Граждански форум за честни избори

Стенограми

Стенограма от заседание на правната комисия - четвъртък, 09 декември 2010

Стенограма от заседание на комисия
П Р О Т О К О Л
№ 63
от
заседанието на Комисията по правни въпроси
на 9.12.2010 г.


На 9 декември 2010 г. от 15.30 ч. се проведе заседание на Комисията по правни въпроси. То бе открито и председателствано от председателя на комисията госпожа Искра Фидосова.

***

ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Откривам заседанието на Комисията по правни въпроси със следния ДНЕВЕН РЕД:
ОБСЪЖДАНЕ НА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗБОРЕН КОДЕКС, продължение.
Двама колеги ще закъснеят, защото заседанията на няколко комисии съвпадат – господин Корнезов и Миков. Няма да броя господин Казак, тъй като не ми е казал как да го броя за гласуването. Те ще се включат малко по-късно.
Кворумът днес е 20 души.
Стигнахме до Глава 11 – „Определяне на резултатите от изборите”.
Раздел І с наименование “Определяне на резултатите от изборите от районната избирателна комисия”.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на главата и Раздел І .
За 20, без против и въздържали се.
Наименованието на главата и текстът й са приети.

По чл. 234 има предложение на Красимир Ципов за заглавие „Приемане и проверяване на протоколите. Предаване на останалите книжа и материали”.
Няма друго постъпило предложение.
Желание за изказване по чл. 234? Няма.
Гласуваме текста на заглавието на чл. 234.
За 17, против няма, въздържали се 3.
Наименованието на члена е прието.
Гласуваме текста на самия чл. 234.
За 20, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
По чл. 235 – съгласно гласуваното от нас на вчерашното заседание той отпада оттук и отива в Преходните разпоредби.
Преминаваме към чл. 236.
МАЯ МАНОЛОВА: Може ли да кажа възражението си тук? Не е ясно защо този член отива там. Принципно ние не поемаме отговорност за начина, по който ще се извърши електронното гласуване, така че ваша е отговорността как ще се структурира то. Според мен обаче предложението на колегите Тошев, Караянчева и група народни представители за отпадане на ал. 3 не трябва да се приема, защото трябва да е ясно колко от избирателите са гласували по електронен път. Нямам обяснение защо фигурира това предложение. Трябва да има яснота накрая какво се е случило.
РЕПЛИКА: Иначе няма да излезе общият брой.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Може би е повторено на друго място.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Данните се изпращат от ЦИК в РИК и там се попълват протоколите, там се описва всичко. Как и какво се дублира? (Шум и реплики.) Вижте ал. 1!
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Ще го уточним, когато дойде времето да се гледа в пакет всичко.
Продължаваме с чл. 236.
Има предложение за заглавие: „Отразяване на данните от гласуването”.
По чл. 237 също има само предложение за заглавие: „Отчитане на резултатите от гласуването”.
По чл. 238 също има предложение само за заглавието: „Протокол на районната избирателна комисия”.
Има ли желаещи за изказване по тези текстове – и чл. 239? Няма.
Гласуваме предложенията на вносителя за членове 236, 237 и 238 и 239.
За 19, против няма и въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Гласуваме заглавията на текстовете.
За 17, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
По чл. 240 има предложение за заглавие: „Вписване на данни в протокола от гласуването по електронен път”.
Член 240 отива в Преходните разпоредби.
По чл. 241 също има само предложение за заглавие: „Подписване на протокола”.
По чл. 242 също има само предложение за заглавие: „Извлечение от протокола”.
По чл. 243 има предложение за заглавие: „База данни”.
Има ли желаещи за изказване по текстовете на чл. 241, 242, 243? Няма.
Гласуваме текстовете на тези членове по вносител.
За 19, против няма, въздържал се.
Текстовете са приети.
Гласуваме наименованията на тези членове.
За 17, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
По чл. 244 има предложение за заглавие: „Предаване на протокола и другите книжа на Централната избирателна комисия”.
Има предложение на Тошев и Караянчева в чл. 244, ал. 1 думите „ал. 5” се заменят с „ал. 6”.
Желаещи за изказване? Няма.
Гласуваме чл. 244.
За 19, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет - предложението на Тошев и Караянчева.
Гласуваме основния текст по вносител.
За 19, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Гласуваме заглавието на чл. 244.
За 17, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
Раздел ІІ с наименование „Определяне на резултатите от изборите от общинската избирателна комисия”.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Раздел ІІ .
За 20, без против и въздържали се.
По чл. 245 има предложение на Красимир Ципов и група народни представители за заглавие: „Приемане и проверяване на протоколите. Предаване на останалите книжа и материали”.
Няма други предложения.
По чл. 246 има само предложение за заглавие: „Обобщаване на данните от гласуването”. Този член обаче отива отзад.
Има ли желаещи за изказване по чл. 245? Няма.
Гласуваме текста на члена.
За 19, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Гласуваме заглавието на член 246.
За 17, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
По чл. 247, заглавие „Протоколи на общинската избирателна комисия”.
Има предложение на Тошев и група народни представители за промяна в ал. 3:
„(3) Преди попълване на протоколите се съставят чернови, които по форма и съдържание са еднакви с тях.”
Има предложение на Екатерина Михайлова, което вече сме гласували – по отношение на районните кметове.
Има ли изказвания по чл. 247? Няма.
Гласуваме първо предложението на Екатерина Михайлова за промяна в ал. 1.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Няма нужда вече да гласуваме нещо, за което вече е решено да не става.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Но така вървим по целия текст.
За 5, против няма, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Гласуваме основния текст на чл. 247.
За 17, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
Гласуваме заглавието на чл. 247.
За 17, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
По чл. 248 има предложение за заглавие: „Вписване на данни в протоколите”. Чл. 248, ал. 2 също отива при електронното гласуване.
По чл. 249 „Подписване на протокола”.
По тези два текста има ли желаещи за изказване?
Гласуваме редакцията на чл. 248 с отпадането на ал. 2, тъй като отива в Преходните разпоредби при електронното гласуване.
За 19, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Гласуваме заглавието на този член.
За 17, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
Гласуваме заглавието на чл. 249.
За 17, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
Гласуваме чл. 249.
За 19, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
По чл. 250 има предложение за заглавие: „Определяне на резултатите от гласуването за кмет”.
Предложение на Тошев и група народни представители за промяна в чл. 250.
Желаещи за изказване по чл. 250? Няма.
Гласуваме текста на чл. 250.
За 19, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
Гласуваме заглавието на члена.
За 17, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
По текста на чл. 251 има предложение за заглавие: „Определяне на резултатите от гласуването за общински съветник”.
Има предложение на Тошев за промяна в чл. 251, б. „а” и б. „б”.
Желаещи за изказване?
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Правя изказване във връзка с предложение, което съм направила в началото на Изборния кодекс и което отложихме за решаване в края.
Имам предвид, че в ал. 3 се казва, че :”Право на участие при разпределение на мандатите имат партиите и коалиции от партии и независими кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота”.
Тъй като съм направила предложение да отпадне принципът за избирателната квота, което оставихме да решаваме заедно с това дали ще се намалява 20% или не, отново обръщам внимание, че би трябвало да отпадне, ако приемем да отпадне изборната квота. Това е последица от онова предложение. Знам, че ще го решаваме на по-късен етап, но тук трябва да го отбележим, защото ако има промяна, после трябва да се нанася.
Моето предложение тук е да отпаднат в края на ал. 3 думите „получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота”.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Друг вариант е да го отложим и да го гласуваме заедно с чл. 8, може би така е по-добре.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Ние го отложихме при основния въпрос. Тогава казахте, че ще го гледаме като стигнем до намалението, редукцията от 20%.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Отлагаме го и ще го гласуваме заедно с чл. 8. (Шум и реплики.) Другият вариант е да го гласуваме и после да го прегласуваме. Но по-скоро ще има промяна в Преходната разпоредба, отколкото в чл. 8.
Госпожо Михайлова, да го гласуваме, а ако има промяна, ще се върнем?
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: При това положение аз ще гласувам „против”.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Добре, продължаваме нататък. Отлагаме чл. 251 да го гласуваме заедно с чл. 8 и с Преходната разпоредба.
По чл. 251 има предложение за заглавие: „Определяне на резултатите от гласуването за общински съветници” на Колева.
Има предложение на Тошев за промяна в чл. 251 и чл. 252.
Има предложение на Колева само за заглавие „Извлечение от протоколите”.
По чл. 252 има предложение на Ципов за заглавие: „Извлечение от протоколите”.
По чл. 253 има само предложение за заглавие от Ципов „База данни”.
Има ли желаещи за изказване по чл. 251, 252 и 253? Няма.
Гласуваме трите текста по вносител.
За 19, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
Гласуваме заглавията на трите текста.
За 17, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: По чл.254 предложение за заглавие: Предаване на протоколите и другите книжа на Централната избирателна комисия.
Предложение на Ивайло Тошев и група народни представители за промяна в чл.254.
Желаещи за изказване? Няма.
По текста на вносителя и предложението на Ивайло Тошев 19 “за”. Един въздържал се.
По заглавието 3-ма въздържали се. Гласували 17 “за”.
Приема се.
Раздел ІІІ
Определяне на резултатите от изборите от Централната
Избирателна комисия
По наименованието на раздела има ли други предложения?
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
Приема се.
Чл.255. Предложение за заглавие на Юлияна Колева.
“Определяне на резултатите при избори за народни представители”
Желаещи за изказване?
Гласуваме предложението по вносител.
Гласували 19 ”за”. Един въздържал се.
По предложението за заглавие.
Гласували 17 “за”. Трима въздържали се.
Чл.256. Тук са преференциите.
По чл.257 предложение за заглавие: “Последици при избиране на кандидат за народен представител в два многомандатни избирателни района”.
По чл.258 само предложение за заглавие: Обявяване на резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката”.
По чл.257 и чл.258.
Гласували 19 “за” по текста на вносителя. Един въздържал се.
По заглавието гласували 17 “за”. Трима въздържали се.
По чл.259 предложение за заглавие: “Отказ от участие в нов избор”.
По чл.260 предложение за заглавие: “Обявяване на окончателните резултати”
По чл.261 предложение за заглавие: “Полагане на клетва”.
До тук желаещи за изказвания по чл.259, чл.260 и чл.261? Няма.
Гласуваме чл.259, чл.260 и чл.261.
За текстовете по вносител 19 “за”. Един въздържал се.
По заглавието гласували 17 “за”. Един въздържал се.
МАЯ МАНОЛОВА: Трябва да има срок в който да се отказва някой от кандидатите. Защото е вързано със срокове във всички избори. той може да се откаже в последния момент. Трябва да има някакъв регламент.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Когато някой от кандидатите за президент и вицепрезидент откаже да участва.
Когато кандидатите за президент и вицепрезидент получили най-много гласове действителни откаже.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Може ли да предложа текст. Когато от кандидатите от една листа за президент и вицепрезидент се откажат.
МАЯ МАНОЛОВА: Това е въпрос на редакция, но другото е въпрос на срок. Докога може да се откаже някой от кандидатите от една листа. При кметските избори може да се откаже 24 часа след резултатите от първия тур. Тук докога може да се откаже? В последния момент, 24 часа преди втория избор.
Проф. МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ: Искам само да допълня, че когато ще поставят те или поставяме срок докога това може да се случи, трябва да имаме такива хипотези като изпадане в трайна невъзможност на член от двойката или смърт. Тогава какво правим. Това трябва ясно да се напише в закона. Има много възможности. Каквото решите това ще правим.
РУМЯНА СИДЕРОВА: По скоро, ако се откаже или почине.
МАЯ МАНОЛОВА: Според мен трябва да се фиксира със срок и срока да бъде както при другия мажоритарен вот на кметове. Ако се отказва някой се отказва първите 24 часа, защото иначе какво се случва в кампанията.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Единият от двойката, защото тя вече представа да бъде двойка, защото листата е за двама души.
МАЯ МАНОЛОВА: Това го прави в срок 24 часа след обявяване резултатите от първия тур, както е при кметските избори. Кметът може да се откаже. В същност единия от участниците в балотажа може да се откаже в първите 24 часа след обявяване на първите резултати.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, тук по чл.259 ал.1 според мен става въпрос за това, че когато който и да е от кандидатите за президент и вицепрезидент, трябва да се сложи “който и да е от кандидатите” получили най-много действителни гласове, откаже да участва в новия избор, в избора участват кандидатите от следващата двойка. Защото не можеш да замениш вицепрезидента, който е в двойката с президента първи класиран и на балотажа да участва на неговото място друг. Това се има предвид тук. И така става ясно.
Проф. КОНСТАНТИНОВ: Моето становище е, че въпроса има конституционни елементи. И аз мисля, че едно запитване до Конституционния съд по тези хипотези, които се обсъждат няма да е излишно. Защото това е просто конституционен въпрос.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Тук за да не стане грешка, точно в този текст е ползван именно действащия текст от Закона за избори на президент и вицепрезидент. Аз си мисля, че тук единственото, което трябва да се добави наистина е “който и да е”. Ако трябва да е още по-ясно, да се напише: “Няма срок”. Досега не е имало срок. Можем да въведем срок, но досега срок не е имало. Аз също подкрепям да има срок.
МАЯ МАНОЛОВА: Както е за кметовете. Мисля, че е 24 часа след първия избор. След обявяване на резултатите. Ако не се откажеш в този срок те избират.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: При кметовете сме сложили до 24 часа от обявяване на резултатите за първи тур. Ако искате да сложим тук същия срок, за да са еднакви правилата и по този начин да го гласуваме.
Гласуваме чл.259 с редакция: “Когато който и да е от кандидатите”. В първото изречение на ал.1 добавяме “срок какъвто сме предвидили за кметовете най-късно 24 часа от обявяването на резултатите”.
Гласуваме чл.259.
Гласуваме 19 “за”. Един въздържал се.
По заглавието 17 “за”. Трима въздържали се.
Чл.260. Предложение за заглавие. “Обявяване на окончателните резултати”.
По чл.261 Предложение за заглавие: “Полагане на клетва”.
Желаещи за изказване? Няма.
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
По текстовете по вносител, по заглавията на чл.260 и чл.261.
Гласували 17 “за”. Трима въздържали се.

Чл.262. Предложение за заглавие: “Определяне броя на мандатите при избори за членове на европейския парламент от Република България.”
Желаещи за изказване по чл.262. Няма.
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
По заглавието 17 “за”, трима въздържали се.
Чл.263. Предложение за заглавие на Красимир Ципов. “Определяне на избраните кандидати”.
Чл.264. Предложение за заглавие: “Обявяване на резултатите от гласуването”.
По чл.265. Предложение за заглавие: “Уведомяване на председателя на европейския парламент.”
Желаещи за изказване? Няма.
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
По текста на вносителя за двата члена 264 и чл.265. по заглавията на двата.
Гласували 17 “за”. Трима въздържали се.
По чл.266. Предложение за заглавие: “База данни” и наименованието на глава 12. “Оспорване на резултатите от изборите.
Желаещи за изказване?
По чл.266. има ли желаещи за изказване.
Проф. МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ: Искам да кажа, че целта на отчитането на преференциите е не само да кажем кои са избрани веднага след конкретния избор, а и какъв ще бъде реда на тяхното заместване в момента в който някой от избраните членове на европейския парламент по някакви причини загуби това си качество. Това разбира се, може да бъде оставено да го прави ЦИК, но според мен е съвсем правилно още в самото начало, като се преброят преференциите от досегашната листа, която е предложена от партията да се състави една нова листа, при която имената са преподредени в зависимост от получените преференции. Това ще даде възможност не само да кажем кои са избрани, а и веднага след това, ако на някой нещо му се случи, кой е следващия в листата. А това нещо може да стане съвършено просто с една процедура, която беше предложена на времето. Но тъй като тогава се реши Кодекса да не включва процедурата, тя отпадна. Ако желаете мога да ви кажа каква е процедурата.
Кандидатите, които имат над 10% от преференциите се подреждат в списъка А. Не обсъждаме колко е техния брой. Те се изваждат от листата. Остатъка е списък Б. Първо се слага списък А и зад него се нарежда списък Б. Това е новата интегрирана листа. Просто и ясно. От нея се взимат толкова депутати, колкото ви трябват. Било за да кажете дали са избрани, било за да кажете какво е заместването. Изключително лесно и просто е. Това е загатнато в предложението на Михаил Михайлов, но не е казано докрай. И пак повтарям. “Получените преференции”. Това е достатъчно. Аз само споменах, че там се споменава това нещо.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря. Тези технически неща нека ЦИК да си ги решава, но ние сме на чл.266 в момента.
По чл.266 желаещи за изказване? Няма.
Гласували 19 “за”. Текстът по чл.266 един въздържал се.
По заглавието 17 “за”. Трима въздържали се.
По заглавието на Глава 12 – Оспорване на резултатите от изборите.
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
Раздел І
Оспорване на резултатите от изборите за народни представители за президент и вицепрезидент на Републиката и за членове на Европейския парламент от Република България
Гласували 19 “за”.
Против? Няма. Въздържали се? Няма.
Чл.267. Предложение за заглавие: “Решаване на спорове от Конституционния съд”
По чл.267 гласували 19 “за”. Един въздържал се.
По заглавието гласували 17 “за”.Трима въздържали се.
По чл.268. Предложение на Красимир Ципов за заглавие: “Оспорване при избори за народни представители или членове на европейския парламент от Република България.
Предложение на Ивайло Тошев и група народни представители. Има предложение за промяна в чл.268.
Предложение на Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак за промяна в чл.268. Навсякъде текста “или избора на народен представител” отпада.
Това са предложенията.
Изказвания по чл.268.
ЧЕТИН КАЗАК: Уважаеми дами и господа народни представители, това е много важен член, тъй като вече имаше и конкретни казуси по които Конституционния съд се произнесе, доста спорни решения, които бяха взети от Конституционния съд. Имаше особено мнения на определени конституционни съдии по тях. Което доказва, че и текста на Закона и практиката на Конституционния съд не е съвсем ясна и принципна.
Първо, беше допуснат един, според мен недопустим прецедент, да се заобикаля Конституцията, като общо взето беше позволено на всеки един или на лица, които по Конституция не могат да сезират Конституционния съд да го правят използвайки някои от оправомощените, съгласно чл.150 ал.1 от Конституцията органи, да сезират Конституционния съд. И в тази връзка ми се струва съвсем удачно, уместно е в ал.2 както е предложено, ясно да се разпише, че тези органи не са длъжни да предадат просто като пощенска кутия оспорването от страна на даден кандидат или на ръководство на партия и коалиция. А трябва сами по свое собствено желание и преценка с мотивирано искане, да сезират Конституционния съд. А не както беше допуснато на последните избори, главния прокурор като пощенска кутия препредаде сезирането от страна на РЗС за оспорване на част от изборите в чужбина, без да вземе каквото и да е мотивирано отношение по него.
Струва ми се, че в ал.1 малко неточен е записа, че могат да оспорят законността на изборите пред органите по чл.150. Тъй като и по Конституция и както гласи и предходния член 267 е ясно, че оспорването може да стане само единствено пред Конституционния съд. Тоест Конституционния съд е компетентния орган пред когото може да се оспорват изборите.
Може би трябва да се помисли, да могат да сезират някой от органите с искане да бъдат оспорени изборите пред Конституционния съд. Не знам дали е точен избора, че директно могат да оспорват пред органите. По този начин излиза, че едва ли не тези органи са компетентни да решават. Тоест, те са компетентния орган, който се произнася по законността на изборите за народни представители.
Нашето основно предложение беше във връзка с това, че досега не можеше да се оспорва конкретно избора за народен представител, тъй като изборите, както знаете са по пропорционалната система. те са взаимно обвързани. Трудно можеше досега по досега действащата система да се оспорва избора на конкретен народен представител. Сега обаче ако се въведе преференциалния вот, тогава евентуално може би ще има основание да може да се оспорва евентуално, ако някой народен представител чрез преференциален вот е бил обявен за избран. Тогава вече може да се оспорва. Ако някой оспорва, че тези преференции са достатъчни и по валиден начин са достигнали прага.
Категорично трябва да е ясно, първо, че оспорването е чрез органите. Но органите имат право на преценка, дали да сезират или не Конституционния съд.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря г-н Казак.
Други желаещи за изказване? Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: Аз също не мисля, че процедурата по оспорване на изборите е описана много коректно в този текст, защото даже в себе си съдържа вътрешно противоречие. В ал.1 се казва, че кандидатите, освен това и ръководствата на партиите и коалициите, които са участвали в изборите, могат да оспорят законността на изборите пред органите. А след това органите могат да сезират Конституционния съд. В смисъл, органите правят преценка и пращат от името на първоначалния жалбоподател ли, което буквално означава дописване на конституционния текст. Поне да е ясно, че се прави такава преценка. Това е по симпатия.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, този дебат го водихме, ако си спомняте във временната комисия, може би на две заседания. И проекта на Кодекса беше с два варианта. Разписано това, което в момента сме разписали като вносители и другият вариант, това което предлага г-н Казак. Тоест дали да бъдат само пощенска кутия или да могат да преценяват и тогава да изпращат. Спомняте си решението на Конституционния съд, което разглеждахме също в детайли. Не мога да цитирам в момента номера от 2009 г. това е № 1, където с решението ни казват, че в същност те подкрепят и тълкуват Конституцията по варианта, който ние сме предложили по вносител. Но в мотивите има подписали петима конституционни съдии, особено мнение, в което особено мнение, казват точно обратното. Тоест това което каза и г-н Казак.
Аз самата доста време също се лутах, кое е по-правилното. Тук почти всички сме юристи. И трябва наистина да решим кое ще подкрепим от двете. Затова ние когато мислихме, какво да разпишем като вносители, решихме все пак да се съобразим с това, което последно Конституционния съд прие като тълкувание на Конституцията.
Господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК: Едно уточнение. Първо, категорично Конституцията не предвижда право на кандидатите. Тоест конкретно дефиниран субект, който има право да оспорва. Това го прави точно закона. От тук нататък е ясно записано в Конституцията, кой има право да сезира Конституционния съд. Имат право да го сезират органите по чл.150 ал.1. Кандидатите могат чрез тях да се опитат да оспорят изборите, но тези органи имат право на суверенна преценка, дали да сезират Конституционния съд или не. Противното, означава Конституционния съд да бъде залят от оспорване от всеки не избран кандидат за народен представител.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: В ал.2 имаш думата “могат”, което означава че може и да могат може и да не могат.
ЧЕТИН КАЗАК: Аз затова казвам, че е правилен записа в ал.2. Аз го подкрепям.
МАЯ МАНОЛОВА: Може да се напише нещо в този смисъл, че това се прави в случаите в които се предположи някаква основателност или допустимост.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: В решението на Конституционния съд ставаше въпрос дали следва да бъде мотивирано сезирането или просто да бъде препратена постъпилата жалба или сигнал. И Конституционния съд прие по принцип, че достатъчно е главния прокурор да сезира Конституционния съд за допустимост на това разглеждане. Не е ставало въпрос и не е бил разглеждан въпроса. Затова тук е казано могат. Може да прецени органа да не сезира по чл.150 Конституционния съд. Затова е казано могат. Доколко би мотивирал, доколко би повторил, това беше предмет на разглеждане на Конституционния съд. Но там не е ставало въпрос длъжни ли са. Тълкуването на главния прокурор е негово разбиране.
ЧЕТИН КАЗАК: Аз искам само едно допълнение, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, проф. Константинов според мен, при тази система, която сега се предвижда в изборния кодекс за избор на народни представители е единствената хипотеза за оспорване на избор на конкретен народен представител е само избран преференциално. При липса на мажоритарно избрани народни представители не е допустимо да се оспорва избора на конкретен народен представител, според мен.
Проф. МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ: Очевидно, когато е писана Конституцията никой не е имал предвид никаква преференция. Тоест духа на Конституцията изключва тази преференция като несъществуваща към момента на нейното писане.
ЧЕТИН КАЗАК: Но тогава е имало и мажоритарни избрани народни представители, ако си спомняте. И точно заради тях е предвидено в хипотезата, оспорване избора на народен представител в единствено число. И затова според мен трябва да се добави в ал.1 “Могат да оспорят законността на изборите за народни представители или на отделен народен представител избран чрез преференция.”
