По каква логика – от най-близкия избирателен район? При всички случаи законът се прави, за да урежда общо обществените отношения, а не конкретно, както вие си мислите, да решите конкретен казус. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) 
Госпожо Фидосова, многократно съм Ви молил да не се възползвате от близостта си до говорещите и да подвиквате оттук. Има трибуна, изкажете се по съответния ред!
Това е противоконституционно! Това е подмяна на подадени гласове в хипотезите на прекратен едномандатен мандат, на мажоритарен мандат. Подмяна с нещо, за което хората нито са знаели, нито са очаквали, нито са гласували. Нещо повече. Става въпрос за подадени гласове за партийна листа, за които избирателите може би въобще не са гласували в мажоритарния. И обратното. 
Кое е правното и конституционно основание да се прави това прехвърляне? Няма никакво основание. Съвсем различни са двете гласоподавания – едното за партийна листа, другото е за мажоритарен кандидат. И когато ти правиш подмяна, подменяш вота на избирателя. Нищо повече. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? 
Дебатите са закрити.
Подлагам на гласуване предложението за отхвърляне на § 13 по вносител.
Гласували 106 народни представители: за 10, против 91, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 13, който става § 15 по номерацията на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 90, против 10, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
Заповядайте за отрицателен вот, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, гласувах против волята на мнозинството за този текст, защото с него те искат да уредят свой проблем, а именно хипотезите, при които мажоритарно избрани кандидати от политическа партия ГЕРБ биха прекратили правомощията си по различни причини. В някои случаи – по причината на господин Божидар Димитров, в други случаи – кандидатирайки се за кметове и в най-различни хипотези. 
Вероятно това, от което се притесняват управляващите, е реалният измерител на влиянието и на тежестта на Политическа партия ГЕРБ. Защото каквото и да си говорят социолозите, реално на избори се мери политическата тежест, тежестта пред избирателите на всяка една политическа сила. Всъщност този текст е едно доказателство за това, че ГЕРБ не искат да се знае какъв е техният публичен имидж към този момент. 
Що се касае до господин Божидар Димитров – това също е изключително любопитен казус, защото той ще е първият, който ще има възможност да избере дали да мине по стария ред, в който да има мажоритарни избори. Ако направи това, което вече обяви публично, а именно да декларира, че прекратява своите правомощия и тогава да има частични избори в Бургас или ще изчака, воден от партийната повеля, за да не се разбере всъщност какъв е авторитетът на ГЕРБ в Бургаския избирателен район. Ще бъде много показателен този избор затова дали искате да знаете реално какво се случва или не с вашата публична тежест.
Прав е господин Миков, че вотът на избирателите е бил наистина за конкретния мажоритарен кандидат и неговата обикновена подмяна със следващия от пропорционалната листа просто не е коректно към избирателите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Екатерина Михайлова за § 14:
„§ 14 от Преходните и заключителни разпоредби да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов – § 14 от Преходните и заключителни разпоредби се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 14, който става § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? 
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Поддържам предложенията за отпадане на § 14. Този параграф е един от най-важните в Преходните и заключителни разпоредби. Той се намира във връзка и с § 16, който става § 18 по предложението на комисията. Отнася се за значителното ограничаване на възможностите за избори на кметове на кметства.
Този текст трябва да отпадне по две причини. Едната е, че предвижданият срок от 10 месеца е прекалено дълъг, а в тези 10 месеца може както да се увеличи броят на жителите, така и да намалее, в съответните населени места. Би трябвало, ако се избира дата, тя да бъде към обявяването на изборите, защото това е моментът, в който ще се прецени дали тези населени места отговарят на изискването за минимален брой жители. 
На второ място, той трябва да отпадне, защото изразява философията на вносителите на законопроекта, като съвсем откровено посочва, че избори за кметове на кметства се провеждат по-скоро по изключение, а не като правило, само в тези населени места, които отговарят на изискванията по чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство. 
За да не правя допълнително изказване по § 18, ако мога сега да направя предложението си – в § 18 предлагам т. 1 да отпадне, защото се променя изискването за наличие на минимум 150 жители в населените места като условие за провеждане на пряк избор на кметове в тях. 
Първоначалното предложение на вносителите от 500 души е намалено на 350, но това не е основателно, защото количествените параметри в някакъв момент могат да бъдат окачествявани като отказ от права – отнемане на права. Защото един е спорът да обсъждаме дали трябва да е 50-100-150 или 200 минималният брой жители, които да избират своя кмет, и друго е вече, когато тази граница нараства до неколкостотин души. Добре разбирате, че в случая тези количествени показатели се превръщат в ограничаване на правото на избор. 
Ако тези предложения не бъдат приети, апелирам към Президента на Републиката да наложи вето върху закона, защото само отнемането на възможността за прекия избор на кметове в райони на най-големите градове и отнемането на възможността в стотици населени места с немалък брой жители пряко да избират своите кметове, е атестация за този Изборен кодекс, наред с някои други спорни решения в него. 
Това са въпроси, които засягат самите основни права – политическите и гражданските права за избор на гражданите, който в този случай недопустимо се ограничава.
Затова се надявам да се съобразите с тези предложения и ако те не бъдат приети, тази дискусия да бъде продължена, защото това е един тест за демократичност във всяка една от институциите – и от страна на парламента, и от страна на президента. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? 
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Стоилов, защо така сме възприели този текст? Вчера достатъчно надълго и аз няма да ви досаждам, връщайки се отново в политизиране на този дебат, коментирахме това движение по настоящ адрес, което става. 
От справките, които дават от ГРАО, такова движение има и по постоянен адрес, господин Стоилов. По една или друга причина за мен са обясними причините в много населени места, в някои странно даже, ако седнете да гледате, ще видите, че много странно изведнъж се оказва, че се записват и жители по постоянен адрес, освен по настоящ адрес, и това обикновено е в едни малки населени места. 
Това е причината все пак да се ограничи и тази форма на така наречения изборен туризъм, която съществува. Обикновено това явление, ако погледнете от 2007 г., ще видите, че там, където го е имало, поради намаляване на прираста или по една или друга причина, е в едни малки населени места, които са се движили около границата за избор на кметове, изведнъж започват да се появяват 20-30-40 човека по постоянен адрес. Обяснимо е защо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин Лазаров, ако вносителите бяха предложили текста, който гласи, че избори не се провеждат само в кметствата, които не отговарят на изискванията по чл. 16, т. 1, аз нямаше да направя единствено възражението заради срока. Защото тук може да се преценява чрез целесъобразността на този срок. 
Но аз атакувам главно идеята на текста, защото той откровено посочва, че провеждане на избори в селата е по-скоро изключение, а не правило. Ако вие използвате възможността, промените този текст, оттеглите или отхвърлите предложението за повишаване на минималния праг на броя на жителите в тези населени места, сам по себе си този текст не би предизвикал такава дискусия. Така че да не отклоняваме вниманието по второстепенния въпрос. Тук наистина е възможно за преценка на целесъобразност дали срокът да бъде 12, 10, 6 месеца или този, който предложих. Защото не тук е големият риск, дори в някои случаи да се регистрират допълнително 5 или 6 души, което да даде възможност, ако тези села са под 150, те да имат възможност да избират своите кметове. Така че не това е големият проблем от гледна точка на миграцията на жители вътре в територията на страната.
Но аз очаквам да чуя дали ще се приложи текст, който да промени принципа, че непровеждането на избори в кметствата, е изключение, а не правило, което вие се опитвате да наложите и затова не отменя моята принципна критика към този текст и към последващия § 18. Там трябва да се съсредоточи вниманието и да се промени решението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат?
Заповядайте, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Този текст има не само техническо значение, той има изключително политическо значение и пряк анонс към общата демокрация в страната. 
Уважаеми колеги, правото на избор на кмет на кметство е форма на пряката демокрация. Ограничаването на това право означава, че разширяваме значително опосредствената демокрация през общинските съвети и това трябва да е ясно на всички. Какъв сигнал с Изборния кодекс, който имаме претенции, че за десетилетия напред ще определя правилата в нашата държава, даваме на българските граждани?
Самият факт, изтъкнат и по време на дискусията във Временната комисия – няма да повтарям другите аргументи дотук, че, видите ли, по-добре било кметът да предлага своя екип, ще има по-голям контрол на много скъпите, в кавички, частични избори, които се провеждали, тъй като много кметове, които са пряко избрани, абдикирали и нямало начин как да бъдат заменени. 
Ще ви дам следните примери. От над 3100 населени места, които досега имаха право да избират своите кметове, за последните вече повече от три години са проведени 86 частични избора в България, които са следствие примерно на предсрочно прекратяване на правомощията на кметовете, голяма част от които обаче не са поради заминаване на гурбет на кмета или нещо друго. Това представлява, уважаеми колеги, 2,6% от всички кметства. Тоест този аргумент, който е наличен, едва ли предопределя общата политика, която ние искаме да наложим. Трябва да си даваме сметка, че в момента, ако досега около 38% от броя на населените места, където живееха до 150 жители, сега с дори коригираната норма от 500 на 350, ние ще разпрострем това правило на над 60% от населените места. В над 186 общини по-малко от 40% от населените места ще имат правото да избират. Според мен ние трябва да си дадем сметка защо ограничаваме пряката демокрация. Какъв всъщност е нашият аргумент? Какво ще подобрим с директното отнемане на права? Този въпрос трябва да си зададем като гласуваме този текст. 
Не бих приел аргументите преди малко, че видите ли, имало движение и по постоянен адрес, защото ако направим коректната справка, вероятно тя ще се изразява в едноцифрени числа процента на такова движение и тя пак е концентрирана в същите тези общини, които вчера споменавахме по морето или някъде другаде. Но това в никой случай не е валидно за 90% и нагоре от територията на Република България.
Моят апел е все пак още веднъж да помислим, преди да гласуваме и да натиснем копчетата, какво правим с това си действие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Има ли други народни представители, желаещи да се изкажат? Няма.
Дебатите са закрити.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова и Михаил Михайлов – § 14 от Преходните и заключителните разпоредби да бъде отхвърлен. Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 88 народни представители: за 12, против 67, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 14, който става § 16.
Гласували 86 народни представители: за 76, против 10, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 15 има предложение на народния представител Екатерина Михайлова – § 15 от Преходните и заключителните разпоредби да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов – § 15 от Преходните и заключителните разпоредби се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова и Михаил Михайлов за отхвърляне на § 15 по вносител, комисията не подкрепя предложението.
Гласували 85 народни представители: за 5, против 67, въздържали се 13.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за подкрепа текста на вносителя за § 15, който става § 17.
Гласували 86 народни представители: за 77, против 2-ма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Почивка 30 минути, продължаваме в 11,30 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си!
Заседанието продължава.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 16 има предложение от народния представител Екатерина Михайлова – § 16 от Преходните и заключителни разпоредби да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Михаил Михайлов – § 16 от Преходните и заключителни разпоредби се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски – в Преходните и заключителни разпоредби § 16 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Георги Анастасов – в Допълнителни разпоредби § 16 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 16, който става § 18:
„§ 18. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България се правят следните изменения:
1. В чл. 16, т. 1 думите „150 души” се заменят с „350 души”.
2. В чл. 17 се създава ал. 3:
„(3) В 7-дневен срок от влизане в сила на решението по ал. 1, т. 5 областният управител го изпраща на Централната избирателна комисия.”
