Граждански форум за честни избори

Ресурси - Документи

Международен пакт за граждански и политически права

Приет и открит за подписване, ратификация и присъединяване с резолюция 2200 А (XXI) на Общото събрание на ООН от 16.12.1966 г. Влязъл в сила на 23.03.1976 г. ратифициран с Указ № 1199 от 23.07.1970 г. Обн. ДВ бр. 43 от 28.05.1976 г.
 

ПРЕАМБЮЛ

Държавите - страни по този пакт, вземайки под внимание, че съгласно принципите, провъзгласени от Устава на Организацията на Обединените нации, признаването на достойнството, присъщо на всички членове на човешкото общество, и на равните им и неотменими права съставлява основата на свободата, справедливостта и мира в света,

  • признавайки, че тези права произтичат от достойнството, присъщо на човешката личност,
  • признавайки, че съгласно Универсалната декларация за правата на човека идеалът на свободните човешки същества, радващи се на гражданска и политическа свобода и освободени от чувството на страх и незаплашвани от мизерия, може да се осъществи само ако се създадат условия, при които всеки може да се ползва от своите граждански и политически права, както и от икономическите си, социалните и културните права,
  • имайки предвид задължението на държавите по силата на Устава на Организацията на Обединените нации да поощряват всеобщото и действителното зачитане на правата и свободите на човека,
  • вземайки предвид обстоятелството, че индивидът, който има задължения спрямо другите индивиди и спрямо обществото, към което принадлежи, и е длъжен да се стреми към насърчаването и зачитането на правата, признати в този пакт,
  • постигнаха съгласие по следните членове...

Източник

Прикачени документи