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Миналата година имаше още едно решение на Конституционния съд, нека да не го пропускаме, което беше по жалба на Синята коалиция, където Конституционния съд допусна и каза: “Поради техническа грешка този избор го обявяваме за недействителен. Конституционния съд се произнесе в едно друго решение. Госпожо Михайлова, става въпрос за решението на Конституционния съд по вашата жалба. Не е ставало въпрос нито за мажоритарен, нито за преференциален. Допусна го Конституционния съд. Ние със закон да казваме, че не сме съгласни с това решение на Конституционния съд ли, при положение, че е допуснал и разгледал.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Ако го даваме за пример, аз мисля, че текста е коректен с оглед на това, което се случи. Друг въпрос е, че проблема е в Конституцията. Лошото е, че не се постигна съгласие да се направи конституционна промяна и да се реши проблема, защото наистина сме в малко абсурдна ситуация. Участниците в изборния процес не могат пряко да обжалват. Те могат само да сигнализират органи, които могат да направят нещо, а могат и да не направят. Аз тук дадох пример на проф. Константинов. Но да го кажа и пред всички. Ние имахме сигнали и за европейските избори. И там пуснахме жалба. Тази жалба не стигна до Конституционния съд. Главният прокурор е преценил, че не трябва да я препраща. За националните избори се препрати. Има правото на преценка. Дали той ще преценява или президента дали ще преценява или Върховния касационен или Върховния Административен съд, то си е тяхна работа. И това е проблема, че може да се окаже основателно. Жалбата да е много основателна, но да няма орган, който да реагира. Министерски съвет в този случай няма да реагира, защото това е Министерски съвет който вече е в ситуация на новоизбран парламент. Може да е сменено мнозинство, може да не е сменено, но все пак някак си не му е много работата да сигнализира в този момент. Не че не може да го направи. Но той е в най-тежката ситуация да вземе такова решение. Защото ще бъде обвинен в политизиране. Депутати не могат да го сигнализират, защото сроковете са къси, докато събереш подписка.
И проблема, ако още веднъж го говорим, може би и в зала, ако постигнем съгласие нещата трябва да бъдат решени през промяна в Конституцията. Това е истинското решение. Интересно е всички да го решим, защото наистина се появяват тези двусмисления, съмнения, подозрения и т.н.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Така е г-жо Михайлова. Много сте права. И затова знаете колко пъти призовавах да направим поне тези безспорни промени, които трябва да направим, за да може върху тези промени да изработим и изборния кодекс. Но за съжаление не намерихме подкрепа и конституционно мнозинство, за да го направим.
Други желаещи за изказване. Господин Метин.
МИТХАТ МЕТИН: В хипотезата на ал.2, когато главния прокурор е запознат с жалбата и в право на неговата преценка е да прецени дали отива в Конституционния съд конкретна жалба или не. В тази хипотеза служебно главна прокуратура има ли право да събира доказателства и да изисква определени документи, изборни книжа и т.н. И въз основа на тази допълнителна проверка и събиране на доказателства да прецени. Тоест тази вътрешна преценка само на база на приложените доказателства и молбата ли е само? Или той на базата на общия надзор на законност може да образува конкретна проверка, макар и бърза. В рамките на 7 дни да събере допълнително документи и доказателства в тази посока. Това е важно да се уточни. Говоря за хипотезата за главен прокурор.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Може да се уточни в закона. Защото това са правомощия, които той има. Дали той ще ги упражни или не, ние не можем да запишем тук и да му кажем, непременно правиш едното или другото. Защото ситуациите ще са различни. Може да е съвсем видимо от това, което е получено, че няма какво повече да се занимава и да събира информация. Може обаче да звучи, така че има смисъл да събира или да тръгва наказателно производство и т.н. Няма как да го разпишем. И да искаме няма как.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Други желаещи.
Колеги, гласуваме чл.268.
ЧЕТИН КАЗАК: Искам да си потвърдя предложението редакционно в ал.1 и в ал.4 след “народен представител”, да се добави “избран чрез преференции”. Защото, ако има оспорване брой бюлетини, това е пак оспорване на изборите, на конкретен народен представител. Единствената хипотеза в която аз мога да оспорвам конкретно избора на г-н Лазаров е, ако той е бил определен за избран заради преференции. Конкретно той, а не например водача на листата, ако той не е такъв.
МАЯ МАНОЛОВА: Ако даже си припомним въртележката, която настана след обжалването на РЗС и как жалбоподателя излезе от парламента, очевидно не му е било тази идеята.
ЧЕТИН КАЗАК: Получи се парадокса, РЗС оспорват избора на едни народни представители, а в крайна сметка беше обявен за незаконен избора на съвсем други. Оспорват изборите по принцип, а не конкретно избора на хикс. Може да се оспорва избора на депутата хикс, само ако той е бил обявен за избран, поради преференция. Можеше на последните избори само за тези, които са мажоритарно избрани, както стана например оспорването на избора на един от нашите мажоритарно избрани депутати. Там понеже мажоритарно избран може да бъде идентифициран, там отделно са гласовете за него. Те се броят съвсем отделно. И там може да бъде избран. Но като няма да има мажоритарно избрани депутати, единствените депутати, които могат персонално могат да бъдат идентифицирани като избрани отделно, да бъде оспорван техния избор са тези с преференции.
ТОДОР ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, нека да преминем към гласуване, ако обичате.
Поставям на гласуване предложенията на Владимир Тошев и група народни представители, моля да гласуваме.
Гласували 17 “за” и трима въздържали се.
Предложението на г-н Осман, г-н Янков и г-н Казак.
Гласували 5 “за”. Въздържали се 15.
Основният текст с предложението за заглавие. Вашето предложение г-н Казак с добавка в ал.1 и в ал.4, след думите “народен представител” се поставя запетая и се добавя “избран чрез преференция”.
Който подкрепя това предложение, моля да гласува.
Пет “за”. Въздържали се 15 по предложението на г-н Казак.
Предложението на вносителя с приетото предложение и редакция на комисията и със заглавието на чл.268.
Гласували 15 “за”. Въздържали се пет.
По чл.269 има направено предложение за заглавие. Моля ви колеги да се запознаете с предложението на вносителя по чл.269.
Изказвания?
Проф.МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ: Един от органите по чл.150 ал.1 е самия президент. Представете си хипотеза, президента кандидатства за втори мандат и в този момент оспорва изборите за президент, които се провеждат. Така че мисля, че е разумно
ТОДОР ДИМИТРОВ: Моето лично мнение е колеги, че не може да изключим президента от органите по чл.150 ал.1.
Уважаеми колеги, други изказвания?
Поставям на гласуване чл.269 по вносител с предложението за заглавие. По заглавието 17 “за”. Въздържали се трима.
По текста на вносителя 19 “за”, един въздържал се.
По чл.270 има предложение само за заглавие.
Гласували 17 “за”. Трима въздържали се.
По текста на вносителя. Изказвания по текста на вносителя по чл.270.
ЧЕТИН КАЗАК: Уважаеми колеги, друг основен проблем, който възникна от решението на Конституционния съд е, че се прекратиха мандати на народни представители, които бяха вече встъпили в длъжност и бяха придобили качество на народни представители. Тоест, според мен тук имаше драстично нарушение на Конституцията именно от Конституционния съд, според мен. Защото Конституцията предвижда изрични хипотези за предсрочно прекратяване на мандат на встъпил в длъжност народен представител. Те са смърт, осъждане и т.н.
Според мен трябва да се запише изрично, че Конституционния съд трябва да се произнесе преди полагането на клетва, когато се оспорват избори за народни представители. Преди встъпването им в длъжност трябва да се произнесе Конституционния съд относно законността на изборите. в противен случай вече неговото произнасяне не би трябвало да породи ефект, тъй като тези депутати вече са встъпили в длъжност и не може да му бъде прекратен мандата по този начин. Трябва да се запише срок.
Проф. МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ: При сега действащата система, която е двойно пропорционална и когато бутнеш едно място изхвърчат депутати от съвсем друга листа, това означава изобщо да няма избрано и заклето Народно събрание. Защото аз когато оспорвам избора на един, както се оказва, аз не знам кой точно ще изхвърчи от Народното събрание. И в този смисъл излиза, че няма смисъл да се заклеват тогава, съгласно вашето предложение.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Да, продължим нататък. Поставям на гласуване чл.270 с предложеното заглавие.
По заглавието 17 “за”. Трима въздържали се.
По текста на вносителя.
ЧЕТИН КАЗАК: Предлагам да отпадне думата “не” в чл.270.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Поставям на гласуване предложението на г-н Казак в чл.270 да отпадне думата “не”.
Който го подкрепя, моля да гласува.
Трима “за”. Въздържали се 17.
По текста на вносителя 15 “за”. Въздържали се 5.
По наименованието на раздел втори. Гласували 17 “за”. Трима въздържали се.
По чл.271 има направено предложение за заглавие.
Има направено предложение от Владимир Тошев и група народни представители в ал.6. Думите “за призоваване” да отпаднат.
Моля колеги да се запознаете с текста на чл.271. Ако имате някакви изказвания, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА: В предложението на колегите Тошев и други, това означава, че изобщо сроковете по АПК не се прилагат. Всички срокове. Не е ли много разбъркващо, защото не навсякъде имаме специални разпоредби, които да дерогират действието на АПК.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Смисълът на този текст е, че призоваването може да стане в 24 часа, а понякога и в 12 часов срок, а не да се ползват дългите срокове, те не са дълги, но нормалните срокове в административно процесуалния кодекс. За да може да се осигури бързината на производството по проверка на законността на избора. Това е целта на този текст.
МАЯ МАНОЛОВА: То е ясно, но като отпадне за призоваване, означава, че всички срокове не се спазват.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не може да искаш по един сложен спор да ти се произнесат в 24 часов срок.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: В текстовете са разписани специални срокове.
МАЯ МАНОЛОВА: Сигурни ли сте, че е изчерпателно.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Обърнете внимание г-жо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: Когато има разписани специални да се прилагат специалните.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: По ал.1, по ал.3, по ал.5, по ал.7, по ал.8, по ал.9, по ал.11 са разписани срокове.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Смисълът е за бързо призоваване. Иначе другите срокове са изписани в текста.
МАЯ МАНОЛОВА: Сроковете, които специално са разписани тук се прилагат те. Но има различни хипотези. Може да се пропусне някой от сроковете, примерно за представяне заключение на вещо лице, някои срокове които действат по принцип в тези производства. И които ако отпаднат те и не се прилагат и тук не е посочен специален срок, изобщо остава без срокове. Така че това което си го има в текстовете нека да си стои, но тук да остане само за призоваване, както е. Да отпадне и да не се приема предложението на колегата Тошев.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги поставям на гласуване предложението на Владимир Тошев и група народни представители.
Който го подкрепя, моля да гласува.
Няма за. Против? Няма. Въздържали се всички до 20.
По предложението за заглавие.
Гласували 17 “за”. Трима въздържали се.
Редакцията на чл.271 по вносител.
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
Има ли други възражения?
Ще се запази в текста на ал.6 думите “за призоваване”.
Гласували 19 “за” и един въздържал се.
По чл.272 има направено предложение само за заглавие.
За заглавието 17 “за”. Трима въздържали се?
За текста на вносителя изказвания. Няма.
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
По чл.273 има направено предложение за заглавие и предложение от Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак чл.273 да отпадне.
Господин Казак в момента не е в залата. Моля да се запознаете с текста на чл.273 и ако има някакви изказвания.
МАЯ МАНОЛОВА: Защо предлага да отпадне? Кое е по-различно от досега действащите правила в хипотезата на спиране изпълнението на решение.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, предполагам, че това е свързано с тези предложения по отношение на сезирането на Конституционния съд.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е действащата разпоредба, кой изпълнява функциите на кмета, докато се приключи съдебния спор. Това е действаща разпоредба. Няма смисъл да отпада.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Подлагам на гласуване предложението на Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак за отпадане на чл.273.
Двама “за”. Против? Няма. Всички останалите до 20 се въздържат.
За заглавието 17 “за”. Трима въздържали се?
За текста на вносителя по чл.273.
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
По чл.274 предложение за заглавие.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Мисля, че така не е достатъчно ясно заглавието. Последици от обявяване на действителност.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: По заглавието на чл.274, моля да гласувате.
Гласували 17 “за”. Трима въздържали се?
По текста на вносителя, моля колеги да се запознаете за 274.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл.274 по вносител.
Гласували 19 “за” и един въздържал се.
По наименованието на глава 13. И по чл. 275 има направено предложение само за заглавие.
Подлагам на гласуване заглавието на глава 13 и чл.275. По заглавието на главите и разделите гласували 19 “за”. Заглавието на глава 13 – един въздържал се.
Гласували 17 ”за” за заглавието на чл.275. Трима въздържали се.
Гласували 19 “за” чл.275. Един въздържал се по вносител.
По чл.276 също има направено предложение само за заглавие, както по чл.277, 278. Изказване по тези три члена. По текстовете на вносителя? Няма.
Подлагам на гласуване заглавията на чл.276, 277 и 278.
Гласували 17 “за” и трима въздържали се.
Текстовете на вносителя за чл.276, 277 и 278. Възражения има ли. Няма.
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
По чл.279. Също има предложение за заглавие.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Тъй като погледнах, че до административно наказателните разпоредби единствените предложения извън текста на вносителя са предложенията за заглавия, които са направени. Няма никъде предложения внесени от народни представители по същество на текстовете. Ако случайно съм пропуснал, моля да бъда коригиран.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Господин Методиев, разбрах предложението ви. До глава 14 частични и нови избори да поставим на гласуване заглавията и текстовете на вносителя. По чл.279 единствената промяна, която е наложителна в ал.1, думата представител по вносител да бъде заменена с член. Така че поставям на гласуване чл.279 със заглавието. Чл.280 със заглавието. Чл.281 със заглавието и чл.282 със заглавието.
По заглавията гласували 17 “за”. Трима въздържали се.
По текстовете на вносителя от чл.279 с тази редакция в ал.1 до чл.282 включително.
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
По наименованието на глава 14.
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
Същото е по наименованието на раздел І в глава 14.
В чл.283 също има направено предложение само за заглавието.
Гласували 17 “за”. Трима въздържали се.
Изказвания по чл.283 няма.
Гласували 19 “за” за чл.283 по вносител. Един въздържали се.
По чл.284. За заглавието 17 “за” и трима въздържали се.
По чл.284 по вносител изказвания? Няма.
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
По наименованието на раздел ІІ.
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
По чл.285 има направено предложение само за заглавие.
Гласували 17 “за”. Трима въздържали се.
Колеги, предлагам ви в текста на чл.285 т.6 да отпаднат думите “на тяхната територия”.
Изказвания по чл.285. Няма.
Гласуваме чл.285 с направеното предложение за редакция на комисията за отпадане в т.6 на думите “на тяхната територия”.
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
Чл.286. Има направено предложение за заглавие.
Гласували 17 “за”. Един въздържал се.
Уважаеми колеги да поставя на вашето внимание в чл.286 и чл.287 следния въпрос. По отношение на уведомяването на предложението от страна на ЦИК до президента на Републиката за насрочване на нови избори.
По чл.286 Централната избирателна да предлага на президента на Републиката да насрочи нови избори и текста да придобие следната редакция: “В срок до 14 дни от узнаване на обстоятелствата по чл.285 т.т.1,2,4,5 и 6 Централната избирателна комисия предлага на президента на Републиката да насрочи нови избори.”
Ал.2 да гласи: “Президента на Републиката в срок до 14 дни от предложението по ал.1 насрочва нови избори за общински съветници и кметове.
Подлагам на гласуване текста на чл. 286 с предложената редакция на Комисията.
Възражения? Няма.
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
По чл.287 по текста на вносителя е предвидено. Проблемът, който трябва да поставим тук на обсъждане е, че президента издава указ във връзка със създаването на новите общини. Необходимо ли е тук ЦИК да го уведомява, след като президента вече е издал Указ за създаването на тази нова община. И този въпрос, който искам да поставя на обсъждане има ли смисъл, при положение, че той разполага с необходимата информация, ЦИК да го уведомява.
В тази връзка ви моля да обърнете внимание и да помислим дали е необходимо тук да има това предложение от страна на ЦИК.
Моля за изказвания и становища по този въпрос.
РУМЯНА СИДЕРОВА: ЦИК следи държавен вестник в който е обнародван Указа на президента.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Има ли смисъл въобще ЦИК да прави предложения при положение, че президента вече разполага с тази информация и той е издал указа за съответната нова община, за създаването на съответната нова община.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако никой няма да предлага на ЦИК някакви подходящи дати трябва да си остане направо президента. В 14 дневен срок от обнародване.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: В чл.287 се предлага следната редакция.
Ал.1. При създаване на нова община президента на Републиката насрочва нови избори за общински съветници и кмет на общината в срок до 14 дни от обнародването в Държавен вестник на Указа за създаване на новата община.
Ал.2. Право да избират при създаване на нова община или кметство имат българските граждани и граждани на друга държава членка на Европейския съюз, които отговарят на условията по чл.3 ал.4 или ал.5 и имат адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес на пребиваване на територията на новосъздадената община или кметство към дата 12 месеца преди изборния ден.
Ал.3. Право да бъдат избирани при създаване на нова община или кметство имат българските граждани и граждани на друга държава членка на Европейския съюз при избори за общински съветници, които отговарят на условията по чл.4 ал.5 или ал.6 и имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на пребиваване на територията на новосъздадената община или кметство към дата 12 месеца преди изборния ден.
Възражение срещу тази редакция?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това е закон, който решава изборите. Трябва да остане ал.2. Това е изборен текст, който говори кой не участва в изборите. Трябва да остане за яснота. Това е устройствен текст.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Други становища?
Заповядайте г-н Тошев.
ТОШЕВ: Благодаря г-н председател. Аз считам, че по изчистената редакция вие предложихте, а не считам, че задължително трябва да бъде и ал.2 да фигурира в редакцията.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Редакцията както се предложи от докладващия плюс ал.2. Така ми се струва, че е по-добре. Както вие предлагате.
ТОШЕВ: Според мен не е задължително да бъде ал.2 включена. Това казах.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Какво правим с остатъка от общината? Правим ли нови избори. Това е текст, който казва: В останалата територия от която не се отделя нова, но вече не е същата община и не се правят нови избори. Ако искате оставете само второто изречение, но не може да не стане ясно, че тази територия, която остава от старата община, тъй като вече е съвсем друг субект не се правят избори. Много често отпадат общински съветници. Намалява се броя на общинските съветници.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Да остане ал.1 с новата редакция, ал.2 по вносител. Ал.3 в редакциите по предложението, което ви прочетох. Те ще станат две нови алинеи. Ал.3 и ал.4.
Подлагам на гласуване текста на този член с редакцията на Комисията на чл.287 с четири алинеи, както ви беше докладвано сега.
Възражения някакви? Няма.
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
По заглавието 17 “за” и трима въздържали се.
По чл.288 предложение за заглавие.
Гласували 17 “за”. Трима въздържали се.
По текста на вносителя.
Гласували 17 “за”. Един въздържал се.
По чл.289 предложение за заглавие.
По чл.290 предложение за заглавие.
По чл.291 предложение за заглавие.
По предложенията за заглавие 17 “за” и трима въздържали се.
По текстовете на чл. 288, чл.289, чл. 290 и чл.291 имате ли някакви изказвания? Няма.
Гласували 19 “за” и един въздържал се.
По наименованието на глава ХV
Административни и наказателни разпоредби
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
Чл.292. Има направено предложение за заглавие.
Гласували 17 “за” и трима въздържали се.
Моля колеги да се запознаете с предложението на вносителя по чл. 292.
Възражения по чл.292 и предвидените санкции.
ДАНИЕЛА МИТКОВА: Аз по скоро искам да направя коментар по отношение на предвидените санкции във връзка с нарушаване в частта финансиране на кампанията.
Ако се установи, че лице, което е избрано за съветник или кмет е ползвало за предизборната кампания средства предоставени му в нарушение на закона, по предложение на партиите коалициите и инициативните комитети участвали в изборите и прокурора, съответния окръжен съд обявява избора за недействителен, а получените суми се присъждат в полза на държавата.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Нека да оставим този въпрос, след като коментираме разпоредбите на 150, 151 и следващите.
По чл.292 има ли възражения по предложената ви редакция. Няма.
По чл.292 текста на вносителя 19 “за” и един въздържал се.
По заглавието 17 “за” и трима въздържали се.
По чл.293 има ли възражения по предложената ви редакция. Няма.
По чл.293 текста на вносителя 19 “за” и един въздържал се.
По заглавието 17 “за” и трима въздържали се.
По чл.294 предложение за заглавие. Гласували 17 “за” и трима въздържали се.
Моля ви да се запознаете с текста на вносителя по чл. 294.
Няма предложения. Гласували 19 “за” и един въздържал се за текста на вносителя по чл.294.
По чл.295 за заглавието.
Гласували 17 “за” и трима въздържали се.
И за текста на вносителя. Няма изказвания.
Гласували 19 “за” и един въздържал се.
По чл.296 също предложение само за заглавие.
Гласували 17 “за” и трима въздържали се.
По чл.296. Изказвания по текста на вносителя? Няма.
Гласували 19 “за” и един въздържал се.
По чл.297, чл.298 и чл.299 има предложение само за заглавия.
По заглавията 17 “за” и трима въздържали се.
Моля да прегледате текстовете на вносителя по чл.297, чл.298 и чл.299.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване трите текста по вносител.
Гласували 19 “за” и един въздържал се.
По чл.300, чл.301, чл.302, чл.303. Предложения за заглавия.
Гласували 17 “за” и трима въздържали се.
Моля да се запознаете с текстовете по вносител чл.300 до чл.303.
Изказвания има ли? Няма.
Членове от 300 до чл.303 включително по вносител.
Гласували 19 “за” и един въздържал се.
По чл.304. Има направено предложение, освен за заглавие и от Владимир Тошев и група народни представители. В ал.1 да бъде добавен и чл.303, а след думата “съответната” да се добави “избирателна”. Предложението е редакционно колеги.
За заглавието 17 “за” и трима въздържали се.
Моля ви да се запознаете с текста на чл.304. Изказвания ако има? Няма.
По предложенията на г-н Тошев и група народни представители окончателната редакция на чл.304.
Гласували 19 “за” и един въздържал се.
По чл.305 и чл.306 няма направени предложения по текстовете на вносителя. Има предложения само за заглавията.
Изказвания? Няма.
По заглавията 17 “за” и трима въздържали се.
По текстовете на вносителя 19 “за” и един въздържал се.
По наименованието но подразделението допълнителни разпоредби 19 “за” и един въздържал се.
Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждане на § 1 от допълнителните разпоредби. Има направено предложение от Владимир Тошев и група народни представители. Има направено предложение от Екатерина Михайлова, от Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак. От Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски и от Георги Анастасов.
Изказвания по § 1 от допълнителните разпоредби. Заповядайте г-жо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: Макар че предложението ни изглежда само техническо, то има голямо значение за контрола върху изборния процес. Според нас на наблюдателите би следвало да им бъде дадена възможност да гласуват в секцията, в която са посочили че ще бъдат наблюдатели, защото това ще осигури един целодневен контрол върху това какво се случва в съответната секция. Това е особено важно за изборните секции, които се намират в отдалечени населени места и което би означавало, че въпросните наблюдатели след като са ангажирани с изборния процес, те очевидно, че са хора активни. Те няма как да останат да не гласуват. Което ще лиши секцията от наблюдатели в някакъв момент. Така че ни настояваме на наблюдателите да се даде възможност да получат удостоверение за гласуване на друго място и да гласуват в конкретната секция в която са определени за такива.
Като тук може да се сложи ограничение до двама в секция или каквото се сложи. При положение, че имаше един напълно свободен режим за гласуване на друго място, сега да минем в другата крайност, като правим компромис с нещо, което определено е приоритет, а именно следене за честността на изборния процес. Имам предвид застъпници, става дума за техническа грешка.
МИТХАТ МЕТИН: Тъй като колегата Казак, който е член на комисията отсъства, колегата Осман е тук. Аз ще взема отношение. Ние сме го коментирали колеги. Нашето предложение е в т.2 комулативността да отпадне и да се отиде във варианта алтернативно. “Български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ”, да стане “постоянен или настоящ”
И в т.4 предложение Б. “Български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България”. Това предложение да отпадне.