3. В Допълнителните разпоредби, в § 4, ал. 1 изречение първо се изменя така: „При създаване на нова община или кметство изборите за общински съветници и кметове се произвеждат в 4- месечен срок от обнародването в “Държавен вестник” на указа на президента на републиката за създаване на новата община, съответно на решението на общинския съвет за създаване на новото кметство.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, това е едно от най скандалните предложения на управляващите в този Изборен кодекс, а именно забраната на хората, живеещи в малките населени места, да избират свой кмет. Така и не чухме от страна на Политическа партия ГЕРБ защо се въвежда това ограничение. Поради това се налага мнението, че може би направените анализи в щаба на ГЕРБ показват, че в малките населени места не толкова често печелят кандидати на тази политическа сила.
На пръв поглед изглежда, че това предложение е насочено срещу останалите политически сили, в полза на Политическа партия ГЕРБ. Истината обаче е, че това предложение не е насочено нито срещу БСБ, нито срещу Синята коалиция, нито срещу „Атака” или ДПС, то е насочено срещу българските граждани, които в резултат на тази забрана просто няма да могат да изберат своя селски кмет.
Бих продължила това разсъждение и ще кажа, че по този начин ГЕРБ демотивират българските граждани, които живеят на село – това са 35% от избирателите, да участват в изборите. В момента, в който хората се демотивират от участие и не гласуват, а това ще направят хората както от малките населени места, така и хората от големите градове с районно деление, които няма да избират своя районен кмет, относителната тежест на контролирания вот ще нарасне. Тъй като този кодекс не дава никакви ограничения за контрола върху вота, напротив – развързва ръцете на търговците на гласове, идеята е проста: като се намалява избирателната активност, като се намалява желанието на хората да участват в избори, делът на контролираните гласове ще нарасне и така ще се получи крайното число, крайният резултат от изборите, които Политическа партия ГЕРБ иска.
Всъщност, защо хората няма да отидат да гласуват? Този въпрос има своя отговор за всички, които са били в своите избирателни райони в малките населени места. Те няма как да не знаят, че всъщност селският кмет е най-важният представител на централната власт за всеки човек, живеещ на село. Наистина функциите на кметовете по селата излизат много над рамките на техните административни задължения. Много често селският кмет изпълнява и функциите на аптекар, и на пощальон, и на електротехник, и на снабдител с дърва за огрев, и на каквото се сетите. Просто такава е ситуацията в българското село, което включително с приетите вчера решения на българския парламент – с измененията в Закона за пощенските услуги, все повече и повече е подложено на репресията на управляващите.
Твърдението от депутати на ГЕРБ, че селските кметове нямат функции и затова е необходимо да бъдат назначавани, е едно изпразнено от съдържание твърдение. Ако искахте да разширите пряката демокрация с повече права на селските и районните кметове, можехте да го направите, включително и в този кодекс. Със следващите текстове ние сме разписали подробно правомощия на селските и на районните кметове, които биха могли да изпълнят допълнително със съдържание тяхната дейност.
Назначаемите кметски наместници иначе ще бъдат просто чиновници, които ще изпълняват волята на общинския кмет и много често изобщо няма да са в полза и в интерес на хората, живеещи в малките населени места. 
Тяхното определяне много често ще бъде резултат и на политически пазарлъци. Знаете как се избира един общински кмет – в какви сложни взаимоотношения влиза с оглед на търсената от него подкрепа и сформираните коалиции. Много често и селските кметове, и кметските наместници ще бъдат назначавани в резултат на пазарлък между политическите централи.
От всичко казано до този момент, което прозвуча в различните дебати, включително в тази зала, няма нито един аргумент за това предложение от управляващите, с което лишават хората от селата да избират своите кметове. Тъй като съпротивата срещу това решение е изключително голяма, истински се изумявам как не си давате сметка по какъв начин ще бъде посрещнато това ваше предложение, това нововъведение на изборите, но много се надявам хората от малките населени места да ви накажат, както ще ви накажат и хората от големите градове, които няма да избират своите районни кметове! Да правиш законодателство, което откровено е в интерес на една политическа сила и срещу хората, дава резултати и тези резултати се броят на изборите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? 
Други народни представители?
Господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, изказвам се, за да напомня и подновя предложението си за отпадане само на т. 1 в обсъждания § 18. Точно въпросът, който се отнася до значителното ограничаване на избирателните права – изискването, както е предложението на комисията, поне за 350 жители в населените места, които имат право да избират своите кметове. Този въпрос обаче има много по-широко измерение от изборната тематика. 
Единственото възражение, което чух дотук, което се противопоставя на това наше становище, съответно подкрепя идеята на вносителите, е, че в малките населени места, измежду неголемия брой жители, предимно възрастни, често е трудно да се намери човек, който пълноценно да упражнява тези управленски функции. Този въпрос обаче също е решим, защото с един от предишните параграфи, който приехме, изискването за времето, през което лицата да са живели, за кандидатите в този случай е сведено до шест месеца. В много от случаите хора, които са се върнали от градовете в селата или хора, които са готови отново да заживеят, те най-често са произлезли от това населено място. Те са тясно свързани биографично, в повечето случаи никога не са прекъсвали трайно връзката си, защото там има техни близки, защото те там имат свои имоти, връщали са се през отпуски, ваканции, поддържали са контакти и в много случаи дори техните съселяни очакват такива хора, които в предпенсионна или ранна пенсионна възраст са достатъчно пълноценни, за да могат да се ангажират с тази обществена дейност, която е не толкова престижна, колкото наистина отговорна с оглед на редица въпроси, които се поставят пред тях. 
Така отпада и единственото възражение, че в тези села не могат да се намерят хора, като имаме предвид високото ниво на безработицата и наличието на общо взето образовани хора с различен професионален опит, ще се намерят кандидати, и то в редица случаи подходящи, за всички населени места, които имат 150 жители. Затова не виждам никакви аргументи, освен конюнктурно-политически, за приемането на това предложение.
Когато говорим за демотивирането на хората, което наистина засяга тяхното участие в политиката, трябва да отбележим и това, че много от тези хора вече не виждат в хоризонта на оставащия им житейски път нещо значително да се подобри в техния живот. Това е голямата заплаха за политиката. А другата голяма заплаха е постоянното и напредващо обезлюдяване, чувството за откъснатост и изоставеност на тези населени места, в които остават да живеят предимно възрастни хора, които в много случаи нямат по-добър избор, освен относително по-чистия въздух, на който могат да се радват, на все още неунищожената природа. 
Ние тук говорим за някакви амбициозни цели – кога България да стане член на Шенген. Вижте, освен техническите показатели ние трябва да си дадем сметка, че България в редица места буквално се плячкосва, хората се ограбват. Този проблем от година на година става все по-тежък, независимо как се променя политическият пейзаж. И всички вие сте били свидетели и сте свидетели на такива картини, или някои, ако са по-откъснати, най-малкото ги виждат по различните емисии и предавания, защото хората искат власт, която наистина да откликне на техните проблеми, връзка между централната и местната власт в противодействието на престъпността. Не просто в създаването на някакви криминални сюжети, които се разиграват по телевизионните екрани, а отговор на техните ежедневни проблеми. Затова помогнете. Когато има пряк избор, тези хора се чувстват в много по-голяма степен ангажирани и зависими от подкрепата, от доверието, което са получили от хората, гласували за тях, а не от този, който ги е благословил чрез различни пазарлъци, чрез споразумения в рамките на общинските съвети и разпределяне на квоти между партиите. Това може в някаква степен да вдъхне допълнителен импулс в тази тежка ситуация към участие в политиката и към повишаване на отговорността на самите политици. 
Въпросът е ключов, много повече надхвърлящ отделните бройки, които се обсъждат тук. Затова подкрепете предложението за отпадане на тази т. 1. Апелирам към вас, апелирам и към президента – ако тази точка все пак бъде подкрепена, тя да бъде едно от основанията за връщане на Изборния кодекс за ново обсъждане. А едно такова решение би дало възможност този въпрос да се разисква и от гледна точка на неговата конституционосъобразност. Очаквам вашето отговорно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз като народен представител не мога да се въздържа и да не взема отношение. Аз не мога да премълча моята категорична позиция срещу т. 1 от този § 18. Считам, че това е подмяна на вота на българските граждани. В избирателния район, от който съм аз – Габрово, това означава, че може би едно селище ще избира своя кмет. (Реплики от ГЕРБ.)
Моля, госпожо председател, когато има реплики от залата, те да бъдат отправяни от трибуната, а не да ме репликират по този изключително грозен и невъзпитан начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Призовавам към ред в залата.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Да продължа това, което казах. От моя избирателен район това означава, че едно, най-много две селища ще могат да избират своя кмет. Това е подмяна на вота на българските граждани. 
Категорично призовавам тази т. 1 да отпадне и се присъединявам към мотивите за нейното отпадане, които бяха изказани до момента. Смятам, че в тази демографска обстановка и ситуация, в която ние се намираме, 350 души е изключително висок праг. Няма нито един аргумент, който да поддържа подобна теза. И разберете, че по този начин вие правите лоша услуга на самите себе си. Като представител в момента на една опозиционна сила, каквато е „Ред, законност и справедливост”, до известна степен ме радва това, което вършите, защото то определено ще даде своите резултати срещу вас. Хората не обичат да им отнемат вече установени права. Никой не обича да му вземат права. И това ще го разберете, когато започнете да назначавате кметовете във всички тези малки селища. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване – господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ):Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, използвам възможността да се присъединя към вече изказаните становища против предложението, което се прави, за въвеждане на нормата от 500, в случая от 350 жители в населените места. Има много характеристики, заключения и изводи, които могат да бъдат отнесени към този проект на Изборен кодекс. Между тях можем да наредим заключението, че в предложения проект ясно личи желанието за политическа доминация. Можем да отнесем заключението, че в определени текстове се въвежда претенцията за служебно предимство основно на хората, които поддържат и приемат тези текстове. Можем да отнесем заключението, че в този проект има заложени или бяха заложени много претенции, които не са защитени с окончателните текстове, които се приемат в пленарна зала. И със сигурност към тези заключения могат да имат претенции различните политически формации, а и самото споделяне на тези заключения със сигурност издава определена политическа принадлежност.
Има обаче поне две заключения, по отношение на които няма как да бъде предявена претенцията за политическа пристрастност. Първата е, че чрез определени текстове, в това число чрез конкретния текст, имаме една тенденция на централизация на права, на власт, което е като противотежест и в противовес на тенденцията за децентрализация, за повече права, за деконцентрация на власти и на ресурси. Очевидно, че повишаване на нормата за избор на кметове в определени места отнема права на хората в по-малките населени места да избират. И това, разбира се, е заложеният израз на нежеланието да се създават повече центрове за независими решения, каквито са населените места, в които се избират кметове. Те в значителна степен имат определена, макар и относителна самостоятелност по отношение на общинските съвети и общинския кмет, особено в случаите, в които те са от различна политическа формация. Имат своя логика на управленски решения, които не зависят от общинския съвет или общинския кмет.
И вторият извод е, че с определени текстове, най-вече с текстовете тук за населените места и за районните кметове, се отнемат права. Хората ще гласуват по-малко, ще избират по-малко, съответно ще има ограничено представителство, в т.ч. и чрез намаляването на броя на общинските съветници. Разбира се, в случая може би най-важният извод – че се увеличава броят на назначаемите за сметка на избираемите лица, които са във властта. 