И в работна група и на първо четене, нашите аргументи по този въпрос са били излагани. Ние поддържаме това предложение.
ИВАН ГЕТОВ: Само искам да напомня, че съгласно закона всеки български гражданин трябва да има задължително постоянен адрес. Тоест хипотезата постоянен или настоящ е невъзможна.
Проф. МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ: В т.7 буква “д” се казва, че документ за самоличност е военна карта на кадрови военнослужещ намиращ се в деня на изборите извън Република България. Това е текст останал от стари закони. Съгласно практиката и уставите в момента българските военнослужещи кадрови, други няма, в чужбина си имат лични карти и се легитимират с тях. Военната му карта трябва да доказва битността си на военен при специфични ситуации. Така че за гласуване би следвало той да си показва личната карта. Идеята е, че военнослужещия картата си я използва за специфични цели, военни цели. Споменавам, че той има всички граждански документи, които има и един редови български гражданин. Нищо лошо няма и това да остане.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, изброяването в т.7 е пределно ясно. Разбира се, че ако разполага с лична карта ще покаже личната карта. Може би идеята тук е била, ако няма в себе си лична карта да покаже военната карта. Така ли трябва да го разбираме.
Други изказвания има ли по този въпрос?
По точка 7 въпроса, който повдигна г-н Константинов.
Заповядайте г-н Казак по вашето предложение.
ЧЕТИН КАЗАК: Благодаря уважаеми колеги народни представители. Нашето предложение е съвсем принципно. Тъй като така записано определението в допълнителните разпоредби на израза живял, най-малко през последните 12 месеца в съответно населено място е абсолютно нон сенс. От една страна заглавието е живял през последните 12 месеца в съответното населено място,и изведнъж, след това се отваря широко палитрата. Какво значи това? Може да е живял и изведнъж се оказва, че не само в населеното място. Той може да е живял в кметството. След това може да е живял в рамките на общината. След това може да е живял в рамките на страната. и пак ще се счита, че е живял най-малко през последните 12 месеца в съответното населено място. Абсолютен нон сенс. Това първо.
Второ, едно лице се счита по презумпция, че е свързано с, аз бих предпочел да го кажа община, тъй като става въпрос за местни избори. Дали аз съм живял в общинския център или в някои от селата му, аз така или иначе съм свързан с тази община и не е задължително да се пише, че съм живял еди къде си точно, през последните 12 месеца в конкретно населено място. Достатъчно е да имам някаква връзка със съответната община, за да имам аз основание да гласувам за избор на местните органи в тази община конкретно. И от тази гледна точка конкретни индикации или фактори, които да доказват връзка със съответната община са както постоянния, така и настоящия адрес.
С още по-голяма сила на аргумента бих се осмелил да твърдя, че именно постоянни адрес, не само заради смисъла на термина постоянен, демонстрира много по-твърда и трайна свързаност на лицето със съответната община, отколкото израза настоящ адрес. Защото настоящия адрес може много лесно да се смени. Достатъчно е утре да отида в Дупница и да отида в кметството и да кажа, че искам да се регистрирам по настоящ адрес в Дупница и ще се регистрирам. И никой няма да проверява, дали наистина аз живея там. Докато постоянния адрес е нещо по-сложно. Там има изисквания. Сега вече дори се изисква нотариален акт или договор за наем и т.н. Неща които не всеки може във всеки един момент да представи. И които все пак са гаранция, че лицето е свързано по някакъв начин трайно с този адрес и с тази община. И затова ми се струва абсолютно неоснователно да се комулират в точка А двете изисквания – постоянен и настоящ адрес. Трябва да бъде или. А най-добре е да отпадне настоящ и постоянен адрес да бъде единствената сигурна гаранция, че лицето е трайно свързано със съответната община.
И точка “б” да отпадне, както казах, тъй като, ако тя остане, общо взето ще се окаже, че лица които имат настоящ адрес на другия край на България ще могат да гласуват на другия край на България. Също така те ще могат да гласуват и в общината по постоянния си адрес, дори да са напуснали преди десет години. Но на лице, което е напуснало пределите на страната и е отишло да работи преди 12 месеца и един ден, няма да може да гласува въобще.
МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, искам да ви обърна внимание, че в предложението на колегата Тошев с поправката, която се прави по отношение дефинициите на коалиции от партии и местна коалиция от партии се изключва коалирането по места на коалиции, които са регистрирани като такива в ЦИК. Така че в първата му част в подточка “а” това предложение не трябва да се приема, защото противното означава, че по места могат да се коалират само партии, които са регистрирани в ЦИК. Това изключва всичко, което е до момента.
По отношение на уседналостта. Аз използвам случая да повторя отново, че по начина по който е дефинирана, наистина, ако идеята е да гарантира връзката на един избирател с общината в която той реално живее и общината към която е съпричастен, на практика това не се постига, защото аз съм го дала много пъти този пример. Достатъчно е едно лице да има постоянен адрес примерно от 2000 г. на едно място и настоящ адрес. Но то живее на друго място. Настоящият адрес е регистриран в рамките на 9 или 11 месеца, което изключва живеенето реално там където той е. Ако някой се интересува, след това ще му дам конкретни примери в които някой наистина си променя и постоянния и настоящия адрес и си сменя местожителството, но ще гласува по постоянен адрес, където не живее.
Тук във всички случаи проблема е по-голям с вътрешния изборен туризъм. И ние сами се убедихме от справката, която беше представена от ГРАО и която показва, че в една голяма част от по-атрактивните общини вече движението на избиратели е започнало. И в този смисъл ви казвам, че ако приемем срок на уседналост от 10 месеца нищо не правим, защото процесите вече са се случили. Така че във всички случаи, ако ще се приема този текст, срока трябва да е минимум 12 месеца. А защо не и предложението, което са дали от политическа партия “Атака” за 18 месеца. Аз предполагах до този момент какво се случва, но сега като видях справката от ГРАО се убедих, че това се случва. И казвам, че ако ние го въведем с 10 месечен срок, реално узаконяваме вътрешния изборен туризъм и то на по-предвидливите политически партии и кметове, които вече са свършили това, което им е необходимо, за да си осигурят изборите в малките общини. Защото е ясно, че в един голям областен град това няма как да се случи, но в една малка община, в едно малко населено място е факт.
Приключвайки искам да ви помоля г-жо Фидосова § 16 от Преходните разпоредби, който касае изборността на кметовете в малките населени места, районните кметове и правомощията, които сме се постарали от Коалиция за България да разпишем, да го отложите за края на това заседание, тъй като ми е необходим един час да излезна от заседанието на Комисията. Мисля, че тук ще има сериозен дебат. И ако колегите от Синята коалиция не възразяват.
ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, аз само исках да отговоря по поставените от г-жа Манолова въпроси по отношение на т.4. “Живял най-малко през последните 12 месеца в съответното населено място.” Това което коментирате като предложение на колегите народни представители. Аз също смятам, че трябва да има редакция. Предлагам следната редакция в т.4. След “живял най-малко през последните 12 месеца в съответното населено място” да се добави: “по смисъла на чл. 3 ал.4 или 5е”. И отдолу след това точките трябва да бъдат разбити по отделно за пасивното и поотделно за активното, тъй като е смесено на едно място в една буква двете и става това объркване и неразбиране. Като стигнем до гласуването ще прочета целия текст.
По отношение на добавянето на застъпниците, което имате предвид в т.13. Наблюдателите ги има и очевидно е техническа грешка може би. Ще го изясним. Ние възразявахме и не предложихме застъпниците да бъдат в кръга на служебно заетите лица, защото се констатира и от наблюдатели и не правителствения сектор на редица от проведените избори, че чрез застъпниците също така сериозно върви контролирания и купения вот. И затова смятаме, че те трябва също да бъдат изключени от кръга на служебно заетите лица. Тук аргумента за това, че има тежки секции и трудно достъпни, че партиите и коалициите от друго място трябва да си изпратят представители там, аз смятам, че по-малък аргумент от това, че трябва да гарантираме честността, сигурността на изборите. И наистина да приемем такъв пакет от мерки с които да пресечем и да ограничим до максимум, доколкото е възможно да ограничим възможностите за купуване на гласове и контролиран вот.
Благодаря.
МАЯ МАНОЛОВА: Аз не мисля, че това се постига по този начин, защото застъпниците продължават да си имат възможността на съществуване. Тук се урежда това дали двама души застъпници на една политическа сила в малка секция ще могат да гласуват там или не. Това не кореспондира с това ваше добро намерение. А факта, че тези застъпници ще отсъстват за някакво време от въпросната секция, особено в случаите в които тя е отдалечена, поставя под много сериозно съмнение какво ще се случи в тази изборна секция.
ИСКРА ФИДОСОВА: Госпожо Манолова, само по т.9 и т.10 също трябва да има нова редакция. Да, категорично в т.9 трябва да отпадне “и местна коалиция от партии”. След това във второто в т.10. Може и т.8. Аз понеже гледам това, което оправям в момента като редакция за окончателния доклад. Там където е записана “коалиция от партии” накрая трябва да отпадне “и местна коалиция от партии”. А в следващото “местна коалиция от партии” редакцията трябва да бъде “местна коалиция от партии е коалиция от партии и коалиции и /или/ коалиции регистрирани в Централната избирателна комисия или коалиции от партии за участие в избори за общински съветници или кметове и регистрирани.” Трябва да се разменят и тогава нещата стават ясни и коректни. Същото сме направили, но като се върнем на пропуснатите текстове. Аз ще ги прочета по чл.88, чл.94 и чл.95. Така че с едни ясни кратки изречения да става ясно за местните коалиции, за коалициите от партии. И още една преходна разпоредба нова в § 1 като точка, която да ни казва, че навсякъде в Кодекса, в текстовете в които става въпрос за общински избори, за избор на кметове и общински съветници, под “коалиция от партии” да се разбира и местната коалиция, за да не се дописва навсякъде. И така мисля че става вече ясно и чисто в целия Кодекс за местната коалиция. Това разговорно го ползваме като местна коалиция. Тръгнахме още във временната комисия да го обясняваме като термин, за да бъде ясно. Той е популярен. Остана да ги доизчистим. Аз мисля, че успяхме да ги редактираме, така че да бъде наистина ясно. Какво се има предвид от коалиция? Какво от местна коалиция от партии? Навсякъде в тези текстове, където става въпрос за местни избори от коалиция от партии задължително се има предвид и трябва да се имат предвид и местните коалиции.
Благодаря.
МАЯ МАНОЛОВА: Аз излизам. Моите три гласа стават четири гласа на колегата Любен Корнезов по гласуването на това, което ще приемате сега. А там където имаме предложение естествено ще си подкрепяме съответния текст, съобразно направеното предложение.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Благодаря г-жо Манолова. Заповядайте г-жо Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Целият § 1. Аз имам предложение и мисля че все пак дойде времето да вземе отношение комисията по тях. За т.16 за общинската избирателна квота за общинските съветници. Предложението ми е да отпадне и тук и в другите текстове, в началото на кодекса. Аргументите ги казах. Ако искате мога пак да ги кажа. Ако искате ще ви разкажа по общини какво се случва. След като казах миналия път няколко общини, след това видях още една община, ако по същия начин е вота, сега ако трябва да повторим резултата с 20% редукция и избирателна квота в община Сандански ще има само една политическа сила, която ще получи съветници. Няма ГЕРБ, няма БСПП, няма никой. Трима четирима съветника, които са имали, ако се повтори резултата няма да има нищо. Затова мисля че е крайно време днес да вземем решение. Предложението ми е да отпадне изборната квота. То е комбинирано с намаляването 20% на броя на съветниците. Абсолютно изкривяване се получава. В част от общините прага става ненормално висок. Не над 5 или 10, а някъде може да стигне над 20. Освен това, точно в тези места практически няма пропорционална избирателна система. По-добре да направим мажоритарна избирателна система за съветниците. По-чисто ще е и пак ще има все пак по-голям шанс, някой да бъде подкрепен и избран при мажоритарен избор, отколкото при пропорционална в този вид с 20% намаляване плюс избирателна квота.
Миналият път мисля, че достатъчно много примери дадох какво изкривяване ще се получи. Така че няма да ви губя времето. Мисля че трябва да го решим.
МАЯ МАНОЛОВА: Ние сме направили предложение против отпадането на броя на общинските съветници т.е. редукцията с 20%. И бих предложила гласуването да е в този порядък. Първо да се гласува намаляването на общинските съветници срещу което сме. Ако управляващите си препотвърдят решението, тогава да се гласува предложението на г-жа Михайлова и ние го подкрепяме. Защото наистина драмата ще е пълна с невъзможността да има представителство на малки политически субекти в местните парламенти.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, ще направим редакционни предложния по параграфа за промените в закона за местното самоуправление и местната администрация. И ако желаете тогава да поставим на това съвместно гласуване този въпрос.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Госпожо Михайлова, ние се разбрахме, че и чл.8 и свързаните не помня 200 и кой беше от останалите, което засягаше квотата при местните избори за общински съветници, да го гласуваме заедно, когато стигнем до преходните разпоредби в Закона за местно самоуправление и местна администрация, където засягаме 20% намаление на броя на общинските съветници. Така че т.16 като и чл.8 не гласуваме. И когато стигнем там, това го уточнихме вече, го гласуваме заедно съобразно това, какво ще се приеме за общинските съветници. Това го уточнихме и така вървим в тази посока. В преходните ставаше въпрос за намалението на съветниците. Така че без т.16.
ЧЕТИН КАЗАК: Едно уточнение. Допуснали сме пропуск в писменото предложение. Първата част от нашето предложение само за т.2. Предлагам да се гласува както за т.2 така и за т.3 и т.4. Съюзът “и” да се замени с “или”. Да бъде “постоянен или настоящ адрес”. И буква “в” да отпадне.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Благодаря г-н Казак.
Уважаеми колеги да пристъпим към гласуване на направените предложения по § 1. Ние ще четем редакция след като гласуваме предложенията по § 1 с изключение на предложението на г-жа Михайлова.
Първо поставям на гласуване предложението по § 1 направен от народните представители Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев.
Който е за това предложение, моля да гласува.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Тук аз направих изказване, че има нова редакция, която предложих и мога да я прочета. Тук да гласуваме въздържали се това предложение.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, става дума да се подкрепят по принцип предложенията в този смисъл, защото ще претърпи редакция целия параграф 1. Затова поставям на гласуване отделно предложенията с идеята, че наистина ще бъде направена там, където се приемат, съответната редакция. И по техните предложения ще бъде записано – Комисията подкрепя по принцип предложението.
С оглед на това поставям на гласуване предложението на г-н Тошев и група народни представители.
Гласували 14 “за”.
Против? Няма. Въздържали се? Шест.
По предложението на г-жа Михайлова се разбрахме ще остане за гласуване с параграф от Преходните и заключителни разпоредби по Закона за местното самоуправление.
По предложението на г-н Осман, г-н Янков и г-н Казак с уточнението от страна на г-н Казак по т.2, т.3 и т.4 да важи предложението.
Гласували “за” шест. Въздържали се 14.
По предложението на Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски.
Гласували 6 “за”. Въздържали се 14.
По предложението на г-н Георги Анастасов.
Гласували 4 “за”. Двама против. Въздържали се 14.
Уважаеми колеги, да започнем вече да четем редакцията на § 1. Заповядайте за редакцията г-жо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги чета текста на § 1, който е изключително важен и тежък, така че ще прочета целия текст като редакция. Ако трябва по отделните точки ще правя пауза. Ако има нещо за коментар да го коментираме.
§ 1. по смисъла този Кодекс:
1. „Живял последните пет години в страната" е български гражданин, който фактически и трайно е пребивавал на територията на страната през повече от половината за всяка от петте години, предхождащи датата на избора.
За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.
2. "Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз" е:
а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или адрес на пребиваване в друга държава - членка на Европейския съюз;
б) гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава - членка на Европейския съюз,
най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите.
За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.
3. "Живял най-малко през последните две години в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз" е:
а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или адрес на пребиваване в друга държава - членка на Европейския съюз;
б) гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава - членка на Европейския съюз,
най-малко една година и четири месеца към датата на произвеждане на изборите.
За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.
По най-спорната точка 4 създаваме две нови точки с редакцията.
Първата точка ще бъде само по отношение на активното избирателно право. А втората ще бъде по отношение на пасивното. За да не става объркване чета новата редакция на т.4.
4. „Живял най-малко през последните 12 месеца в съответното населено място” по смисъла на чл. 3, ал. 4 и 5 е:
а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;
в) гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство,
към дата 12 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.
Нова точка 5. Живял най-малко през последните 12 месеца в съответното населено място по смисъла на чл.4 ал.5 или ал.6 е:
а/ Български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство.
б/ Гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство към дата 12 месеца преди датата на произвеждане на изборите.
6. "Адрес на пребиваване" е адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз.
7. "Статут на продължително и постоянно пребиваване" е статут, придобит при условията и по реда на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.
8. "Документ за самоличност" е:
а) лична карта;
б) личен (зелен) паспорт само за граждани, ползващи се от разпоредбата на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи;
в) паспорт (задграничен) на гражданин, намиращ се в деня на изборите извън Република България;
г) моряшки паспорт на гражданин, намиращ се в деня на изборите на плавателен съд под българско знаме;
д) военна карта на кадрови военнослужещ, намиращ се в деня на изборите извън Република България.
Новата точка 9. За коалиция от партии - "Коалиция от партии " е предизборно сдружаване на политически партии, регистрирани в Централната избирателна комисия, за участие в определен вид избори.
10. „Местна коалиция от партии” е коалиция от партии и/или коалиции от партии по т. 9, от регистрирани в Централната избирателна комисия партии или коалиции от партии, за участие в избори за общински съветници или кметове в съответната община.
И тук след тях идва една нова точка, която обявих също преди малко. След това ще се преномерират.
Разпоредбите за коалициите от партии при провеждане на избори за общински съветници и кметове в Кодекса се прилагат и за местните коалиции от партии.
11. „Парламентарно представени” са партиите и коалициите от партии, които са участвали на последните избори за народни представители и имат парламентарна група в Народното събрание към датата на насрочване на съответния вид избори, съответно към датата на провеждане на консултациите при назначаване на Централната избирателна комисия.
12. „Видно място” е място на територията на избирателната секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото им запазване.
13. Служебно заети са кандидатите, членовете на Централната избирателна комисия на районните избирателни комисии, на общинските избирателни комисии, както и наблюдателите.
14. "Преференциално гласуване" е гласуване, при което избирателят може да изрази своето предпочитание (преференция) относно реда на подреждане на кандидатите от кандидатската листа, за която гласува.
15. "Национална избирателна квота" е частното от деленето на общия брой на действителните гласове на национално ниво на броя на членовете на Европейския парламент от Република България; когато частното не е цяло число, националната избирателна квота е най-близкото до това частно по-голямо цяло число.
16. По новата редакция става: 16. "Районна избирателна квота" е частното от деленето на общия брой на действителните гласове, подадени в многомандатния изборен район, на броя на определените за този район мандати; когато частното не е цяло число, районната избирателна квота е най-близкото до това частно по-голямо цяло число.
17. „Общинска избирателна квота” е частното от деленето на общия брой на действителните гласове, подадени за общински съветници в общината, на броя на членовете на общинския съвет; когато частно не е цяло число, общинската избирателна квота е най-близкото по-голямо цяло число.
18. Наблюдатели са:
а/ представители на чуждестранни парламенти на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа на чуждестранни партии и движения, както и лица посочени от партии и коалиции от партии участващи в изборите и поканени чрез Министерство на външните работи;
б/ упълномощени членове на български неправителствени организации.
19. „Медийна услуга” е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:
а) печатните медии (вестници, списания и други периодични издания); б) медии, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:
аа) електронни медии (лицензирани или регистрирани доставчици за аудиовизуални медийни услуги или радиоуслуги);
бб) онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания).
Не са медийни услуги социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни) и личните блогове. 20. Доставчик на медийна услуга е физическо лице едноличен търговец или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина по който тя е организирана.
Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставените услуги. Редакционната отговорност изключва немодерираните форуми и платформи за създадено от потребителите съдържание.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Говорят за кандидати за народни представители. Кандидатите е използвано общо понятие без да се конкретизира какви са тези кандидати. В самия кодекс говорим за кандидати за народни представители, кандидати за европейски парламент, кандидати за президент. Може би за изборни длъжности. Да няма безсмислица какви са тези кандидати.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Приемам кандидатите за всички видове избори. Приемам г-жо Михайлова редакционно да бъде “кандидатите за всички видове избори”. Може би така е правилната редакция. Тук не става дума за присъствие, а за определяне на понятието служебно заети лица. За всички видове избори всички кандидати. Който се кандидатира за каквото и да било, в който и да било избор влиза в хипотезата на т.13.
Колеги момент. Подведохме се г-жо Михайлова. Служебно заети при кандидатите за общински съветници и кметове не може. Само там нямаме удостоверения. Така че тук, колкото и да е тромаво трябва да кажем.
“са кандидатите за президент, вицепрезидент, за народни представители, за членове на Европейския парламент.”
ЧЕТИН КАЗАК: За наблюдателите да се добави освен чуждестранни парламенти и Европейския парламент, ако решат. Защото Европейския парламент не е чуждестранен.
ФАНИ ХРИСТОВА: Имам предложение за редакционна поправка. Не ми звучи в т.4 буква “в”. Граждани на друга държава членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство към дата 12 месеца, според мен. Няма нужда да има израза към дата, а може да го направим директно 12 месеца преди датата. Звучи ли ви “към дата 12 месеца.”
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Други бележки по § 1. Подлагам на гласуване § 1.
АСЕН КОЛЕВ: Искам да попитам т.19, която става 20. “Отговорност не носят всички немодерирани форуми.” Цитирам по памет. Ето го буквално: Редакционна отговорност се изключва немодерираните форуми и платформи за създаването от потребителите съдържание. Какво точно означава това? Защото няма българска медия и онлайн издание, което да има немодериран форум. Всички форуми на българските медии са модерирани. Какво означава това нещо и дали сте на ясно какво ще се случи от това?
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Текст от Закона за радиото и телевизията. В смисъл термин по Закона за радиото и телевизията.
АСЕН КОЛЕВ: В контекста на изборния кодекс какво означава това нещо?
ИСКРА ФИДОСОВА: Същото. То не може да означава друго различно от това, което означава в Закона за радиото и телевизията. Няма как друго да означава.
АСЕН КОЛЕВ: Ако това нещо бъде прието по този начин всяка българска медия на практика ще бъде заставена да следи всеки един коментар или да обявят нашите форуми за немодерирани.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Напротив. Точно обратен е смисъла. Редакционната отговорност изключва немодерираните форуми.
АСЕН КОЛЕВ: Примерно в. “Сега” казва: От утре нашия форум е немодериран. Пишете каквото искате по време на предизборната кампания.
АНТОАНЕТА ЦОНЕВА: По друг начин казано. Значи ли, че ако се появи един простинг със съдържание, което засяга кандидат, по смисъла на този закон как трябва да действа редакционната отговорност, тълкувайте го вие.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Разбира се, че не може да носи редакционна отговорност. Към настоящия момент не мисля, че някои от редакциите носят съответната отговорност за тези не модерирани форуми. Това което разбирам, че предлагате вие, да се носи редакционна отговорност за модерирани форуми.
АНТОАНЕТА ЦОНЕВА: Не предлагаме, а питаме как ще се тълкува в рамките на предизборната кампания това?
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Какво означава ние да ви тълкуваме как ще се прилага при положение, че това е нещо, което не е работещо в момента.
АСЕН КОЛЕВ: Аз казвам нещо много просто. От момента в който влезе в сила това нещо и влезнете в предизборна кампания 95% от медиите, които са опозиционно настроени ще кажат: Нашите форуми вече са немодерирани. Ние не носим отговорност за публикациите в тях.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, досега не е имало легална дефиниция в нито един изборен закон. Сега се налага да направим, защото правим кодекс. И тук не е написано нищо различно. Експертите са дали текста. Освен да е преписан текста от Закона за радиото и телевизията, който до този момент е действал. Тоест, ние досега сме работили в хипотезата на този текст. Ще го проверим като редакция да няма допусната някаква техническа грешка. Не мога да тълкувам, нямам такива правомощия и не съм специалист в тази област, за да правя такива тълкувания. И не бива да тълкуваме. Ние сме законодател, който създава правните норми. Но нека да го проверим. Докато вървим нататък ще извадим текстовете от съответния закон.
ЧЕТИН КАЗАК: Аз не знам и в момента редакциите на медиите, било то онлайн медии или онлайн изданията на печатни медии да носят отговорност и в момента за съдържанието на форумите, които се генерират от потребители. Нито редакцията на в.”Сега” носи отговорност за съдържанието на изказаните мнения във форумите му, нито която и да е друга медия. Така че да отпадне думата “немодерираните” да остане само “форумите и платформи”.
Редакционната отговорност изключва форумите и платформите за създаденото от тях съдържание.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, предлагате да отпадне “немодерираните форуми” като термин. И да стане: Редакционната отговорност изключва форуми и платформи за създадено от потребителите съдържание.”
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: В случай, че някой форум каже, че има модератор, това значи, че има правила. В случай, че има кой да следи за правилата и ако там се публикува съдържание, което противоречи на този кодекс и там имаме модератори цяла редакционна отговорност, защо трябва в този случай да го изключваме?
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, нека да отложим т.20, докато направим справка със съответния закон, редакцията. Само т.20 ще я прегласуваме след това, като сме готови с редакцията заедно с т.16.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Колеги, поставям на гласуване § 1 без т.16 и т.20 в прочетената ви редакция.
ИСКРА ФИДОСОВА: По т.13 направената редакция за служебно заети лица.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Отлагаме гласуването по общинската избирателна квота. Текстът по вносител е т.16. Затова казвам това, което е по вносител.
Който подкрепя текста на § 1 с редакциите на комисията без т.16 и т.20 по вносител, моля да гласува.
Гласували 15 “за”. Пет против.
По § 2. Няма направено предложение по § 2. Има предложение за редакция. Моля да обърнете внимание на § 2 докато прочета редакцията. Редакцията която ви предлагам от името на Комисията е разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат при възлагането на конкурс за компютърна обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите при възлагане на конкурс за програмното и апаратното осигуряване на гласуването, както и по отношение на изработването и отпечатването на изборните книжа и материали, защото тук може би не знам дали не трябва да отпадне и при възлагането на конкурс за програмното и апаратното осигуряване на гласуването по електронен път чрез интернет.
ЧЕТИН КАЗАК: Уважаеми г-н Ципов, колеги, това предложение, което вие правите прекалено разширява не прилагането на закона. В момента не се прилага само по отношение на сроковете. А вие предлагате въобще да не се прилага ЗОП. Може да си избират когото си искат, както си искат и т.н. Трябва да има правила.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Господин Казак, ако вие знаете как да се прилага процедурата, без да се прилагат сроковете.
ЧЕТИН КАЗАК: Той чете, че разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат.
Проф. МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ: Идеята е проста. Там където не се прилагат сроковете няма как да се прилагат в пълен обем изобщо в някакъв обем другите разпоредби, защото те са органически свързани. Въпросът е кои точно дейности да се изключат от ЗОП и кои да се оставят. Вярно е, че това, което е дейност на Министерски съвет като конкурса за хартията, конкурса за бюлетини и т.н. и който се извършва, независимо от ЦИК. ЦИК не участва, а само одобрява накрая нещо. Те могат да се махнат от тук. Но там където има дейности, за които се изключват сроковете следва да изключим изобщо ЗОП. Няма как. Как ще го прилагате само по отношение на другите процедури. Те няма къде да се вместят другите процедури, ако са паднали сроковете.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Нашето предложение е да се запази тази редакция, която е дал вносителя. Няма защо да се прикачват бюлетините и другите книжа към тях. Те вървят по други процедури.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: И по вносител предложението е както по отношение на изработването и отпечатването на изборните книжа и материали.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Това е вашето предложение, което направихте във временната комисия.
ЛАЗАРОВ: Уважаеми колеги, с редакцията на ЗОП от м.юни вече няма възможност, въпреки обжалването да се сключи договор. Така че процедурата даже и да започне утре има възможност да продължи и след изборите. По този начин ще блокирате изборите, така че никой не знае докъде може да се проточи процедурата по обжалването. Така че прочетете си и новия ЗОП, за да говорим дали може да се прилага и за какво трябва да се прилага.
ЧЕТИН КАЗАК: Аз изказах опасения, защото е по вносител. Има ограничение единствено и само за сроковете, не като цяло.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Проф. Константинов обясни за какво става дума.
Гласуваме текста на § 2 с редакция на комисията.
Гласували 15 “за”. Пет „въздържали се”.
По § 3 няма предложения.
Подлагам на гласуване § 3.
Против? Няма. Единодушно “за”.
По § 4. Има направено предложение от Владимир Тошев и група народни представители в § 4 т.10, изречение трето да отпадне. Моля ви да се запознаете с текста на вносителя за § 4. Изречение трето да отпадне. Става дума за това да отпадне това изречение. “Това правило се прилага в случаите, когато партиите в някои от видовете избори участват в коалицията от партии с други партии или коалиции от партии.”
ЧЕТИН КАЗАК: Както ще предстоят едновременно произвеждане на избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент. Два отделни избирателни списъка ли ще има?
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Да ви прочета редакцията. Заповядайте г-н Методиев.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Първо да изчистим това с предложението за отпадане за т.10. Аз мисля, че логиката на това предложение е свързана с тяхното предложение, което г-жа Фидосова редактира в случая с местните коалиции. Тъй като те имаха различия близо до този който се възприе, това би трябвало да отпадне. Тъй като тази усложнена конструкция от думи е свързана с тези централни местни коалиции, което се изчисти вече в полза на местни коалиции, които могат да бъдат от партии и коалиции. От там идва тази тафталогия. Мисля, че оставайки с прието решение, това вече не е валидно. Защото там им отпадна предложението. Беше редактирано от г-жа Фидосова.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Благодаря г-н Методиев. Уважаеми колеги ще ви прочета редакцията на § 4.
§ 4. При произвеждане едновременно на два или повече вида избори, извън случаите, когато се произвеждат само избори за общински съветници и кметове, се прилагат разпоредбите на този кодекс, със следните изключения:
1. при произвеждане на избори за общински съветници и кметове едновременно с избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България избирател, който е включен в избирателните списъци за отделните видове избори в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на всички видове избори в едно и също населено място, подава заявление по образец до органа по чл. 40, ал. 1 по постоянен адрес (адрес на пребиваване), че при произвеждане на всички видове избори желае да гласува в населеното място, където е включен в избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове; заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден; органът по чл. 40, ал. 1 издава удостоверение за гласуване в определено населено място в един екземпляр; в удостоверението се посочва населеното място, за което се издава; органът по чл. 40, ал. 1 предава информация за издадените удостоверения на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” не по късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизираното заличаване на избирателя от избирателния списък по постоянен адрес (адрес на пребиваване); за неуредените въпроси се прилагат чл. 49 и чл. 206;
2. при произвеждане едновременно на избори за народни представители или за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България се назначава една обща районна избирателна комисия за всеки изборен район (район);
3. при произвеждане на избори за общински съветници и кметове едновременно с избори за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България органите по чл. 30 осъществяват правомощията на органи по чл. 27, като:
а) при до 150 избирателни секции на територията на общината се назначават 15 членове, с над 150 избирателни секции - 23 членове, за градове с районно деление - 31 членове и за Столичната община - 39 членове;
б) Централната избирателна комисия определя възнаграждение за членовете на секционните избирателни комисии в страната в двоен размер;
4. избирателят получава бюлетината си за гласуване при избори за президент и вицепрезидент на републиката и при избори за общински съветници и кметове и празен плик за гласуване при избори за народни представители и при избори за членове на Европейския парламент от Република България и се допуска до гласуване само след като данните от документа му за самоличност се сверят с данните от избирателните списъци за всеки вид избор, който се произвежда и след като във всеки един от избирателните списъци се впише единния му граждански номер (личен номер) и вида и номера на документа му за самоличност (номера на личната му карта или паспорт);
5. при произвеждане едновременно на избори за президент и вицепрезидент на републиката или за народни представители или за членове на Европейския парламент от Република България:
а) когато се произвеждат избори за президент и вицепрезидент на републиката с избори за народни представители или за членове на Европейския парламент от Република България, в Централната избирателна комисия първо се провежда жребий за определяне на номерата на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент на републиката; партиите и коалициите от партии, които са регистрирани с едно и също наименование и състав за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители или за членове на Европейския парламент от Република България, за изборите за народни представители или за членове на Европейския парламент от Република България, получават същия номер на бюлетините, определен чрез жребия за изборите за президент и вицепрезидент на републиката;
б) когато се произвеждат избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители в Централната избирателна комисия първо се провежда жребият за определяне на номерата на бюлетините за изборите за членове на Европейския парламент от Република България; партиите и коалициите от партии, които са регистрирани с едно и също наименование и състав за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за изборите за народни представители, за изборите за народни представители получават същия номер на бюлетините, определен чрез жребия за изборите за членове на Европейския парламент от Република България;
в) извън случаите по буква „а” и „б” се провежда жребий за определяне на номерата на бюлетините за изборите за членове на Европейския парламент от Република България или за народни представители между партиите и коалициите от партии, които не са участвали в жребия по буква „а” или „б”; номерата на бюлетините на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети следват номерата в бюлетината, съответно на бюлетините на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, определени чрез жребия, по буква „а” или „б”;
6. в случаите когато избори за общински съветници и кметове се произвеждат едновременно с избори за президент и вицепрезидент на републиката:
а) партиите и коалициите от партии, които са регистрирани с едно и също наименование и състав пред Централната избирателна комисия и пред общинските избирателни комисии, получават за изборите за общински съветници и кметове същия номер в бюлетината, който им е определен чрез жребия, проведен в Централната избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, като тези партии и коалиции от партии не участват в жребия в общинските избирателни комисии по буква „б”;
б) номерата в бюлетината на партиите и коалициите от партии, които са регистрирани с различно наименование и състав в Централната избирателна комисия и в общинските избирателни комисии, за изборите за общински съветници и кметове се определят чрез жребий, проведен в общинските избирателни комисии; номерата в бюлетината на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, определени чрез жребия, проведен в Централната избирателна комисия по буква „а”;
7. когато избори за общински съветници и кметове се произвеждат едновременно с избори за народни представители или за членове на Европейския парламент от Република България, номерата в бюлетините за произвежданите избори се определят по реда на т. 6;
8. бюлетините за отделните видове избори на обратната страна (на гърба) са с различен цвят на полиграфическата защита, определен от Централната избирателна комисия;
9. бюлетините за съответните видове избори се пускат в отделни избирателни урни;
10. кандидатите, включени в една кандидатска листа, включително кандидатите за кметове, издигнати от една и съща партия или коалиция от партии, могат да бъдат представлявани общо от двама застъпници в една избирателна секция в изборния ден за всички произвеждани избори; в изборното помещение може да присъства само един застъпник; това правило се прилага и в случаите, когато партиите в някои от видовете избори участват в коалиции от партии с други партии или коалиции от партии.
11. след съставянето на черновата за единия вид избор се преминава към отваряне на избирателните урни за другия вид избор; протоколът за избора, за който е съставена черновата, се попълва, след като се провери в избирателните урни за другия вид избор дали няма пуснати бюлетини и за този вид избор; при произвеждане на избори за общински съветници и кметове едновременно с избори за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България първо се отварят избирателните урни и се установява резултатът от гласуването за президент и вицепрезидент на републиката, съответно за членове на Европейския парламент от Република България;
12. районната или общинската избирателна комисия определя график за приемането на изборните книжа и материали от секционните избирателни комисии;
13. опакованите изборни книжа и материали се поставят в торби, които са с различен цвят за всеки вид избори; видът и размерът на торбите се определят с решение на Централната избирателна комисия; изборните книжа и материали за отделните видове избори се съхраняват в отделни помещения; при произвеждане на избори за общински съветници и кметове едновременно с избори за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България изборните книжа и материали се съхраняват от общинските администрации по реда на чл. 242, ал. 7 и 8.
ЧЕТИН КАЗАК: Точка 10 и кандидатите включени в една кандидатска листа, включително кандидатите за кметове издигнати от една и съща партия или коалиция. Една партия или коалиция издига един кандидат за кмет. Не може да издига повече от един.
ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, може би едно от най-сложните неща да се разпише в кодекса беше точно § 4. Много дни ни отне да го разпишем. Много пъти го проигравахме, защото тук трябваше да предвидим всички възможни хипотези, ситуации, които биха се появили при две в едно. Сега ни предстои две в едно за президент и за местни избори. Но както виждате сме разписали и текстове за друг вид комбинации, когато биха се появили по изчисленията направени по нашата действаща конституция ще имаме отново такава хипотеза. Не си спомням през коя година и кои два съвпадаха. Така че беше е изключително трудно да разпишем този параграф. Мисля че внимателно всеки го е прочел и е осмислил това, което искаме да кажем и сме се опитали да обхванем всички хипотези. Въпреки това не изключвам да е необходима някаква редакция или нещо за доуточнение. ОИК действа, когато местните избори съвпадат с който и да било вид национални избори. Действат само общинските избирателни комисии. Районните изобщо не функционират. Няма как районните да правят местните избори.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Да се върна на този текст. Да взема повод от думите на г-жа Фидосова. Да се обобщят толкова много избори в един текст, безспорно е сложно и безспорно започват да се появяват повторения на думите. Но въпреки експертното мнение, което чух и което уважавам искам да кажа, че съчетание на местни избори с национални избори при условие, че местните избори в едно населено место само те изискват три гласувания, за кмет на населеното место, за общински съвет и за кмет на общината. И към това като прибавим националния избор, в случая става дума за президент и вицепрезидент в тези фактически четири варианта. Съжалявам, но ще го кажа ясно и категорично може да има N броя възможности за подкрепи. Подкрепа за кмет на населено место формиран от коалиция за нашите. Подкрепа за кмет на общината от коалиция за нашите с вашите. Подкрепа за общински съвет от вашите, от техните и от други. Аз казвам, че се формират множество възможности. Затова това наистина сложно изречение, което предлагат колегите да отпадне. Говоря за т.10. Това правило се прилага и в случаите, когато партиите в някои от видовете избори участват в коалиция от партии и други партии или коалиции от партии. Тази сложнотия от думи идва от тази сложнотия на възможностите за подкрепа. Затова отпадането, според мен ще доведе до един резултат. Аз съм изключително доволен от обяснението за двамата застъпници, защо се прави и да не се получават тези изкривявания. Това е правилно нещо. Имате моята подкрепа изцяло.
И тук, тъй като става дума за ограничаване, за да не се надграждат брой застъпници. Това е смисъла, затова тук по скоро може да се окаже, че някой ще бъде лишен в момента поради това, че е участвал в тази сложна конфигурация от подкрепи, които се формират на местните избори. Затова моля, колегите, които са внесли предложението да отпадне това изречение, да остане това изречение. Всичко това, което аз каза по толкова сложен начин е в името на това многообразие с което се ходи на местни избори. Ако съвпадат президентски и парламентарни няма проблем. Ще се изчистят нещата по-лесно, защото са две или три възможности. В някоя община може да станат до 6 – 7 варианта на подкрепи.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Господин Методиев, благодаря за изказването, но аз не смятам, че трябва да си оттеглят предложението и ще обясня защо. Когато тава въпрос наистина за национални избори нещата са много лесни и прости. Там изобщо нямаме местни коалиции. Тук трудността идва от същността на самите местни избори и това че са в камбинация в случая с президентски няма никакво значение. И сами да са си, текстът и ситуацията си е същата. За какво става въпрос. Това последно изречение на т.10 казва, като ще дам пример с вас. Синята коалиция сте се регистрирали в ЦИК като Синя коалиция за участие на местните избори. В община Враца участвате в местна коалиция, която се казва за Враца, в която участвате Синята коалиция, БЗНС и нещо друго, някаква партия. Това изречение означава, че като издигнете листа за съветници и за кандидат за кмет ще имате ограничение по отношение на броя на застъпниците и не можете регистрираните в ЦИК – Синя коалиция да си имате до двама, другите в тази местна коалиция влизат партии и други коалиции и те двама. Защото се получава неравнопоставеност. Вие издигате една листа и ние от ГЕРБ издигаме една. Ние за секцията имаме ограничение до двама застъпника, а не можете вие според броя на състава вътре в самата местна коалиция да имате възможност, ако са пет субекта в тази местна коалиция пет по двама, десет застъпника. Затова става дума. Наистина е много сложно да се напише. Но сложността не идва от две в едно, а идва от сложността наистина на местните избори. И най-после се опитахме да разпишем правила, които да сложат ред и да ограничат и да бъдат равнопоставени изискванията по отношение на всички участници. Не може да отпадне. Може да редактираме, ако не ви е ясно, но не бива да отпада.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Аз няма повече да удължавам заседанието. Тези аргументи, които ги казвате са валидни за догодина. Съгласявам се, защото има конюнктура в която вие сте аргументирана. И аз няма да го оборя, нито имам тези аргументи. Например, вярно е, че ГЕРБ иска да се яви на тези избори самостоятелно. Прекрасно, но на следващите може да не иска да се яви самостоятелно. Вярно е, че Синята коалиция на тези избори иска да се яви като Синята коалиция, а на другите може да иска да се яви като Синята коалиция плюс и никой не знае как ще решават партиите или коалициите. Аз не говоря за конкретната ситуация. Говоря, че по принцип може да бъде лишена една партия поради тази сложност на подкрепата. И това че са две в едно, усложнява, по простата причина, че създава още една хипотеза на подкрепа. Ние не може да си представим от сега точно какви ще са възможностите за подкрепи за президентските избори. Но съзнавайки, че това е въпрос, който може да се случи, както вие казвате във времето, примерно още един път или два пъти в следващите 10 или 12 години, тъй като аз много уважавам, това което вие юристите наричате прецедентно право, нека тръгне така закона. Във времето тези промени ще се наложат. Защото явно е, че няма да има такова натрупване на подобен вид случаи в близката перспектива от да кажем пет или десет години. Няма да имаме такова непрекъснато повторение. Но едни големи местни избори, както са тези 2011 ще ни научат на всички грешки, които ще се допуснат с текста. И тогава ще го поправим текста. Така че оттеглям предложението си към колегата да се оттегли текста.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Благодаря г-н Методиев. Заповядайте г-н Казак.
ЧЕТИН КАЗАК: Ако дадени две партии със син цвят да кажем, решат за следващите избори да регистрират коалиция за президент и вицепрезидент, обаче решат да не регистрират коалиция за местните избори и се явят поотделно двете сини партии в дадена община. Колко застъпника ще имат по двама.
Проф. МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ: Колеги, аз искам съвсем малко да освежа настроението и да ви кажа, чисто математически какво ще се случва като съвпадение по-нататък. На всеки 20 години, да е жива и здрава България, ще съвпадат местните избори с президентските. Едните са през 4, другите са през 5. Да ви напомня, че 1991 г. имахме отново избори, макар че тогава съвпаднаха други. Но тогава бяха местните и президентските. Президентските ги проведохме през януари. Ние имаме опит как се правят парламентарни и местни. Това бяха първите избори след тези за Велико народно събрание. По-нататък уважаеми колеги, ако нещо драстично не настъпи, нашите местни избори винаги ще бъдат в края на м. октомври. Тогава изтичат мандатите, а евроизборите винаги ще бъдат през първата седмица на м.юни. Тоест във всички случаи, които прочетохме съвпадение на местни с евроизбори няма да има. Така че нека да го имаме предвид, че при една четвърт от всички споменати комбинации по естествен начин никога няма да се случат. Въпреки всичко като сме изписали едните, по-добре да изпишем и другите комбинации. Но съвсем няма да е толкова често, колкото си мислим. И когато то се случи не забравяйте, че ще действат само тези текстове за които се отнася. В момента изглежда ужасяващ този текст. Аз съм го чел няколко пъти. Но когато такова нещо стане, всъщност ще важат само няколко точки и всичко ще бъде ясно и точно.
ПРЕДС. ТОДОР ДИМИТРОВ: Моля да подложим на гласуване текста с редакцията на комисията на § 4, колкото и сложна да е.
Който подкрепя редакцията на Комисията за § 4, моля да гласува.
Гласували 15 “за”.
Има ли някой против? Въздържали се? Пет.
По §§ 5, 6 и 7 няма направени предложения.
Моля да се запознаете и да ги поставим заедно на гласуване.
Изказвания има ли? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителите за §§ 5, 6 и 7.
Против? Няма. Въздържали се? Няма.
Подкрепят се единодушно.
По наименованието на подразделението Преходни и заключителни разпоредби.
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Преди да пристъпим към Преходни и заключителни разпоредби, аз ви предлагам да се върнем и да гласуваме вече тези, които са отлаганите от нас от тези заседания, които проведохме. През това време имат колегите да проверят по два от текстовете, които останаха каква редакция е необходима да направим, за да може да ги гласуваме и тогава да не губим време да гласуваме преходните и заключителни разпоредби.
От началото всичко, което сме пропуснали.
По чл. 2 ние сме го гласували. Имаме предложения за редакция на Комисията.
Чл.2 ал.1. Изборите се провеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Само това да остане. По чл.2.
Тези които сме ги пропускали и които трябва да ги минем и да отидем тогава на края на преходните разпоредби, за да сме гласували всичко преди това.
Редактира се и става: “Изборите се провеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.”
Не отпада. Има редакция на Комисията.
И ал.2. Всеки избирател има право на един глас.
Колеги, има ли против тази редакция?
Гласували 19 “за”.
Един въздържал се. Против няма.
Пропускаме чл.8.
Отиваме на текста на чл.25, който ни остана от първото заседание не гласуван. Тук трябваше да уточним редакцията. Да я предложим на вниманието на комисията. Сега предлагам на вниманието на комисията, преди да поставя на гласуване целия чл.25. Това което предлагаме като редакция.
Ставаше въпрос при предсрочното прекратяване на пълномощията. Приехме тук по принцип, че сме съгласни. Остана да се опитаме да формулираме текста на т.6. Направихме такава формулировка.
В ал.2 имаме също предложение за редакция и в ал.5 и ал.6 също сме направили редакция. За да стане ясно ще чета това, което е различното. По т.6 имаме нова т.6. По искане на предложилата го партия или коалиция от партии. Това се постави като въпрос от г-н Янаки Стоилов. Имаме го като предложение от Волен Сидеров и група народни представители. Изразихме принципно съгласие всички членове на Комисията да подкрепим и да разпишем тези текстове и да се опитаме да формулираме точка 6, редакция на ал.2 и ал.5 и ал.6.
Създаваме нова т.6, съответно 6 става 7, която гласи: “По искане на предложилата го партия или коалиция от партии.” Нова редакция на ал.2, която чета:
Централната избирателна комисия с решение прекратява предсрочно пълномощията след запознаване и обсъждане на документите и другите доказателства установяващи настъпването на обстоятелство по ал.1.
Решението по ал.1 точки 4, 5, 6 и 7 може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до три дни от съобщаването му.
В ал.4 добавяме накрая няколко думи. Ще я прочета цялата. “Председателят на ЦИК в срок до три дни от влизането в сила на решението по ал.2 уведомява президента на Републиката и предложилата го партия или коалиция от партии.”
При която и хипотеза да настъпи има такова задължение да уведоми и съответната партия или коалиция от чиято квота е съответния член на Централната избирателна комисия.
Ал.5. Член на Комисията, който не участва в заседанията повече от 30 дни за периода в който той не изпълнява правомощията си може да бъде заместен временно от член предложен от съответната партия и коалиция от партии.
Ал.6. В случаите по ал.4 и ал.5 президента на Републиката в срок до три дни назначава член на Централната избирателна комисия по предложение на съответната партия или коалиция от партии.
Тоест, когато един член от комисията се разболее за продължително време, създадохме и предлагаме да създадем временен член, който да може да изпълнява тези функции.” Временно назначен и изчистихме цялата редакция на чл.25. Това което постигнахме принципно като съгласие.
Мисля че горе долу добре сме го направили.
Подлагам на гласуване, започвам чл.25.