Тук изниква въпросът: защо го прави мнозинството? Защо един път избира нормата 500, във втория случай избира нормата 350 жители? По каква логика? За да се увеличат от 2600 населените места на 3100, в които няма да избират, от 5300. Защо го прави мнозинството? Защо избра в последния вариант 350? (Реплика от докладчика госпожа Искра Фидосова.)
Към момента не звучи никакъв аргумент защо се прави това. Казват го различни политически формации, казват го експерти и вън от тази зала, в която мнозинството гласува тези текстове. Мнозинството ви казва: не го правете това!
Има един горчив опит на една политическа формация, сега вие правите точно повторение на този горчив опит. Защо го правите? Очевидно, търсейки собствената си политическа изгода от тези решения.
Използвам случая още веднъж да апелирам за преразглеждане на отношението към този текст и за отхвърляне на тези предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Дебатите са закрити.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Екатерина Михайлова, Михаил Михайлов, Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов, Димчо Михалевски и Георги Анастасов за отхвърляне на § 16 по вносител.
Гласували 97 народни представители: за 18, против 71, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов в редакцията на § 18 по доклада на комисията, по вносител това е § 16, да отпадне т. 1.
Гласували 95 народни представители: за 17, против 70, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, правя предложение за прегласуване, защото това показва отношението на всеки отделен народен представител към правото, към възможността в тези населени места хората да избират своя кмет; показва вашето отношение към това да има повече местно самоуправление, а не местно администриране.
Смятам, че всеки от вас по този въпрос може да застане сам пред избирателите от тези населени места, с които рано или късно ще се среща и на които ще трябва да даде отговор как е гласувал. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов за отпадане на т. 1 в § 18 по доклада на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 20, против 71, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Процедура – заповядайте.
ИВЕЛИН НИКОЛОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по следващото гласуване предлагам процедура – поименно гласуване с изчитане на имената. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По кой член Ви е предложението? По кой текст предлагате? (Реплики между народния представител Мая Манолова и народни представители от ГЕРБ.)
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за поименно гласуване по реда на чл. 56 – гласуваме предложението на народния представител Ивелин Николов.
Гласували 103 народни представители: за 18, против 80, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 18 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 83, против 22, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 17 – предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Екатерина Михайлова:
В § 17 от Преходните и заключителни разпоредби отпадат точки 1, 5, 6, 8, 9 и 10.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов: 
Параграф 17 от Преходните и заключителни разпоредби се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак:
Параграф 17 от Преходните и заключителни разпоредби отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски:
„В Преходните и заключителни разпоредби в §17 се правят следните промени:
1. т. 1 се заличава;
2. т. 5 се заличава;
3. т. 6 се заличава;
4. т. 7 се заличава;
5. в т. 8 се правят следните промени:
5.1. в т. а, т. аа се заличава;
5.2. в т. а, т. бб се заличава;
5.3. в т. в, т. аа се заличава;
5.4. в т. в, т. бб се заличава;
5.5. в т. в, т. вв се заличава;
5.6. в т. г, т. аа се заличава;
5.7. в т. г, т. бб се заличава;
5.8. в т. д , т. аа се заличава;
5.9. в т. д, т. бб се заличава;
5.10. т. е и т. ж се заличават;
6. т. 9 се заличава;
7. създава се нова т. 11 със следното съдържание:
8. Създава се нов текст на чл. 46, както следва:
„Чл. 46. (1) Кметът на района:
1. организира и ръководи изпълнителната дейност в района;
2. управлява средствата от общинския бюджет, обособени за нуждите на съответния район в рамките на общинския бюджет като второстепенен разпоредител с бюджетни средства;
3. отговаря за управлението и стопанисването на обекти на общинската собственост на територията на района в рамките на правомощията, предоставени му от общинския съвет;
4. упражнява функциите на възложител на обществени поръчки за предоставените му бюджетни средства;
5. участва в разработването и реализирането на проекти по национални и европейски програми;
6. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
7. предприема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
8. осигурява спазването на обществения ред;
9. координира дейностите по управление на кризи на територията на района, организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии и подпомага кмета на общината при провеждането на отбранително-мобилизационната подготовка;
10. упражнява функциите и правомощията на работодател и орган по назначаването на районната администрация в рамките на утвърдената му структура;
11. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
12. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
13. представлява района пред държавните органи, физическите и юридическите лица, обществените и политическите организации и пред други райони;
14. осъществява функциите и правомощията, които произтичат за района от законите, от актовете на Министерския съвет и общинския съвет.
(2) Кметът на район участва в заседанията на общинския съвет и постоянните комисии към общинския съвет с право на съвещателен глас по въпроси, отнасящи се за района. Той има право да внася предложения в общинския съвет по въпроси, касаещи съответния район.
(3) На кметовете на райони могат да бъдат възлагани и други функции със закон и друг нормативен акт, както и с правилника за дейността на общинската администрация.
(4) При необходимост кметът на района може да изпълнява и правомощия, делегирани му от кмета на общината.
(5) Кметът на района може да делегира изпълнението на свои функции и правомощия на длъжностни лица от районната администрация, както и на кметове на кметства на територията на района.”
9. Създава се нов чл. 46а със следното съдържание, а досегашният чл. 46а става чл. 46б:
„Чл. 46а. (1) Кметът на кметство:
1. управлява бюджетните средства, които са му предоставени за дейности на кметството, съобразно определените му от общинския съвет правомощия;
2. отговаря за опазването и управлението на определени от общинския съвет, кмета на общината или на района обекти на общинската собственост на територията на кметството;
3. участва в разработването и реализирането на проекти по национални и европейски програми;
4. участва в комисиите при провеждането на малки обществени поръчки, касаещи дейности и услуги на жителите на кметството, в рамките на бюджета;
5. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия, както и подпомага кмета на общината при организирането защитата на населението при бедствия и аварии;
6. предприема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда;
7. организира охраната на полските имоти и изпълнява охраната на обществения ред при условията на Закона за МВР на територията на кметството;
8. упражнява функциите и правомощията на работодател на служителите от общинската администрация в кметството, които подпомагат неговата дейност в рамките на утвърдената му структура;
9. упражнява ограничена нотариална дейност в случаите, предвидени в закон;
10. води регистрите на населението и за гражданското състояние, подготвя и изпраща актуализационни съобщения за гражданска регистрация и административно обслужване;
11. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
12. представлява кметството пред държавните органи, физическите и юридическите лица и пред други кметства;
13. осъществява функциите и правомощията, които произтичат за кметството от законите, от актовете на Министерския съвет и на общинския съвет.
(2) Кметът на кметство участва в заседанията на общинския съвет и постоянните комисии към общинския съвет с право на съвещателен глас по въпроси, отнасящи се за кметството. Той има право да внася предложения в общинския съвет по въпроси, касаещи съответното кметство.
(3) На кметовете на кметства могат да бъдат възлагани и други функции с нормативен акт при съответно ресурсно обезпечаване.”
В чл. 21, ал. 1, т. 6 след думите „на общината” се добавят думите „на района и на кметството”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Георги Анастасов:
В Допълнителни разпоредби, в § 17 отпадат следните текстове:
„5. В чл. 38:
а) в ал. 2 думите „райони и” се заличават;
б) в ал. 5 думите „за кмет на район” се заличават.”
7. Създава се нов чл. 39а:
„Чл. 39а. (1) Кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление се избират с тайно гласуване от общинския съвет по предложение на кмета на общината за срока на пълномощията на общинския съвет. Кметовете на райони трябва да отговарят на условията по чл. 4, ал. 4 от Изборния кодекс.
(2) Заседанието за избиране на кметовете на райони се провежда в 14-дневен срок след първото заседание на новоизбрания общински съвет.
(3) Избран е кандидатът, за който са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници. Ако някой от кандидатите не бъде избран, председателят на общинския съвет свиква ново заседание в 14-дневен срок.
(4) Кметът на общината може да направи ново предложение не по-късно от 7 дни преди заседанието. Новото предложение може да бъде и за кандидат, който не е бил избран на първото заседание. Избран е кандидатът, за който са гласували повече от половината от присъстващите съветници.
(5) Когато и на второто заседание никой от кандидатите, предложени от кмета на общината, отново не бъде избран или кметът не е направил предложение в срока по ал. 4, кметът на съответния район се избира по предложение на общински съветник, направено по време на заседанието.
(7) Кметовете на райони полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 на заседанието на общинския съвет, на което са избрани.”
8. В чл. 42:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 след думата „кметовете” се добавя „на общини или кметства”;
бб) вт. 6 думата „района” се заличава;
вв) създава се т. 11:
„11. при установяване на неизбираемост”;
б) в ал. 3:
аа) в изречение второ думата „правомощията” се заменя с „пълномощията”;
бб) в изречение трето думите „чл. 104 от Закона за местните избори” се заменят с „чл. 271 от Изборния кодекс”;
вв) в изречение четвърто думите „за местни избори” се заличават;
в) в ал. 4:
аа) в изречение първо след думите „на кмет” се добавя „на община или на кметство”, а след думите „длъжността кмет” се добавя „на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството”;
бб) в изречение второ думите „или кмет на района” и думите „кмет на общината, съответно на района” се заличават;
вв) в изречение трето думите „или кмет на района” се заличават;
г) в ал. 5:
аа) в изречение първо след думите „на кмет” се добавя „на община или на кмет на кметство”;
бб) в изречение второ думите „кмет на района” се заличават;
д) в ал. 6:
аа) в изречение първо думите „кмет на район” и „кмет на района” се заличават, а думите „местните избори” се заменят с „общински съветници или кметове”;
бб) в изречение второ думите „или кмет на района” се заличават;
е) в ал. 7 думите „кмет на район” се заличават, а думите
„местните избори” се заменят с „общински съветник или кмет”;
ж) в ал. 8 думите „кмет на район” се заличават.
Чл. 42а. (1) Пълномощията на кметовете на райони се прекратяват предсрочно:
8. по предложение на кмета на общината или на половината от общия брой на общинските съветници.
10. В чл. 46а, ал. 1 се създава изречение второ: „Кметският наместник трябва да отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 17, който става § 19:
„§ 19. В Закона за местното самоуправление и местната администрация се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1 думата „тримесечен” се заменя с „4 месечен”.
2. В чл. 19, ал. 1:
а) в т. 5 думите „29 съветници” се заменят с „23 съветници”;
б) точка 6 се отменя;
в) в т. 7 думите „37 съветници” се заменят с „29 съветници”;
г) в т. 8 думите „41 съветници” се заменят с „33 съветници”;
д) в т. 9 думите „51 съветници” се заменят с „41 съветници”;
е) в т. 10 думите „61 съветници” се заменят с „49 съветници”.
3. В чл. 30:
а) в ал. 4 се създава т. 12:
„12. при установяване на неизбираемост.”;
б) в ал. 6 думите „чл. 104 от Закона за местните избори” се заменят с „чл. 267 от Изборния кодекс”.
4. Създават се нови чл. 37а и 37б:
„Чл. 37а. (1) При напускане на група или изключване от състава й общинският съветник губи мястото си в комисиите като представител на съответната група и други изборни длъжности в общинския съвет.
(2) Общински съветник, напуснал или изключен от група, става независим общински съветник и не може да бъде приет за член на друга група.
Чл. 37б. Не могат да се образуват групи от независими общински съветници, както и да се сливат или разделят съществуващи групи.”
5. Досегашният чл. 37б става чл. 37в.
6. В чл. 38:
а) в ал. 2 думите “райони и” се заличават;
б) в ал. 5 думите “за кмет на район” се заличават.
7. В чл. 39 ал. 1 се изменя така:
„(1) Кметът на общината, съответно кметът на района, назначава заместник-кметове и определя техните функции, както следва: 
1. при население на общината до 10 000 души – до двама заместник – кметове;
2. при население на общината до 100 000 души – до трима заместник- кметове; 
3. при население на общината до 160 000 души – до 4 заместник- кметове; 
4. население на общината над 160 000 души – до 5 заместник- кметове;
5. за Столичната община – до 7 заместник- кметове.”
8. Създава се нов чл. 39а:
„Чл. 39а. (1) Кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление се избират с тайно гласуване от общинския съвет по предложение на кмета на общината за срока на пълномощията на общинския съвет. Кметовете на райони трябва да отговарят на условията по чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс.
(2) Заседанието за избиране на кметовете на райони се провежда в 14-дневен срок след първото заседание на новоизбрания общински съвет.
(3) Избран е кандидатът, за който са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници. Ако някой от кандидатите не бъде избран, председателят на общинския съвет свиква ново заседание в 14-дневен срок.
(4) Кметът на общината може да направи ново предложение не по-късно от 7 дни преди заседанието. Новото предложение може да бъде и за кандидат, който не е бил избран на първото заседание. Избран е кандидатът, за който са гласували повече от половината от присъстващите съветници.
(5) Когато и на второто заседание някой от кандидатите, предложени от кмета на общината, отново не бъде избран или кметът не е направил предложение в срока по ал. 4, кмет на съответния район се избира по предложение на общински съветник, направено по време на заседанието.
(6) В случаите по ал. 5 изборът се произвежда на същото или на следващи заседания на общинския съвет, ако отново някой от кандидатите, предложен от общински съветник, не бъде избран. Нови предложения за кандидати за кмет на район могат да се правят от общински съветник в срока по ал. 4. Избран е кандидатът, за който са гласували повече от половината от присъстващите съветници.
(7) Кметовете на райони полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 на заседанието на общинския съвет, на което са избрани.”
9. В чл. 42:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 след думата „кметовете” се добавя „на общини или кметства”;
бб) в т. 6 думата “района” се заличава;
вв) създава се т. 11:
„11. при установяване на неизбираемост.”;
б) в ал. 3:
аа) в изречение второ думата „правомощията” се заменя с „пълномощията”;
бб) в изречение трето думите „чл. 104 от Закона за местните избори” се заменят с „чл. 267 от Изборния кодекс”;
вв) в изречение четвърто думите „за местни избори” се заличават;
в) В ал. 4:
аа) в изречение първо след думите „на кмет” се добавя “на община или на кметство”, а след думите „длъжността кмет” се добавя “на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството”;
бб) в изречение второ думите „или кмет на района” и думите „на общината, съответно на района” се заличават;
вв) в изречение трето думите „или кмет на района” се заличават;
г) в ал. 5:
аа) в изречение първо след думите „на кмет” се добавя “на община или на кмет на кметство”;
бб) в изречения второ думите “кмет на района” се заличават;
д) в ал. 6:
аа) в изречение първо думите “кмет на район” и “кмет на района” се заличават, а думите „местните избори” се заменят с „общински съветници или кметове”;
бб) в изречение второ думите “или кмет на района” се заличават;
е) в ал. 7 думите „кмет на район” се заличават, а думите „местните избори” се заменят с „общински съветник или кмет”;
ж) в ал. 8 думите “кмет на район” се заличават. 
10. Създава се нов чл. 42а:
„Чл. 42а. (1) Пълномощията на кметовете на райони се прекратяват предсрочно:
1. при подаване на оставка до общинския съвет;
2. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на района;
3. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за престъпление от общ характер;
4. при смърт;
5. при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3;
6. при нарушаване на забраната по чл. 41, ал. 1;
7. когато се установи, че не отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс;
8. по предложение на кмета на общината или на половината от общия брой на общинските съветници.
(2) Предсрочното прекратяване на пълномощията по ал. 1, т. 1 - 4 и 7 се обявява от председателя на общинския съвет на първото заседание на съвета след настъпването или узнаването на съответните обстоятелства, а по ал. 1, т. 5, 6 и 8 - с решение на общинския съвет, прието с мнозинство:
1. по ал. 1, т. 5 и 6 - повече от половината от присъстващите общински съветници;
2. по ал. 1, т. 8 - повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(3) Когато пълномощията на кмет на район са прекратени предсрочно, както и за срока след изтичане на мандата на общинския съвет, кметът на общината определя един от заместник-кметовете на района, който изпълнява длъжността до полагането на клетва от новоизбрания кмет на район. В едномесечен срок от предсрочното прекратяване на пълномощията на кмет на район общинският съвет избира нов кмет на района по реда на чл. 39а.”
11. В чл. 46а, ал. 1 се създава изречение второ: „Кметският наместник трябва да отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, в началото на работата на Временната парламентарна комисия мнозинството от ГРЕБ постави задачите, които се преследват с този Изборен кодекс. Сред най-важните от тях бяха увеличаване на представителството и гражданското участие в изборния процес – eто това са част от текстовете, които показват лицемерието на ГЕРБ. 
Не само че по никакъв начин тези цели не бяха подкрепени с текстовете на кодекса, а напротив – това е един от текстовете, които реално ограничават представителството на българските граждани, демотивират хората да участват в избори и по този начин увеличават дела на контролирания вот. Защо? Какво се случи в текстовете дотук, които мнозинството гласува в пълна самота?
На първо място – бяха ограничени възможностите на част от гражданите да гласуват; и на второ място – една голяма част от тях бяха демотивирани да го правят, защото няма да избират своите селски кметове, нито районния си кмет.
На трето място – вотът на тези, които ще отидат на избори, за да упражнят правото си на глас, няма да има значение. Те ще останат непредставени в общинските съвети, защото политическата сила, за която ще гласуват, реално няма да влезе в местния парламент. Това е, което се постига с намаляването на броя на общинските съветници с 20%. 
И тук, както и със забраната за изборност на селските кметове, никой от мнозинството така и не отговори на въпроса защо се прави тази промяна?! Кое налага да се намали броят на общинските съветници? Твърдението за икономии е несъстоятелно, защото ако искате да пестите пари, трябва да премахнете възнаграждението на общинските съветници, както е в редица демократични страни в Европа, а не да намалявате техния брой, защото по този начин показвате само едно – че това е поредното предложение, което е в интерес единствено и само на Политическа партия ГЕРБ, че правите разпоредби в този кодекс, които ще работят за ваша политическа изгода. И го правите откровено и нахално, като лишавате от възможността да бъдат избрани общинските съветници, за които хората са гласували.
Какво ще се случи с намаляването на броя на общинските съветници и с оставането на текста за общинската избирателна квота? Реално прагът на местните избори в редица общини ще скочи над 10%. Ще бъде в рамките на 15-20%. Е, кажете ми, справедливо ли е в парламента да влизат политически партии, които са прескочили 4-процентната бариера, а по места да ти трябват 10-15-20%, за да бъдеш политическа сила, представена в местния парламент? Не това е смисълът на демокрацията!
Какво ще се случи реално с общинските съвети, след като това предложение влезе в сила? В редица от тях ще има една, две или три политически сили. Те ще бъдат едноцветни. Те ще бъдат еднопартийни. И очакванията на ГЕРБ са, тъй като в момента социолозите им сочат първо място сред политическите сили, да обсебят властта в общинските съвети. Кому е нужно това?! Аз се съмнявам, че това е нужно даже на Политическа партия ГЕРБ. Защото това е конкретен удар срещу демокрацията! Какъв е смисълът от едноцветен общински съвет? Ако някой може да ми отговори на този въпрос, нека да го направи.
От страна на Синята коалиция беше представена справка – какво е състоянието в общинските съвети в резултат на въвеждането на общинската избирателна квота. Като се видя, че в малките общини ГЕРБ нямат свои представители (между другото има случаи, в които и БСП нямат, а и други политически партии нямат свои представители), депутатите от Правната комисия от ГЕРБ се отказаха от редуцирането на броя на общинските съветници в малките общини, което показва, че единственият интерес, който ви води, е конкретният резултат на изборите.
Използвам случая да задам въпрос към Синята коалиция, която даже не присъства в залата, за да подкрепи своето предложение, защото те бяха най-големите привърженици срещу намаляването на броя на общинските съветници. Тях ги няма не само да защитят своите предложения, а даже и да ги гласуват! Искам да попитам господин Костов – как той разбира демокрацията? Кое е демократичното на една политическа сила, която прави предложения, не ги защитава в залата и даже не ги гласува?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: И дали те са за това? И дали си дават сметка, че по този начин Синята коалиция става съучастник на ГЕРБ в орязването на възможността на хората да бъдат представени в местната власт? Това е моят въпрос!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За реплика има думата господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо Манолова, как не можете да разберете каква е логиката и идеологията на тези предложения?! В малките селища кметовете ще се назначават, а в големите селища ще има твърде малко представителство на другите партии – най-много ще има 2-3 партии. Как не можете да разберете кого ще обслужва? Ами ще обслужва вас и нас в следващите парламенти, защото ние ще бъдем мнозинство в тези съвети! Това е логиката! (Смях в блока на ГЕРБ. В пленарната зала влизат народни представители от Синята коалиция.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За втора реплика има думата госпожа Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, аз си пестя думите, за да тежат! Това е! (Ръкопляскания в мнозинството и възгласи: „Браво”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Трета реплика? Няма.
За дуплика – има думата госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Доволна съм, че в резултат на моя апел към Синята коалиция вие, уважаеми дами и господа, ще подкрепите с гласуване своето предложение. Защото няма как, господин Костов, да твърдите, че сте демократ, че представлявате политическа сила, която защитава пряката демокрация, а в крайна сметка да не защитите предложения, които са в полза на утвърждаването на демокрацията! 
Нали си давате сметка какво се случва с този Изборен кодекс? Последователно се отнемат права на хората. Отнема им се правото да избират районните и селските кметове, намалява се възможността им като гласуват, да бъдат представени в общинските съвети. Излишно е да го обяснявам. И след като сте казали, че сте против тези предложения, най-нормалното е да ги защитите в залата или поне да ги гласувате. Тогава ще имате моралното право да кажете на хората, че сте защитили тяхното право на избор. Другото е просто демагогия!
Аз не вярвам, че приключването на работата в предколедния ден в по-ранен час е цената, която трябва да се плати, за да не бъде защитено правото на хората да избират своите представители в местните общински съвети. Ами направете една сметка, за да видите какво се случва. Наистина на много места ще бъдат представени само две или три политически сили. Това ще работи за ГЕРБ, за БСП, може би на места и за Синята коалиция, но на нас такова предимство не ни е нужно. (Възгласи от мнозинството: „Еее”.) Защото идеята в местната власт е друга.