Първо имаме предложение на Атака за нова т.6 по искане на парламентарно предложилата го партия.
Подлагам го на гласуване.
Гласували 19 “за”. Един въздържал се.
По принцип подкрепяме тогава и предложението на Владимир Тошев за редакция и група народни представители и на Красимир Ципов за заглавие – Предсрочно прекратяване на пълномощия.
Гласували 19 “за”. Против няма. Един въздържал се.
По предложението на Георги Анастасов. “При трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженият си повече от 30 дни.” Той предлага в нашата т.4 не шест месеца, а 30 дни. Но не трябва да го подкрепяме, защото ние за това създадохме хипотезата на ал.5, когато казваме, че временен член, който не сме го написали като временен. Да не чета отново целия текст на ал.5, временно изпълнява функциите на този член на ЦИК.
Има ли за предложението на Георги Анастасов?
Няма гласували “за”.
Въздържал се един.
Предложението на основния текст на чл.25 с редакциите, които прочетох.
Гласували 15 “за”.
Трима въздържали се.
Текстът който засяга възнаграждението казва, че се дължи възнаграждение на всеки член. Не казва дали е временен или постоянен. Разбира се, че се плаща.
Не сме гласували предложението на Волен Сидеров за създаване на нов член 31 а. Става въпрос за същото нещо в районните избирателни комисии. На същото това заседание уточнихме, че там няма необходимост от това, да го правим, защото те действат единствено и само по нашия кодекс, 65 дни, когато се конституират преди парламентарните или евроизборите и съответните президентски. Няколко дни след изборите прекратяват действието си, така че там това не е необходимо.
Чл.31 е за общинската избирателна комисия и тук по логиката на това, което направихме за ЦИК трябва да го подкрепим, но систематичното място на този текст не е с нов 31а, а е отразен в чл.26 в ал.1 т.6 и ал.7 и чл. 30 ал.10 и ал.11 като редакция.
Има ли някой против?
В районните останаха резервните, а огледално правим ЦИК и ОИК, тъй като те имат мандат. Едното е 5, другото е 4 години за целия. И затова направихме това разграничение.
За текста на чл.31а с прочетеното от мен, че са отразени в чл.26 ал.1 като текст, т.6 и ал.7 и чл.30 ал.10 и ал.11 също се гласуват.
Гласували 14 “за”.
Против няма. Въздържали се четири.
Отиваме на чл.44. Там трябваше да уточним списъците за заявленията с електронния подпис.
Не сме гласували чл.78, чл.79 и чл.80.
По чл.79 има предложение на народния представител Екатерина Михайлова да се добави след думите “и за членове на Европейския парламент” се добавя “и избори за общински съветници и кметове”. Става въпрос колеги за депозита.
Предлага да има депозит при националната регистрация в ЦИК за участие и за местните избори.
Има едно предложение на Георги Анастасов чл.78 да отпадне. Той иска да няма никъде никакви депозити.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Тук ще направя нещо, за да ви реша проблема. Защото проблема е друг, не е дори това възстановяване. Проблемът е, че инициативните комитети се регистрират на друго място и не може да им сложиш същото, защото може да се окаже, че е много малка общината. Това го оттеглям. Поддържам си само подписката. За местните правя отстъпка. Ако и вие постъпите благородно да махнете нещо от това, което сте предложили и съм ви убедила. Тук ме убедихте. Оттеглям си за депозита.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: За депозита създаваме неравнопоставеност по отношение на субектите.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Когато са разумни аргументите приемам.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Проблемът е при подписката. Да го изчистим сега, защото и там имаме проблем. Тук ако запишем, че ще има подписка, национално за регистрация на партиите и коалициите за участие в местните избори при инициативните комитети имаме подписи, но те са различни от броя, който е визиран за националната регистрация. И ако ще подкрепяме това предложение, това означава, че партиите и коалициите, които се регистрират в ЦИК за участие в местните избори ще събират по 7000 подписа, а тези които се регистрират инициативни комитети в местните избори събират 3 процента.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: При регистрацията в ЦИК, което е различно с инициативните комитети с подписи, тук има логика да остане във вида 7000, както разбирам, като че ли това ще бъде. Защото се регистрираш за участие в ЦИК и след това отиваш да се регистрираш на други места и играеш в много общини. Не играеш в една. Докато Инициативния комитет се регистрира само за една община и съвсем нормално, че там е друго изискването.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, чл.78 касае единствено и само депозита. Тук не става въпрос за подписка. Мисля че стана объркване. А ние за подписката, трябва ми малко време, за да проверя в доклада, ние мисля, че подкрепихме там и тогава точно направихме това разграничение на 3 процента, но не повече от 5000. Тогава подкрепихме г-жа Михайлова, но ще го проверим още веднъж. Ще проверим, но аз изразих подкрепа на това предложение и знам, че го гласувахме.
Колеги, тук г-жо Михайлова трябва изцяло да го оттеглите, за да не го подлагаме на гласуване. На Георги Анастасов го гласувахме. Има ли някой да го подкрепя? Няма.
Гласували 17 “за”.
И гласуваме основния текст на чл.78 по вносител. И заглавието разбира се, внасяне на депозит.
Гласували 18 “за”.
Един въздържал се.
По чл.79. Има предложение на Ципов за заглавие – Размер и възстановяване.
Има предложение на Екатерина Михайлова оттеглено. И на Георги Анастасов да отпадне целия чл.79.
Дали да сложим друго заглавие? Заглавието да бъде - Размер на депозита и възстановяване.
Госпожа Михайлова го оттегли. На г-н Георги Анастасов няма за.
Въздържали се 17.
По основния текст на чл.79 и редакция на комисията за заглавието. Гласували 18 “за” и един въздържал се.
Чл.80. Предложение за заглавие. Не възстановени суми. Отчитане на сумите. Други предложения няма.
Гласували 18 “за”.
Против? Няма. Един въздържал се.
Текстът на чл.44. Редакцията на чл.44 на Комисията.
Чета ал.1. Ал.2 е само разликата. Това което ние го гласувахме с редакция и остана да доуточним текста.
Чл.44 ал.2. Чета само последната редакция, тъй като текста сме го гласували. Остана обаче да направим редакция и аз искам да го прегласуваме, за да ясна редакцията.
Български гражданин, който желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни пред изборния ден в писмена форма. /Става въпрос за гласуването в чужбина./ Със заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или подадено чрез поща или друго лице с положен нотариално заверен подпис на заявителя или в електронна форма с електронен подпис до дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава.
Нататък текста е същия. Няма друга разлика.
Опитаха се колегите да дадат такава редакция, за да се гарантира и да няма възможност за злоупотреби.
Още веднъж чета: “Български гражданин, който желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни пред изборния ден в писмена форма. Със заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или подадено чрез поща или друго лице / т.е. пълномощник/ с положен нотариално заверен подпис на заявителя или в електронна форма с електронен подпис до дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава.
Какво коментирахме на предишно заседание. Не знам дали сте били на този текст. Тъй като подаването на това заявление е основание за отписване от списъка по постоянен адрес в страната, защото това лице е заявило, че ще гласува в чужбина е необходимо да има гаранции и сигурност по отношение на изразената воля на това лице. И затова когато е лично е ясно, когато е по пощата или чрез пълномощник задължително нотариална заверка на подписа. Когато е в електронен вид, за да не стане така, че може някой да напуска 300 имена по интернет, искаме електронния подпис и смятаме, че така гарантирано е. Иначе някой ще напише 100 писма от името на 100 човека. Ще ги пусне по пощата. Като стигнат в дипломатическото посолство ще получи грао информация и ще ги заличат от списъка, нали така г-н Гетов. И понеже констатирахме такива случаи, сега ги чистим.
Прегласуваме редакцията на чл.44 с предложената редакция на Комисията.
Кой е против? Няма – единодушно се приема.
Господин Лазаров, да си видите пак редакцията и пак ще го гласуваме този текст. Различна е идеята от това, което имаше. Вижте си го текста. Иначе ние сме си го гласували без това нещо. Уточнете си през това време редакцията.
Още веднъж чл.44 ще го погледнем.
Чл.82. Необходимо е прегласуването, защото в стенограмата не става ясно, че сме гласували за списъка 7000 избиратели. И в тази връзка по принцип в целия кодекс, където става въпрос за подписка навсякъде. Аз предишните пъти го подложих на гласуване и още веднъж го подлагам принципно. Навсякъде, където е записано 15 000 избиратели за подписката, да се чете 7000 избиратели. Втори път го подлагам на гласуване, но искам да съм сигурна, че нямаме пропуск по някой от текстовете. Всички ли са за.
Гласували 18 “за”.
Един въздържал се.
Чл.88. Това е изключително важен текст за коалициите. Чета редакцията на чл.88. Заради местните коалиции сме направили нова редакция. Чета целия текст.
Чл.88 ал.1. В изборите участват партиите и коалициите от партии регистрирани в Централната избирателна комисия и в съответната общинска избирателна комисия.
Ал.2. В изборите участват и регистрирани в съответната общинска избирателна комисия, местни коалиции от партии в състава на които участват само регистрирани в Централната избирателна комисия партии или коалиции от партии.
Хипотезата на ал.1 е само за регистрираните в ЦИК.
Хипотезата на ал.2 е по отношение на местните коалиции, за да е ясно. Една алинея за едните, една алинея за другите.
Ал.1. В изборите участват партиите и коалициите от партии регистрирани в Централната избирателна комисия и в съответната общинска избирателна комисия. Тоест, тези които са регистрирани в ЦИК като партии и коалиции трябва да са регистрирани в ОИК, за да участват в местните избори. Това е текст за местните избори.
Госпожо Михайлова, за местните избори, ако сте се регистрирали като коалиция и партия в ЦИК, но не сте се регистрирали в ОИК, вие не участвате в изборите. Това е ал.1.
Тук става въпрос за общинската избирателна комисия. Регистрация на партиите и коалициите от партии при избори за общински съветници и кметове.
По въпросния чл.88 ал.1. Вие се регистрирате в ЦИК като партия и коалиция, за да стигнете до участие трябва да се регистрирате в ОИК. Защото ако само се регистрирате в ЦИК и не се регистрирате в ОИК не може да участвате. Нали така проф. Константинов.
Проф. МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ: Тези които са се регистрирали партии в ЦИК могат в ОИК да направят местни коалиции, които като коалиции не са регистрирани в ЦИК. Тоест разширява се възможността за местни коалиции.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Тя си е същата, но се описва поотделно да е ясно и да няма никакви спорове.
Добавката е необходима, защото вие сте регистрирана, но това е първоначалната регистрация, ако не изпълните втората, вие не може да участвате. Първата е условие за допускане до втората.
Тогава трябва да бъдат три алинеи и да се каже.
Ако напишем в първата алинея това. Във втората напишем, че след като сте регистрирани в ЦИК трябва да сте регистрирани в ОИК, за да участвате и третата е вече по отношение на местните коалиции.
Подлагам на гласуване текста на чл.88 с предложената редакция на комисията.
Гласували 18 “за”.
Един въздържал се.
Чл.94. Нова редакция за чл.94 ал.1, заради местните коалиции.
Ал.1 изглежда по следния начин.
Партиите и коалициите от партии регистрирани в Централната избирателна комисия, както и образуваните местни коалиции от партии, които ще участват в изборите за общински съветници и кметове в съответната община се регистрират в съответната общинска избирателна комисия не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Разликата е в първите два реда. И става ясно. Това което казваме в чл.88 го казваме и тук по отношение на местните коалиции.
Гласували 18 “за” за цялата редакция на чл.94.
Един въздържал се.
И същото важи и за чл.95, който е гласуван, но искам да го прегласуваме с редакция. На ал.1 същото изречението от чл.94.
Партиите и коалициите от партии, регистрирани в Централната избирателна комисия, както и образуваните местни коалиции от партии, се регистрират за участие в изборите за общински съветници и кметове въз основа на заявление за регистрация, представено в съответната общинска избирателна комисия не по-късно от 55 дни преди изборния ден и другия текст не се променя. Същото изречение. И извън текста на чл.88, чл.94 и чл.95 действа тази допълнителна разпоредба в § 1, новата точка, която обявих, когато дадох легалната дефиниция с редакцията на местни коалиции и коалиции от партии, че навсякъде в Кодекса, където става въпрос за местни избори при коалиции от партии да се счита и да се разбира, че там в това наименование влизат и местните коалиции, за да е ясно.
По чл.95 с редакцията на комисията. Гласували 18 “за”.
Един въздържал се.
Следва чл.125. Поехме ангажимент да изготвим скалата. Ние гласувахме по принцип. Само искам да го прочета като скала, за да не стане грешка и да няма неразбиране. Иначе сме го гласували. Само ще го прегласуваме с редакцията на комисията. Става въпрос за подписката за независимия кандидат.
Чл.125. Право да посочват и регистрират независим кандидат за общински съветник или за кмет имат.
Точка 1. За общински съветник в общини с население.
а) до 10 000 жители - не по-малко от 100 избиратели от общината;
б) до 20 000 жители - не по-малко от 200 избиратели от общината;
Това е новото. Създадохме две нови стъпала в тази скала. Следващите са същите.
в) до 50 000 жители - не по-малко от 250 избиратели от общината;
г) до 100 000 жители - не по-малко от 500 избиратели от общината;
д) над 100 000 души - не по-малко от 1000 избиратели от общината;

2. За кмет на община с население /Тук уговорката беше да умножим по две, това което сме разписали за общински съветник./
а) до 10 000 жители - не по-малко от 200 избиратели от общината;
б) до 20 000 жители - не по-малко от 400 избиратели от общината;
в) до 50 000 жители - не по-малко от 500 избиратели от общината;
г) до 100 000 жители - не по-малко от 1000 избиратели от общината;
д) над 100 000 души - не по-малко от 2000 избиратели от общината.
Гласували 18 “за”.
Един въздържал се.
В чл.89 сме гласували подкрепа на предложението на Екатерина Михайлова. В чл.89 ал.3 се създава нова т.12. И сега по редакцията на Комисията с новата т.12 добавяме списък съдържащ имената, ЕГН.
Аз обявих, че навсякъде са 7000.
Чл.127 ал.1. Предложение за редакция. Това е също по договорка с колегите от Комисията. Ставаше въпрос преди да се стига до отказ за регистрация на кандидатите да се даде един срок за отстраняване на нередностите. И това го има в чл.111.
По чл.111 сме разписали, който ще се ползва в няколко текста следното. В ал.1 и ал.2.
Ал.1. Районната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и при установяване на непълноти дава указания и срок за отстраняването им.
Ал.2. В случай че указанията по ал. 1 не са изпълнени в срок районната избирателна комисия отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати.
Това го приехме по принцип всички. Остана да предложим ние редакция. Всички ли сме за.
Гласували 18 “за”
Против? Няма. Въздържали се? Няма.
Същият текст е в чл.127 ал.1 и ал.2. Абсолютно идентичен с чл.111.
Гласували 18 “за”.
Против? Няма. Въздържали се? Няма.
Стигаме до негласуваните членове от 138 до 149. Става въпрос за предизборната кампания.
Колеги, отворете на чл.138 има 11 члена, които трябва да ги гласуваме. Подложихме ги на по-предишното заседание. Започвам чл.138.
Предложение за заглавие – Условия и цени за медийни услуги.
Желаещи за изказване по този текст? Няма.
Гласували 18 “за”. Един въздържал се. Това е за текста и за заглавието.
От електронните медии има отделен текст за Българска национална телевизия и Българско национално радио. Чл.148 е за електронните. Тук пише с изключение на електронните, защото текста при тях е малко по-различен от текста на чл.138. Погледнете го и го сверете, докато стигнем до него.
Чл.139. Предложение за заглавие – Отразяване на предизборната кампания
Предложение на Михаил Михайлов за промяна в чл.139.
Той предлага клиповете, хрониките и диспутите в определеното за тази цел време да са безплатни по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Направихме няколко срещи с ръководителите на двете институции. Аз самата и колегите стигнахме до убеждението и до извода, че ние това няма как да го направим на практика. Най-малко в частта хроники. Защото няма как всички партии, за да създадем равнопоставеност на всички участници в изборния процес, които не може да предвидим колко са. Но няма да са за следващите избори по-малко от 150, гледайки регистрацията от по-предишните. Няма как да създадем и как да го направим нито технически, нито по някакъв друг начин в един ден Българска национална телевизия да направи 150 репортажа по една минута и да ги излъчи, както и Българско национално радио. Това ни е проблема. Тъй като нататък ще стане още веднъж въпрос, но чл.147, тъй като тук не му е много мястото, където е предложено, но сме длъжни да го гласуваме. Обяснявам какво се има предвид и какво става.
ЧЕТИН КАЗАК: Аз доколкото знам винаги хрониките са били безплатни.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Има няколко изречения в този доклад на ПАСЕ, който не казва, че трябва да бъдат безплатни, а казва, че по отношение на партиите, които получават субсидия, тъй като получава пари от държавата е безсмислено от единия джоб на държавата да отиват парите в други джоб, когато става въпрос за излъчване на тези хроники по държавните медии – Българска национална телевизия и Българско национално радио.
Ако кажем само за тези, които получават субсидия, аз смятам, че това е неравнопоставено по отношение на всички субекти, които участват на изборите. Това значи само ние да имаме право на безплатни хроники. Ако кажем всички, това е неизпълнимо на практика по никакъв начин. Защото Българска национална телевизия няма нито 150 камери, нито 150 оператори, нито репортери, за да може във всеки един ден от предизборната кампания да прави по една минута клип, за всички заявили регистрирани партии, коалиции, независими инициативни комитети желания за изработване и излъчване в хрониките на такъв едноминутен материал.
ХРИСТО ГЕНЕВ – Партия “Зелените”
Бих искал да ви направя предложение решение на този много сложен казус. Забранете рекламни клипове, освен встъпителния и заключителния. Дайте тези клипове и всички видове диалози и диспути да са безплатни. Нека който иска хроники да си ги плаща. Ограничете времето на хрониките в някакви разумни рамки за деня. И това е.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Аз лично така постъпих, както казвате за хрониките. Опитах се да разбера кое е разумното. Написахме едни 10 минути. Имам го и този текст, обаче в тези 10 минути излиза пак, че включваме тези които получаваме субсидия, а това са парламентарно представените плюс още едни партии, които са минали 1 процент на последните парламентарни избори и по отношение на всички останали субекти, които ще бъдат регистрирани незнайно колко за местните избори, за президентските избори. Няма как да осигурим възможност да ползват тази безплатна хроника от една страна.
Безплатен, встъпителен и заключителен не означава, че при регистрирани 300 субекта за местните избори, 300 минути БНТ и БНР трябва да излъчват 300 встъпителни речи по една минута и 300 заключителни.
Всичко тръгва от това, че от единия джоб на държавата отива в друг. И вторият въпрос, който се поставя, първо създаваме не равнопоставеност и за мен това е противоконституционно. Тук мотива на ПАСЕ с това изречение да го кажа, те не правят препоръка, но го констатират и го казват. То е във връзка по една жалба на НДСВ констатацията. Мисля че така бяха записали. Не са имали възможност да ползват толкова време за хроники, клипове и т.н., колкото ползват парламентарно представените партии и коалиции. Те няма как да ползват. Ако кажем, че всички регистрирани участници ще имат по една минута за клип, за хроника, независимо кой ги плаща, това означава двете държавни медии, цяла ден и цяла нощ да излъчват само това и нищо друго. Там има ограничение. Те са го ограничил с плащането. Аз обяснявам до тук.
Ако говорим само за тези, които получават субсидия да. Но аз лично не съм съгласна като представител на такава партия, която получава субсидия да създадем в този кодекс норма, която да създава не равнопоставеност по отношение на тези, които получаваме субсидия и тези, които не получават субсидия.
Аз направих всичко възможно. Загубих поне три дни с безброй четения и срещи да се опитам и вникнах в проблема. И стигнах вчера до извода, че това аз лично не мога да го оправя. Който може да го оправи и да го гласува.
ХРИСТО ГЕНЕВ: Искам да ви кажа, че тъй като всички претендираме да сме европейци и да сме членове на Европейския съюз, ако погледнете в Европейски съюз, там нещата са регламентирани много просто. Има само диспути по обществените телевизии и пълна забрана на политическа реклама в частните медии по време на предизборни кампании. Така че с продължаването на тази практика се купуват изборите в прав текст. Това е положението. Вие в момента регламентирате купуване на избори в прав текст. А те естествено, че няма да искат. И въпросът е простичък, че нито една политическа партия няма да предложи това, защото после медиите ще я издадат. Това е. И ние го правим.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: В това аз няма да се убедя, така че ако има някой който иска, подлагам го на гласуване.
Подлагам на гласуване чл.139 първо предложението на Михаил Михайлов, което обясних по принцип, за да не го обяснявам пак. Не му е тук мястото, но трябва да го гласуваме.
Има ли някой за това предложение? Няма.
Въздържали се 18.
Предложението на вносителя за чл.139 със заглавието.
Гласували 18 “за” без въздържали се.
Чл.140. Предложение за заглавие на Колева. Забрана за търговска реклама.
Чл.140. Има предложение на Дедев за промяна в изречение второ думите “недопустимо е” да се заменят със “забранява се”. Чисто редакционно е. И предлагаме следната редакция. Предизборната кампания излъчвана в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участие на кандидати представители на партиите, коалициите от партии, инициативните комитети в излъчваните търговски реклами. Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг участник в изборите.
По редакцията. Има ли някой по редакцията?
Гласували 18 “за”.
Един въздържал се. Против няма.
Текстът на чл.140 по вносител, редакция на комисията, предложението на Дедев и заглавието.
Чл.141 има само предложение за заглавие.
Ред на предоставяне на кандидатите.
По чл.141 изказвания няма.
Гласували 18 “за”.
Против? Няма. Един въздържал се.
Чл.142. Предложение за заглавие. Клипове и обръщение при начало и край на кампанията. Тук има редакционни бележки от Комисията.
Ал.1. Предизборната кампания в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио започва и завършва с клипове на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети с продължителност до една минута.
Ал.2. При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката предизборната кампания в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио започва и завършва с обръщения на кандидатските двойки с продължителност до три минути за всяка от тях.
Ал.3. При произвеждане на втори тур при избори за президент и вицепрезидент на републиката, кандидатите имат право да отправят обръщения в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио в последния ден на предизборната кампания между двата тура в рамките на 10 минути, като поредността се определя чрез жребий по ред, определен от Централната избирателна комисия.
Ал.4. Времето на излъчване на клиповете се определя по споразумение между генералните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.”
Гласували 18 “за”.
Против? Няма. Един въздържал се.
Чл.143 само предложения за заглавие – Други клипове
Гласували 18 “за”.
Един въздържал се.
Чл.144. Предложение за заглавие. Предложение на Тошев и група народни представители.
Предложение на Станишев и група народни представители.
Изказвания? Няма.
По предложението на Станишев по чл.144.
Въздържали се 19.
По предложението на Тошев.
Въздържали се 19.
По предложението по вносител и заглавието.
Петима въздържали се.
За основния текст и заглавието.
Гласували 15 “за”. Пет въздържали се.
Чл.145. Предложение на Ципов за заглавие - диспути.
Други предложения? Няма.
Гласували 18 “за”.
Против няма. Един въздържал се.
По чл.146 предложение за заглавие – Регионални и радио и телевизионни центрове.
Предложение за редакция на комисията, която имаме.
Гласували 18 “за”. Един въздържал се за текста с редакцията и заглавието.
По чл.147. Предложение за заглавие – Заплащане на предизборните предавания в държавните медии
Гласували 18 “за”. Един въздържал се за текста и заглавието.
По чл.148 има предложение за заглавие – Предоставяне на време от други електронни медии.
Това е текста за всички останали.
Предложение на Тошев след думите “ал.2” се добавя “се изпращат на Сметната палата и”
Тук има едно предложение на народния представител Асен Агов.
Той искаше навсякъде и всичко да е безплатно.