От собствен горчив опит ще ви кажа, че когато се правят правила, които да обслужват управляващото мнозинство, те се обръщат срещу тях – това, което ще се случи според мен на предстоящите местни избори!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За изказване има думата господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Господин председателстващ, уважаеми колеги! Имам въпрос към вносителите: защо първоначално не го чух като обосновка, защо първоначално вашето предложение беше да намалите броя на общинските съветници навсякъде с 20%? Каква е основната мотивация? Ще ви върна към дебата за приемане на републиканския бюджет за 2011 г. Там също се бяхме засилили да направим „много разумно решение”, но слава Богу се спряхме – да спрем финансирането на общинските съвети и на заплатите на кметовете.
Тук искам да ви припомня, че функцията на работа на общинските съвети се финансира от местни приходи. Тоест със своите приходи на местно ниво, суверенното (равнопоставено по Конституция като власт на централната власт) местно самоуправление, самó разпределя средствата за своето функциониране. Още повече дебатът какви да бъдат заплатите на общинските съветници си е тяхна функция. И ако ги вдигат прекомерно, те ще се червят пред своите избиратели и ще дават обяснения.
За мен обаче е необяснимо защо ние, като централна върховна власт в Народното събрание, искаме да се намесим в суверенната по Конституция местна власт и да им определим колко броя съветници ще имат? Още по-необяснимо е защо изведнъж, без дори наименование на вносители, беше променен този обхват, обхващащ само общинските съвети, които имат над 29 включително съветника. Ако не знаете какво е въздействието на това решение, а всеки един законопроект трябва да бъде паралелно съпровождан и от оценка на въздействието на приеманото законодателство и това е разумен принцип - петдесет и шест общини ще бъдат засегнати от предстоящото решение, което се готвите да приемете. В 208 няма да засегнем общинските съвети. И пак питам: с какво са различни тези 208 общини от другите 56?
Оттам препращам и към следващия ми въпрос – както виждате, аз питам, защото не мога да получа отговор. Защо се месим в броя на заместник-кметовете, които също по дефиниция получават своите заплати от местните приходи? Каква е аргументацията?
Аз бих се радвал да чуя вашето мнение, на вносителите или поне на тези, които са променили числата и обхвата, за да може и аз, и хората, които ги интересуват тези проблеми, да формират своето мнение какво се готвите да направите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаеми дами и господа, забелязвам, че дори от левицата не виждат тоталното фидосване на § 19. Това фидосване е точно в чл. 19, ал. 1, т. 6. Госпожа Фидосова, за да може да удовлетвори желанието на определени свои авери в Монтана, просто е пропуснала 33. Госпожо Манолова, защо не забелязвате, че числото 33 го няма? От 29 директно се отива на 37. От това по-искрено фидосване на Изборния кодекс аз не мога да си представя.
Госпожо Фидосова, обяснете ми защо Монтана, Горна Оряховица, Петрич и т.н., тези региони просто са изкарани от общия контекст? Аз питам: защо Вие давате възможност на тези няколко общини да получат поощрение за сметка на други? Хайде, разбирам за по-малките общини – под 29 съветника, не прилагате тази брадва. Но защо селективно кълцате навсякъде, а точно за Монтана дърпате брадвата и не сечете? Защо?
Нещо повече, по тази логика на практика давате възможност в Монтана да има повече съветници, съпоставимо с всички останали общини. Аз гледам, чудя се дали не е техническа грешка и като проверявам още в самото начало по вносители, то замисълът е бил още от самото начало в комисията. От левицата гледат, но не виждат, така като гледам. Или има някакъв заговор, който е добре да стане ясен тук, в пленарната зала. Или пък може би, госпожо Манолова, има някакви скрити бонуси за Кюстендил и Вие затова сте си премълчали?! (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
Да, точно това имам предвид. (Шум и реплики в КБ.)
Да, зная, че в Кюстендил са 33, но за това е станала договорката между Монтана и Кюстендил най-вероятно.
Затова аз предлагам буква „б” в т. 6 да има следната редакция:
„Думите „33 съветници” се заменят с „26” или „27 съветници”.
Така че не бива просто да се правят корекции заради няколко общини и най-вече заради Монтана, защото това фидосване на Изборния кодекс е доста странно и би следвало поне този път корекцията да я направите Вие, госпожо Фидосова.
А иначе е несправедливо спрямо по-големите общини – да бъдат ощетявани за сметка на малките.
В предизборната програма на ГЕРБ – искам специално да ви напомня, вие говорите за ново териториално селищно устройство, говорите за рязко намаляване на общините без административен капацитет. Дори съм чувал ваши представители по време на предизборната кампания да посочват конкретни общини, в които всяка сутрин администрацията се натоварва с автобусите и отива да работи и вечерно време пак се връща в областния град. Защо към тези общини вие сте така снизходителни и нищо не сте направили, а на големите общини налагате такива санкции по отношение на броя? Затова би следвало към всички общини да се прилага един и същи принцип или по-скоро тези общини, които не могат и не са в състояние да имат нормални общински съвети, да се предприеме това, което се прави с референдумите. 
Затова още веднъж апелирам да се премахнат такива отявлени текстове „ала Фидосова” и „ала Монтана”, за да може наистина да не остане така Изборният кодекс в състояние, в което освен тези текстове този е възможно най-явният. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Само едно уточнение. Предложението Ви в т. 6 е да бъде „от 33” на колко? 
ЯНЕ ЯНЕВ: От „33” на „26”. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: „Двадесет и седем” или „25”? (Шум и реплики.)
ЯНЕ ЯНЕВ: На „27”. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ) Госпожо председател, уважаеми колеги! Колега Янев, Вашето изказване доказа колко е жизнен тоя вид, че само при казана на българите нямало нужда от дяволи, защото те сами, който иска да излезе отгоре, го дърпат, за да падне в казана. Горе-долу така ми звучи сега. Не стига, че са склонили, дето се казва, тук вносителите да не порязват така жестоко по-малките общини, защото намаляването с 20% на по-малките общини се отразява много по-осезаемо отколкото на големите и там се вдига много повече процента, за да има един общински съветник. Не стига, че това е прокарано с триста зора, ами сега дайте и всички, защото на по-големите не е било или там за Монтана и Кюстендил, та да вземем едно решение, та дайте всички да порежем. 
Аз лично подкрепям това, което е направено. Това е едно добро и не би трябвало сега едва ли не да се обединяваме и това малко добро, което е направено, да го премахнем. Аз така разсъждавам. В такива условия човек трябва да оценява и по-малките постижения, когато не може да достигне максимално каквото иска да направи. 
Аз като бивш народен представител от Монтанска област от миналото Народно събрание ще поддържам тоя текст. Нека да има един бонус и за тия общини, които са с по 33-ма. Това пак е в интерес на местното самоуправление като цяло.
Това е репликата ми: не е ли по-добре да запазим това добро, което има, а не да тръгнем сега да режем всичко отначало, да го върнем в началната точка. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Янев! Аз няма да Яносвам кодекса, но ще отговоря така: изчаках да се изкажат всички, за да изляза и да заявя в моето изказване три предложения. Наистина има допусната техническа грешка. За да не остава нещо неясно: по стенограмата в Правна комисия по т. 6 е записано, и сме гласували в т. 6 думите „33 съветника”, се заменя с „27 съветника”. Тук нито аз – от Монтана, нито госпожа Манолова – от Кюстендил, е имала нещо предвид, или който й да било друг колега, тъй като по вносител има допусната грешка и ние сме я отстранили в Правна комисия. 
Отделно от това използвам правото на реплика: в чл. 39а предпоследният ред преди „трябва да отговарят” трябва да се добави „към датата на избора” и в т. 11 преди „трябва да отговаря” също трябва да се добави – „към датата на назначаването”. Това са допуснатите технически грешки, които следва да бъдат отстранени. 
И за да върна в този шеговит тон, с който започнаха изреченията, и тук се обръщам към колегите отляво – това, което сме се опитали да подадем като реплика и възможност към Коалиция за България, очевидно е, че са отговорили точно в духа на този тон, който преди малко прозвуча тук. Когато четох доклада, прочетох предложението на Манолова, Станишев, Найденов и Михалевски и четох, че в т. „а” се отменя буква „а”, в т. „б” се отменя т. „бб”, в т. „в” се отменя „вв”. Може би сте искали да кажете, че се отменя АБВ, но сте ми го казали по друг начин, тук в кодекса? Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? 
Госпожа Манолова!
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Янев! Моето отношение към този текст съм го изразила и с гласуване в Правната комисия, и с изказвания в Правната комисия, и с изказване в пленарната зала. 
Против съм намаляване броя на общинските съветници и нееднократно съм дала примери и с Кюстендил, в който намаляването на броя ще увеличи тежестта на един общински съветник от 700 на 1100 гласа и ще лиши реално от участие представителите на четири политически сили, които в момента имат по един или по двама общински съветници.
Но това, което е лошо по отношение на всички, естествено, че няма как да го направя като предложение, да е лошо и за общинските съвети в Кюстендил, в Монтана, в Разград, в Сливен, откъдето са повечето от членовете на Правната комисия. Принципно съм против намаляването броя на общинските съветници, направила съм такова предложение, обосновала съм го в залата и ще го гласувам. Оттук нататък си правете изводи кой от останалите членове на Правната комисия, допускайки тази техническа грешка, какво има предвид. Но аз не съм сред кръга на тези лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова.
Дуплика – господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Госпожо Фидосова, не сте убедителна и не Ви вярвам, че е техническа грешка. Председателката може да потвърди, че беше на път да обяви дебата за приключил. Госпожа Цачева не ме видя, дори произнесе думите, че дебатът е закрит и едва тогава аз дойдох на трибуната, за да коригирам и да открия това умишлено премахване на т. 6.
Убеден съм, това е толкова очевадно, толкова с умисъл направено, и то е точно за определени общини. А иначе, че и Кюстендил, и Дупница са облагодетелствани, нямам никакво съмнение, госпожо Манолова, защото във Вашия избирателен район, Вие по този начин сте си запазили интересите на вашите избиратели и това е нормално да го премълчите. 
Аз се чудя колегата Радославов как иска да ощети едни общини за сметка на други. Ако трябва нещо да отпадне, колега Радославов, то е целият § 19. Това е истината: да отпадне целият § 19. Но ние да се правим на слепи и да дадем бонуси на десетина за сметка на други над сто общини, никак не е коректно спрямо тях, защото ощетените общини, утре ще дойдат тук пред парламента и ще питат какво се е случило.
Затова, уважаема госпожо Фидосова, добре е да си признаете, защото по този начин ще натрупате някоя и друга точка в Монтана. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Миков, заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, само едно малко отношение към разразилата се дискусия преди това. Когато съгласието е на безпринципна основа, това е съглашателство. Остава лошият привкус, че има някои по-големи тарикати в Народното събрание, които се опитват да се възползват за техните райони. Имената няма да ги четем. (Реплики от ГЕРБ.)
Уважаеми дами и господа, освен че намаляването на броя на съветниците намалява представителността, респективно намалява местната демокрация, местното самоуправление, тук се прокарват още няколко текста, които смятам, че са недемократични и могат да доведат до абсурдно зацикляне на функционирането на общинските съвети. Става въпрос за забраната независимите съветници да образуват група. Защо се прокарва това нещо? Защо? Кое налага цялата тази работа? Най-нормалното е да няма такива ограничения и самите общински съвети да регулират този въпрос. Кое налага такъв тип ограничения? Лично аз много ще се радвам да чуя някакво обяснение по този въпрос – независимите общински съветници също би трябвало да могат да образуват свои групи.
Другият принципен въпрос, който се поставя тук, е по отношение на Висшия съдебен съвет – премахва се тайното гласуване по кадрови въпроси. Там управляващото мнозинство казва: нека да е явно гласуването, а тук се въвежда гласуване, което ще бъде тайно, за да може министърът на слушането, който ще дойде следобед, да попритисне тоя, оня съветник, без да е ясно политическото мнозинство по кадрови въпроси в съответния общински съвет. Абсурдно е това! Кадровите въпроси, особено по избора на заместник-кмет, кметовете на райони, би трябвало да са ясно отражение на политическата коалиция-съюз и там избраните съветници трябва ясно да кажат: да, ние сме от две-три различни партии и коалиции, но подкрепяме това предложение на кмета, а не такива скрити шменти-капели като днешното мнозинство в Народното събрание. Подкрепя го „Атака”, Синята коалиция го подкрепя от време на време, помага му, ама се срамуват от тази подкрепа. Или участваш в политическо мнозинство, защото общинският съвет е политически орган на представителство, или не участваш – или си на власт, или си в опозиция. За мен е абсурдно да не могат да се образуват групи от независими общински съветници, както да се свиват и разделят съществуващи групи.
Уважаеми дами и господа, вие искате да замразите политическите процеси на равнище, което две години след изборите може да се окаже друго. Може на централно равнище партиите да намерят съюзи, да направят коалиции и да предпишат на своите съветници по места да направят политически съюзи в общинските съвети. Абсурд е това, което правите! Да не говорим, че свободният мандат категорично се потъпква. Вчера правихме коментар по този въпрос. Логиката ви не съответства на абсолютно нищо, което политическата история, най-новата история на Европа, познава. Това става по-недемократично, отколкото България преди 1989 г. Абсурд е това, което вършите!
Защо забранявате на тези хора да се самоопределят политически? (Реплика.) Добре, ако един общински съвет има 51% избрани независими общински съветници и те не могат да направят група, тогава излиза, че партията, която е в малцинство, чрез търговски сделки или по друг начин, ще прави мнозинства. Това ли искате?! Вместо ясно да се формира група, политически субект вътре в органа.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Времето изтече.
МИХАИЛ МИКОВ: Знам, че на вас все времето ви пречи. Разбойници!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за реплика, господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Госпожо председател, уважаеми колеги! Виждате какво значи юридическата мисъл, която е пунктуална. Аз репликирам моя колега, който каза, че един вид съглашателството било срамно нещо. 
Искам да припомня, че цялата Първа световна война я води Съглашението между Великобритания, Франция, Русия и други велики сили, които спечелиха войната, и никой не каза, че е била срамна договореността между тях, а колегата Миков изкарва, че ако имало някакво съгласие за тези 33-ма – било срамна работа. Не е срамно съглашателството и съглашението, колега Миков, в това Ви репликирам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за втора реплика, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Миков, възразявам срещу опита Ви защитаването на интересите на даден регион от народен представител да бъде натоварвано с отрицателен знак. Какво по-естествено от това народен представител да се обяви в защита на тези, които са го избрали в българския парламент?!
Категорично искам да кажа, че този случай не може да бъде причислен към случаите за защита на интереси на граждани от определени региони. Аз категорично се противопоставям срещу това да наредите моето име до името на госпожа Фидосова, която е от Монтана; на господин Тодор Димитров, който е от Разград; на господин Анастасов, който е от Ямбол; на госпожа Колева, която е от Сливен. Все градове, в които общинските съветници са 33-ма, защото на първо място обявих, че този текст не е обсъждан във Временната парламентарна комисия, появи се по мистериозен начин между приключването на нейната работа и внасянето на кодекса от депутати от ГЕРБ и от „Атака”. Забележете, че „33 съветници” отсъства и в първоначалния текст. Това е предложението на политическа партия ГЕРБ и „Атака”. Впоследствие аз категорично се обявих и в Правната комисия, и на първо четене на тези текстове, и гласувах против тях.
Нещо повече, направила съм конкретно предложение за отпадане на това предложение за намаляване броя на общинските съветници, тоест тази гилотина по отношение на гражданите във всички общини да не се състои.
В този смисъл, много Ви моля: не ме причислявайте към групата депутати, които искат да накажат гражданите от всички общини, без тези, от които те са избрани, защото с моето поведение, конкретни предложения и изказвания, съм опровергала едно подобно разбиране. 
Нека е ясно коя е групата – в нея депутати от Коалиция за България няма. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? 
Заповядайте за дуплика, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо Манолова, моля за извинение, че Ви причислих към тази група. Аз не възразявам, че е хубаво народният представител да защитава интересите на избирателите, но трябва да ги защитава явно и публично, а не скрито, покрито, станала техническа грешка. Това е грозното в работата! Когато един народен представител оттук с аргументи намери хора-гласове, които да го подкрепят, дори от други групи, но защитава публична позиция, това е оправдано, но когато шушумишки – хитричко пробутва и…
Добре, че господин Янев тук забеляза тази работа. Не бяхме наистина я забелязали, господин Янев! Едни такива работи, това е недостойно за тези, които го правят.
Господин Радославов, едно е съглашение, в смисъл на коалиция, воюваща в Първата световна война, съвсем друго е съглашателство. Ако в предната част на думите има някаква прилика, няма нищо общо едното с другото. 
Мога да занимавам залата, но няма да й губя времето, за да разясня разликата. Пак казвам, съгласието на безпринципна основа винаги е съглашателство и няма нищо общо със съглашение, както Вие се опитвате да сравните съглашение със съглашателство. Благодаря ви. Колегите тук разбират... 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит. 
Петнадесет минути почивка, продължаваме в 13,10 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава.
Преминаваме в режим на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова за отпадане от § 17 на т. 1, 5, 6, 8, 9 и 10. Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 83 народни представители: за 16, против 56, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Михаил Михайлов, Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак, което комисията не подкрепя.
Гласували 93 народни представители: за 16, против 74, въздържали се 3-ма.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, които комисията не подкрепя.
Гласували 96 народни представители: за 17, против 76, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване направените предложения от госпожа Искра Фидосова за промени в редакцията на § 19 по вносител.
Гласували 81 народни представители: за 76, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 2, против 82-ма, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Яне Янев, което по същество вече приехме, гласувайки предложенията на госпожа Искра Фидосова, но за чистота в стенограмата, подлагам на гласуване и неговото предложение – в т. 6 думите „33 съветници” да се заменят с „27 съветници”, което е подкрепено от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 81, против 5, въздържали се 2-ма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 19 в редакцията му по комисия заедно с приетите редакционни предложения на госпожа Искра Фидосова и на господин Яне Янев.
Гласували 99 народни представители: за 83, против 13, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз гласувах „против” това изменение, това въведение, просто защото не съм съгласен с него. Не съм съгласен да се намаляват членовете на общинските съвети с всички мотиви, които бяха изтъкнати от преждеговорившите по дебатите за приемането на този параграф.
Освен това, освен отрицателния вот по отношение целия този параграф, моят отрицателен вот е и по отношение на начина, по който ние приемаме Изборния кодекс. Неслучайно аз от самото начало апелирах към вас да не вървим в такъв стахановски ентусиазъм. Виждате до какво довежда това. Мога вече спокойно на кажа, че явно този подход на приемане на юруш на кодекса е точно, за да могат подобни „технически грешки” да останат незабелязани.
Ако в началото казах, че приемаме закон, както се изразиха някои, „за малки или големи партии”, имахме съмнение, че се приема изборен закон за ГЕРБ, сега имаме съмнение за кого точно се приема този изборен закон!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Не е за нас.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Това е доста обезпокоително като факт.
Трябва да ви кажа, че освен тази т. 6 да бъде отменена, има и други такива грешки в този изборен кодекс, които, за съжаление, ще излязат след като приемете целият Изборен кодекс. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ги поправим, господин Терзийски, ще ги поправим!
Втори отрицателен вот – заповядайте, господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм против, защото това е много голяма крачка към лишаване на гражданите на Република България от основни права – от участие в изборите. Намалявайки броя на съветниците, всъщност ние намаляваме представителността. Това е една от основните нишки в този Изборен кодекс, която се боя, че не просто няма да бъде възприета от нашето общество, но ще срещне сериозни отрицателни коментари и вън от страната.
Членовете на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, които участваха в срещата с представителите на Съвета на Европа, много добре знаят, че ни бяха поставени три въпроса със строго негативен оттенък. Първият беше свързан с пропорционалното финансиране чрез републиканският бюджет на централната администрация и на местните органи на самоуправление, вторият беше свързан с представителността на гражданите в местните органи за самоуправление, а третият беше свързан с изборния процес. Пак казвам: и трите въпроса бяха поставени строго негативно.
Мисля, че подходът, който възприемаме – на лишаване на гражданите от представителство в местните органи за самоуправление, е крайно неприемлив. Не можем да говорим за демократична България в 21 век и да орязваме тези права!
Това, съчетано с лишаването от правото на избор в населените места под 500 жители – изборът на районните кметове, това е цялостната философия, недопустима днес!
Считам, че определени текстове не просто ще срещнат ветото на Президента, но няма да минат и през Конституционния съд. Целият този ентусиазъм, трудно разбираем за нормално мислещия човек, който проявяваме днес, ще ни доведе до преосмисляне на Изборния кодекс в средата и след средата на следващата година. От това губите вие, уважаеми дами и господа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Петков – 30 секунди повече говорихте.
РУМЕН ПЕТКОВ: Благодаря, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За процедура – господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моята процедура е във връзка с направена договореност от петък вечерта, помните – да прекратим заседанието, за да можем в понеделник и вторник да работим с удължено работно време.
В тази връзка имам процедурно предложение: да удължим работното време до изчерпването на дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на работното време до приключване на дневния ред.
Гласували 94 народни представители: за 82, против 7, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Искам да направя едно съобщение: министър Цветанов ще бъде в Народното събрание след приключване на точките от дневния ред, за да направи изявление. (Единични ръкопляскания от КБ. Шум, оживление от мнозинството.)
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 18 има предложение от народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Михаил Михайлов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 18, който става § 20:
„§ 20. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24 :
а) Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 1 накрая се добавя „под каквато и да е форма”;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Политическите партии не могат да получават движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма, от субектите по ал. 1, т. 2, 3 и 4.
(3) Политическите партии могат да получават за безвъзмездно ползване от физически лица само техни собствени движими и недвижими вещи, както и безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.” 
2. В чл. 29, ал. 2:
а) в т. 2 думите „5000 лв.” се заменят с „1000 лв.”;
б) в т. 6 думите „5000 лв.” се заменят с „1000 лв.”;
в) създава се нова т. 7:
„7. вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, и безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица, техните имена, срокът за ползване, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите и декларация за собствеността на вещите”;
г) досегашната т. 7 става т. 8.
3.Член 37а се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? 
Господин Янев, заповядайте за процедура.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Процедурата е по начина на водене, госпожо председател.
Ние сме възмутени как може в парламентарна репулика при такъв обществен интерес министърът на вътрешните работи буквално да се подиграва с Народното събрание! Народното събрание е най-висшата институция в България и не може той да гледа на Народното събрание като на битпазар. Това тук не е някакъв панаир, като свърши всичко, той да дойде ... (Шум и реплики от мнозинството.)
Направихте го вие, направихте го вие, а не ние, с това, което демонстрирате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се репликирайте от място!