Електронните медии с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове отразяват предизборната кампания на партиите и коалициите от партии и инициативни комитети регистрирали кандидати под формата на клипове, хроники, диспути и други форми договорни споразумения между техните ръководства и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети. Редът на предоставяне на кандидатите в различните форми на предизборна кампания се определя от ЦИК. Хрониките се излъчват ежедневно, съгласно разпоредбите на чл.144. предоставеното за тях време не се заплаща. Времето за излъчване на хрониките се определя по споразумение между ръководствата. /Става въпрос за всички медии не само за БНТ и БНР/ При произвеждане на избори за народни представители за президент, за членове на Европейски парламент телевизионното и радио време за не по-малко от три диспута по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 120 минути. Предоставеното за тях време не се заплаща.
Правилата за тези диспути се определят, съгласно чл.145 ал.2. Във времето на предизборна кампания могат да бъдат излъчвани и клипове на партии и коалиции, инициативни комитети с цел тяхната популяризация и агитация за гласуване за техните кандидати, времетраенето се определя по споразумение. Условията и реда за предоставяне на време за клипове и други форми на отразяване, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Заплащането се извършва предварително.
Желаещи за изказване? Няма.
Гласуваме предложението на Асен Агов за чл.148.
Гласували двама за.
Въздържали се 16.
Чл.148. По основния текст на вносител и заглавието.
Гласували 15 “за”.
Трима въздържали се.
Чл.149. Предложение за заглавие – Нарушаване на реда при провеждане на кампанията.
Предложение за редакция. Тя е в ал.2. Жалбите се подават до Централната избирателна комисия за доставчик с лицензи и регистрация с национален обхват. Както и когато нарушението е извършено в повече от един изборен район.
2. Районната избирателна комисия съответно общинската избирателна комисия по седалището на доставката, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват. Останалите текстове са по вносител. Тук разликата е, че добавяме или регистрация, тъй като знаете, че кабелните оператори нямат лицензия, а имат само регистрация.
Чл.149. По текста на вносител с редакцията на комисията и заглавието.
Гласували 15 “за”.
Трима въздържали се.
Чл.150. Стигаме до много важен текст за финансирането. Ще обясня каква е идеята и как да решим всичките въпроси, които възникват при финансирането. Изкарването на светло на всичките пари, които ползват участниците в партиите.
Проф. КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми колеги, въпреки напредналия час, съвсем малко беграунда на тази история. При сегашния режим, който се предлага в отложения член, предложението е направено заради това, че при свободен режим на вписване в списък в чужбина е възможно недобросъвестни вписвачи да лишат от право на глас българи в България, които даже не подозират, че са направили заявка. Това е основната опасност.
Сега се предлага следното нещо. При съвсем облекчен режим, както досега да става разкриването на секции. Тоест, да се заявява желанието за гласуване, естествено чрез писмо, чрез електронна поща и т.н., без тези истории с електронен подпис, който има смисъл само в България, без нотариални заверки. Всеки може да пожелае да се разкрие секция някъде. В този момент той се заличава от списъка в България, но ако в деня на изборите той е на територията на страната се гласува в секцията, където се дописва. Тоест, премахваме забраната за това дописване. Аналогията е пълна с напускането на избирател два месеца преди това на страната, който връщайки се в страната в изборния ден има право да гласува след като бъде дописан.
Още веднъж пояснявам идеята. Вече конкретната редакция Димитър Лазаров ще я каже. Облекчен режим на разкриване на секция. Падат изискванията за електронен подпис за нотариални заверки. Заличаване на всеки заявил, че ще гласува в чужбина от списъка в страната, но дописването на човека, ако той се появи. Чисто физически няма начин да се злоупотреби при това положение. Помислите си само какво означава това. Отиваш гласуваш веднъж в чужбина. Тичаш тук и гласуваш в България. Това са смешни работи. Опитът ми на член на ЦИК дълги години е доказал, че когато има двойно гласуване, то не е по този механизъм. Някой гласувал там и тичал вътре да гласува в страната. По съвсем други причини става. Например хулиганство, както беше 2005 г. и т.н.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Аз искам да допълня. Ако аз не съм подал заявление, че ще гласувам в чужбина, но отида в деня и съм в чужбина, аз съществувам в списъка тук по постоянен адрес. Никой не ме заличава. Ако искам да злоупотребя, там ме дописват гласувам и ще дойда пак да гласувам тук. Ако предположим това. Така че не е това начина. Ако аз искам да злоупотребявам, няма да подавам заявление и ще се разкрие в секцията. Гласувам там. Не ме заличавате, защото вие не знаете и гласувам тук. Така че по този начин. Някой злоупотребил и е изпратил моите данни, за да ме заличи нарочно, да не мога да си упражня правото на глас. Ще ме допишат. Ще си подпиша декларация че не съм гласувал, така както е и с чужденците гласували в Европейския парламент, така както и два месеца когато съм заличен и ме дописват.
Проф. МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ: Само си представете при всичките тези разправии с нашите съграждани зад граница, как биха приели това, че трябва да ходят да си заверяват заявленията или да използват български провайзер на електронни подписи и т.н. Ще ни обвинят директно, че ограничаваме тяхното право на глас, което не трябва да се допуска, защото не е такава целта.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, тогава предлагам по чл.44 той е гласуван и си остава стария.
Стигаме до чл.150. И тук ще ги разкажа.
Поставихме да разгледаме в комплект финансирането на предизборните кампании. Къде са проблемите досега. Какво трябва да направим, за да ги решим и какво предлагаме като решение на тези проблеми.
Първо, по отношение на поставения въпрос в забраната за финансирането на партии, коалиции и инициативни комитети, да се запишат фондонабиращите мероприятия. Това което вече коментирахме веднъж на предишно заседание. И остана да го уточним. Ние предлагаме в забраната да изпишем не само с анонимни дарения, но и да кажем с анонимни дарени под каквато и да е форма, което категорично включва всякакъв вид фондонабиране, защото опитахме се и вчера и днес да направим такава формулировка и колкото пъти я правихме не се получава. Аз и на предишно заседание казах, че в отменения § 1 на Закона за политическите партии преди две години има разминаване в текстовете. И това, което е било е нещо, но не достатъчно удачно. А сега няма нищо.
Така че първо казваме, че забраняваме категорично анонимните дарения под каквато и да е форма. Те включват и фондонабиращите мероприятия.
Вторият голям проблем, който имахме досега и който повдигнаха тук представителите от не правителствения сектор, както и в доклада на Греко. Само че по различен начин казано е възможността да се прикрива финансиране на партии и коалиции чрез право на ползване върху движими и недвижими вещи. И ние сега предлагаме най-после решение на този проблем. Като предлагаме изрично забрана за предоставяне от юридически лица за безвъзмездно ползване на движими или недвижими вещи и предоставяне на безвъзмездни услуги под каквато и да е форма във връзка с предизборните кампании.
Ние юристите смятаме, че под дарение не може да се разбира категорично правото на ползване, защото това са две различни неща по българското и по римското право. Така че недопустимо е в дарението да включваме и правото на ползване. Вие това предлагахте, но го предлагахте по начин по който не може да стане. Ние сме намерили законовия начин как това нещо да стане.
Господин Казак, ако искате да си ползвате офис за предизборна кампания ще си направите договор с право на ползване и ще си платите за единия месец предизборна кампания и ще си го ползвате. Няма да ползвате 300 билборда, 20 офиса в страната, 300 коли безвъзмездно и да прикривате финансиране на предизборна кампания. За това става въпрос.
ЧЕТИН КАЗАК: Ако сключа договор за наем за 10 лв. на месец.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: За колкото искате сключвайте го. Може да го остойностим. Викахме ги и Сметна палата и всички. Юридическо лице предлагаме изобщо да не може да предоставя безвъзмездно право на ползване. Само възмездно. Такава е логиката. Това е правилно и това е коректно и на светло излиза финансирането на политическите партии и коалиции в предизборните кампании.
По отношение на физическите лица. Там смятаме, че не трябва да поставяме категоричната забрана. Но те са малко. Защото не мисля, че има физическо лице, което има 100 офиса, 300 автомобила, 1000 билборда. Билбордовете са само на юридически лица и т.н. Но тук правим две ограничения. Казваме, че те могат да отдават безвъзмездно право на ползване само на собствени вещи. И по този начин казваме, че юридическото лице не може да ми дари формално на физическото и то да отдаде. Защото трябва да е собствено и няма как да заобиколя този текст. В същото време казваме, че физическото лице попълва и подава декларация за произхода на собствеността. Тази декларация след малко ще обясня къде отива и какво се случва.
По отношение на регистъра. Този за който си говорихме и предвидихме да бъде за всяка партия и коалиция инициативен комитет. Проведохме днес втора среща със Сметната палата. Те приеха и казаха, че абсолютно е изпълнимо и възможно този регистър да бъде при тях. Да бъде един в който всички партии и коалиции и инициативни комитети да декларират всичките тези данни и обстоятелства, които е необходимо да регистрират. С изричното и задължително условие, че ще има графа за правото на ползване. Декларации приложени там и всичко, което е необходимо. Днес сме уточнили всички подробности. Разписахме текстовете. Аз ще прочета след това целия тест, който е дълъг и сложен. Ще ни се наложи още малко да го до редактираме, но по смисъл и по идея, става въпрос за това. Тук трябва всяка парти да реши иска ли да бъде на светло финансирането или не иска.
Когато регистъра е към Сметната палата, Сметната палата като орган, който трябва да контролира и проверява финансирането на предизборните кампании ще има ежедневно възможност да следи тези данни, факти, обстоятелства и каквото и да го наречем. Което означава, че ще има пълен контрол и яснота по отношение на финансирането на предизборните кампании. И когато приключат изборите и партиите, коалициите и инициативните комитети са задължени да заявят и да представят отчета за предизборната кампания, Сметната палата ще си провери и ще си види това, което е влизало през време на кампанията дали отговаря на това, което е излезнало след кампанията и влиза в отчета.
В момента има действащ текст в Закона за местните избори, който казва, че когато един кандидат е превишил максимално допустимия размер по закон за финансиране на предизборната кампания, неговия избор се обявява за недействителен. В Закона за местни избори,, вие сте го гласували г-н Казак. Сега ще обясня там какво става. Защото е гласувано, но не се чете какво се случва. Аз ще спестя някои неща умишлено, за да не съм жестока към всички, но ще кажа много истини и неща, които ги пише.
Чл.70. Ако се установи, че лице, което е избрано за съветник или кмет е ползвало за предизборна кампания средства, предоставени в нарушение на чл.68 по предложение на партиите, коалициите и инициативните комитети участвали в изборите и прокурора, съответния окръжен съд обявява избора за недействителен, а получените суми се присъждат в полза на държавата.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Лична отговорност, защото имат и лично право. А на колективен орган ще наложите тази отговорност. Лична отговорност, защото лично имат право на определени средства. Лично като лица, а не като политическа сила.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Това е текст, който стои от кога е приет. Приет е 2001 г. Защо този текст не действа досега. Да кажа или да го спестя пред медиите. Ще го спестя.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Повечето партии не си дават отчетите.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: И кандидатите. До този момент имахме едни текстове в Закона за местните избори. До този момент не се проверяваше. Няма проверка на местните избори. не се подават отчети. Не се подават от кандидатите. И затова няма касирани избори по отношение на кандидати, които са нарушили разпоредбата на чл.70. Този член си стои тук. Не знам защо. Аз ще се въздържа от коментари да изразя мое лично мнение по този въпрос.
Трябваше да следи Сметната палата, която бранихте в този си състав и вид две седмици в пленарна зала и продължавате да браните с наложено вето. Аз не коментирам, а казвам какъв проблем има по закона и какво се случва до този момент.
Ние защитихме и казахме много пъти нашия аргумент защо трябва да бъде максимално допустимия размер един и същи за партии и коалиции, защото участваме на едни и същи избори. тук сте за. Защото едни и същи кандидати и трябва да сме равнопоставени. Няма логика за партията да бъде един размера, за коалицията да бъде друг размера. Максимално допустимия размер за изборите. Това вече е чл.151.
Това което предлагаме. Какво се случва досега в местните избори. Тъй като никой не проверява, никой не си е направил аритметиката по действащия закон за какво става въпрос. Няма да казвам. Всеки е грамотен да си сметне. Да чете текста и да си изчисли.
Ние предлагаме и правим три различни числа за четирите вида избори. Предлагаме това, което вече сме казали за парламентарните избори. Максималния допустим размер за финансиране, които могат да изразходват, една партия или коалиция да не бъде повече от 4 млн.Увеличихме тази сума, защото смятаме, че трябва да стимулираме партиите и коалициите да показват на светло всички разплащания. Затова са и всички други мерки с 1000 лв. плащане, над 1000 лв. задължително по банков път. Затова е другата мярка да подават декларации, тези които имат дарения над 1000 лв. и т.н.
За президент и вицепрезидент и при избиране на членове на Европейски парламент предлагаме тази граница да бъде до 2 млн. лв. Защото там имаме национални избори, една листа до 2 млн. парламентарни избори, втората стъпка която правим до четири, защото там имаме 31 многомандатни избирателни района. Различни са нещата, различни са кандидатите. Не може и не бива да поставяме едно и също число за двата вида избори.
Какво правим при местните избори. Там беше най-трудното да го решим и да го съобразим, така че хем да е равнопоставено за всички и най-после да сложим ред в това, което се случва. В този Закон за местни избори нямаме горна граница. Когато си прочетете внимателно действащи текст ще видите, че няма горна граница и ограничения. И когато си направите изчисленията по табличката, която е разписана по двете скали, ще видите за какво число става дума. Няма да го назова. Всеки ще си го изчисли.
Предлагаме, тъй като там става въпрос и скалата е на кандидат за всеки кандидат. И там има различна скала, според броя жители на общините и така трябва да бъде. Защото не може да изхарчиш, да имаш ограничение в една община до 5000 и да харчиш 300 000 и в 300 000 община да харчиш също 300 000. Трябва да бъде съобразено и скалата си е добре действащата. Ние смятаме, че е добре да си остане действащата по закон, но най-после да сложим максимален таван и да кажем, че сумарно за цялата страна, за всичките тези 264 общини, включително вътре общинските съветници, защото те са в друга алинея в момента. Включително по отношение на кметовете на кметства, защото те също са в друга алинея в момента, тавана не трябва да бъде повече от 8 млн. или правим 2, 4, 8. В момента няма горна граница. Цифрата е над 80. Сметнете си и ще видите какво се получава.
Кандидатите подават своите отчети, когато харчат лични средства. Тук също има ограничения. Партиите подават своите отчети в Сметната палата. Задължително в регистъра има графа в която стоят и данни за кандидатите какво са изхарчили те като лични средства. Като за кандидатите има ограничени за личните средства до 10 000 лв.
И за инициативните комитети остава това, което сме предложили до 200 000. Но казваме и уточняваме. Нямаше уточнение до този момент. Тези 200 000 включват. И личните средства. Тоест, средствата на кандидата и даренията, които той има право да получи, включително и средствата, които ще дойдат като дарения или лични от членовете на инициативния комитет. Защото до този момент текста говори, за 200 000 лв., но не казва, че това е общата сума. И тъй като пак никой не подава или много не подават отчети тази сума не е 200 000.
Аз исках първо да го обясня като принцип, рамка, философия какво искаме да направим. Сега ще прочета текста. Имаме нужда от редакция. Опитахме се да го направим и да е готов окончателно.
РЕПЛИКА: За какво беше цялата временна комисия като вие си правите в последния момент радикални промени в собствени си проект.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Няма радикални промени като прочетете текстовете ще видите, че сложени на няколко места по две думи създават целия този хаос, който е в момента.
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: Финансиране на партии, коалиции от партии и инициативни комитети
Чл. 150. (1) Партиите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборните си кампании със:
1. собствени средства на партиите;
2. средства на членовете на инициативните комитети;
3. средства на кандидатите;
4. дарения от физически лица.
(2) Коалициите от партии, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборните си кампании със:
1. собствени средства на партиите, които участват в тях;
2. средства на кандидатите;
3. дарения от физически лица.”
Финансиране и подпомагане на предизборни кампании от физически лица
Чл. 151. (1) Дарението от едно физическо лице за една партия или коалиция от партии не може да надхвърля повече от 10 000 лева за една календарна година.
(2) Дарението от едно физическо лице за един инициативен комитет и регистрирания от него кандидат не може да надхвърля повече от 10 000 лева.
(3) За предизборните кампании физически лица могат да предоставят за безвъзмездно ползване на партии, коалиции от партии или инициативни комитети само собствени движими и недвижими вещи.
(4) За предизборните кампании физически лица могат да предоставят на партии, коалиции от партии или инициативни комитети безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.
Забрана за финансиране и подпомагане на предизборни кампании
Чл. 152. (1) Забранява се финансиране на предизборните кампании:
1. с анонимни дарения под каквато и да е форма;
2. от юридически лица и от еднолични търговци;
3. от чуждестранни физически лица, с изключение на лицата - граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които имат избирателни права по този кодекс;
4. от религиозни институции;
5. от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.
(2) Субектите по ал. 1, т. 2 - 5 не могат да предоставят за предизборните кампании движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма.
Средства на кандидат или член на инициативен комитет
Чл. 153. Всички изисквания за финансирането на предизборните кампании по този раздел се прилагат и когато кампаниите се финансират със средства на кандидат или на член на инициативен комитет.
Задължения за физическите лица, финансиращи предизборните кампании
Чл. 154. (1) Когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли 1000 лева, то представя декларация по образец за произход на дарените средства.
(2) Правилото по ал. 1 се прилага и когато кампаниите се финансират със средства от кандидатите и членовете на инициативни комитети.
(3) Когато едно физическо лице предостави за безвъзмездно ползване свои движими или недвижими вещи за предизборните кампании, то представя декларация по образец за собствеността на тези вещи.
(4) Приходите и разходите, свързани с предизборни кампании на стойност над 1000 лева, се извършват по банков път.”
Общ размер на финансирането
Чл. 155. (1) При произвеждане на избори общият размер на финансирането на всяка предизборна кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети не може да надхвърля:
1. при избори за народни представители :
а) 4 000 000 лв. за партии и коалиции от партии;
б) 200 000 лв. за инициативен комитет;
2. при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България:
а) 2 000 000 лв. за партии, коалиции от партии и инициативни комитети за избори за президент и вицепрезидент на републиката;
б) 100 000 лв. за инициативен комитет за избори за членове на Европейския парламент от Република България;
3. при избори за общински съветници и кметове:
а) 8 000 000 лв. за партии и коалиции от партии;
б) размерите по ал. 5 за инициативни комитети.
(2) В рамките на общия размер на финансирането по ал. 1, т. 3, при произвеждане на избори за общински съветници, за един кандидат за общински съветник може да се разходват не повече от 5000 лв.
(3) В рамките на общия размер на финансирането по ал. 1, т. 3, при произвеждане на избори за кметове на общини, за кандидат за кмет на община може да се разходват:
1. за община с население до 30 000 жители - до 25 000 лв.;
2. за община с население до 60 000 жители - до 50 000 лв.;
3. за община с население до 100 000 жители - до 100 000 лв.;
4. за община с население до 200 000 жители - до 250 000 лв.;
5. за община с население до 500 000 жители - до 500 000 лв.;
6. за община с население над 500 000 жители - до 1 000 000 лв.
(4) В рамките на общия размер на финансиране по ал. 1, т. 3, при произвеждане на избори за кметове на кметства, за кандидат за кмет на кметство може да се разходват:
1. за кметство с население до 1000 жители - до 2000 лв.;
2. за кметство с население до 3000 жители - до 6000 лв.;
3. за кметство с население над 3000 жители - до 10 000 лв.
(5) Максималният размер на финансовите средства, който инициативните комитети могат да изразходят за кандидати за общински съветници, кметове на общини и кметства не може да надвишава размера по ал. 2, 3 и 4. В общия размер на финансовите средства, които инициативните комитети имат право да изразходват за всяка предизборна кампания, се включват средствата на кандидата и средствата на членовете на инициативния комитет.
(6) В общия размер на финансовите средства, които партиите, коалициите от партии и инициативните комитети имат право да изразходят за всяка предизборна кампания, се включват всички разрешени от този кодекс средства по чл. 150.
Финансиране на избори в една календарна година
Чл. 156. При произвеждане на различни видове избори в една календарна година изискванията на чл. 155 се прилагат поотделно за всеки вид избори.
Представяне на данни за банковата сметка
Чл. 157. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до 5 дни от регистрацията си за участие в съответния вид избор представят пред Сметната палата данни за банковата сметка по обслужването на предизборната им кампания, представена по чл. 82, ал. 3, т. 11, чл. 84, ал. 4, т. 5, чл. 89, ал. 3, т. 9, чл. 91, ал. 4, т. 5, чл. 95, ал. 5, т. 6 или чл. 97, ал. 8, т. 5.
Единен публичен регистър
Чл. 158 (1) В Сметната палата се създава единен публичен регистър на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в съответния вид избори, който се поддържа до следващите избори от същия вид.
(2) В регистъра по ал. 1 по време на предизборната кампания се публикуват:
1. обстоятелствата по чл. 17 от Закона за политическите партии;
2. наименованието на коалицията от партии и наименованието на инициативния комитет;
3. имената на дарителите, вида, целта, размера или стойността на направените дарения;
4. имената на физическите лица, предоставили безвъзмездно ползване или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите;
5. декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;
6. наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които работят.
(3) След провеждане на изборите в регистъра се публикуват отчетите по чл. 159, ал. 1 .
(4) В хода на предизборната кампания партиите, коалициите от партии и инициативните комитети изпращат новопостъпилата информация по ал. 2 на хартиен и електронен носител на Сметната палата за включване в регистъра.
Отчет за финансирането
Чл. 159. (1) В срок до 30 дни след изборния ден партиите, коалициите от партии и инициативните комитети представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка .
(2) Средствата на кандидата и/или на член на инициативния комитет за предизборната кампания, се отчитат в отчетите по ал. 1. Към отчетите се прилага декларация за произход на средствата, в случаите когато те са в размер над 1000 лв.
(3) Отчетите по ал. 1 се изготвят и представят по образец за всеки вид избор, утвърден от Сметната палата.
(4) Сметната палата публикува отчетите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети по ал. 1 в срок до 15 дни от изтичане на срока за представянето им.
(5) Сметната палата проверява за съответствие декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания.
Деклариране на финансиране от общински съветник или кмет
Чл. 160. (1) В срок до 30 дни от избирането му всеки общински съветник или кмет е длъжен да декларира пред съответния общински съвет източниците на финансирането и разходите, които е направил по време на предизборната кампания.
(2) В срок до 14 дни от изтичането на срока по ал. 1 съответният общински съвет изпраща декларациите в Сметната палата.
Неуредени въпроси
Чл. 161. За неуредените в този раздел въпроси се прилага Закона за политическите партии.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Желаещи за изказване по това, което представихме.
ЧЕТИН КАЗАК: Уважаеми колеги, това наистина вече надхвърля, не че са лоши повечето от тези неща, но този начин на законодателстване вече надхвърля всякакви рамки на разумност. За какво правихме толкова месеци временна комисия? За какво после вие толкова време умувахте над проекта, който накрая внесохте, за да стигнем до момента в който по късни доби, вчера вечерта до късно вие сте редактирали някакви цели огромни пасажи от текстове, които нито може да вникнем в тях, нито да видим до какво могат да доведат на практика. И в момента си коригирате това, което сте написали. В момента коригирате четящия , че е пропуснато. Не е сериозен този начин на законодателстване, според мен. Наистина ще допуснем сериозни грешки и после ще ни се смеят. За да угодим в последния момент на две не правителствени организации на една партия, тук правим аматьорски изпълнения за законодателния процес. Сега ли го открихме този доклад на Греко. Защо не го внесохте в проекта си, а тук в последния момент?
След този нов Закон за Сметната палата, който прокарахте, който явно е там тенденцията, аз изразявам опасение, че с тези нови правомощия, които давате на Сметната палата да контролира перманентно в хода на кампанията, да прави засечки и т.н. вие направо въвеждате да не казвам какво. С п започва предизборната кампания. Има рискове за нарушаване демократичността на изборния кодекс.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, понеже той чете подробно целия текст само няколко неща се добавят. Добавя се към анонимни дарения под каквато и да е форма. Добавя се текста, който ние го коментирахме на две заседания тук на Комисията като гледахме кодекса, като стигнахме до тези членове за правото на ползване. Всички бяхте тук. Ние се опитахме да го направим като текст и да го разпишем.