ЯНЕ ЯНЕВ: Нека да уважаваме институциите!
Вие представлявате Народното събрание, госпожо Цачева. Моята процедура е да подложите на гласуване народните представители да решат кога да дойде министърът.
Ако решите, че трябва да дойде, след като приключи панаирът, който сте замислили, да дойде тогава! Ако вземете решение да бъде изслушан сега, тогава наистина ще покажете, че уважавате парламентаризма.
В противен случай разбираме каква е целта: Цветанов да дойде тук в 18-19 ч, когато ще си изпее това, което многократно сме чували, няма да има никакъв дебат и на практика се обезсмисля изобщо идването му в пленарната зала.
Затова Ви моля да подложите на гласуване и Народното събрание има право да реши кога да дойде всеки министър тук.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Народното събрание не може да решава за часа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев, няма такава процедура, предвидена по правилника.
Припомням, че в началото на днешния пленарен ден при обсъждането на програмата бяха подложени на гласуване направените предложения за изслушване на министър Цветанов и с наши приети решения те бяха отхвърлени.
Идването в пленарната зала и изявлението на министър Цветанов е по реда на чл. 55 от правилника, където не се предвиждат разисквания, а се изслушва – всеки министър има право винаги когато пожелае, да дойде и да вземе думата в Народното събрание.


Има ли изказвания по § 20? Няма.
Подлагам на гласуване § 20 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 88, против 7, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 19 има предложение на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 19, който става § 21:
„§ 21. В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн., ДВ, бр...) се правят следните изменения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 1, изречение първо думите „за произвеждане на избори за народни представители” се заличават;
б) в ал. 2:
аа) в изречение първо думите „Централната комисия за местните избори” се заменя с „Централната избирателна комисия”;
бб) в изречение второ думите „местни избори” се заменят с „общински съветници и кметове”;
2. В чл. 8:
а) в ал. 1 думите „парламентарните, съответно местните избори” се заменят с „изборите за народни представители, съответно за общински съветници и кметове”;
б) в ал. 2 думите „съответно Законът за избиране на народни представители и Законът за местните избори” се заменят със „съответните изисквания на Изборния кодекс”.
3. В чл. 16, ал. 1 думите „Законът за избиране на народни представители” се заменят с „Изборния кодекс”.
4. В чл. 18, ал. 1 думата „кутия” се заменя с „урна”.
5. В чл. 35:
а) в т. 2 думата „кутии” се заменя с „урни”;
б) в т. 3 думите „Закона за местните избори” се заменят с „Изборния кодекс”
6. В чл. 37, ал. 1 думата „кутия” се заменя с „урна”.
7. В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби думите „референдум се прилагат разпоредбите на Закона за избиране на народни представители, а по въпросите относно произвеждането на местен референдум – разпоредбите на Закона за местните избори” се заменят със „и местен референдум се прилагат съответните разпоредби на Изборния кодекс”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? 
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Госпожо председател, имам предложение за редакции в § 19.
В б. „а”, т. 1, буква „б”, подбуква „бб” преди думата „общински” се добавя „избори за”. 
В буква „б” се добавя нова т. 7:
„7. в чл. 38, ал. 1, т. 1 и в чл. 39, ал. 1, т. 6 думата „кутията” се заменя с „урната”.”
И т. 7 става т. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направените редакционни бележки от докладчика към § 21.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване пълната редакция на § 21, съгласно доклада на комисията и приетото от нас редакционно решение.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за §20, който става § 22. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване § 20, който става § 22.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев – да се създаде нов § 21.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат § 23 и 24:
„§ 23. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. …) в чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) За извършване на адресна регистрация лицата представят един от следните документи:
1. документ за собственост;
2. договор за ползване на имота за жилищни нужди.
(3) Съгласието на собственика се дава лично или от упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно лице.
§ 24. До 31 декември 2011 г. право да бъдат избирани за кметове на райони, съответно назначавани за кметски наместници, имат българските граждани, който съгласно чл. 4, ал. 5 са живели най-малко през последните 6 месеца към датата на избора, съответно назначаването, в съответното населено място.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Лазаров има думата за изказване.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По § 23 по доклада на комисията правя редакционно предложение, което касае ал. 3. В момента тя гласи: „Съгласието на собственика се дава лично или от упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно лице”.
Смятам, че е по-удачно и за по-голяма яснота към тези, които ще прилагат съответния текст, да бъде следният текст: 
„За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадено лично пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка на подписа.” 
Органът по ал. 1 – това е в Закона за гражданската регистрация, това са кметствата и общините, където се извършва промяната на адреса – настоящия или постоянния. Поради това ще моля да гласувате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Предложението е: „За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадено лично пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка на подпис”. 
Реплики? Няма.
Госпожо Манолова, заповядайте за изказване.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, въпреки че предложението на депутатите от ГЕРБ би следвало и ще бъде подкрепено от депутатите от Коалиция за България – с опита да се въведе повече ред в адресната регистрация на гражданите, искам да заявя ясно от тази трибуна, че тези текстове не решават проблема с вътрешния изборен туризъм. 
До този момент, както стана ясно от справката на ГРАО, разместванията на избирателите са факт. (Оживление и реплики от ГЕРБ.) До влизането в сила на този текст ще бъдат направени достатъчен брой регистрации на граждани от по-големи към по-малки общини с цел да повлияят на вота. И няма кой да ги спре, защото, след като вие не приехте уседналостта в рамките на 12 или 18 месеца назад, това положение е абсолютно законно. Така че този текст е опит да си измиете ръцете от това, че де факто узаконихте вътрешния изборен туризъм с текстовете на този Изборен кодекс.
Освен това, само по себе си, въпреки че, пак повтарям, то слага някакъв ред в гражданската регистрация, не решава въпроса с изборния туризъм и занапред. Естествено е, че в случаите, в които някои лица са ангажирани с местенето на избиратели, те могат да осигурят необходимите предпоставки, за да се извършат тези адресни регистрации.
Давам един конкретен пример от досегашната действителност. Известно е, че в един от случаите, в които има регистрации по настоящ адрес, гражданите са регистрирани в малката община в общежитие, което е собственост на една фирма в ликвидация. Никакъв не е проблемът да се получи съгласието от представляващия юридическото лице за ползване на тези помещения, включително за жилищни нужди на тези лица. Така че и в този смисъл тези текстове не са пречка пред вътрешния изборен туризъм.
От друга страна обаче, всяка една стъпка, която слага ред в гражданската регистрация, трябва да бъде подкрепена. Поради тази причина, ако подложите на отделно гласуване двата параграфа, аз лично ще подкрепя този параграф. Но няма да подкрепя следващия, който отново налага един въпрос: защо за пасивното избирателно право, защо на един човек, за да се кандидатира за кмет на населено място, включително и на едно село, са му необходими 10 месеца постоянен или настоящ адрес на съответната територия, а тогава, когато ще бъде назначен от общинския кмет, подобно изискване не е нужно? 
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Някакво объркване става!
МАЯ МАНОЛОВА: Не, нищо не бъркам. Шест месеца е срокът, който предлагате. Забележете, вие заявихте, че съответното лице, което ще бъде назначавано за кметски наместник, ще бъде от съответното село, на което ще бъде кметски наместник! Но изразът „съответното населено място”, който има легална дефиниция, която препраща на територията на цялата община, показва, че вие нямате подобно намерение. Тоест всичките приказки, че се слага край на вътрешния изборен туризъм и че кметските наместници ще живеят в селото, за което ще бъдат определени за такива, се оказват обикновена демагогия, която виждаме в предложенията на Правната комисия и за § 23, и за § 24. И двете можеха да имат конкретни решения. 
Затова предложението ми е цифрата „6” да се замени с числото „10” в § 24. Тук да се напише „съответно назначаването”, да се използва изразът, който е използван в § 17, така че да е ясно, че съответното лице ще бъде от селото, на което се назначава за кметски наместник, а не съответното населено място, което по смисъла на този кодекс означава територията на цялата община. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Параграф 17 по вносител или...
МАЯ МАНОЛОВА: В § 24 предлагам... 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е ясно – „6” да стане „10” месеца.
МАЯ МАНОЛОВА: Второто да бъде „в съответното кметство”, защото „населено място”, пак казвам, означава общината и ще се окаже, че с изказванията си сте подвели гражданите, защото това обещахте – да се назначава кметски наместник от селото, на което ще бъде кметски наместник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Никакви ръце не измиваме тук, както се твърди, нито имаме намерение да измиваме гузната съвест на някои, които 20 години търпяха това положение – всеки да се регистрира където си иска, както си иска, без никой да знае и без да бъде контролиран! 
От 2005 г. досега това също се знаеше и не се предприемаха нарочно такива мерки! Нямаме такова намерение. Ако някой това не е разбрал, аз вчера казах, явно не желае и няма да може да го разбере.
Що се касае за 12, 18, 22, 24 месеца, ще върна много години назад с един пример: знаем данайците какви дарове носят и какво следва от това. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Манолова, записали сме в този § 24 шест месеца, защото толкова записахме в § 9 по отношение на пасивното избирателно право. Приехме във вчерашното заседание този параграф – имаше дебати, спорове точно от Ваша страна и Вие искахте намаляване на този срок. 
Ние считаме, че (срокът за тези, които приехме, че ще кандидатстват и ще бъдат участници като кандидати в изборния процес – да важат 6-те месеца по отношение на пасивното) същото трябва да важи и е справедливо за тези, които ще бъдат назначени веднага след провеждане на изборите – да са същите шест месеца, колеги. А от 2012 г., тоест като минат следващите избори, си важат 12-те месеца. Затова сме записали шест месеца – защото трябва да са при равни условия.
Когато гледахме текста и в Правната комисия, и преди това – във Временната комисия, поехме ангажимент, че и за кметските наместници, и за тези, които ще бъдат избирани – не назначавани районни кметове от общинските съвети, ще важи същото изискване за уседналост, за да бъде справедливо и за да бъдат местни хора, които ще работят и ще обслужват интересите на българските граждани в съответната община и населено място. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Лазаров, следвайки трудната логика на Вашите мисли, излиза, че данайците са българските граждани, а в по-общия контекст тези текстове са признание, че с Изборния кодекс на практика ГЕРБ воюва с българските граждани – с тези, които живеят в малките населени места; с тези, които живеят в големите столични райони; с тези, които ще гласуват, ама няма да избират общински съветници, за които са гласували. (Оживление и смях от ГЕРБ.) 
Така че за Вас данайците са българските граждани, те са вашият противник и се надявам битката да бъде спечелена от вашия противник – гражданите, по време на местните избори. За всичките екстри, които сте им приготвили с този кодекс.
От изявлението на госпожа Фидосова не разбрах дали подкрепяте предложението ми да бъде изписано вместо „населено място” – „кметство”, за да е ясно, че лицето, което се посочва от общинския кмет, ще бъде жител, ще живее реално в селото, на което ще бъде определен за кметски наместник. Това обещахте. (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.)
Господин Лазаров, спестете си еквилибристиките. 
Обяснявам ви, че „населено място”, както сте записали по смисъла на този кодекс, е общината! Така че, ако искате човекът, който бъде определен за кметски наместник, да живее в кметството, трябва да се напише „кметството”. Иначе това ще бъде поредната заблуда за хората. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Уважаема госпожо председател! Госпожи и господа народни представители, смятам, че § 23, предложен от комисията с допълнителната редакция, поне в бъдеще време може да реши проблема с придвижването на гражданите, с което се злоупотребява при регистрацията за избори. 
Ако искаме този параграф да има по-голям ефект още за предстоящите избори, трябва да помислим и за един период, на който да му се предаде кратко обратно действие: да се запише, че изискванията, които се въвеждат в § 23, се отнасят за регистрираните след 1 октомври 2010 г. 
Тези, които вече са осъществили изборния туризъм, на практика няма да бъдат засегнати от действието на приемания текст. Ако се поиска да бъдат регистрирани повторно със съгласието на собственика на съответния имот, с другите условия, които са предвидени, тогава ще се наложи те да се регистрират повторно и ще се види, че една голяма част от тях вероятно няма да могат да се регистрират. Отделен въпрос е дали компетентните службите са извършвали достатъчно стриктно своята работа. 
Как може в едно предприятие в ликвидация, което няма право да отдава под наем имотите, длъжностното лице да не поиска някакъв допълнителен документ, а само по заявлението – нещо, което почти никъде го няма в другите европейски страни: всеки отива и съобщава някакъв адрес, на който се е регистрирал и получава документ, включително и в личната карта, като настоящ адрес. 
Това предложение не е редакционно, но го поставям на вниманието на народните представители: ако имат желание да се неутрализират голяма част от случаите, възникнали в последните един-два месеца, това може да стане чрез един нов параграф с посочения запис. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители, които желаят да се изкажат? Няма. 
Дебатите са закрити.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Лазаров за редакционни поправки в § 23, ал. 3, както ни бяха предложени.
Гласували 93 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 23 в редакцията по доклада на комисията и съобразно приетото редакционно решение.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 1.
Предложението е прието.
В § 24 бяха направени редакционни бележки от госпожа Фидосова.
Подлагам на гласуване редакционните предложения на госпожа Фидосова за § 24.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Допълнението е само: „Избираните кметове на райони от общинския съвет”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има го в стенограмата вече.
Гласували 86 народни представители: за 77, против 3, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Манолова: вместо „6” да се чете „10 месеца” и вместо „населено място” да бъде „кметство”.
Гласували 91 народни представители: за 10, против 78, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на § 24 заедно с приетото редакционно решение по предложенията на госпожа Фидосова.
Гласували 96 народни представители: за 87, против 7, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Тошев.
ИВАЙЛО ТОШЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми колеги, искам да направя две предложения. 
Първото е редакционно: в § 2 от Преходните и допълнителни разпоредби, който става § 3 думите „при възлагане на конкурс за програмно и апаратурно осигуряване на гласуването по електронен път чрез интернет” да отпаднат, тъй като това е уредено в новия § 11, ал. 3.
Второто предложение е: в § 9, който става § 10, ал. 2 да отпадне и алинеи 3, 4 и 5 да станат съответно алинеи 2, 3 и 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Връщаме се назад в гласуваните вече параграфи веднъж в чл. 269, след това в § 2, нали така, господин Тошев?
ИВАЙЛО ТОШЕВ: В § 2, който става § 3. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, запазете търпение. Сега ще се ориентираме в текстовете. 
Параграф 2, който става § 3, от Преходните и допълнителните разпоредби – там сме подкрепили текста на вносителя, нали така?
ИВАЙЛО ТОШЕВ: Да, но изразът „при възлагането на конкурс за програмното и апаратното осигуряване на гласуването по електронен път чрез интернет” да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За да се ориентира аудиторията, § 2 по вносител гласи следното:
„§ 2. Разпоредбите на Закона за обществените поръчки и за сроковете на процедурите не се прилагат при възлагането на конкурс за компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите при възлагането на конкурс за програмното и апаратното осигуряване на гласуването по електронен път чрез интернет, както и по отношение на изработването и отпечатването на изборните книжа и материали.”
Този текст по вносител е подкрепен от комисията и така е гласуван от нас, като е станал § 3 в номерацията по доклада на комисията.
Сега господин Тошев предлага думите: „при възлагането на конкурс за програмното и апаратното осигуряване на гласуването по електронен път чрез интернет” да отпаднат.
След отпадането на този текст редакцията на § 3 ще бъде следната:
„§ 3. Разпоредбите на Закона за обществените поръчки за сроковете на процедурите не се прилагат при възлагането на конкурс за компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетини с резултатите от изборите, както и по отношение на изработването и отпечатването на изборните книжа и материали.”
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Защо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защото това е съотносимо с новия § 11, ал. 3, който ние гласувахме.
Изказвания по това предложение?
Господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Аз апелирам към вносителите, така в последния момент, без да сме видели този текст, да обяснят каква е целта. Поправката не е само за синхронизиране и техническа. Целта е да има, да няма – да има конкурс, да няма конкурс. 
Лично аз смятам, че трябва да има конкурс, защото тези фирми, освен че става въпрос за едни големи пари, става въпрос и за пълен контрол върху резултатите от изборите – отчитането, преброяването и пр. Липсата на състезателност и ясни правила при определяне на тази фирма веднага крие минимално съмненията, които вярвам, че вносителят ще разколебае, че ще се подбере подходяща фирма. И за какво да ходят хората да гласуват?! Ами, фирмата да публикува резултата и да приключат изборите.
Моля ви да внесете малко яснота какво се случва. Въпросите не са само технически. Нека това да обясни вносителят, за да разберем ние, и най-вече хората, за какво става въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Миков, наистина е чисто технически. В § 2, който става § 3, този текст, който колегата Тошев предложи да отпадне, е гласуван от нас в днешното заседание в редакцията на § 11, ал. 3, стр. 373 от Изборния кодекс и текстът гласи: 
„(3) Централната избирателна комисия определя условията и сроковете за възлагане чрез конкурс на програмното и апаратното осигуряване на гласуването по електронен път чрез интернет...” и т.н.
Получава се така, че два текста, едни и същи, ги има на две места. Когато в Правната комисия махнахме електронното гласуване в Преходните разпоредби, всички текстове, които се отнасят и засягат електронното гласуване, сме ги сложили в този § 11, който сме създали. С оглед на това да бъдем максимално прецизни като правна техника, колегата предложи това дублиране, което се получава и в § 2 като изречение, да отпадне. Няма друга разлика.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Книжата какво общо имат?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Остават си книжата. Отпада само и единствено текстът, който засяга електронното гласуване, и ние днес, в днешното заседание, го гласувахме в текста на ал. 3, § 11, стр. 373.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания?
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, моето процедурно изказване е свързано с правилника за нашата работа. По един текст, който окончателно е приет на второ гласуване, се връщаме назад и почваме да обсъждаме какво да стане с него. Не изключвам да има такива ситуации, но този текст специално въобще не е от тези, които биха попречили на закона, с изключение на това, че ще утежни малко повече самия текст. 
Ако започнем да прилагаме тази практика непрекъснато, какво ще се случи? Вървим, четем, връщаме се, препрочитаме, прегласуваме. Това просто е недопустимо според мен, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Ивайло Тошев – в § 2, който става § 3 по доклада на комисията, да отпаднат думите „при възлагането на конкурс за програмното и апаратното осигуряване на гласуването по електронен път чрез интернет”.
Гласували 87 народни представители: за 81, против 3, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Господин Тошев.
ИВАЙЛО ТОШЕВ (ГЕРБ): Второто ми предложение беше свързано с § 9, който става § 10 – ал. 2 да отпадне. Това е на страница 371.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Тошев предлага в § 10 по вносител да отпадне ал. 2, която гласи: 
„(2) Изборите по ал. 1 се насрочват не по-късно от 90 дни преди изборния ден.”
ИВАЙЛО ТОШЕВ: И алинеи 3, 4 и 5 да станат съответно 2, 3 и 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Тошев в § 9 по вносител, който става § 10, страница 372 от доклада, да отпадне ал. 2.
Гласували 82 народни представители: за 78, против 2-ма, въздържали се 2-ма.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, гласувах против не само защото смятам, че без никакви мотиви, за трети път да се гласуват едни приети вече текстове, и то всъщност не са редакционни… 90-дневният срок за насрочване на изборите дава достатъчно гаранции за организацията им, за подготовката на всички останали партии за това. И когато без никакви мотиви накрая този срок отпада, то какво да си помислят хората?! Оставете опозицията!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Че има Конституция!
МИХАИЛ МИКОВ: Да, но когато ви казахме, че е по Конституция, че възлагате на президента неща, които и Яне Янев ви ги казваше, и ние ви ги казвахме, вие тогава на инат ги гласувахте, а сега на трето четене ги прегласувате и сте се сетили, че има Конституция!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По-добре на трето четене, отколкото въобще да не се сетим, господин Миков.
Подлагам на гласуване предложението на Ивайло Тошев – след отпадането на ал. 2 в § 10, съответно да има преномериране на останалите алинеи, като алинеи 3, 4 и 5 станат съответно алинеи 2, 3 и 4.
Моля, гласувайте.
Гласували 76 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 2-ма.
Предложението е прието.
За нормативна чистота ще подложа на гласуване текстовете, в които направихме редакционни поправки.
Подлагам на гласуване пълната редакция на § 3 по доклада с току-що приетата промяна в ал. 3.
Гласували 88 народни представители: за 85, против 2-ма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване и пълната редакция на § 10 след отпадането на ал. 2 и съответната преномерация на останалите алинеи 2, 3 и 4.
Гласували 88 народни представители: за 86, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 21 има предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 21, който става § 25: 
„§ 25. Параграф 19, т. 8, т. 9, буква „а”, подбукви „аа” и „бб”, букви „в”, „г”, „д”, „е” и „ж”, т. 10 и 11 влизат в сила от деня, следващ датата на произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2011 г.”
Уважаема госпожо председател, като препратка и редакционно допълнение – след „т. 11” да се добави „и § 24”, който преди малко гласувахме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 25 – последен, в редакцията му по доклада на комисията, заедно с предложението на госпожа Фидосова за добавка на „§ 24”.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 88, против 3, въздържали се 5.
Предложението е прието! Република България има нов Изборен кодекс! (Народните представители от мнозинството стават прави. Продължителни ръкопляскания.)
За процедура има думата господин Красимир Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Госпожо председател, разрешете ми от името на Парламентарната група на ГЕРБ да благодаря на госпожа Фидосова, а чрез нея и на цялата комисия, която изготви този кодекс, за неуморния и всеотдаен труд! Нека всички да работят така! (Прегръща Искра Фидосова и й поднася букет с цветя. Всички са прави. Бурни ръкопляскания.)
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми колеги, аз също искам да благодаря на всички колеги, които работиха по кодекса, на всички, които имаха търпението в тази зала две седмици, за да приемем този кодекс, защото това е много сериозна крачка напред за демокрацията и за политическия живот. 
Благодаря и на опозицията за това, че бяха конструктивни, че имаше дебат. Надявам се всички през следващата година на изборите да прилагаме честно и почтено тези текстове, които приехме, и да ги спазваме. Благодаря на всички! (Всички, все още прави, ръкопляскат. Народните представители Иво Димов и Георги Андонов от Парламентарната група на ГЕРБ поднасят на Мая Манолова детски комплект „Пчеличката Мая” от чадърче и раничка. Оживление и ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, обявявам 15 минути почивка.
Продължаваме в 14,40 ч.

Източник