И другото което сме написали е, че слагаме максимален праг едно число сме написали за местните избори. Нищо друго няма ново. Колегата прочете целия текст как би изглеждал. Другото и сега си е написано. Има не повече от пет реда нови.
ЧЕТИН КАЗАК: Сметната палата ще засича по време на кампанията отчетите.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: За регистрите също го говорихме и стана въпрос на предишно заседание, ако може да се изработи на едно място такъв регистъра. Да не са разхвърлени на сайтовете на всички партии и коалиции тези регистри. Ние се ангажирахме да проверим това възможно ли е, как може да стане и къде. Аз миналия път на заседанието казах, че трябва администрация за това. Сметната палата имат такава администрация. Казаха, че това не е проблем. Могат да го направят. Направихме две срещи с тях и разговори. Казаха: Правим го, няма никакви проблеми. Всичко това сме го коментирали поне по два пъти на заседанията. Има го като текстове. Става въпрос наистина за няколко изречения. Това което предложихме е с оглед на яснота, за да не пишем безброй алинеи с които да обясняваме всяка предходна. Да разделим с какво може да се финансира и с какво не може това е единствената разлика. Да не е в един текст, а в два.
МАЯ МАНОЛОВА: Нека да бъдем откровени. Според мен няма политик, който да следи законодателството и неговото развитие в частта финансиране и контрол на партийните финанси, който да не се съгласи с почти всички направени предложения. В този смисъл не мога да кажа. Даже тук може да се добави още. Но в момента не искам да ви подсещам. Това, което е притеснително, което го казвам тук и ще го кажа и в зала и където стане дума, е че това са едни добри правила, но правила които ще важат за всички субекти без ГЕРБ. Защото органът който ще ги контролира и органът който ще прави този регистър е един орган, за който вие се постарахте да го компрометирате още преди да е създаден. Тази Сметна палата по повод този закон по който аз говорих в четири пленарни дни плюс президентското вето вчера не е органа, който лично на мен да ми вдъхва минимална увереност, че там нещата ще се следят обективно. И това не си го измислям сега. Това го говоря в рамките на последните месец и половина. С аргументи, текст по текст, по този закон, който беше приет за Сметната палата. Така че това ще са едни правила, които, ако ще ги спазват всички, аз лично съм о кей. Даже мога да направя допълнителни предложения, но тези правила ще важат за всички без ГЕРБ. Защото контролния орган не е никакъв контролен орган. И в този смисъл, аз съм против регистъра да е към Сметната палата. И съм против добавянето на нови и нови функции на Сметната палата да следи он лайн. Досега ЦИК контролираше финансирането на партиите. Готова съм да се направят допълнителни звена и каквото трябва към ЦИК, но всеки друг орган различен от Сметната палата е по-надежден в неговата обективност и безпристрастност. А тук с допълнителни правомощия, аз не искам да съм лош пророк, но нещата ще тръгнат още с издаването на удостоверенията за участие в изборите. Казвам го съвсем отговорно.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Какво пише в това удостоверение. Да го изясним и да не се говорят глупости. Дали сте подали отчети или не. И ако не е подала някоя партия отчет, тя няма да го направи за една нощ за преди три години.
МАЯ МАНОЛОВА: Ако прочетете какво пише в чл.36 на Закона за политическите партии, там е казано какво се счита за неподаден отчет. Всяко несъответствие във формата, съдържанието, начина на представяне.
Приемаме тогава, когато Сметната палата беше колективен орган. Не е била наша, защото ние един не сме назначили там. Това да си сложим еднолично ръководство, което да си преценява субективно, честно казано, през ум не ми е минало като представител на управляваща партия. От тук нататък ще стават интересните разкази. Тук това са манипулации, които вървят. Аз нарочно не съм ги опровергала до момента, за хора които не са чели законите, че удостоверения се давали на всеки. В който органа е едно лице назначено от ГЕРБ, то основавайки се на закона ще дава на който си иска каквото си иска. Не подлежи на контрол. Аз не исках да го подсещам. Но явно ще си прочете закона който е и ще стигне до тези изводи. Като добавим тук да следи он лайн и да има всякакви правомощия за контрол на партиите, включително да анулира резултати и да лишава партии от участие в следващи избори, стъпките са сериозни.
Принципно текста за, но с тази уговорка. Какво ще се случи по неговото прилагане.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Аз мисля, че това говорене е несериозно. Извинявайте г-жо Манолова, но където и да създадем регистър вие ще намерите да кажете, че има човек на ГЕРБ.
МАЯ МАНОЛОВА: Аз предлагам на ЦИК регистъра.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Когато ви предлагахме да има администрация към ЦИК, вие какво казвахте? Не искахте да има администрация.
МАЯ МАНОЛОВА: Не съм казала, че не искам в ЦИК. Този орган е колективен.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Предлагахме постоянни действаща администрация. Казахте: “Не ще бъдат хора на ГЕРБ.”
МАЯ МАНОЛОВА: Това е колективен орган, а не едноличен. Защото тезата е по независим е едноличния орган от колективния, това само една партия като ГЕРБ може да го предложи.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: По чл.29 от Закона за политическите партии си остава регистъра и задължението всички партии това нещо да го вписват. И като не вярвате на Сметната палата ви лично, гледайте сайтовете на партиите. Те си стоят и това задължение си стои. Или искате да кажете, че ние лъжем и там. Или вие лъжете и мислите, че и другите лъжат. Този регистър си стои.
Това са действащи текстове. Имаме четири нови неща. И варианта е или ги дописваме като четири алинеи и две точки или разбиваме какво може и какво не може, за да е още по-ясно и прегледно. Няма друго ново. Скалата си е същата. Ние се отказваме от нашата скала. Подкрепяме Манолова за действащата скала. Обяснихме за максимално допустимия размер. Включваме две нови неща за даренията, за правото на ползване и с това изчистваме нещата. Но това вече го коментираме сигурно за трети път. И на първо четене и на второ го гледахме и го коментирахме. Остана да се разпишат редакциите на текстовете.
Подлагам на гласуване текстовете с редакция на комисията на членове от 150 до 161 прочетени преди малко, както и редакцията на комисията за регистъра и другите прочетени текстове, след това ще се преномерират нататък, както е по предложението, което прочетохме. Господин Тончев прочете преди малко за регистъра и всички текстове със съответните редакции на комисията.
МАЯ МАНОЛОВА: Аз съм за правилата за финансиране на партиите, но съм против там където се разписва контрола на Сметната Палата.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Госпожа Манолова гласува от 150 до 161 за, а не гласува за единния публичен регистър към Сметната палата и за отчетите след изборите.
Против? Мая Манолова е против двата текста за единния публичен регистър към Сметната палата и за отчетите след изборите по съответната номерация на членовете, което прочетохме и след това ще се преномерират.
Гласуваме отделно . След преномерирането чл.158 и чл.159.
Гласували 13“за”.
Един против. Въздържали се четирима.
По чл.150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160 и 161.
Гласували 13 “за”.
Четирима въздържали се.
По чл.156 по доклада остана да уточним редакцията за ал.4. По 156 ставаше въпрос за броя на бюлетините. Предлагаме текст ” броя на отпечатаните бюлетини при избори за президент и вицепрезидент и за общински съветници и кметове е равен на броя на избирателите увеличен с 10%.” Само за избора за президент и вицепрезидент и за общински съветници и кметове е равен на броя на избирателите увеличен с 10 на сто.
По чл.156 не сме го гласували.
В ал.4 беше некоректна редакцията.
Има ли против чл. 156 по редакцията на доклада. Вървим по вносител. Обявих, че гласуваме по тази номерация, която е подготвена и съответно ще бъде променена номерацията за доклада за зала окончателно. Никога не сме правили на комисия изчисления като променяме номерация, как става следващия.
Сега гледаме по доклада чл.156 в който трябваше да има уточнения, редакция по ал.4. Прочетох редакцията и моля да кажете как гласувате.
Редакцията е с уточнение, че за изборите за президент и вицепрезидент и за местни избори броя на отпечатаните бюлетини е равен на броя на избирателите увеличен с 10 на сто. Тъй като там са интегрални и досега така е било, но с решенията на ЦИК и броя на избирателите с още 10% отгоре.
Гласували 18 “за”. Един въздържал се.
Чл.160 не е гласуван. Това е въпросната бюлетина. Има ли мостра?
Колеги, навсякъде в текстовете по доклада където има редакция на Комисията, текстовете са гласувани по редакцията на Комисията, както е подготвена към доклада. Това да се уточни.
Да видим наистина какъв размер се получава и да преценим дали това е удачния вариант да се върви към създаване на интегрална бюлетина за парламентарните и евроизборите, където ще има преференция. Това беше нашия мотив да няма интегрална бюлетина, защото и ние ги правихме. Правихме мостри. И се убедихме самите ние колкото и на мен да не ми се искаше да отивам към другия вид бюлетини, че това на практика ще затрудни изцяло изборния процес. Много сложно, дълго, голямо като форма. И другото което аз и вчера ви казах, притесняваме, че по този начин ще излезем всичките ние лицемери, защото на практика хората няма да могат да отбелязват преференциален вот. За това става дума. Защото трябва веднъж да разгъна това цялото, хармониката. Трябва да се прелистят N броя страници 20, 30, 50 или колкото са. Защото българският избирател трябва да прелисти всички страници. Да си намери страничката на партията и коалицията. След което да прочете имената.
Чл.160. Предложението на Мая Манолова за бюлетината по чл.160 и след това предложението по вносител.
Гласували 5 “за”. Въздържали се 13.
И основния текст на чл.160 с редакцията на комисията: Ал.3. Номерът по ал. 2 се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите и коалициите от партии не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват и регистрираните кандидати и представители на средствата за масова информация. Определеният номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната. Резултатът от жребия се обявява от Централната избирателна комисия с решение по реда на чл. 26, ал. 6. Ал. 4. Номерата на независимите кандидати следват номерата на бюлетините на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от районната избирателна комисия. Ал.5 Наименованието и номерът на изборния район се изписват на най-горния ред на бюлетината. Реквизитите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се изписват отляво надясно на отделен хоризонтален ред. В бюлетините за гласуване извън страната наименованието и номерът на изборния район се заместват с текста „Бюлетина за гласуване извън страната” . Гласували 13 “за”. Въздържали се пет. Останалият текст е по вносител.
ПРЕДС. КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, продължаваме с § 8 от Преходните и заключителни разпоредби по който няма предложения. Този § е за отмяна на действащите закони свързани с изборите.
Изказвания? Няма изказвания.
Гласували всички за единодушно за § 8.
По § 9. Има направени предложения от Тошев и група народни представители, от Волен Сидериов и група народни представители от Атака и от Станишев Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски.
Изказвания? § 9 за изборите за президент и вицепрезидент и изборите за общински съветници и кметове.
МАЯ МАНОЛОВА: Аз вече казах, че големия проблем е вътрешния изборен туризъм. Видя се от справката на ГРАО, че той вече е започнал. Позиционирани са на нужните места избиратели, основно в малките общини. И което ще наклони везните с 50, 100, 150 гласа в полза на определена политическа сила респективно определен кандидат. Затова предлагам, за да има смисъл изобщо от тези текстове, те да се увеличат на 12. Това е предложението на нашата парламентарна група. Лично аз ще подкрепя това на Атака, което е за 18 месеца. За уседналостта говоря за срока. За пасивното ние сме изказали своята позиция против. Да не я възпроизвеждам отново.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: За активното предлагате 12 месеца.
МАЯ МАНОЛОВА: Това е нашето предложение на нашата парламентарна група. Лично аз ще подкрепя това за 18 месеца и ще ги убеждавам, след като видях справката на ГРАО.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Ние сме за и 18 и 24, въпросът е правен и тук да си кажем, това което аз мисля, че веднъж го казах, но се налага да го кажа втори път.
Всички сме юристи или почти всички тук в залата. По действащия закон за активното избирателно право, ние имаме 10 месеца изискване за уседналост. След приемането на изборния кодекс няма как да спазим нито 12 месеца, нито 18, нито каквото и да било число извън тези 10 месеца. Дори ще влезнем малко под 10-те, но те са действащи в момента и затова нямаме никакво нарушение по отношение на Конституцията. При дадената заявка от ДПС, колегите от парламентарната група на ДПС, че ще атакуват пред Конституционния съд разпоредбата за уседналост. Тук ние като юристи сме го коментирали точно като юристи този текст и в тази връзка никакви политически изказвания, аз лично няма да правя. Нито ще бъда лицемерна по отношение на избирателите и представителите на медиите. Ще кажа че чисто юридически, ако ни приемем какъвто и да било по-голям срок от действащия в момента и се обяви от Конституционния съд нормата за уседналост, изискването за активно избирателно право за противоконституционно, след като с § 1 от Преходните разпоредби ние отменяме действащите закони за изборите, включително Закона за местни избори, това означава само едно нещо. Следващите местни избори 2011 г. да няма изобщо изискване за уседналост за активното избирателно право. Аз и моите колеги по тази плоскост няма да вървим и няма да се подведем по това нещо. Искаме 18, искаме 25, но аз и колегите ми нямаме гаранция как би се произнесъл Конституционния съд и не желаем да бъдем съучастници в това да няма изискване за уседналост за местните избори 2011 г. Това са нашите изцяло и единствено и само правни аргументи.
По това което ГРАО ни предостави, съжалявам, че си тръгна г-н Гетов и това, което заяви, че движението през последните три месеца е такова и ни е дал справка и по постоянен и по настоящ адрес, каквото е било и предишните три и по-предишните три месеца. Това което на мен ми направи впечатление, че има движение по отношение на определени села, което прави впечатление наистина. Но по общините е това, което е преди шест и преди десет месеца. Има логика, има разум да бъдат и 18 месеца. Да, Мая подкрепям го, но не за следващите. Няма как да го направим, защото ако падне това изискване, ние оставаме без уседналост. Аз мисля, че го дължим това нещо на българските избиратели да гарантираме, че ще остане норма за изискване за уседналост за активното избирателно право. За пасивното в тази връзка само ще кажа. Колегите може би искаха да го кажат. Тъй като не искаме по никакъв начин да нарушаваме каквито и да били и на когото и да били права, най-малко на българските граждани. Аз си мисля, че 10-те месеца, които сме записали за пасивното и това коментирахме, да ги намалим, с оглед на това, че докато влезе в сила кодекса, а това ще бъде надявам се януари месец. Ние няма да имаме 10 месеца за пасивното. И тук коментирахме евентуално да ги намалим на шест. Така че от влизането до времето на регистрация да има още два, три месеца. Който ще иска да върви да се регистрира за кандидат за кмет било в населено място, било в община, било за общински съветник да отиде и да си промени настоящия адрес.
Ние обяснявахме правната логика, че се изисква да бъдат еднакви сроковете и да не стигаме до абсурдната ситуация, кандидат за кмет да не може да гласува сам за себе си, каквато имаше 2007 г. Като минем тези избори натам е лесно. Защото след 12 месеца за всички еднакво е достатъчно рано. Но трябва да излезем от ситуацията за тази 2011г.
МАЯ МАНОЛОВА: Излишно е да казвам, че не вярвам на нито една ваша дума. Защото ние с вас може да изказваме всякакви предположения по едно бъдещето решене евентуално на Конституционния съд по една евентуална бъдеща жалба. Но аз дълбоко се съмнявам, даже съм убедена, че няма как да се получи отменително решение само въз основа на срока. Защото какъв е смисъла на срока? Смисълът на срока на уседналостта е хората да гласуват там където реално живеят. Всякакви движения с оглед предстоящите избори са неуместни. И всякаква идея, че не е даден достатъчно срок да се преместят едни хора от едно място на друго, също са неуместни. Това е принципа. Това е идеята. Ако Конституционния съд възприеме изобщо идеята, че хората трябва да гласуват за кмет и за общински съветници там където живеят и общината с която са свързани, естествено е, че срока няма никакво значение.
А по скоро аргумента е обратния. Тогава когато се отдава някакъв срок, който да е известен и подлежащ на употреба от едни политически сили, не казвам кои, няма значение, това поражда откровени предположения за опити за манипулация на вота.
Не знам г-н Гетов какво е казал и какви са неговите изводи, но това че аз я видях тази справка и тези села, те не са сами по себе си, а те са села от определени малки общини. Така че това ще промени не само селския кмет, а това ще промени кмета на общината. Не мога да се съглася, че това е нормалното движение за ред малки общини. Въобще, според мен не е нормално. Аз не знам той какви ги и е говорил и защо ги е говорил, но всеки от нас може да седне, да прочете и да си направи съответните изводи. Така че аз ви казвам, всякакъв срок, който да е под 12 или даже под 18 компрометира всяка идея да уседналост. Това е моето мнение.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Госпожо Манолова, аз няма да бъда защитник или адвокат на г-н Гетов, но искам друго да кажа. Да, в тази справка правят впечатление селата. И за мен това е един много силен аргумент в посока на това, което ние сме разписали за увеличаване на изискуемия брой жители за избиране на кмет на населено място. В село Рвада 268 човека транспортирани последните три месеца по тази справка. Кажете ми сега, в това село тези 238 туристи ще изберат кмета на кметството. Колко трябва да бъде минималното изискване за брой жители или там другите села, които са разписани. Справката е тук. По селата прави впечатление. Какво значи едно село с 400 души, а аз ги проверявах тези села, 100 души вкарват последните три месеца. Добре, след малко ще отидем на този дебат, който го водим три седмици за броя жители. Това означава, че точно с тези хора вкарани от вън, записани по настоящ адрес в тези села, ще избират кмет на тези населени места. Това показа справката. Вижте какво пише в тази справка.
МАЯ МАНОЛОВА: В една малка община 50 гласа променя избора за кмет в тази община. Забранете и малките общини да си избират кметовете и да ги назначава незнам кой, софийския кмет. Смешни работи говорим.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Не говоря смешни работи. Аз сега ще ви прочета класацията първите две страници, първите 10, 15 села, ако ми кажете, че е нормално села с 300 жители да вкарват още 200 човека, за да се избира кмет.
МАЯ МАНОЛОВА: Това ще промени избора в общината.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Права сте г-жо Манолова, но в същото време ще избере и кмет на населеното място, като говорим, че местните хора трябва да избират кмет. Ето го по настоящ адрес.
Село Габър – 184 човека в последните три месеца дошли
Село Кътино – 153 човека, село Малорад – 125. Село Гюльовца – 98.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Ние сме я чели. Но ако някой твърди, че това организирано, спокойно може да се твърди, че някой не е разбрал, че дали ще бъдат избирани кметовете се определя от броя по постоянен адрес, а не по настоящ адрес. И ако някой си е правил сметката, понеже се говори 500, 300, 150 и иска да вдигне броя, просто е сбъркал. Защото и това е вариант да мине над 300, над 500 човека и да бъде избираем кмета. Ние тук спорим настоящ, постоянен. Не всички знаят, че избирателните списъци се правят по постоянен адрес.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Лазаров, много си прав, но да видим списъка с постоянния. Село Бистрица 49 са си сменили постоянния адрес. Три месеца 49 човека в едно селце с 300 човека.
Село Градешница е в община Криводол. 52-ма човека са си сменили постоянния адрес. Това значи само едно, че си местят хора в момента, за да се избира селски кмет.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложенията по § 9. По предложението на Владимир Тошев и група народни представители.
Гласували 13 “за”. Пет против.
По предложението на Волен Сидеров и група народни представители от Атака 7 “за”.
Гласували 3 “за”. Въздържали се 15.
По предложението на Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски.
Гласували 3 “за”. Въздържали се 15.
И редакцията на § 9: ал.1. Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове през 2011 г. се произвеждат на една и съща дата.
ал.2. Изборите по ал. 1 се насрочват не по-късно от 90 дни преди изборния ден.
ал.3. При произвеждане на изборите по ал. 1 членовете на Централната избирателна комисия получават месечно възнаграждение за периода от 90 дни преди изборния ден до 45 дни след датата на изборите. Членовете на Централната избирателна комисия получават възнаграждението по чл. 24, ал. 3, увеличено с 50 на сто.
ал.4. При произвеждане на изборите по ал. 1 право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани и гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, който са живели най-малко през последните 10 месеца в съответното населено място. Разпоредбите на чл. 3, ал. 4 и 5, чл. 42, ал. 2, чл. 45, ал. 2, чл. 53, ал. 2, чл. 62, ал. 2 и 3, чл. 63, ал. 1, т. 2, чл. 64, чл. 72 , ал. 7 и на § 1, т. 4 се прилагат съответно към дата 10 месеца.
ал.5. При произвеждане на изборите по ал. 1 право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани и за общински съветници-гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, който са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Разпоредбите на чл. 4, ал. 5 и 6, чл. 118, ал. 1, т. 4, чл. 126, ал. 1, т. 3 и на § 1, т. 5 се прилагат съответно към дата 6 месеца.
И от текста на вносителя отпада ал.6 по отношение на експерименталното гласуване по електронен път, което ще отиде на своето място в параграфа за електронното гласуване.
Подлагам на гласуване редакцията на § 9 с отразените предложения на Владимир Тошев и група народни представители.
Гласували 13 “за”. Против 5.
По § 10 по вносител има направено предложение от Владимир Тошев и група народни представители и от Георги Анастасов. Предложението на г-н Тошев и група народни представители е с редакционен характер. Предложението на г-н Анастасов е § 10 да отпадне.
Изказвания?
Подлагам на гласуване предложенията на г-н Тошев и група народни представители.
Гласували 13 “за”. Против пет.
Предложението на Георги Анастасов да отпадне § 10.
Всички се въздържат.
И за редакцията на § 10 на комисията.
Гласували 13 “за”. Против пет.
По § 11, § 12 и § 13 няма направени предложения.
Изказвания?
Подлагам на гласуване § 11, § 12 и § 13 по текстовете на вносителя.
Гласували 17 “за”. Един въздържал се за § 11, § 12 и § 13.
По § 14. Има направени предложения в т.2 на § 12 да отпадне обхвата във връзка с експерименталното гласуване по електронен път.
Възражения? Няма.
Гласували единодушно “за”.
По § 14 има направени идентични предложения от Екатерина Михайлова и Михаил Михайлов § 14 да отпадне.
Гласували 7 “за”. Въздържали се 11 по двете предложения.
По текста на вносителя с редакцията на комисията по§ 14 .
Гласували 11 “за”. Против 7.
По § 15 също има направени идентични предложения от Екатерина Михайлова и Михаил Михайлов § 15 да отпадне.
Гласували 7 “за”. Въздържали се 11.
Съответно за текста на вносителя на § 15 - 11 “за” и 7 въздържали се.
По § 16. Има направено предложение от Екатерина Михайлова, Михаил Михайлов, Сергей Станишев Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, Георги Анастасов § 16 да отпадне.
Подлагам на гласуване предложенията по § 16. Това е чл.150 за 500 души.
Изказвания.
МАЯ МАНОЛОВА: Аз съм говорила достатъчно по темата. Ще маркирам само най-важното. Това е едно предложение, което може на пръв поглед да изглежда, че е насочено срещу БСП, ДПС, Синята коалиция, тези които имаме повече кметове в малките населени места. Но истината е, че това е едно предложение, което е насочено срещу българските граждани. И то тези които живеят в най-малките населени места. Няма да повтарям, че 35% от хората живеят именно там. И че забраната да избират свой кмет е едно посегателство върху исконни техни права. Аз много се надявам, че тези хора ще ви накажат за това безцеремонно отношение към тях и към техните проблеми за този подход, едно високомерие, че видите ли там се правят манипулации. Този кмет не им е нужен и т.н. В крайна сметка това е една от причините една голяма част от тези хора да не участват в изборите. Да не отидат да гласуват. Защото селски кмет е човека, който е най-близо до тях. И тогава когато е избран той има съвсем друга тежест и друго самочувствие, отколкото когато е назначен от общинския кмет, тогава той е един обикновен чиновник от общинската администрация. Но тук ще кажа, че това предложение абсолютно се напасва към идеята на този Кодекс. Аз като приключи целия този дебат мога да ви кажа какъв е смисъла. Смисълът е хората да се демотивират да участват в изборите. Да не искат да участват. С цялото си поведение в момента политическите сили правят това да ги отвратят от политически живот, а с този Кодекс вие законодателно уреждате тази демотивация. Да не участват в изборите.
И тогава става ясно преминаването от интегрална към отделна бюлетина и всичките други средства, с които шашмалогиите ще се увеличават. Защото всеки знае, че като броя на гласуващите намалява боря на манипулирания и контролирания вот придобива много по-голяма относителна тежест. Това е идеята на този Кодекс. Това е едно от доказателствата за това.
ТОДОР ДИМИТРОВ: Аз ще направя едно предложение. Аз не съм съгласен с доводите на колежката Манолова. Предполагам, че тя е преуморена затова в момента изказва такива твърдения.
МАЯ МАНОЛОВА: Напротив, ти изглеждаш по-уморен.
ТОДОР ДИМИТРОВ: В никакъв случай идеята на кодекс не е такава. Аз обаче искам да съм конструктивен и правя предложения. Мисля, че тук разумния подход е да се замени 150 души с 300 или с 350. Мисля, че това е балансираното решение. Предлагам като предложение на Комисията по правни въпроси да го променим на 300 или на 350.
РЕПЛИКА: Аз щях да направя същото предложение. Мисля, че по-разумно е да бъде 350. За избора за кметове да бъде над 350.
МАЯ МАНОЛОВА: Аз в този пазарлък няма да участвам, защото не чувам никакъв разумен аргумент. Аз разбирам, че е по-добре да си тръгна. Но ще седя. Този смешен пазар е на гърба на хората, които живеят в малките населени места. Ще извадя други път статистика хора орязвате по този начин и колко населени места. Мога тук този непринуден, предварително планиран разговор да му извадя и конкретните цифри. Защото повечето населени места, предполагам 80% от тях са именно с до 300 жители. Може да си спестим този театър. Той никому не е нужен. Журналистите отдавна работят по темата, така че няма кой да излъжат.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Подлагам на гласуване четирите идентични предложения за отпадане на § 16.
Гласували 7 “за”. Въздържали се 11.
Подлагам на гласуване текста на вносителя в чл.16 т.1 думите 150 да се заменят с 350.
Гласували 11 “за”. Седем въздържали се.
Окончателната редакция на § 16 на комисията освен промяната от 150 да се замени с 350 е необходимо в допълнителните разпоредби в § 4 на Закона за административното териториално устройство на Република България, изречение първо да се измени. Ще прочета текста:
1. В чл. 16, т. 1 думите “150 души” се заменят с “350 души”.
2. В чл. 17 се създава ал. 3:
„(3) В 7-дневен срок от влизане в сила на решението по ал. 1, т. 5 областният управител го изпраща на Централната избирателна комисия.”
3. В допълнителните разпоредби в § 4, ал. 1 изречение първо се изменя така: „При създаване на нова община или кметство изборите за общински съветници и кметове се произвеждат в 4-месечен срок от обнародването в “Държавен вестник” на указа на президента на републиката за създаване на новата община, съответно на решението на общинския съвет за създаване на новото кметство.”
Подлагам на гласуване окончателната редакция на комисията на § 16.
Гласували 11 “за”.
Пет против. Трима въздържали се.
§ 17. По отношение на промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация.
МАЯ МАНОЛОВА: Ще си спестя безсмисления труд да ги обяснявам. Написани са. Предполагам, че сте ги прочели. Но те така или иначе нямат никакъв смисъл, след като предварително е решено районните кметове да се назначават и селските кметове да не се избират. Но поне този аргумент няма да го използвате, че нямат правомощия. Ето ви тук правомощия. Подробно разписани. Консултирани са със специалисти. Само е въпрос на желание да бъдат приети.
Нали сме в децентрализация и местно самоуправление. Защо определяте броя на заместник кметовете. Те могат да си преценят какъв ресурс имат.
РЕПЛИКА: Защото в община Несебър има 7 заместник кмета.
МАЯ МОНОЛОВА: Защо вие по-добре знаете от Община Несебър какво им трябва.
ИВАЙЛО ТОШЕВ: Аз предлагам в § 17 в чл.19 ал.1 подточки “а”, “б” и “в” да отпаднат.
Обяснявам какъв е смисъла. Съветниците в общини, които имат до 5000, 10000 и 20 000 човека се запазват. Съответно 11, 13 и 17. Това е действащата в момента подточка “г”. Това са общини до 30 000 човека. От 21 да станат вместо 17, 19 съветници. И нататък останалите остават същите.
МАЯ МАНОЛОВА: На тези нагоре им се намаляват с 20%. Остават намалените.
ИВАЙЛО ТОШЕВ: Да повторя още веднъж. Подточки “а”, “б” и “в” отпадат изцяло.
МАЯ МАНОЛОВА: Това са малките общини. Аз говоря за големите, че си остават, както сте го предложили 20%. Предлагат да остане това, което предлагате вие. В същност 20% да се отрежат. Тук пак ви казвам по-коректното е обяснете. Точки “а”, “б” и “в” да ми ги обяснявате в 21.00 часа е некоректно. Кажи какво предлагаш с думи прости, за да те разберем. Ако продължавате да се държите по този начин ще искам проверка на кворума и ще излезна.
Пак продължавам да казвам, това че правите някакъв минимален реверанс на най-малките населени места е просто защото предложението в тази му част е абсурдно. Това е поредната стъпка на която целта е една. Хората да бъдат отказани да гласуват. Това е истината.
Другото което е в общинските съвети да присъстват три, четири партии. Останалите аут.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, подлагам подред направените предложения на Владимир Тошев и група нар.предст. по § 17.
Гласували 11 “за”. Въздържали се 7.
По предложението на Екатерина Михайлова, Михаил Михайлов, техните предложения за отпадане на § 17. И на Ремзи Осман, Янко Янков и Четин Казак.
Гласували 7 “за”. Въздържали се 11.
И по предложението на Сергей Станишев, Мая Манолова Ангел Найденов и Димчо Михалевски.
Гласували 7 “за”. Въздържали се 11.
По предложението на г-н Георги Анастасов.
Гласували 7 “за”. Въздържали се 11.
По предложението на г-н Тошев, което беше направено в зала.
Гласували 11 “за”. Против 7.
И за окончателната редакция на § 17 с направените предложения от г-н Тошев, от група народни представители и г-н Тошев с редакция на комисията по т. 6 думите „33 съветника”, се заменя с „27 съветника” .
Гласували 11 “за”. Против 7.
По § 18. Има направено предложение от Владимир Тошев и група народни представители.
От Михаил Михайлов и от Сергей Станишев Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски.
Изказвания?
МАЯ МАНОЛОВА: Струва ми се, че подкрепихте нашите предложения да отпадне изискуемостта на отчети от 3 на 2.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Да, предложението ви се подкрепя изцяло.
Подлагам на гласуване предложението на Владимир Тошев и група народни представители.
МАЯ МАНОЛОВА: Какво стана с фондонабиращите. Нали нещо се коригираше там.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Фондонабиращите влизат в анонимните дарения.
МАЯ МАНОЛОВА: Не го гласувайте така, а го гласувайте както е в частта за финансиране.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Ще бъде подкрепено по принцип на Владимир Тошев. На Михаил Михайлов заличаване на § 18 няма да бъде подкрепено. И вашето предложение г-жо Манолова ще бъде подкрепено изцяло.
МАЯ МАНОЛОВА: Това на Михаил Михайлов частично ще бъде подкрепено.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Неговото предложение е да се заличи изцяло промяната в Закона за политическите партии.
МАЯ МАНОЛОВА: То е частично. Половината.
ПРЕДС. КРАСИМИР ЦИПОВ: Да не спорим. Предложението на Михаил Михайлов се подкрепя по принцип.
Окончателната редакция на § 18, в Закона за политическите партии се правят следните изменения и допълнения.
1. В чл. 24 :
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 1 накрая се добавя „под каквато и да е форма”;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Политическите партии не могат да получават движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма, от субектите по ал. 1, т. 2, 3 и 4.
(3) Политическите партии могат да получават за безвъзмездно ползване от физически лица само техни собствени движими и недвижими вещи, както и безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.”
2. В чл. 29, ал. 2:
а) в т. 2 думите „5000 лв.” се заменят с „1000 лв.”;
б) в т. 6 думите „5000 лв.” се заменят с „1000 лв.”;
в) създава се нова т. 7:
„7. вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, и безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица, техните имена, срокът за ползване, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите и декларация за собствеността на вещите”;
г) досегашната т. 7 става т. 8.
3. Член 37а се отменя.
Единодушно се подкрепят промените.
По § 19.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Мога ли да ви предложа една редакция. Понеже ни изпращате към Изборния кодекс, което е правилно, защото той ще действа. Досега са действали правилата за местни избори. И вместо само “Изборен кодекс” да бъде “прилага изборния кодекс т.1 правилата за произвеждане на местни избори, а т.2 правилата за произвеждане на избори за народни представители.
Да препратите към съответните правила. Не само изборен кодекс. Той е общо за всичките.
МАЯ МАНОЛОВА: Съгласни сме.
ПРЕДС. КРАСИМИР ЦИПОВ: По предложението на Владимир Тошев и група народни представители.
Единодушно “за”.
По окончателната редакция на § 19 с направеното уточнение по отношение на правилата за избиране на общински съветници и кметове за народни представители в изборния кодекс, с редакция на комисията.
Единодушно “за”.
По § 20. Няма предложения за промените в Закона за Министерство на вътрешните работи.
Единодушно “за”.
По § 21. Предложение на Владимир Тошев и група народни представители за създаване на нов § 21, а именно промяна в Закона за гражданската регистрация в чл.92.
Изказвания.
МАЯ МАНОЛОВА: “След дъжд качулка” на тези текстове.
ПРЕДС. КРАСИМИР ЦИПОВ: Други изказвания?
Който подкрепя направеното предложение за създаване на нов § 21, моля да гласува.
Става дума за въвеждане на по-ясни правила по отношение на извършването на адресната регистрация. Не както са в момента. Идеята е тук да се избегне адресната регистрация от няколко десетки човека на един адрес.
МАЯ МАНОЛОВА: Това би било прекрасно, ако вече адресната регистрация не е свършена. Затова казвам “след дъжд качулка”.
ПРЕДС. КРАСИМИР ЦИПОВ: Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 21.
Единодушно “за”.
По § 21. Има направено предложение да бъде преномериран.
Единодушно се подкрепя. С това приключихме преходните и заключителните разпоредби.
РЕПЛИКА: Не стана много ясно чл.44 ал.5 след като оставихме ал.2 същия текст, би трябвало да отпадне. Това е ал.5, където ви заличават от списъка.
МАЯ МАНОЛОВА: Нали сме за всичките. Тези всичките подробности си ги оправете после. Не съм го измислила аз това темпо.
РЕПЛИКА: Тебе те нямаше – гласувахме го с редакция на комисията.
МАЯ МАНОЛОВА: Принципно за което сме се разбрали си го отразете, където му е мястото.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, имаме още няколко текста. Чл.8 който остана негласуван. И който поехме ангажимент да го гласуваме, след като гласуваме промяната за квотата при избор на общински съветници. Поехме ангажимент, че ще го гласуваме заедно или тогава, когато гласуваме промяната в Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Гласуваме текста и заглавието на Чл.8 с предложената редакция на комисията.
Гласували 13 “за”.
Против пет.
По § 1 т. 16 от Допълнителните разпоредби.
Има предложение на народния представител Екатерина Михайлова да отпадне т.16.
Гласували 5 “за”. Тринадесет „въздържали се”.
Гласуваме текста по вносител за общинската избирателна квота § 1 по т.16.
Гласували 13 “за”.
Против пет.
По § 1 т.20.
Редакционната отговорност изключва немодерираните форуми и платформи за създаденото от потребителите съдържание. Това е последното изречение да отпадне.
Директивата дава най-общо и казва на държавите да си го допълнят и да преценят. Ще отпадне тук. Аз признавам, че тази материя не я разбирам.
Точка 19 по вносител.
Гласували 15 “за”. Трима въздържали се.
Редакцията е отпада това изречение, което прочетох.
§ 4 т.10.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Кандидатите включени в една кандидатска листа, включително кандидатите за кметове издигнати от една и съща партия или коалиция от партии могат да бъдат представлявани общо от двама застъпници в една избирателна секция в изборния ден за всички произвеждани избори.
В изборното помещение може да присъства само един застъпник. Това правило се прилага и в случаите, когато партиите в някои от видовете избори участват в коалиции от партии с други партии или коалиции от партии.
Да, това правило се прилага.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Това предложение да отпадне последната част от абзаца, където е написано като изречение. Дали отпада или не отпада.
МАЯ МАНОЛОВА: За редакцията се разбирайте. Ние сме принципно за да има по един застъпник в изборното помещение, който да представлява партия и коалиция. За редакцията се уточнете.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Ти прочете по вносител. Става въпрос да отпадне последното изречение - това правило се прилага и в случаите, когато партиите в някои от видовете избори участват в коалиции от партии с други партии или коалиции от партии.
Следващото гласуване - чл. 251, заради ал.3 за правото на участие при разпределяне на мандатите имат партиите и коалициите и независимите кандидати получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.
МАЯ МАНОЛОВА: Ние сме против. Вие сте за.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА:
Гласували 13 “за”. Против 5.
Чл.256.
ПРЕДС. КРАСИМИР ЦИПОВ: Това са текстовете за преференцията. Има направено предложение от Владимир Тошев и група народни представители. В ал.2 числото 20 да се замени с 16.
От Тодор Димитров от 20 да се замени с 10.
От Михаил Михайлов от 20 да се замени с 5.
От Красимир Велчев от 20 да се замени с 12.
От Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски 20 да се замени с 10. А всичките предложения колеги да бъдат подкрепени по принцип, защото са в насока за намаляване на процента за преференциите. И да вземем окончателно решение каква ще бъде преференцията.
По чл. 263 предложенията са на Владимир Тошев и група народни представители числото 10 да се замени с 6.
На Тодор Димитров числото 10 да се замени с 8. На Красимир Велчев, числото 10 да се замени с 6.
МАЯ МАНОЛОВА: Нашето мнение е да са еднакви процентите и сме предложили 10 за парламентарните избори.
ИВАЙЛО ТОШЕВ: Тъй като това е национална листа, аз смятам, че тук прага трябва да го смъкнем максимално. И смятам, че 6% е предложението, което прави много реално най-ниското, което е по тези предложения да заработи тази преференция.
ТОДОР ДИМИТРОВ: Колеги, аз също се присъединявам към това становище и в тази връзка си оттеглям моето предложение за 8 %, считам, че трябва да бъде на 6%.
ПРЕДС. КРАСИМИР ЦИПОВ: То се подкрепя по принцип г-н Димитров.
Предложението на г-н Димитров по чл.263 е оттеглено.
Всички сме за 6%.
Гласували 15 “за”. Един въздържал се.
Има направено предложение от Михаил Михайлов. При произвеждане на избори за общински съветници, определянето на избраните кандидати от всяка кандидатска листа се извършва според броя на получените валидни предпочитания и подреждането на кандидатите в листата.
Кандидатите по ал.1 се подреждат според броя на получените предпочитания.
Който е за предложението на Михаил Михайлов моля да гласува.
Гласували двама “за”. Останалите се въздържат.
Връщаме се на чл.256.
Изказвания по чл.256.
За парламентарните за намаляване на преференцията предложенията са 16, 10, 5, 12, 10.
ЕМИЛ РАДЕВ: Нека тук да е двойно на европейските. Аз мисля, че предложението 12 следва да се подкрепи.
ТОДОР ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, аз поддържам предложението за преференция от 10 %. Считам, че всяка по-висока на практика няма сработи. В тази връзка съм направил и това свое предложение. И мисля, че това е разумния компромис. И точно тези 10 % ще бъдат подкрепени от повечето политически сили.
ПРЕДС. КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря г-н Димитров.
Други предложения?
Гласували 11 “за”. Останалите до 7 се въздържат.
За 12 колко са за.
Гласували 11 “за”. Останалите до 7 се въздържат.
За 10.
Гласували 8 “за”. Въздържали се 9.
Предложението за прегласуване.
Броим колегите от Коалиция за България за 10.
Поставям на прегласуване предложението за 10%. Кои са за.
Трима “за”. Против няма.
Колеги, както и да ги броим бройката за въздържали се ще е по-голяма от тези, които са за. При положение, че не се отразява в доклада за второ четене какво е гласуването по съответния текст, мисля че и 50 гласувания да направим, резултата ще е един и същи.
Електронното гласуване:§ 10: (1) При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г. се произвежда експериментално гласуване по електронен път чрез интернет.
Ал.2. Експерименталното гласуване по електронен път чрез интернет се произвежда в до три избирателни секции образувани в страната и до три избирателни секции образувани извън страната. Централната избирателна комисия чрез жребий определя секциите за гласуването по електронен път чрез интернет.
(3) Централната избирателна комисия определя условията и сроковете за възлагане чрез конкурс на програмното и апаратното осигуряване на гласуването по електронен път чрез интернет не по-късно от 60 дни преди изборния ден. Разпоредбите на Закона за обществените поръчки за сроковете на процедурите не се прилагат при възлагането на конкурса.
(4) Централната избирателна комисия възлага чрез конкурс програмното и апаратното осигуряване на гласуването по електронен път чрез интернет. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 26, ал. 7.
(5) Гласуването по електронен път чрез интернет е дистанционно. Електронен глас е гласът на избирател, подаден по електронен път чрез интернет. Електронна избирателна урна е електронно средство за съхраняване на електронните гласове. Парола е индивидуален код за достъп и за идентификация при гласуване по електронен път чрез интернет.
(6) Право да гласуват по електронен път чрез интернет имат всички избиратели, които отговарят на условията по чл. 3 и са включени в избирателния списък (списъка) на секциите по ал. 2. Гласуването се извършва на специално подготвена интернет страница на Централната избирателна комисия, като само избирателите, които предварително са заявили желание и са се регистрирали могат да гласуват по електронен път чрез интернет.
(7) Не по-късно от 5 дни от датата на насрочване на изборите Централната избирателна комисия открива интернет страница за предоставяне на информация във връзка с изборите и гласуването по електронен път чрез интернет. Не по-късно от 5 дни от образуването на избирателните секции Централната избирателна комисия открива интернет страница регистрация на желаещите да гласуват по електронен път чрез интернет.
(8) Избирател, който желае да гласува по електронен път чрез интернет заявява това на страницата по ал. 7, изречение второ не по-късно от 12 дни преди изборния ден, като посочва имената си по документ за самоличност, единния си граждански номер, постоянния си адрес (адрес на пребиваване извън страната), в списъка на коя избирателна секция в страната или извън страната е включен и адрес за кореспонденция, ако е различен от постоянния адрес (адрес на пребиваване извън страната), електронен адрес и телефонен номер за връзка. Личните данни се обработват и предоставят при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
(9) Не по-късно от 10 дни преди изборния ден Централната избирателна комисия уведомява органите по чл. 40, ал. 1 и ръководителите на дипломатическите и консулските представителства за извършената регистрация за гласуване по електронен път чрез интернет, за да бъде отбелязано в избирателния списък (списъка) срещу името на лицето „гласуващ по електронен път чрез интернет”.
(10) След регистрацията на избирателя за гласуване по електронен път чрез интернет, избирателят получава от Централната избирателна комисия парола за гласуване не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Гласуването по електронен път чрез интернет е лично и започва не по-късно от 5 дни преди изборния ден и приключва 48 часа преди изборния ден.
(11) При гласуването по електронен път чрез интернет гласоподавателят се идентифицира по начин, който позволява уникално разпознаване на лицето. След като избирателят се идентифицира на екрана се появява електронна бюлетина.
(12) Избирателят отбелязва чрез оптичен показалец за гласуване еднозначно своя вот за избраната от него кандидатска листа. Избирателят може да промени своя вот чрез повторно гласуване в срока по ал. 10. В този случай проведеното първо гласуване се анулира.
(13) След извършване на гласуването електронният глас се съхранява в електронна избирателна урна. Съхраняваните в електронната избирателна урна гласове не съдържат информация, която да позволи разкриване на самоличността на избирателя.
(14) Избирател заявил, че ще гласува по електронен път чрез интернет, може да гласува в избирателната секция по постоянния си адрес (адрес на пребиваване извън страната) в изборния ден след представяне на документ за самоличност и на получената парола. Избирателната секция трябва да е оборудвана с компютър, свързан с Централната избирателна комисия. Секционната избирателна комисия извършва проверка чрез Централната избирателна комисия дали избирателят е гласувал по електронен път чрез интернет. В случай че избирателят е гласувал по електронен път чрез интернет, той се допуска до гласуване в секцията след като се анулира гласуването му по електронен път. Секционна избирателна комисия по чл. 74, ал. 2, т. 3 извършва проверка дали избирателят е гласувал по електронен път чрез интернет чрез секционната избирателна комисия в съответното дипломатическо или консулско представителство.
(15) След изтичането на срока за гласуване по електронен път чрез интернет по ал. 10, Централната избирателна комисия закрива интернет страницата за гласуване. Данните от гласуването в страната се обобщават общо за страната и се изпращат в електронен вид, подписани с електронен подпис на Централната избирателна комисия. Данните от гласуването извън страната се обобщават по кандидатски листи и се изпращат в електронен вид, подписани с електронен подпис, на Централната избирателна комисия.
(16) При произвеждане на гласуване по електронен път чрез интернет резултатите от гласуването общо за страната се получават като данните от гласуването по електронен път чрез интернет се прибавят към данните от гласуването с хартиени бюлетини.
(17) Въз основа на данните от гласуването по електронен път чрез интернет Централната избирателна комисия отчита резултатите от гласуването и съставя протокол. В протокола се вписват броят на избирателите, които са се регистрирали за гласуване по електронен път чрез интернет, броят на избирателите, които са гласували по електронен път чрез интернет, броят на действителните гласове от гласуването по електронен път чрез интернет и общият брой на действителните гласове от гласуването по електронен път чрез интернет. Данните се вписват в протокола с думи и числа.
(18) Резултатите, получени при гласуването по електронен път чрез интернет се прибавят към съответните числа на вече създадената база данни от общото гласуване.
(19) При нарушаване тайната на вота на подадените в електронната избирателна урна електронни гласове, те се обявяват за недействителни.
(20) Разходите по подготовката и осъществяването на гласуването по електронен път чрез интернет са за сметка на държавния бюджет.
(21) Към Централната избирателна комисия се създава работна група за провеждане на гласуването по електронен път чрез интернет.
ПРЕДС. ИСКРА ФИДОСОВА: Само една забележка в ал.2 чрез жребий трябва да отпадне.
ПРЕДС. КРАСИМИР ЦИПОВ: В ал.2 изречение второ думите “чрез жребий” да бъдат заличени.
Желаещи за изказване? Няма.
Гласували 11 “за”. Седем въздържали се. По § 10.
Уважаеми колеги, да бъде създаден още един нов параграф в Преходните и заключителните разпоредби и със съответната номерация със следното съдържание: До 31 декември 2011 г. право да бъдат избирани за кметове на райони, съответно назначавани за кметски наместници, имат българските граждани, който съгласно чл. 4, ал. 5 са живели най-малко през последните 6 месеца към датата на избора, съответно назначаването, в съответното населено място.
Гласували 11 “за” Седем въздържали се.
Заповядайте г-жо Колева по § 18.
ЮЛИЯНА КОЛЕВА: По § 18 предлагам няколко редакционни промени. Първо в чл.29 ал.2 т.2 думите 5000 да се заменят с 1000.
Второ, в чл.29 ал.2 да се създаде т.8. Декларациите по чл.154 от изборния кодекс.
Трето, чл.37 а се отменя.
ПРЕДС. КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря ви г-жо Колева.
Подлагаме колеги на гласуване окончателната редакция на § 18. Тук беше подкрепен от всички колеги.
Приема се единодушно.
По § 2 редакцията г-н Радев ще я представите ли?
ЕМИЛ РАДЕВ: За мен редакцията е така, както е редактирания вариант. Абсолютно всички разпоредби на ЗОП не трябва да се прилагат.
Колеги, имаме 10 – 11 месеца до изборите. Ако бъде обжалвана каквато и да е обществена поръчка свързана с изборите.
ПРЕДС. КРАСИМИР ЦИПОВ: Други изказвания колеги? Няма.
Закривам заседанието.

 


Председател:
Искра Фидосова

Източник